انتشار مقالات دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران 15 ارديبهشت 1394 تا 17 ارديبهشت 1394 توسط دانشگاه تبريز – دانشكده مهندسي عمران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تبریز برگزارگردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 1183 عنوان مقاله تخصصی شامل 9535 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

Development of Decoupled Equations Method to Calculate StressIntensity Factors in 2D problems
بازتاب لرزهاي غيرخطي درگروه شمع واقع در خاك لايهاي با در نظر گرفتن اثرات اندركنش كينماتيكي
A Study of effect of floating vegetation on the formation of exchange flow
Poisson’s Ratio Assessment of Different Auxetic Structures With and Without Nonlinear Geometric Effects

Durability aspects of recycled aggregate mortar mixtures
بحران درياچه اروميه: بحران آب در كشور
مطالعه ساختارلرزه اي پوسته و تغييرات موهو درشمال غرب ايران و حاشيه خزرجنوبي
نقشه خطرزمين لرزه احتمالاتي درسواحل درياي خزر
Unsaturated soil mechanics applied to expansive soils
New Methods for Determining Capacity of Bottlenecks on Freeways
CONSIDERATION OF SITE EFFECT IN NEAR FIELD STRONG GROUND MOTION
Structural Health Monitoring Technologies for Civil Engineering Structures
Large-scale atmospheric circulations impacts on eastern Mediterranean region
تاثير پوزولانهاي ميكروسيليس، متاكائولن و زئوليت بر خواص مكانيكي بتن سبك سازهاي
ارزيابي تاثير طول و زاويه نصب ميخها در پايدارسازي ديواره گود به روش ميخكوبي با استفاده از تحليل عددي
كاهش شاخصهايTSS و TDS پساب خروجي با مطالعه نرخ بارگذاري واحدهاي هوادهي و تهنشيني ثانويه – مطالعه موردي : تصفيه خانه اصفهان
بررسي تأثير تغييرات دما و فركانس بارگذاري بر حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي اصلاحشده با پليمر SBS
توسعه يك روش تحليلي براي بررسي فشار حفرهاي آب درپديده Hydraulic Scouring
Thermo-Hydro-Mechanical Modeling of Landfill Behavior
شبيه سازي سه بعدي شالوده توربينهاي بادي به روش عددي اختلاف محدود
Effect of inelastic soil structure interaction on distribution of seismic vulnerability in special moment frame RC structures
A Macro-Model for Nonlinear Dynamic Analysis of 3D RC Shear Walls and Comparison with the Finite Elements Method
مقايسه ميزان ايمني لرزه اي درويرايشهاي اخيرآيين نامه ACI براساس روش ارزيابي FEMA P695
بررسي اثر استفاده از پودر لاستيك بر خستگي مخلوط هاي آسفالت بازيافتي
مقايسه مقاومت مخلوطهاي آسفالتي در برابر ترك خوردگي با بكارگيري روش هاي انرژي جذب شده مدل برگر و انرژي كرنش خزشي مستهلك شده
مقايسه دوروش طبقه بندي فاكتوربلوغ و زمان گيرش درجهت كاهش نفوذپذيري درزه هاي اجرايي درسدهاي بتن غلتكي
بررسي مقاومت برشي و فشاري درزه هاي اجرايي دردوروش طبقه بندي فاكتوربلوغ و زمان گيرش درسدهاي بتن غلتكي
بررسي اثر جرم طبقات بر ضريب رفتار قابهاي خمشي بتني بوسيله آناليز ديناميكي فزاينده
برآورد عمق آبشستگي موضعي اطراف پايه هاي پل باآرايش مركب تحت اثرجريان آب زلال با استفاده ازروش دسته بندي گروهي داده ها
مدلسازي متوسط حجم روزانه ترافيك با استفاده از شبكه هاي عصبي انتشار برگشتي (BP)
شبيه سازي جريان ناماندگار در اثر تغيير تقاضا درشبكههاي توزيع آب (مطالعه موردي شبكه توزيع آب شهرك صنعتي ملوسجان)
مقايسه خواص بتن پودري واكنشپذير و بتن پودري واكنشپذير سبك اصلاح شده با پليمر
بررسي مقاوم سازي اتصالات قاب هاي خمشي بتني متوسط تحت بار جانبي با استفاده از زره فولادي
بررسي كارايي روش طراحي مستقيم مبتني بر تغيير مكان درقابهاي خمشي فولادي نامنظم در ارتفاع
تاثير مقاوم سازي ستونهاي بتن مسلح با استفاده ازپليمرهاي اليافي مسلح FRP تحت اثربارمحوري فشاري
ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي جداسازي شده ي پايه تحت اثر زلزله هاي حوزه ي نزديك گسل
محاسبه طول همپوشاني ميلگرد با استفاده ازظرفيت آج عرضي ميلگرد دراتصال مكانيكي
بررسي عددي ميدان فشار در نسديكي هواده جريان داكت بدون هوادهي
بررسي تغيير دهانه وضخامت ورق بررفتارديوارهاي برشي فولادي تقويت شده با الياف GFRP
Analytical study on the effects of orientation and thickness of FRP in the semi-supported steel shear walls reinforced by FRP
Investigation of Plate Thicknesses and Low Yield Point Steel (LYP) in Behavior of Semi-Supported Steel Shear Walls Reinforced with Glass Fiber Polymers (GFRP)
مدل تأثير توسعه حمل و نقل جاده اي بر رشد ارزش افزوده كشور با استفاده از الگوي خودرگرسيون برداري
Identification of appropriate resistance equation in analysis of water distribution networks
Optimum design of steel frames using Modified Honey Bee Mating Optimization algorithm
مطالعه اثرنقص اوليه Initial Imperfection درورق فولادي برروي رفتارلرزه اي سيستم ديوارهاي برشي فولادي ssW
مطالعه رفتارلرزه اي سيستم نوين ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده با FRP CSPSW
A comparison of WEPP and SWAT for modeling soil erosion of Torogh watershed in Khorasan Razavi Province
بررسي تاثير نوع دانهبندي روش سوپرپيو بر خصوصيات حجمي آسفالت گرمHMA
تحليل ديناميكي غيرخطي صفحات فولادي تحت اثربارهاي انفجاري
تقويت صفحات فولادي داراي بازشو بااستفاده ازسخت كننده تحت اثربارهاي انفجاري
بررسي پارامتريك تاثير زواياي مختلف گسلش بر فونداسيونها
مقايسه پارامترهاي تحكيم ثانويه خاك رس-لاي توسط سلول تحكيم هيدروليكي پيشرفته وآزمايش ادئومتري
Improving fragility curves for controlled structures including sensor fault
تعيين ظرفيت ديواربرشي بتني به روش حدي
بررسي تأثير بهينهسازي توپولوژي براساس قابليت اعتماد در سازههاي پيوسته
بهينهسازي توپولوژي براساس قابليت اعتماددر سازههاي تحت اثر بارحرارتي
بررسي مقايسه اي كاربرد شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در مدل تحليل منطقه اي سيلاب
استفاده از روش كارآمد HLLC براي مدلسازي موج ناشي از شكست سد
تهيه مدل ارزيابي سناريوهاي توليد كودكمپوست ازپسماندهاي جامدشهري درايران مطالعه موردي شهرتبريز
Effects of the Gravity-Load-Carrying System on the Performance of Planar Steel Concentrically Braced Frames
بررسي تاثيرناكاملي اوليه دررفتارتيرورقها
تحليل عددي اثر قوس زدگي در پايدارسازي شيرواني هاي خاكي با استفاده از تكنيك شمع كوبي
بررسي كارآيي شاخص خسارت اطمينان مودي درنمونه هاي آزمايشگاهي ازانواع مختلف المانهاي سازه اي
بررسي بكارگيري فولاد كم مقاومت براي طراحي لرزه اي قاب فولادي با مهاربندگوشه به روش اجزاي محدود
انتخاب بهترين شاخص آسيبپذيريRISK-UE با استفاده از ميكروترمورها براي ساختمانهاي اسكلت فولادي در شهر كرمانشاه
تاثير استفاده از الياف فولادي در بتن هاي خود متراكم (SCC)
تحليل اندركنش ديناميكي سد و مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود طيفي
بررسي سه بعدي جريان دراتصال 90 درجه كانالهاي باز با استفاده ازنرم افزار Fluent
مدلسازي انتخاب خطوط هوايي با استفاده از مدل لوجيت چندگانه مطالعه موردي: فرودگاه بين المللي مهرآباد
استفاده از شاخص بارش استاندارد در پيش بيني و پايش سيل
امكانسنجي اقتصادي بازيافت ضايعات ساختماني
مقايسه افزايش ارتفاع برضريب رفتارسيستم ديواربرشي فولادي بامهاربندي هم محور
studies on the load carrying capacity of shallow foundation resting over geogrid-reinforced sand under eccentric load
ارائه روشي محاسباتي براي تعيين توزيع احتمالاتي پاسخ لرزه اي سيستم هاي ديناميكي
حساسيت سنجي روش هاي متداول اعمال بار بركنش در سدهاي وزني نسبت به ارتفاع سد
بررسي عملكرد كانالت در شبكه هاي آبياري و ارائه راهكارهايي جهت كاهش مشكلات ساخت و بهره برداري
طراحي و بررسي عملكرد لرزه ايي اتصال سازه ي شيشه ايي تحت اثر نيروي زلزله
تغييرات بالاروي موج درموج شكن هاي صلب بااستفاده ازروش عددي هيدروديناميك ذرات هموار
شناسايي آسيب در عرشه پل بتني دو دهانه با استفاده از روش هاي شناسايي آسيب بر پايه ارتعاش
Development of a 3D Model for Continuous Bed-Load Saltation Process
A 3D Eulerian-Lagrangian Model for the Motion of the Multiple Non-cohesive Sediment Grains in Water
Development of a Neural-Autoregressive Model for Time History Analysis of an Arch Dam-Reservoir System
تعيين ظرفيت باربري تيرعميق بتني به روش حدي
Experimental Analysis of Exterior Beam-Column Joints with Headed Bars under Cyclic Loading
مطالعه پاسخ ساختمانهاي فولادي با لحاظ نمودن اندركنش غيرخطي خاك و سازه
بررسي آزمايشگاهي تأثير پله ها بر دبي عبوري از سرريز نيلوفري و ميزان افت انرژي درمدخل خروجي آن در حالت كنترل تاج
ارزيابي دبي عبوري و بررسي ميزان افت انرژي در مدخل خروجي از سرريزهاي نيلوفري ساده و پلكاني در حالت كنترل روزنه
تحليل حرارتي سدبتني دوقوسي شهيدرجايي تحت تغييرات دماي محيط
تحليل تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري در صفحات داراي بازشو و سخت كننده
تاثير رينگ سخت كننده برپايداري كمانشي برجهاي خنك كننده فولادي
تحليل عددي ظرفيت باربري و دوران حاصل از بار برون محور پيهاي سطحي بر روي خاك ماسهاي به روش تفاضل محدود
مقايسه روش هاي رانگ – كوتا، كوتا -مرسون و هيندز براي محاسبه پروفيل سطح آب دركانال سريز جانبي سدها
حل عددي جريان غير دائمي در كانالها به روش خطوط مشخصه و تفاضل محدود
بررسي گزينههاي مختلف آب بندي پي سدهاي خاكي با عمق آبرفت زياد مطالعه موردي سد شهرچاي
تاثيرمحتواي فركانسي زلزله درترتيب وقوع ومحل تشكيل مفاصل پلاستيك
تاثيرتوزيع جرم بررفتارلرزه اي ساختمانهاي بتن آرمه تحت اثرزمين لرزه هاي نزديك گسل
ارزيابي روابط برآورد باركل رسوب درمهندسي رودخانه مطالعه موردي رودخانه سياهمزگي درگيلان
A Semi Active Control Strategy for Seismic Response of Plan-Asymmetric Buildings
اندازهگيري پارامترهاي ديناميكي ديوارهاي خاكي ميخكوبي شده با استفاده از ثبت و آناليز دادههاي خردلرزه اي
مقايسه رابطه اعداد نفوذاستاندارد وضربه فرورفت ريزشمع كوبشي درخاك رسي و ماسه اي
بررسي فازي هزينه هاي كيفيت ساختمان سازي ايران با محوريت نيروي انساني
ارزيابي تغيير رژيم آبدهي ماهانه و فصلي رودخانه ها دردوره تغيير اقليم بارويكرد ناپارامتري استان مازندران
روشي براي تعيين مقدار نيروي پيشتنيدگي در سازههاي پيش تنيده موجود با استفاده ازآزمايشهاي رفتارسنجي كلي به كمك الگوريتم ژنتيك
ارزيابي معيارهاي كنترلي سازه تحت اثرزلزله هاي ميدان نزديك
Suppressing vibration using sliding mode control
Fuzzy sliding mode control of structures
مدلسازي قاب ساختماني درFLAC2Dو صحت سنجي نتايج باSAP
Effect of Underwater Explosion on Offshore Platforms
An Investigation into the Effect of End Connections on the Seismic Behaviour of All Steel Buckling Restrained Braces (AllSteel-BRBs)
بررسي عددي عوامل تاثير گذار بر عملكرد لرزه اي اتصالات تير به ستون درقابهاي فلزي
بررسي رفتار خاك مسلح با ژئوتكستايل با استفاده از آزمايشهاي نسبت باربري كاليفرنيا CBR و سه محوري
پيش بيني عمق آبشستگي موضعي پايه پل با استفاده از الگوريتم بهينه يابي جفت گيري زنبورهاي عسل HBMO
بررسي اثرات رفتار غير خطي سازه فوقاني بر روي عملكرد سيستمهاي جداساز لرزه اي
روش زمانبندي كسب شده و پيش بيني زمان و هزينه نهايي پروژه
Optimum multiple tuned mass dampers for seismic retrofit of existing reinforced concrete moment resisting frames
Using MTMD to obtain Simultaneous Energy Absorption and Displacement Reduction in Concrete Moments Resisting Frames
كاربرد آناليز قابليت اطمينان و تحليل ريسك در طراحي سنگچين جهت حفاظت از بستررودخانه در محل پايههاي پل
تاثيرصلبيت چشمه اتصال بررفتارديناميكي اتصالات آكاردونيك A-W RBS درقابهاي خمشي فولادي
ارزيابي تاثير نانو اكسيذ سيليس بر رفتار ويسكوالاستيك مخلوط هاي آسفالت ماستيك درشت دانه
مقايسه عملكردي آبگير مستقيم عميق گنبدي و استوانه اي از لحاظ مكش رسوبات درواحدهاي نمك زدايي
بررسي آزمايشگاهي اثر طوقه هاي مشبك بر الگوي فرسايش در اطراف پايه پل
ارزيابي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح به بريد
مقايسه ارزيابي ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح به بريد و ژئوگريد
مقايسه ظرفيت باربري پي سطحي واقع بر شيب خاكي مسلح به المان جديد بريد وژئوتكستايل در حالت دو بعدي و سه بعدي
مطالعه ي آزمايشگاهي تغييرات پارامترهاي ديناميكي ماسه ي چمخاله
تاثير تزريق ناقص درزهاي انقباض بر رفتار غير خطي سدهاي بتني دو قوسي تحت بارهاي هيدرو استاتيكي
System identification of arch dam based on continues wavelet transform
Effect of dam-reservoir interaction on modal characteristics of arch dams due to weak and strong ground motions
بررسي پارامتر هاي تحكيم و تراكم در خاك هاي رسي مسلح به ضايعات الياف نخ تاير
مطالعه و تحليل عددي ستونهاي سنگي تسليح شده بهصورت مركب قائم و افقي با ژئوسنتتيك
Numerical Study on the Effect of Mooring Line Stiffness on Hydrodynamic Performance of Pontoon-Type Floating Breakwater
Determination of The Critical Embedded Depth Of Cantilever Pile Retaining Wall Using Physical Modeling Technique
Determination of The Critical Embedded Depth of Cantilever Bored Pile Wall Using Numerical Analysis
بررسي منحنيهاي اندركنش درستونهاي بتني مقاومسازي شده با FRP
بررسي و مقايسه نواحي تاثير، نشستهاي سطح زمين و تاج تونل بر اثر حفر تونلهاي تكي ودوقلو در سنگ با استفاده از مدلسازي عددي
تأثير پليمر استايرن بوتادين استايرن SBS بر خستگي مخلوطهاي آسفالت ولرم WMA
الگوي رتبه بندي نقاط حادثه خيز مسير برونشهري با استفاده از مميزي ايمني
مدل سازي مكانيكي-حرارتي شمع هاي حرارتي با استفاده از روش هاي عددي
ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي استفاده از شمع هاي حرارتي در ايران
Evaluating the Parameters Affecting Behavior of the Steel Frames with Infilled Masonry
Experimental Study of Welded Connection of Three Steel Beams to Lateral Reinforced Concrete Column
Nonlinear Finite Element Analysis of Welded Connection of Three Steel Beams to Lateral Reinforced Concrete Column
بررسي روانگرايي خاكهاي ماسهاي اشباع با استفاده از روش انرژي به وسيله دستگاه برش پيچشي استوانه توخالي
بررسي ناحيه ي تاثير شمع هاي تكي و گروهي در ماسه تحت بارگذاري محوري فشاري بااستفاده از مدلسازي عددي
Effective Parameters in the Response of SDOF RC Frames Under Consecutive Seismic Excitations
بررسي اثر همزمان تثبيت با آهك و تسليح با الياف مصنوعي بر مقاومت كششي و فشاري خاك هاي رسي
مقايسه تأثير درجه تراكم دانسيته نسبي و دانهبندي در اندركنش ماسه ژئوگريد و ماسه ژئوتكستايل
مقايسه روش هاي پارامتري و ناپارامتري براي تحليل سري زماني سطح آب درياي مازندران
بررسي تأثير پارامترهاي مقاومتي و هندسي ميان لايه شني بر عملكردسيستم پي راديه شمع منفصل NCPRF در خاك ماسه اي
بررسي شرايط گسترش پديده اصطكاك جداري منفي در راديه شمع هاي منفصل
حذف نيترات از فاضلاب با استفاده از روش انعقاد الكتريكي:مدلسازي به كمك روش رويه پاسخ ( RSM )
Hysteretic response of the CBR of an unsaturated deformable subgrade along drying and wetting paths
بررسي رفتار سازه هاي فولادي داراي المان هاي ميراگر نيمه فعال در برابر انفجار
ارزيابي روسازيهاي نفوذپذير با رويكرد مديريت ريسك
تاثير شيب معكوس و زبري بستر بر خصوصيات پرش هيدروليكي
بررسي عملكرد پوزولان تراس بر خواص مكانيكي و دوام بتن خود تراكم
Numerical investigation of soil stress state variations with time around a penetrating cylindrical object
بررسي تغييرات پارامترهاي ديناميكي ماسه فيروزكوه تحت دامنه كرنش متوسط
بررسي ريسك هاي تركيب ماشين آلات حفاري در پروژه هاي قطار شهري با استفاده ازروش آناليز ريسك برنامه اي و مدل پيشرفته
بررسي عملكرد بادبندهاي كمانش نا پذير در ساختمان هاي بلند فلزي
ارزيابي عددي تاثير جابجايي گسل امتداد لغز بر بازتاب خطوط لوله فولادي مدفون
بررسي اثر رطوبت در رفتار چسبندگي مصالح CFRP به تيرهاي بتن آرمه
Time Delay Study in Semi-active Control of Structures with MR Damper
بررسي رفتار قابهاي فولادي تحت اثر ناكاملي هندسي در مختصات گرهي
ارزيابي آزمايشگاهي اثر افزودنيهاي آسفالت نيمه گرم در بازيافت آسفالت
بررسي اثر عوامل مختلف بر ضريب اصلاح σK در ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاكهاي ماسه اي با استفاده از نتايج آزمايشگاهي با دستگاه سه محوري سيكليك
Numerical analysis of dimensions of diaphragm wall and anchors in stability of deep excavation in PLAXIS 2D
نقش الياف پلي پروپيلن بر خصوصيات ملاتهاي سيماني حاوي دوده سيليس
Rheological properties of asphalt binder containing Hydrated lime
بررسي اثر شرايط مرزي شمع ها بر پارامتر امپدانس تحت بارگذاري هارمونيك جانبي
بررسي رفتار روانگرايي ماسه مسلح شده با الياف نخ تايربا استفاده از آزمايش سه محوري تناوبي
تاثير تثبيت بيولوژيكي خاك بر منحني نگهداشت آب – خاك
پيشبيني مقاومت پيوستگي بتن و ميلگردهاي مدفون با استفاده از شبكههاي عصبي
پيشبيني ارتفاع غوطه وري جريان غليظ با استفاده از مدل تلاطميRNG و شبكههاي عصبي
بررسي ضريب رفتارآيين نامه 2800 براي قابهاي بتن آرمه براساس روش FEMA P695
بهبود خواص فيزيكي و مكانيكي آسفالت گرم تحت تأثير توأم استايرن بوتادين استايرن و آهك
The Application of the Approximate-Perturbed Method in Double Domes Free Form Space Structures
محاسبه تحليلي ميزان فرسايش كناره رودخانه زايندهرود
معرفي روش مناسب براي ارزيابي سريع آسيبپذيري لرزهاي ساختمانهاي مسكوني متداول شهر تبريز
ارزيابي ارتعاشات زمين ناشي ازعمليات شمعكوبي
بررسي تاثير ريزدانه هاي پلاستيك بر رفتار و مقاومت برشي ماسه
بررسي تاثير بنتونيت بر مقاومت استاتيكي ماسه سست با استفاده از آزمايش سه محوري
Experimental study of grain shape and size influence on rate of particle breakage
روش تلفيقي تحليل برگشتي جهت مطالعه پايداري شيرواني هاي خاكي
تاثير مصالح ريزدانه برتثبيت بيولوژيكي خاكهاي ماسه اي
تعيين ظرفيت فشاري مقطع نبشي فولادي سرد نورد شده با استفاده از روشهاي آيين نامهاي و آزمايشگاهي و مقايسه بين آنها
بررسي اثرات اجراي نوارهاي صداساز درراه هاي برون شهري
انتخاب نوع لوله مناسب درساخت شبكه هاي آبرساني به مناطق كم جمعيت با روش OWA-TOPSIS ولحاظ اجماع گروهي
ارائه يك مدل براي تعيين مناسب ترين روسازي به وسيله نرم افزار MEPDG مطالعه موردي شهر بندرعباس
بررسي عملكرد ميراگر جرمي تنظيم شونده در زمان خرابي ناشي از خستگي در توربين بادي فراساحلي
روشي جديد براي تعيين محل سنسورها جهت نظارت برسلامتي سازه پل ها
تحليل هيدروديناميكي جريان برروي سرريزهاي كليدپيانويي
بررسي تاثير عامل بار محوري بر طول مفصل پلاستيك در ستون هاي بتن مسلح تحت اثر انفجار از راه دور
كاربرد بتن هاي هوشمند توانمند در المان هاي سازه هاي بتني با ديدگاه اثرات اقتصادي وچرخه حيات پروژه
ترميم ژئوتكنيكي يك كانال ساخته شده درخاك مسئله دار
Monotonic behavior of plate girder with corrugated curve web versus plate girder with flat web
Ductility and strength of trapezoidally-corrugated steel plate shear walls with centrally placed square perforations
Seismic performance and energy dissipation characteristics of perforated trapezoidally-corrugated steel plate shear walls
بررسي عملكرد ديوارهاي برشي كوپل بتني با تيرهاي پيوندي مختلف
استخراج منحنيهاي IDF از دادههاي روزانه بارش مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيك مشهد
Diffusion wave modeling: Can we eliminate channel cross sections for flood routing purposes?
بررسي عددي و تحليلي يك اتصال نيمه صلب فولادي جديد تحت بارگذاري لرزه اي
هيدروديناميك سرريزهاي كنگره اي انحنا دار
روش هاي پيش بيني زلزله ناشي از علائم سطحي روانگرايي
تعيين تراكم نيل بهينه بر مبناي كنترل ضريب اطمينان تعادل حدي
تعيين ميزان لقي بهينه دراتصال مهاربند هم محور به قاب خمشي فولادي با استفاده ازتحليل تاريخچه زماني غيرخطي
ارزيابي بهبود رفتار مقاومتي ماسه بادي با افزودن رزين پليمري با پايه آميني
بررسي ظرفيت باربري اتصالات پيچي تيرچه هاي سرد نورد شده به تيرهاي اصلي درساختمان هاي فولادي
Experimental study of the effect of gap ratio on the vortex induced vibration of two-degree-of-freedom pipe due to waves
بررسي نحوه تاثير تحليل هاي ديناميكي خطي و غيرخطي بربازتابهاي سازه مطالعه موردي قاب بتني 5طبقه
انتخاب بهترين پارامترهاي شبكه عصبيANN بهمنظور تخمين دادههاي بارش ماهانه
مقايسه ميانيابي دادههاي ماهانه بارش با استفاده از روش كريجينگ و شبكه عصبي
Numerical solution of Burger’s equation via RBF-collocation scheme
بررسي اثرنوع ودانه بندي خاك برناحيه انتقال فيلتر درسيستم هاي مركب خاك – ژئوتكستايل
Effect of Soil Shear Strength Parameters Anisotropy on the Bearing Capacity of Surface Footings
شبيه سازي تاثير پل بر روند رسوبگذاري و فرسايش رودخانه با استفاده از مدلHEC-RAS مطالعه موردي: رودخانه پلرود استان گيلان
بررسي آزمايشگاهي پروفيل آبشستگي در اثر جت افقي در پاييندست دريچههاي كشويي ساده و هلالدار
اثرات افزايش تعداد المانهاي باربر جانبي سازه بر ميزان شكل پذيري سيستم درساختمانهاي فولادي
بررسي تاثير نوع و محل ژئوسنتتيك بر پاسخ روسازيهاي آسفالتي با رفتار ويسكوالاستيك با استفاده از روش المانهاي محدود
ملاحظاتي درسياست هاي توسعه حمل و نقل شهري باتاكيد بركلان شهرها
كاركردهاي خيابان پياده باتاكيد برشهرهاي ايران
بررسي تجارب پياده راه سازي در ايران
يك مدل الاستو پلاستيك جامع براي خاك هاي غير اشباع
بررسي تاثير فشار تزريق انتهايي بر نشست سطحي زمين در حفاري با TBM در محيط هاي شهري مطالعه موردي خط 2 مترو مشهد
بررسي تاثير آهك و سيمان برمقاومت برشي زهكشي شده خاك بنتونيت – ماسه پيش تحكيم يافته
بررسي آزمايشگاهي رفتارخمشي تيرورقهاي فولادي باناكاملي كروي درصفحه ي جان
ارائه يك الگوي يكپارچه در شناخت فاكتورهاي مؤثربرچسب گذاري در مصالح ساختماني سبز
A Wavelet-ANN Approach to Investigate the Effect of Seasonal Decomposition of Time Series in Daily River Flow Forecasting
ارزيابي عملكرد قابهاي مهاربند هم محورخودايستا تحت بارگذاري لرزه اي sc-CBF
بررسي ارتباط زاويه اصطكاك داخلي خاك باپارامترهاي ژئوتكنيكي بااستفاده ازشبكه هاي عصبي چندجمله اي
ارزيابي عوامل موثربرشكل گيري نواحي بلاتكليفي درتقاطع هاي چراغ دارزمانبندي شده
بررسي پايداري گنبدهاي تك لايه فضاكار اشودلرهرس شده تحت اثر بارهاي ثقلي
بررسي تحليل هاي ديناميكي استاندارد 2800 ومقايسه باروش قابليت اعتمادسازه ها درتعيين بيشينه جابجايي نسبي
Reliability Assessment of Shear in Shortlink Beam
عملكرد لرزه اي اتصال تير به ستون در قاب خمشي فولادي سرد شكل داده شده
بررسي عددي تاثيركمانش ميلگردهاي فشاري برمقاومت ستونهاي بتن آرمه
معرفي بتن آماده خشك خودتراكم
تاثيرضريب شكل طيفي Spectral Shape Factor برروي احتمال فروريزش ساختمانهاي بتن مسلح باسيستم قاب خمشي
مكان يابي بهينه پاركينگ هاي طبقاتي با نرم افزارGIS
Slope Stability Analysis Using Limit Equilibrium & Finite Difference Methods (B2 Station, 2nd Line of Tabriz Metro)
بررسي رفتار قاب هاي خمشي فولادي ويژه تحت پديده خرابي پيش رونده
كنترل نيمه فعال عرشه سكوهاي دريايي با استفاده از تركيب ميراگرMRو جداساز لرزه اي
بررسي اثر ساختار بر روي پارامترهاي مقاوهت برشي خاكهاي سيماني شده
ارزيابي رفتار لرزه اي ميكروپايلهاي مايل با نرم افزار FLAC3D
رفتار چرخهاي اتصال خمشي تير با جان كاهش يافته به ستون قوطي شكل
مطالعه و بررسي رفتار اثر سوراخ دايروي در تير كوتاه غير منشوري در اتصالات خمشي
بررسي تصفيه بيولوژيكي هوازي فاضلاب شيراز با استفاده از مديا
Investigation of rigidity of shear tab connections in heavy steel girders
مطالعه عددي تاثير گروه ريزشمع بز پتانسيل روانگرايي خاك ها
بررسي روشهاي افزايش مقاومت نمونه هاي كامپوزيتي در برابر برخورد گلوله
اعمال شرط مرزي ورودي در شبيه سازي جريان سطح آزاد در مدل عددي OpenFOAM
استفاده عملي از تجهيزات و فن آوري هاي موجود درصنعت ساختمان درجهت توسعه پايداربا روش AHP
بررسي آثار زيست محيطي عمليات حفاري در دريا و روشهاي كاهش آلودگي ناشي ازحفاري
كاربرد سخت كننده در ميراگر مركزي حلقهاي شكل براي كاهش كمانشهاي موضعي در آن
ارزيابي شاخص خسارت قابهاي فولادي خمشي در ترازهاي عملكرد
بررسي آزمايشگاهي تاثيرتاريخچه تنش بررفتارخزشي خاك ماسه رس دار
مكانيابي خسارت در سازههاي بتن آرمه بر مبناي بررسي تغييرات پارامترهاي ديناميكي سازه با كمك روش جذر مجموع مربعات
بررسي تاثيرتغييرات مدول الاستيسيته و چسبندگي خاك در گروه شمع تحت بارهاي جانبي و قائم درخاك ماسه اي
ارزيابي كارآيي بتنهاي خود متراكم سبك حاوي ميكروسيليس
Structural Behavior Investigation Based on Adaptive Pushover Procedure
آسيبيابي خرپاها به ياري پاسخهاي ايستاي داراي اغتشاش
Optimization of Acid Brown 14 decolorization by continuous electrocoagulation process using response surface methodology
بررسي پايداري تونلهاي كم عمق با استفاده از روش مرز بالاي آناليز حدي
تركيب شبكه عصبي مصنوعي و مدل مفهومي Hbv به منظور شبيه سازي رواناب روزانه
تعيين حداقل ممان اينرسي سختكنندهها در ديوارهاي برشي فولادي با بازشو در تئوري اندركنش ورق و قاب
افراز نرخ لغزش درگسل راندگي شمال تهران با استفاده ازروش المانهاي مرزي
تحليل پايداري شيرواني سد سنگريزه اي با رويه بتني گلورد با استفاده از روش المان محدود
بررسي رفتار اتصال فولادي نيمه گيردار با ورق پيچشي به روش اجزاي محدود
مقايسه كيفيت پسماند تر شهر فسا با استاندارد مواد قابل كمپوست
توليد بتن پودري واكنش پذير با استفاده از ماسه سيليسي موجود در مناطق كويري ايران
بررسي آزمايشگاهي تاثيرهم زمان نانو رس و سيمان بر روي مقاومت برشي ماسه انزلي
Upstream Effects on Aras Cascade Hydropower Plants System
تأثير زاويه همگرايي جت مستغرق بر حداكثر طول تأثير در سيال پذيرنده
تحليل و مدلسازي لرزه اي سد سفيد رود و تعيين فشارهاي استاتيكي و ديناميكي با تغييرات ترازآب
بهسازي لرزه اي قابهاي خمشي فولادي با سيستم ميراگر ويسكوز مايع
كنترل فعال ارتعاش قابهاي ساختماني هوشمند به وسيله محركهاي ميلهاي كششي فعال
بررسي بهبود خواص خاك بادرنظر گرفتن ناهمساني نفوذپذيري
بررسي اثرات ضخامت لايههاي خاك بر عملكرد لرزهاي سازهها
تحليل حساسيت سدهاي بتني وزني نسبت به مشخصات بتن با استقاده از آناليز استاتيكي غيرخطي
شناسايي خاكهاي مستعدزمين لغزش وراهكارهاي جلوگيري ازاين عامل مخرب
بررسي اثر طول نفوذ ديوار آببند دراندركنش ديناميكي باهسته در سد هاي خاكي، (مطالعه موردي سد كرخه)
تاثيرطول آبشكن باتعدادمختلف دماغه عمود برساحل درميزان فرسايش و تنش برشي بستر تحت تاثير جريانهاي موازي سواحل
مقايسه صحت سنجي و پيش بيني عددي و آزمايشگاهي مدلهاي پارامتري شيرواني هاي خاكي مسلح شده توسط ژئوتكستايل باابعادواقعي Full Scale
تعيين ضريبرفتار سازه هاي مجهز با ميراگر نوار فولادي با خم اوليه
تحليل ترك مود I در محيط ايزوتروپ الاستو پلاستيك با استفاده ازتئوري پلاستيسيته ي گراديان تنشي
بررسي تحليلي رفتار سيستم لرزهاي مهاربند كمانشتاب همگراي متعارف با مهاربند كمان شتاب طول كوتاه در هندسه ي X
مدلسازي عددي اثرات بار انفجاري در داخل مخزن بر رفتار ديناميكي سد هاي وزني بتني
Modeling of the stiffness modulus of stone matrix asphalt containing recycled tire rubber
تأثير جانمايي پيچها بر وزن ورق اتصال بادبند بهينه با استفاده از روشESO
ارزيابي آزمايشگاهي تيپ مهار جانبي ديوارهاي غير باربر با مصالح بنايي به ستونهاي فلزي و جايگزيني آن با اتصالات پيشنهادي جديد
ارزيابي رفتارلرزه اي سازه هاي بتن مسلح با قابهاي خمشي كنترل شده براساس ضوابط تغيير مكان نسبي آيين نامه ها
اثر بار ثقلي و نشست تكيه گاهي در بررسي پايداري گنبد تكلايه فضاكار
Climate Change Impact on Suspended Sediment Load in Chenar Rahdar River
بررسي تيپ شخصيتي و ميزان رضايتمندي زناشويي شاغلين مهندسي عمران
تحليل لرزهاي سد بتني وزني با در نظر گرفتن اثر لايهي رسوب، با روش المان محدود
بررسي خواص مهندسي بتن خودمتراكم حاوي بازدارنده خوردگي نيترات سديم
پيش بيني عمق حفره آب شستگي اطراف پايه پل با استفاده از روش رگرسيون ماشين بردارپشتيبان
آزمايش تك محوري و مقاومت ضربهاي بتن پليمري و بتن پليمري مسلح به فيبر شيشهاي و فيبر فولادي
كنترل خوردگي و تأثير آن بر مقاومت سالن صنعتي فولادي
بررسي شكست نمونههاي بتني تحت خمش با استفاده از روش انتشار آوايي
Vibration Based Damage Identification of Masonry Structures
تخمين پاسخ هاي لرزه اي قاب هاي بتن آرمه با استفاده از تحليل پوش اور مودال اصلاحي تحت اثر ركوردهاي نزديك گسل
مدل شركت در مناقصات با استفاده از روش تصميم گيري Fuzzy ELECTRE در انتخاب سبد پروژه هاي پيمانكاران عمراني
بررسي مصالح مناسب تزريق در پي سد جگين و آبهاي مشابه
بررسي تحليلي رفتار اتصالات داخلي قابهاي خمشي بتن آرمه ويژه تحت اثر خرابي پيشرونده
Analytical Studies of RC Frame Structures Exterior Joints under Progressive Collapse
بررسي مولفه سه بعدي سرعت بر اثر استغراق در اطراف آبشكن سر سپري
بررسي عددي پديده شيارشدگي در مخلوط آسفالت لاستيكي
برآورد نرخ تبخير از سطح درياچه اروميه در زمان حداكثر تراز آب
بررسي كارايي روش اينرسي حرارتي ظاهري درتخمين رطوبت سطحي خاك بااستفاده ازتصاويرسنجنده ي MODIS مطالعه موردي: مزرعه ي نمونه ي آستان قدس
تعيين شدت زلزله JMA شهر تبريز با استفاده از نتايج پرسشنامهاي (مطالعه موردي: زلزله هاي دوگانه 21 مرداد 1391 اهر- ورزقان)
بررسي رفتار لرزهاي مهاربندهاي شورون داراي عضو پيوند قائم مجهز به آلياژ حافظه دار شكلي
بهينه سازي تعداد پاره سازه ها در تحليل اجزاي محدود
تركيب روش اجزاء محدود بسط يافته و روش اجزا محدود تطابقي در آناليز مسائل ترك
بهينه سازي بهره برداري از مخزن با استفاده از روش الگوريتم چرخه آب WCA )مطالعه موردي: سد درودزن
فرآيند اسمز مستقيم و اصول اساسي عملكرد آن
Comparative Study on Effect of Fine aggregates Grading and Shape on Fresh and Hardened Concrete Properties
بررسي تاثيرات افزودن نانو آلومينا بر خواص مكانيكي بتن
بررسي عذم انطباق شرايط ساخت و بهره برداري با فرضيات محاسباتي بر رفتار و عملكردسازه هاي موجود
بررسي رفتار لرزه اي ابنيه حاضر در بافت قديم از طريق مطالعه موردي تعدادي ازسازه هاي دانشگاه تبريز
بررسي تاثير مقاومت فشاري بتن بر نيروي جدا شدگي ورق FRP از سطح بتن
An Analytical Method for Calculation of Static and Seismic Bearing Capacity of Strip Footings Supported By Granular Trench
مقايسه عملكرد روش هاي هوشمند ANFIS و GEP در تخمين عمق آبشستگي پايه هاي پل
اثرسنجي راهكارهاي مديريت ترافيك بر تراكم ترافيك كلانشهرها با تاكيد بر قيمت گذاري عوارض
Airline Disruption Management (Concepts and Methodologies)
اثرسنجي به كارگيري تسهيلات غيرهمسطح در شبكه معابر فوق اشباع مطالعه موردي: منطقه ۳ شهرداري تهران
Evaluating optimum topology of braced-tube tall steel structures using non-linear time-history analysis
به كارگيري منحنيهاي شكنندگي در ارزيابي آسيب پذيري لرزهاي اسكله هاي شمع و عرشه
بتن سبك با مقاومت بالا
بررسي دوام بتن در محيط هاي دريايي بر حسب موقعيت قرارگيري نسبت به تراز آب دريا، (مقايسه موردي درياچه اروميه و خليج فارس)
تقويت ديوار برشي آجري با استفاده از بتن مسلح
مدلسازي ارزشگذاري گزينه هاي سرمايه گذاري داراي ريسك ازمنظرشخص تصميم گيردرپروژه هاي زيرساخت
ارزيابي عملكرد ديوارهاي سه بعدي تحت بارگذاري انفجار ومقايسه باديوارهاي مشابه تقويت شده با frp
افزايش ظرفيت باربري و كنترل پوشش بتن در تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه بوسيله ورقهاي CFRP
Water Quality Monitoring and Assessment in the Estuaries of Caspian Sea
بررسي اثرات معكوس مديريت فشار بر سرانه مصرف آب شرب (مطالعه موردي در شبكه توزيع آب شهر تهران)
Groundwater Vulnerability Assessment of Karaj Aquifer Based on modified Drastic Method
ارائه مدل غيرخطي براي مقاومسازي لرزهاي ساختمانهاي بتني با استفاده از كمربندهاي پيش تنيده آراميد
بررسي پتانسيل نشست در رسوبات حاشيه درياچه اروميه و ارائه راهكار براي پيشگيري از تخريب كانال هاي شبكه غرب دشت بناب
راهكارهاي بهبود شكل پذيري اتصالات گيردار ستون درختي با بكارگيري فولاد با مقاومت بالا و مقايسه با اتصالات RBS
شبيه سازي رفتاربرشي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با نوارهاي frp به روش المان محدود
Comparing the Results of Frames Optimization under Stress and Displacement Constraints with Frames Optimization under Frequency Constraint
مقايسه نتايج حاصل از تحليل هاي پيشرفته غيرارتجاعي مرتبه اول و مرتبه دوم قاب هاي فولادي خمشي دوبعدي با بارگذاري هاي مختلف
بهره برداري از سد هاي مخزني با استفاده از روش تابع فازي
مقايسه معيارهاي بهترين شبكه ژئودتيكي ميكروژئودزي سد ها
تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك ماسهاي توسط مدلسازي عددي پرسيومتر
بررسي آزمايشگاهي با رويكرد آماري خصوصيات ضربه اي بتن هاي اليافي
بررسي آماري خصوصيات مكانيكي بتن هاي اليافي
توسعه مدل رياضي به منظور پيشبيني كارايي ماشين زيركوب در روسازي راه آهن
كنترل ترافيك از طريق استخراج دادههاي ترافيكي با استفاده از تصاوير ماهوارهاي
توجيه فني بكارگيري ماشين اندازه گير خط در روسازي راه آهن ايران و ارائه الگوريتم بهينه سازي جهت افزايش كارايي ماشين
شبيه سازي فسفر دردرياچه هاي درون شهري و تاثير اقدامات سازه اي و مديريتي بربارورودي به آن مطالعه موردي: درياچه مصنوعي چيتگر
Accuracy Evaluation of Numerical Methods in Linear and Nonlinear Dynamic Response of MDOF Structures
بررسي اثر مسلح كننده ژئوتكستايل بر روي پايداري شيرواني
ارزيابي رفتار تير كامپوزيتي با مقطعHat-Shape
Experimental investigation on behavior of FRP-concrete-steel composite bridge decks with perfobond ribs
The Effect of Biaxial Loading on the Buckling of Simply Supported Thick Rectangular Plates
بررسي تاثير تابلوهاي كنار جاده در آرامسازي جريان ترافيك ورودي شهرها
بررسي ضرايب نشست رس بنتونيت تركيب شده با سيمان وآهك به دو روش تر و خشك
شناسايي عوامل موثر در بروز تصادفات جادههاي برون شهري ايران با استفاده از روش تصميمگيري چند معياره
پيدا كردن شكل تعادلي سازه هاي غشايي به روش رهايي پويا
ارزيابي عملكرد مدل گسسته سازي آبشاري تصادفي درتخمين ريزمقياس داده هاي دبي جريان رودخانه ها مطالعه موردي
بررسي عملكرد مدلهاي تركيبي شبكه موجك عصبي و برنامهريزي بيان ژن در مدل سازي بارش ماهانه مطالعه موردي
اولويت بندي نقاط آسيب ديده ي شبكه حمل و نقل در اثر زمين لرزه با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي AHP
بررسي وضعيت كمي و كيفي آبخوان تحت شرايط احداث سد در ورودي دشت
Dynamic Behavior of Base-Isolated Flexible Rectangular Fluid Containers
تاثير ممان اينرسي سخت كننده بر كمانش ديوار برشي فولادي بدون بازشو
بررسي عملكرد لرزهاي سازههاي بلند تحت اثر زلزلههاي ميدان نزديك با استفاده از تئوري انتشار موج زلزله
بررسي تاثير افزودني ها بر دوام بتن خود متراكم
Local Scour Depth Estimation around Complex Bridge Pier
بررسي امكان استفاده از روشهاي مكانيزه در حفر تونل خط 2 متروي تبريز
بهينهسازي غيرقطعي پيشنهاددهي قيمت توليد انرژي برقآبي در بازار برق ايران مطالعه موردي سيستم برقآبي كارون
Spatial estimation of groundwater quality factors using geostatistical methods (case study: Shiraz plain)
2D Simulation of a Free-Floating Body Motions under Linear Waves Using a Smoothed Particle Hydrodynamics scheme
Numerical analysis of soil-bags system under shear force
اثرترك ها روي مقاومت باربري سنگ ها
Introducing innovative force limiting device based on reduced length buckling restrained brace
Numerical Investigation of Turbulent Flow over Ogee Stepped Spillways
مدلسازي عددي اثر گسلش معكوس بر شريان هاي حياتي
بررسي ارتباط مكاني زمين لرزه Mw = 7.4 (1990/6/20) منطقه رودبار باپس لرزه هاي ناشي ازآن ازطريق برآورد تغييرات تنش كولمب
تاثير زلزله هاي حوزه دور بر قاب فولادي مهاربندي با خسارت كنترل شده
Numerical Investigation Into the Behavior of A Novel Force Limiting device
مطالعه پارامتريك تحليل ديناميكي سه بعدي گروه شمع در خاك روانگرا
افزايش توان حفاظتي شريانهاي حياتي با پوششهاي ضد حريق از ديدگاه پدافند غيرعامل
معرفي سيستم شبكه شش ضلعي Hexagrid system به عنوان سيستم سازه اي جديد براي ساختمانهاي بلند
بررسي عملكرد لرزه اي اتصالات گيردار تير به ستون باجان كاهش يافته
مدلسازي فيزيكي اثر گسلش معكوس بر شريان هاي حياتي
Climate change impacts on extreme rainfalls over Rize Province, Turkey
بكارگيري روش هاي آماري و هوشمند در تحليل عملكرد پمپ هاي ضربه قوچي
كمينه كردن اثرات ناشي از انتشار آلودگي پس از تشخيص وقوع آن در شبكه هاي توزيع آب شهري
مطالعه عددي اثر پخ شدگي گوشه پايين دست اتصال بر الگوي جريان در تلاقي 09 درجه
بررسي ضريب دبي جريان در مدل تركيبي سرريز- دريچه منشوري
كاربرد شبيه سازي در برنامه ريزي ساخت بزرگراه هاي طبقاتي
مطالعه رفتار بتن تحت بارگذاري يكنواخت و دوره اي فشاري رفت و برگشتي با استفاده از مدل پلاستيسيته سطح تسليم زلزله مراتبي (HISS)
تعيين مسير گردش نيروي لرزهاي در گره مهاربندي شده در قابهاي با تير پيوسته وستون
شبيهسازي توليد رسوب حوضه آبريز رودخانه كن با استفاده از مدل SWAT و SWAT-CUP
تحليل هيدروليكي رودخانه كن با استفاده از مدل HEC-RAS
راهنما بررسي تاثير نوع كاني در روند رسوب گذاري خاك هاي رسي با استفاده از روش اجزاي مجزا
ارزيابي عملكرد سيستم تركيبي دياگريد در سازه هاي بلند مرتبه
Investigation of seismic performance of concentrically braced frames with zipper columns
بررسي تاثير تونل هاي زير زميني بر عملكرد لرزه اي دره هاي Uشكل با استفاده از روش عددي اجزاي مرزي
Effects of Using Nano-Silica Particles, Fly Ash and Waste Water Sludge on Properties of Cement Mortar
A Innovative Efficient Element for Analysis of Axially FGM Tapered Beams Using FEM
The Process of Risk Identification, Assessment and Response of the Equipment Supply Phase in the Power Plant Projects in Iran
محاسبه ميزان پيامد وقوع شكست در شبكه هاي جمع آوري فاضلاب
شبيهسازي حجم آب زيرزميني دشت سلماس با استفاده از مدل پويايي سيستمها
به حداقل رساني نيروهاي ناشي از اصطكاك و اعوجاج هسته در مهاربند هاي كمانش ناپذير
Damage detection in bridge structures by the Ritz vectors in the modal strain space
Laboratory Determination of Hydraulic Conductivity and Diffusion Coefficient of Bentonite-Enhanced Sand Mixtures
تاثيرچيدمان فولادبانقطه تسليم پايين بررفتارديواربرشي فولادي سخت شده درطبقات تحت بارگذاري لرزه اي
بررسي رفتار منشورهاي بتوني غلاف دار به منظور مقاوم سازي ستون هاي مربع-مستطيل
ارزيابي قيمت آتي و الگوي نوسانات قيمت مصالح ساختماني بر اساس مدل پيش بيني مبتني بر شبكه هاي عصبي مصنوعي
تاثيرمقاومت فشاري بتن و عرض شياربرتقويت بتن به روش شيارزني باآناليز ميدان كرنش به روش سرعت سنجي تصويرذره piv
ارزيابي طول موثرمهاري درروش شيارزني EBROG و مقايسه آن با روش چسبندگي خارجي ebr به كمك سرعت سنجي تصوير ذره PIV
Dynamic analysis of base-isolated flexible rectangular fluid tanks
بررسي اثر پودر تاير فرسوده بر مقاومت برشي ماسه
An investigation on the accuracy of numerical model utilizing a combination of linear behavioral model with a nonlinear on in the Taham Dam
بررسي محدوديت ارتفاعي سازه هاي بتني در حوزه نزديك گسل شمال تبريز
Determination of optimal safety factors for tubular Y- joint of jacket-type offshore platforms based on reliability analysis
بهينه سازي موقعيت استقرار جرثقيلهاي برجي در كارگاه هاي ساختماني با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
تاثيرمكش بافتي برروي پايداري شيروانيهاي خاكي
مقايسه و ارائه ي روشي جهت تخمين زمان تمركز درحوضه هاي كوچك شهري
بررسي روش هاي اتلاف انرژي در اتصالات مهاربندهاي همگرا
اهميت عدم قطعيت پارامترهاي ژئوتكنيكي در عملكرد لرزهاي ديوارهاي ساحلي
شبيه سازي جريان با هدف مقايسه نرم افزار ايراني MIKE و 21 PMO Dynamics با تمركز بر پديده خشك و تر شدن
بررسي واكنش قليايي سيليسي و كنترل كيفي بتن رويه در پروژه سد مخزني شهر بيجار(CFRD)
بررسي روش ها و مدل هاي برآورد و تخمين كمي ضايعات ساختماني
اصول طراحي ديوار برشي بتني با بازشو با استفاده از مدل بست و بند
مطالعات آزمايشگاهي و تعيين مشخصههاي رفتاري ميراگر ويسكوز انقباض محوري
الزامات معماري موثر در اجتماع پذيري فضاي ايستگاه هاي اتوبوس مطالعه ي موردي شهر مشهد
بررسي رفتار ستونهايCFDSTتحت اثر بارگذاري چرخه اي
بررسي اثر اندازه، شكل هندسي و جهتگيري ذرات در مواد كامپوزيتي با استفاده ازتئوري پلاستيسيته ي گراديان كرنشي CMSG
تغيير اوضاع و احوال قرارداد و راهكارهاي برخورد با آن
مقاوم سازي ستون هاي كوتاه قوطي شكل فولادي توسط پليمر هاي مسلح به الياف كربنCFRP
Modal characteristics of integral bridges including the effect of soil-structure interaction
شاخصهاي اطلاعاتي ارزيابي يكپارچه عملكرد در پروژههاي صنعت ساخت
تحليل پايداري استاتيكي و شبه استاتيكي در سدهاي خاكي
بررسي اهميت در نظر گرفتن اندركنش خاك و سازه با استفاده از روش مخروط
مقايسه رفتار خزابي سازههاي فضاكار چليكي تك لايه و دولايه با اتصالات صلب
حاصلضرب ابرگراف وكاربرد آن درمكانيك سازه ها
Analytical Evaluation of Inter-Story Beam Effects on Lateral Stiffness of Moment Frames
Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections
Seismic Analysis of Wind Turbines Including Soil-Structure Interaction
بررسي رفتار لرزهاي قابهاي بتني مسلح شده با آلياژهاي حافظهدار شكلي
A boundary element method for the Laplace equation in a circular domain
بررسي تاثير نسبت آب به سيمان و شرايط عمل آوري بر روي خواص مكانيكي بتن
بررسي خواص مكانيكي بتن سبك با مقاومت بالا
Seismic Response of Triple Friction Pendulum base isolated structures and its advantages over Friction Pendulum Systems
مقاوم سازي دال هاي بتني در برابر بارهاي انفجاري
بهسازي خمشي تيرهاي بتن مسلح آسيب ديده توسط لايه ي HPFRCC
پيش بيني عمق سطح ايستابي آبهاي زيرزميني بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي آموزش ديده با الگوريتم گروهي ذرات
مطالعه عددي تاثير ارتفاع نصب لوله جانبي به منهولهاي استوانهاي در محل تقاطعها
تحليل عددي تاثير شكاف در كاهش آبشستگي موضعي گروه پايه پل
تحليل فراواني سيلاب به روش ناپارامتري بااستفاده ازروش سري متعامد كسينوسي سري مثلثاتي كلاسيك و تابع هسته باپهناي باند ثابت برمبناي روش صحت سنجي مضاعف
بررسي كارايي مدل هاي هوشمند در استخراج منحني تداوم جريان مطالعه موردي: ايستگاه خزانگاه رودخانه ارس
بررسي و ارزيابي كاربرد سيستم هاي جداسازي پايه تركيبي در عملكرد لرزه اي سازه ها
تحليل عددي بار افزون ديوارهاي برشي چوبي در سازه فولادي سبك با لحاظ رفتارغيرخطي پيچ هاي اتصال پوشش
كاهش پاسخ لرزهاي ساختمانهاي مجاور غيرهمتراز به كمك برقراري اتصال در تراز طبقات
مقايسه روش طراحي روسازي آشتو با آييننامه روسازي ايران نشريه 234
ارزيابي تحليلي اثر وزن محورهاي وسايل نقليه مختلف بر خرابي هاي روسازي آسفالتي با استفاده از روش اجزاء محدود
پاسخ غيرخطي ستونهاي قابهاي فولادي باتغيير زاويه اثرزلزله
تعيين محدوديتهاي دريفت دائمي طبقات براساس قابليت تعمير سازه و ميزان خسارات وارده پس از زلزله
تعيين بهينه نوع ، محل و تعداد سنسورها در ارزيابي سلامت سازههاي گنبدي تاريخي
A New Hexahedral Element with Embedded Interface for Crack Analysis in Delaminated Composite Beams
بررسي رفتار آزمايشگاهي آمادهسازي سطح به روش شيار دايرهاي در مقايسه با روشهاي مرسوم آماده سازي در تيرهاي بتني تقويت شده با GFRP
Damage Identification of Cracked Plates Using Neural Networks
مدلسازي عددي ظرفيت باربري پي هاي رينگي واقع بر شيرواني مسلح شده با ژئو تكستايل تحت بارهاي خروج از محور
اثر كنترلكنندهي عصبي- فازي بهينه شده ي نيمه فعال در كاهش پاسخهاي لرزهاي پل بزرگراه مبنا
Improving Seismic Performance of Single Layer Diamatic Domes via Pellevation
Determination of the effective stress parameter in unsaturated soils: an analytical formulation based on the soil water retention properties
بررسي اثرات زلزله هاي حوزه دورونزديك برطيف ويژه ساختگاه ساختمانهاي بلند مرتبه : مطالعه موردي ساختگاه هاي ساحلي مازندران
شناسايي و طبقه بندي عوامل مؤثر بر ميزان مصرف انرژي در طول چرخه حيات ساختمانهاي مسكوني
بررسي و ارزيابي زيست محيطي ساخت ساختمان هاي مسكوني
رتبه بندي تعدادي از روابط كاهندگي و انتخاب رابطه كاهندگي مناسب براي زلزله ورزقان با استفاده از آزمونهايLLH و LH
بررسي اثر استفاده از سخت كننده در بازشوهاي اطراف المان هاي مرزي ديوارهاي برشي فولادي
بررسي اثر شكل بازشوهاي اطراف المان هاي مرزي در رفتار ديوارهاي برشي فولادي
شبيه سازي هيدروليكي اثرات اجراي سازه ها بر مورفولوژي رودخانه هاي درون شهري توسط نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردي رودخانه كن
ارزيابي تركهاي حرارتي در روسازي هاي آسفالتي به روش المان محدود
Implementation of ANFIS in ACO to optimize cost and strength of crumb rubber concrete
بررسي خواص مكانيكي ودوام بتن هاي ساخته شده از خاكستر بهينه شده باگاس در برابرنفوذ يون كلرايد
توسعه مدل هاي تلفيق داده به منظور پيش بيني جريان رودخانه
بررسي تاثير سيستم پانل فولادي برشي SPS در عملكرد لرزه اي ساختمانهاي چند طبقه فولادي
بررسي تأثير تغيير ارتفاع ساختمان هاي مسكوني بر ميزان مصرف انرژي و آلودگي هوا
توليد شتاب نگاشتهاي مصنوعي منطبق بر طيف طرح براساس تركيب تبديل موجك وبهينه سازي
Inelastic Buckling of Plates Having Step Variation in Thickness using modified B3-Spline Finite Strip Method
مدلسازي مقاومت الكتريكي بتن بر مبناي مقاومت الكتريكي خمير سيمان و سنگ دانه
بررسي همبستگي بين نتايج روشهاي طيف نگاري مقاومت ظاهري و ASTM C1760 دراندازهگيري مقاومت الكتريكي بتن
Boundary Element Method and its Applications for Plate Tectonic Deformation Modeling
بررسي رفتاررانشي اتصالات فولادي پس كشيده
Numerical studies of friction damped post-tensioned connections
مدلسازي تغييرات بلندمدت مورفولوژيك خليج چابهار
بررسي عملكرد لرزه اي سدذوزنقه اي بتن غلتكي خشن دربستر سنگي غيرهمگن مطالعه موردي سد كهير
پيشنهاد اصلاح يك مدل رفتاري براي شبيه سازي رفتار مكانيكي ماسه هاي لاي دار
بررسي اثر عدم قطعيت هاي شناختي پارامترهاي مدلسازي تير- ستون در ارزيابي فروريزش قابهاي بتن آرمه
ارزيابي قابليت اعتماد ظرفيت خمشي تيرهاي FRP-RC با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ارزيابي مدلهاي موجود براي پيشبيني مشاركتFRP در ظرفيت برشي تيرهاي بتن آرمه بهسازي شده به روش NSM

ارائه يك روش عددي در حل معادلات انتقال حرارت و موج با استفاده از توابع B -اسپلاين
بررسي آزمايشگاهي رفتار برشي تيرهاي عميق تقويت شده با ورق CFRP
بررسي كفايت انواع تقاطع هاي همسطح ميداني و امكان سنجي استفاده از چراغ هاي ترافيكي جهت افزايش ظرفيت
آناليزحساسيت برروي تعدادناحيه بندي هاي موثربرواسنجي هدايت هيدروليكي منابع آب زيرزميني دشت زرقان دراستان فارس
طرح بهينهي كنترل فعال سازهها مبتني بر روش فراكاوشي تكامل تفاضلي و زلزلههاي مصنوعي
استفاده از ابزار شبيه سازي رويداد گسسته به منظور انتخاب و بهبود گزينه هاي موجود براي عمليات خاكبرداري
مدل سازي چهاربعدي اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبيه سازي براي زمان بندي پروژه
بررسي رفتار مقاومتي مخلوط خاك و ژئوفوم با درصدهاي وزني و اندازه هاي مختلف ژئوفوم
مدل مكانيابي وارزيابي شهرك هاي صنعتي باتوجه به پارامتراهي حمل ونقلي مطالعه موردي شهرك هاي صنعتي شهرستان بابل
تعيين مقطع تيرهاي طبقات درديوارهاي برشي فولادي نيمه مقيد درلبه ها
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي مقاوم طراحي شده با استفاده ازميراگر ويسكوز خطي
مقايسه عملكرد لرزه اي سازه هاي فولادي طراحي شده با استفاده ازميراگر ويسكوز خطي و غيرخطي در ميرايي يكسان
تاثيرانواع سيمانهاي مختلف برخواص مكانيكي بتن هاي سبك با سنگدانه ليكا حاوي ميكروسيليس ومتاكائولن با درصدهاي مختلف الياف پروپيلن
Evaluating Response Modification Factors of Steel Plate Shear Wall Buildings
پيشبيني آلودگي منابع آب زيرزميني دشت كوار- مهارلو بر اثر احداث كارخانه ذوب آهن كوار با استفاده از نرم افزار PMWIN
تحليل عددي غيرخطي ديوار برشي بتن مسلح پيش‌ساخته داراي بازشو و سيستم مركزگرا
Implementation of Regression Method in Tidal Principal Components
بررسي اثر الياف پليمري ضايعاتي و سيمان بر بهبود خواص ماسه بد دانه بندي شده
Simultaneous stabilization by lime and reinforcement by Polypropylene fiber of poorly graded sand
ارزيابي ملاحظات عملكردي مدلهاي تعيين فاصله تقاطعهاي غيرهمسطح با رويكرد تحليل اثرگذاري آنها بر ظرفيت
Analysis of effective alternatives in the seepage and slope stability of Golfaraj earth fill dam using Geo-studio model
بررسي پارامترهاي موثر بر رفتار اتصال پس كشيده كابلي در خرابي پيشرونده
تاثير بتن لايهاي بر جذب انرژي پرتابههاي فلزي
عيب يابي سازه ها با استفاده ازالگوريتم هاي هوش مصنوعي
طرح بهينه شكل سدهاي بتني وزني با درنظر گرفتن اثرات غيرخطي اندركنش سد-آب- فونداسيون
تحليل منحني اصلي مدول ديناميكي لايههاي آسفالتي به روش راهنماي طراحي مكانيستيك تجربي روسازي آشتو MEPDG
بررسي كاربرد تئوري تغييرشكل هاي يكنواخت در كنترل ارتعاشات سازه
كاربرد منطق فازي در كنترل نيمه فعال سازه هاي مجهز به ميراگرهاي MR
ارائه رويكردي جديد در چيدمان كارگاه هاي عمراني با در نظر گرفتن جنبه هاي ايمني و محيط زيست
بررسي تاثيرات گودبرداريهاي ميخكوبي شده بر روي تونلهاي موجود
تحليل عددي اثر توزيع حرارت در جابجايي بدنه سدهاي وزني بتن غلتكي
An overview on the effect of geosynthetics in flexible pavement to reduce reflective cracking
بهينه سازي عملكرد مخزن سد لتيان با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ارزيابي عملكرد نانوسيليس برروي دوام بتن خودتراكم حاوي خاكستر پوسته برنج درشرايط يخبندان
بررسي سناريوهاي شكست سد خاكي با رويكرد شكاف در بدنه در حالت سيلابي
ارزيابي رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي همگراي ضربدريCBF و زانويي KBF
مطالعه ي آزمايشگاهي رفتار ستون هاي بتن آرمه ي دايره اي تقويت شده با كامپوزيت CFRP به صورت طولي و دورپيچ
ميدان الاستوديناميك ناشي از تفرق موج با فركانس بالا توسط نانو ناخالصي صلب در تئوري تنش جفتي
Physical Modeling of Joint Effect on Interaction Behavior of Expansive Soil and Canal Lining
مدل سازي عددي ستون هاي سنگي با بالشتك ماسه اي مسلح در خاك هاي رسي
بررسي مورفولوژيكي احداث آبشكن دررودخانه هاي شرياني
بررسي هندسي چاله آبشستگي پايين پله دربازه هاي پله گوداب رودخانه هاي كوهستاني
بررسي رفتارديواربرشي بتني تقويت شده با ورقهاي frp
ارزيابي ضريب رفتار ساختمانهاي صنعتي فولادي سنگين طراحي شده براساس نشريه 325
مطالعه آزمايشگاهي و عددي اثر قطر و مشخصات مكانيكي ميلگرد تحت كشش در بتن مسلح
Investigating engineering codes of ethics in some countries And codifying an instruction of ethics for IRAN
ارائه الگوريتمي براي تحليل روسازيهاي چندلايه با رفتار ويسكوالاستيك با استفاده از روش اجزاي محدود لايه اي افزايشي
بازچرخش نخاله هاي محوطه هاي كارگاهي (مطالعه موردي؛ منطقه پارس 2 كنگان)
تاثيرسطوح تماس مختلف درپاسخ روسازي هاي آسفالتي
رفع آلودگي خاك آلوده به مواد نفتي، روي و نيكل با روش الكتروكينتيك
مدلسازي عددي شمع تحت بارگذاري جانبي درحالت 2بعدي و 3 بعدي
ارزيابي عملكرد الگوريتم تكاملي در تخمين طول پرش هيدروليكي
خصوصيات ژئوتكنيكي و ژئوتكنيك زيست محيطي بنتونيت تك كاتيونه شده با كاتيون پتاسيم
ارائه چارچوب نرم افزاري تعيين مقرون به صرفه ترين اسكلت وسيستم سازه اي ساختمانها با توجه به آخرين نوسانات قيمت ها دربازار
تأثير تغييرpH اوليه بنتونيت بر برخي مشخصات ژئوتكنيكي و ژئوتكنيك زيستمحيطي آن
تعيين درجه اهميت و اولويت زير ساخت هاي استراتژيك از منظر دفاع غير عامل با تأكيد برفرودگاههاي غير نظامي نمونه موردي: فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)
بررسي عددي رفتار پيچشي تير جعبه اي بتني مسلح شده با قفس فولادي پيش ساخته
مقايسه روش هاي حل معادله پوآسون و بهبود كارايي مدل عددي شبيه سازي جريان
آناليز نويز سري هاي زماني ايستگاههايGPS منطقه البرز
بررسي ضوابط طراحي لرزهاي قابهاي با مهاربندي واگرا
طراحي بهينه قابهاي فولادي چنددهانه داراي مقاطع غيرمنشوري بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
NetOD: A GA-Based Decision Support System for Optimization and Uncertainty Analysis of Water Distribution Networks
قابليت اعتماد لرزه اي سكوهاي ثابت فلزي دريايي
ارزيابي عملكرد لرزه اي سكوهاي ثابت دريايي با استفاده از آناليز ديناميكي افزايشي
MathematicalModeling of Activated Sludge Process for Control of Wastewater Treatment Plant
Nanotechnology for Sustainable Wastewater Treatment
تحليل عددي ديوار هاي برشي بتن مسلح تحت بارهاي يك جهته و چرخه اي
RBSDP as a Modified form of SDP for Reservoir Hydropower Optimization
The Impressibility of Food Products Trade from Transportation among Three Continents
بررسي قابليت هذل خاك سخت شونده و مور- كولمب در ارزيابي ميزان تغيير شكلهاي واقعي ناشي از گودبرداري بر اساس پايشها مطالعه موردي
بررسي عملكرد روشهاي محاسباتي نرم در برآورد عمق آبشستگي پايين دست سرريز منتهي به پرتاب كننده جامي شكل
بررسي عملكرد برنامه نويسي بيان ژن GEP در پيش بيني استهلاك انرژي روي سرريزپلكاني در رژيم جريان رويه اي Skimming
آزمايش بارگذاري صفحه استاندارد جهت بررسي رفتار پي واقع بر لايه مخلوط خاك وخرده لاستيك دانهاي
A New Elastoplastic Damage Model for Constitutive Modeling of Argillaceous Formations
A Fully Coupled Thermo Hydraulic Poro-Plasto-Damage Model for Semi-Brittle Geomaterials
Modeling of First Filling Settlement in Gotvand Dam
مقايسه روشهاي شبكه عصبي مصنوعي و آناليز ابعادي در پيشبيني شيب شيرواني پايدارپاياب بندهاي پارهسنگي
تحليل عددي تيرهاي بتن مسلح با درنظرگرفتن اثرآرماتوربررفتار تيرهاي بتن مسلح
بررسي تاثير ويژگيهاي بافتي بر مقاومت سنگهاي گرانيتي بكمك آناليز تصويري ميكروسكوپي
بكارگيري باند حرارتي تصوير ماهواره لندست، جهت تعيين دماي آب منطقه مورد مطالعه درياچه اروميه
ارزيابي رفتار ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني وزني تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديك
A Survey on the Interfacial Properties of Externally Bonded FRP Sheet and the RC Beam Surface
Investigation of Three Concrete Material Models of LS-DYNA for Analysing Pre-stressed Concrete Sleepers
مقايسه نتايج عددي و تجربي مقادير فشار وارد بر پيشاني در تونل هاي حفاري مكانيزه
پتانسيل خرابي پيشرونده قاب هاي فولادي داراي سيستم مختلف باربر جانبي
توسعه يك مدل جامع لايه مرزي خاك – سازه بااستفاده ازمكانيك خاك حالت بحراني
اثز لغشش وصله روي رفتار سيستم هاي دوگانه بتني قاب ديوار
مسيريابي هوشمند خطوط راهآهن با استفاده از روش بهينهسازي ازدحام ذرات
ارائه الگوهاي خاص براي خطكشي عابرپياده با توجه به نظرات شهروندان و متخصصين مطالعه موردي : شهر مشهد
تحليل ارتعاش اجباري سازه ها به روش زير فضاي تصادفي
A stochastic-spectral finite element method applied to the analysis of stochastic structural mechanics problems
تقريب تابع ضريب سطح موثر در اعضاي تحت كشش با اتصال جوشي با شبكه هاي عصبي مصنوعي
ارزيابي تاثير مشخصه هاي اتصال صفحه ستون بر رفتار مجموعه پي، صفحه زيرستون و ستون
ارزيابي رفتار ديوارهاي خاك مسلح با ژئوسنتتيك با مدل سازي سانتريفوژ و مدل بزرگ مقياس تحت اثر سربارخارجي
Comparison of VOF and Mixture models in numerical simulation of flow patterns in curved channels
Bathymetery and flow numerical simulation in curved channels by adjusting the different passing discharge of flow
Comparison and numerical and experimental study of flow patterns in sharp bends
بررسي تحليلي نيروي ناشي امواج انفجاري منتشرشده درمجاورت عوارض توپوگرافي زمين برسازه ها
بررسي تاثيرعوارض توپوگرافي قائم زمين برمقدار اضافه فشارايجادشده ناشي ازامواج انفجاري
بهبود روش نيمه تحليلي معادلات مجزا بر پايه مرزهاي مقياس شده براي حل مسايل الاستواستاتيك دوبعدي
ارزيابي رفتار لرزه اي مهاربندهاي ضربدري داراي خروج از مركزيت در ورق اتصال مياني
مقايسه عملكرد شبكه بيزين با ساير مدلهاي هوشمند در تخمين جريان رودخانه قوره چاي
مطالعه موردي سد ماشكيد عليا
كاربرد روش تاگوچي در بهينهسازي طراحي گودبرداريها با استفاده از ميخكوبي
مطالعات ريسك در پروژه هاي ساختماني صنعتي مطالعه موردي: احداث مجتمع صنعتي توليد پروفيل UPVC
EVALUATION OF SEISMIC BEHAVIOUR OF HIGH-RISE RC WALL BUILDINGS
مدلسازي عددي حركت گهوارهاي سازههاي واقع بر پيهاي سطحي تحت اثر بارگذاري ديناميكي و بررسي ميزان استهلاك انرژي در فصل مشترك خاك و پي با توجه به اثرات اندركنش خاك و سازه
درنظر گرفتن اثرميانقاب مصالح بنايي درخرابي پيشرونده قاب بتن مسلح
تحليل استاتيكي ورق هاي چند لايه در روش احجام محدود توسعه يافته با استفاده از تئوري مرتبه اول تغيير شكل برشي
بررسي رفتار شمع با اتصال گيرداري و آزاد تحت تغييرمكان ديوار حايل به روش تصويري
EFFECT OF MASONRY WALLS ON NATURAL PERIOD OF 8-STOREY RC MOMENT RESISTING BUILDINGS
تأثيرآرايش سخت كنندههاي لبهاي در اعضاي فشاري سردنورد شده
تعيين مقدار و الگوي ونشست تفاضلي مجاز در سازههاي قاب خمشي فولادي
Thermomechanical Constitutive Model for Saturated Clays
مدل سازي ميراگر ويسكوز غيرخطي در يك سازه سه طبقه با رفتار مصالح غيرخطي به وسيله نرم افزار ABAQUS
بررسي خوردگي تسريع شونده در بتنهاي حاوي سنگدانه هاي گرانيتي
بررسي تاثير جايگزيني مقادير مختلف پودر سرباره بجاي سيمان پرتلند در خواص بتن
Influence of Porosity and Material Ductility on Fracture Process Zone: A Numerical Study
بررسي قياسي و آماري طرح مخلوط و اجراي بتن غلتكي در سدسازي
مدلسازي محتواي كلي چگالي الكترون قائم لايه يونسفر در زلزله شيراز با روش كمترين مربعات ماشين بردار پشتيبان
تعيين محل و ميزان حداكثرآبشستگي اطراف آبشكن باز با استفاده از نرمافزار FLOW-3D
تغييرات جريان عرضي ناشي از وجود آبشكن هاي بسته و باز با درصدهاي مختلف بازشدگي
مطالعه و مدلسازي تغييرات مكاني بارشها دراستان آذربايجان شرقي به كمك تصاويررادارهواشناسي
پيش بيني ميزان جريان به مخزن سد با استفاده از روش ماتريس احتمالاتي مطالعه موردي: سد قشلاق در استان كردستان ايران 1352-1391
شبيه سازي فيزيكي و عددي نشت در جريانهاي غيرماندگار سريع
مدلسازي ترك چسبنده در مواد با تغييرات تدريجي با رفتار همسان با استفاده از روش المان محدود توسعه يافته
نقش مؤثر پدافند غير عامل در مديريت بحران شريان هاي حياتي تحت اثر زلزله
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير ضايعات زغال سنگ بعنوان فيلر بر مقاومت كششي و دوام مخلوط آسفالتي گرم
كاربرد مدل Mike3 درشبيه سازي جريان گل آلود درمخازن سدها مطالعه موردي: مخزن سد سفيد رود
آناليز ديناميكي ديوار حائل مسلح شده با ژئوگريد و بررسي عوامل موثر برآن و پيشنهاد طرح بهينه با استفاده از نرم افزار ABAQUS
Reduction of Soil Permeability Using Biological Method
بهره برداري بهينه از سيستم هاي چند مخزني با استفاده از الگوريتم فراكاوشي جستجوي ملودي انطباقيEAMS
ارائه يك سيستم هوشمندجهت آناليز بافت سطح روسازي
مقايسه جابجايي در دو نوع سازه مسلح شده با ميلگرد فولادي و ميلگرد FRP
بررسي اثر انفجار بر ساختمانهاي بتني و مقايسه آن با نيروي زلزله در مناطق با خطر نسبي زلزله
Assessment of the compressive strength of concrete with considering two problems: kerosene polluted sand aggregates and Makran Sea water
روش تحريك بحراني براي سيستم هاي يك درجه آزادي
تحليل چندفركتالي نوسانات روندزدايي شده جريان رودخانه صوفيچاي
ارزيابي رفتار لرزهاي قابهاي فولادي مجهز به سيستم مستهلك كننده اصطكاكي چرخشي به روش تحليل ديناميكي فزاينده
تحليل سه بعدي مخازن حاوي سيال تراكم نا پذير غير لزج داراي سطح آزاد با استفاده ازتئوري فشار
بررسي تاثيرپوشش حفاظتي سنگي درتثبيت ساحل شرقي بندراميرآباد و مقايسه آن با استفاده ازآبشكن
بررسي تاثير باريت در بتن بعنوان محافظ امواج گاما
بررسي عملكرد الگوهاي تقويت ديوارهاي برشي بتن آرمه بااستفاده ازصفحات كامپوزيت Frp
تعيين غلظت ذرات معلق آرسنيك و سرب و ارزيابي ريسك تنفسي در هواي شهر اهواز
Theoretical and Numerical Study On Shear Buckling Of Flat and Corrugated Low-Gauge Steel Walls
Transportation and Trade Weight Trends of Manufactured Goods and Non-ferrous Metals between Europe, Asia and Africa
بررسي عملكرد لرزهاي ميانقابهاي بتني هوادار اتوكلاو شده وميانقابهاي مصالح بنايي
شبيهسازي لايه بنذي حرارتي، شوري و اكسيژن محلول در مخزن سد شيرين دره با استفاده از مدل دوبعدي CE-QUAL-W2
تحليل اثر ديناميكي باد بر برج ميلاد به روش طيفي و مقايسه با اندازه گيري ميداني
بررسي ضريب رفتار و ضريب افزايش تغييرمكان در سازههاي كامپوزيت با ستونهاي مركب به همراه ديوارهاي برشي فولادي پرشده از بتن
بررسي روش تحليل ديناميكي غيرخطي مقياس شده در ارزيابي لرزهاي سازه هاي فولادي سه بعدي نامنظم در ارتفاع
Comparison of Different Configurations of Air-bubble Screens around the Pier to Control Scour
طراحي بهينه مشاهده گر با استفاده از روش متاهيوريستيك در كنترل فعال سازهها
بررسي تاثير تقذم و تاخر اشباع بر رونذ تغييرات تخلخل در حين تحكين اوليه در خاك داراي تخلخل دو گانه
تحليل خرابي سازهي تيمچه ملك بازار تبريز با FEM و روش سينماتيكي ساده شده
Effect of high salinity pore water quality on swell-shrink paths of an expansive soil during drying and wetting cycles
مقايسه عملكرد خزشي روسازي آسفالتي گرم تحت امواج مختلف بارگذاري سيكلي تكرارشونده در نواحي گرمسيري با دو روش محاسبه عدد رواني و مدل هاي پيش بيني MEPDG
بررسي تاثير همزمان وزن محور و سرعت حركت خودرو بر رفتار خزشي مخلوطهاي آسفالتي بر اساس مدلهاي آزمايشگاهي – تجربي توسط آزمايش بارگذاري تكرار شونده
ارزيابي روابط ضريب پراكندگي طولي آلودگي در رودخانه ها
مقايسه مقاومت تير هاي پالتروژنيFRP و تير هاي فولادي در برابر كمانش پيچشي جانبي
بررسي عددي و پارامتريك رفتار خطوط لوله زيرزميني با احتساب اثر بركنش و استفاده ازژئوتكستايل
ارزيابي الياف كنف و سرباره فولاد كوره قوس الكتريكي در آسفالت با استخوان بندي درشت دانه SMA
بكارگيري روشهاي عددي در تعيين سرعت كينماتيكي ماهوارههاي مدار پايين
تعيين اتوماتيك وضعيت ماهوارهها با استفاده از ردياب ستاره
تخمين ضريب پراكندگي طولي آلودگي در رودخانهها
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي غيرمتصل به ستونهاي كناري به همراه مهاربندهاي كششي به روش اجزاي محدود
پهنه بندي مقاومت مجاز خاك با استفاده از روش هاي درون يابي فضايي مطالعه موردي: شهرك پرواز تبريز
بررسي امكان استفاده ازميراگرهاي مايع با پره قابل تنظيم دركنترل نيمه فعال ساختمان
Investigation on Behavior of concrete filled steel tube (CFST) columns under compressive axial load
بررسي تاثير تمركز آرماتور بر عملكرد غير خطي ديوارهاي باربر و برشي با آناليزديناميكي افزاينده
مطالعه عددي پارامترهاي موثر بر شكست سد بتني وزني از محل درزهاي اجرايي
الگوي عددي مكانيزم شكست سدبتني وزني ازمحل درزاجرايي
ارزيابي پتانسيل خرابي پيشرونده ناشي از حذف غيرهمزمان دو ستون از قابهاي سازهاي از طريق تكنيك تحليلهاي متوالي- بخش اول: تئوري
Nonlinear dynamic analysis using one-dimensional subspaces
Thermo-Elasto-Plastic Analysis of Functionally Graded Spherical Reservoirs Subjected to Temperature Gradient
بررسي اثر ناهمساني خاك رس طبيعي روي نشست پي هاي سطحي با استفاده ازمدل رفتاري با سخت شوندگي دوراني
تركيب بهينه نانوسيليس و ميكروسيليس بر پايايي و مقاومت فشاري بتن سبك
مقايسه خروجي الگوريتمهاي ماهوارهاي رطوبت خاك در مناطق مختلف ايران
An XFEM approach in solving frictional contact problems based on the penalty formulation
ارزيابي پتانسيل خزابي پيشرونده سيستم هاي دوگانه قاب خمشي فولادي و مهاربند همگرا تحت بار زلزله
استخراج منحني فرمان بهرهبرداري زمان حقيقي از مخزن با استفاده از برنامهريزي ژنتيك
بررسي آزمايشگاهي اثر دبي مكش بر فرآيند حذف بخارات فرار از ستون خاك غيراشباع آلوده به زايلين
اثرسرعت افت ترازآب مخزن برروي ضريب اطمينان پايداري شيب بالا دست سدخاكي همگن
بررسي تأثير ساختگاه در زلزله با توجه به مشخصات لايه سطحي و عمق سنگ بستر
بررسي تاثير جداگانه ي اجزاي تشكيل دهنده ي بتن بر مقاومت فشاري 82 روزه ي آن
بررسي الگوي جريان پايين دست سازه هاي كنترل شيب باوبدن نشت رو به بالا بااستفاده ازمدل عددي
بررسي تراژكتوري جريان جت مستغرق و ريسشي تحت اثر زاويهي همگرايي
بررسي احتمال وقوع رخداد هاي انفجار آشفتگي نزديك كف در رسوبشويي تحت فشاربا توسعه مجراي تخليه كننده تحتاني در مخزن سد
بررسي توزيع تنش برشي و زاويه تاثير رخدادهاي آشفتگي نزديك كف در رسوبشويي تحت فشار با توسعه مجراي تخليه كننده تحتاني در مخزن سد
ساختار هيدروليكي جريان در رسوبشويي تحت فشار با توسعه مجراي تخليه كننده تحتاني درمخزن سد
بررسي اثر دره تنگ بر رفتار سد خاكي/سنگريزهاي مسجد سليمان با استفاده از تحليل دو بعدي و سه بعدي
بررسي تأثير پارامترهاي مقاومتي مصالح بر رفتار هسته سد خاكي/سنگريزه اي مسجد سليمان با استفاده از تحليل سه بعدي
Generation of Near-Fault Artificial Records using Artificial Intelligence
Seismic risk assessment of buildings with HAZUS methodology and determination of damage probabilistic matrices
Determination of Structural Fragility Curves of buildings with Hazus methodology for Seismic risk Assessment in the city of Semnan, Iran
تحليل عددي ظرفيت باربري پي هاي سطحي برروي خاك دو لايه ومقايسه آن با روابط كلاسيك
بررسي اثرات رفتاري و اقتصادي ضريب مقاومت خاك بستر درپي سازه ها
تخمين ضريب اختلاط عرضي آلايندهها در كانالهاي باز و جريانهاي سطحي
آناليزريسك شبكه ها درحملات هدفمند بااستفاده ازتئوري گراف و مدل لئون تيف
برآورد بار رسوب حوضه آجي چاي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و ماشين هاي بردار پشتيبان
تعيين ضريب رفتاردودكشهاي فلزي بااستفاده ازتحليل ديناميكي افزاينده و تحليل پوش اور
تعيين ضريب رفتار برجهاي خنككنندهي ساخته شده از سازهي فضاكار با استفاده از تحليل ديناميكي افزاينده
بررسي اثر مؤلفهي قائم زلزله روي برش پايهي برج خنككنندهي ساخته شده از سازهي فضاكار با استفاده از تحليل ديناميكي افزاينده
بررسي آسيب پذيري وارده به لوله هاي پلاستيكي تقويت شده توسط فيبرهاي شيشه اي GRP مدفون درزمينهاي رسي تحت اثرزمين لغزش
رتبه بندي و مديريت دعاوي در پروژه هاي انبوه سازي مسكن به روش FUZZY TOPSIS
آناليز ديناميكي غيرخطي سازه يك درجه آزادي معادل با تكيه گاه نيمه گيردارتحت بارانفجار
ارزيابي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي توده سنگ هاي ساختگاه سد كرخه ۲
بررسي مشخصه هاي مكانيكي بتن سبك با سبك دانه پاميس فاروج
پيش بيني هزينه در پروژه هاي ساخت با تركيب روشهاي استدلال مبتني بر موردو الگوريتم ژنتيك
كاربرد معادلات انتگرالي تضعيف شده در تحليل ارتعاش آزاد سازه هاي بلند تحت تأثيرنيروي محوري
مقايسه عملكرد مدلهاي شبكه عصبي موجكي، رگرسيون خطيچند متغيره و شبكه عصبي- مصنوعي در تخمين اكسيژن خواهيشيميايي رودخانه كرج
ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد رهبري مهندسان در پروژه هاي نيروگاهي
ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد پروژه هاي نيروگاهي با بكارگيري تحليل پوششي داده ها
بررسي تأثير زئوليت بر مقاومت سايشي بتنهاي قليافعال سرباره اي
An analytical investigation of ductile moment -resisting connections using cold-formed steel sections
تعيين مقاومت خستگي قير با استفاده از آزمايش جاروب دامنه خطي
رفتار لوله جدارنازك در مهاربند كمانش تاب لوله در لوله
Optimal Active Control of Structural Vibration by Classic and Adabtive Fuzzy Smart Algorithms
تحليل جريان غيرماندگار سيال شبه پلاستيك درسيستم لوله
بررسي مشكلات شبكه هاي آبرساني يكپارچه و ارائه راهكارجهت رفع مشكلات پايلوت مطالعاتي شهربرازجان
Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Members:Enhanced Smeared Crack Approach
برآورد دبي كل نشت عبوري از پرده آببند سد داريان حاصل از تحليل نتايج نفوذپذيري معادل cubic law و آزمايش لوژان
بررسي آزمايشگاهي تاثير فيلرهاي معدني بر خصوصيات فيزيكي قير
بررسي تفاوتهاي جريانات دريايي ژئواستروفيك با جريانات حاصل از روش جريان نوري در سواحل بنادر كياشهر، انزلي و آستارا
ارزيابي روش مقاومسازي ناحيهاي تيرهاي چوبي حاوي گره توسط الياف كامپوزيت كربني
برآورد ضريب انتشار طولي در آبراهه هاي مركب با روش پردازش تصوير ديجيتال
مقايسه كيفيت لايه هاي روسازي با دو روش اندازه گيري سختي برجا وآزمون تراكم صحرايي مطالعه موردي: استان خراسان رضوي
نتايج استقرار سيستم DMA درشبكه آب وتخمين ميزان نشت درمنطقه مطالعه موردي: زون حمزه آبادآبفاي منطقه 6شهرتهران
تعيين موقعيت دقيق مفصل پلاستيك در تحليل مرتبه دوم اعضاي فولادي با مقطع متغير،تحت بارگذاري گسترده
تحليل مرتبه دو تير فولادي با مقطع متغير جهت محاسبه نيروها و لنگرهاي گيرداري انتهايي، تحت اثر بارگذاري روي دهانه
بررسي ابعاد زيست محيطي ناشي از دي اكسيدكربن منتشره از دودكش كوره هاي احتراقي و روشهاي بازيافت آن
مقايسه عملكرد نرم افزار HEC-RAS و روش تحليلي استهلاك موج در رونديابي موج سيلاب ناشي از شكست سد مطالعه موردي: سد لورل ران
بررسي پديده پس كمانش در ديوار برشي مركب
محاسبه ضرايب ثابت معادلات تخمين نفوذ پذيري به كمك روش هاي آماري
بررسي رفتار لرزهاي بادبندهاي مقاوم در برابر كمانشBRB با هسته آلياژ حافظه دار شكلي SMA
ارزيابي مقاومت افزون و شكل پذيري قابهاي خمشي فولادي براساس دونرم افزار OpenSees SAP2000
بررسي كفايت ضوابط ويرايش سوم آيين نامه زلزله ايران براي دستيابي به سطح عملكرد موردانتظار
مدلسازي جريان و محل زندگي جانداران آبزي در تواليهاي Pool-Riffle
بررسي فشار برآيند پشت ديوارخاكي مسلح شده با ژئوگريد با رويه صلب بتني با استفاده از تئوري ميدان تصادفي
بررسي عددي وازمايشگاهي افزايش دبي برروي عمق آبشستگي سه بعدي حول تكيه گاه مستطيلي پل
حل مسائل انتشار موج در محيط هاي متخلخل اشباع با استفاده از توابع نمايي پايه به شكل بدون شبكه محلي
Experimental Behaviour of Sustainable Flush End Plate Beam-to-Column Composite Joints with Deconstructable Bolted Shear Connectors
بررسي اثرات محل قرارگيري تيغههاي افقي در كاهش نوسانات آب در مخازن در هنگام زلزله
بررسي عملكرد تيغههاي قائم و محل قرارگيري آن در مخازن آب در هنگام زلزله
ارزيابي تغييرات زماني و مكاني شوري آب زيرزميني دشت ملكان با استفاده از روش درونيابي معكوس وزني فاصله
بررسي روش هاي درون يابي زمين آماري براي برآورد بارش متوسط سالانه منطقه مورد مطالعه : آجي چاي
بررسي اثر نگاشت سرعت بر قابهاي خمشي فولادي
تحليل حساسيت قابهاي خمشي فولادي تحت اثر شتابنگاشتهاي پالس گونه
افت انرژي در شيبشكنهاي قائم با تبديل همگرا با پرش هيدروليكي در پاييندست
تاثير سد بر ديناميك انتقال رسوبات بار معلق رودخانه از ديدگاه تئوري آشوب
مدلسازي عرضه وتقاضاي آب مخزن سدديورش بااستفاده ازروش پوياي سيستم ها
برآورد حداكثرسيلاب حوضه آلاديزگه اردبيل بااستفاده ازWMS GIS ومقايسه آن با مقادير مشاهداتي
ارزيابي مدل هاي شبكه عصبي و نمودارهاي درختي تصميم جهت برآورد سيلاب حوضه آبريز رودخانه آغلاغان نير، ايران
Cement with Alkali Component
بررسي رفتار پايداري استاتيكي سازههاي فضاكار كش بستي بر اثر تغيير در نحوه توزيع خودتنيدگي آنها
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تاخيردر اجراي پروژه هاي ساختماني در شهر اهواز
ارزيابي اثر شكل مقطع بر روي عملكرد ستونهاي بتن آرمه محصور شده با كامپوزيت CFRP
Selection of the Robust Streamflow Forecasting Model Using Wavelet-Entropy Complexity Criterion
بررسي عددي عملكرد لرزه اي ساختمان هاي يك طبقه آجري مقاوم سازي شده به روش شاتكريت پيراموني
توليد منحني هاي شاخص كيفيت آب هاي سطحي ايران
تحليل حدي شيب هاي خاكي توسط روش المان محدود صلب
تحليل استاتيكي پوسته استوانه اي به روش احجام محدود توسعه يافته
ارائه روشي مبتني بر منطق فازي به منظور نگاشت موقعيت يك جسم متحرك روي نقشه درگيرنده GPS
بررسي عملكرد طوقههاي محافظ در كاهش عمق آبشستگي حول پايه توربين بادي ثابت دريايي
Numerical Modelling of the Bedload Sediment Transport Dynamics based on the Splitting Wave-Propagation Algorithm
شبيه سازي سه بعدي و بررسي عددي سرعت و اتلاف انرژي بر روي سرريز پلكاني لبه دار با استفاده از نرم افزارFLOW 3D
بررسي عددي سرعت و فشار در حوضچه آرامش سرريز پلكاني لبه دار با استفاده از نرم افزار FLOW 3D
توابع گرين براي محيط دولايه ناهمگن ايزوتروپ ناشي ازبارنقطه اي عمودي
The effect of anchors pre-stressing forces on reinforced excavated wall
رفتارمقاومتي خاكهاي مسلح شده باژئوتكستايل وخرده لاستيك
روش تحليلي براي تع يين نيروي وارد ازسنگ دوزهاي تزريقي برديواره تونل بامدل سازي انعطاف پذيري مجموعه انتهايي بولت
بررسي آزمايشگاهي تاثير آستانه، آبشكن و صفحات مستغرق بر كنترل رسوب درآبگير 09 درجه
مطالعه آزمايشگاهي تاثير سازه هاي كنترل رسوب بر توپوگرافي بستر دراطراف آبگير جانبي
بررسي كاربرد تحليل پوش اور در مقايسه با تحليل تاريخچه زماني در تخمين پاسخ هاي سازه اي
بررسي اثرتعدادومحل قرارگيري ميراگرها برپاسخ لرزه اي سازه ها
بررسي عددي جريان پرش هيدروليكي همگرا در حوضچه آرامش با استفاده از يك مدل عددي حجم محدود
مقايسه روشهاي مختلف رونديابي جريان در مدلMIKE 11 براي تعيين ضريب زبري رودخانه قره آغاج
تحليل عددي دالهاي بتن مسلح تقويت شده با استفاده از الياف پليمري تحت اثر خمش
بررسي آزمايشگاهي اثرات نانو ذرات بر خصوصيات ژئوتكنيكي خاك ماسه رس دار
تحليل لرزه اي سازه هاي سطحي با وجود تونل در بستر احداث سازه در مناطق شهري
استفاده از روش ذرات براي مدلسازي پديده گسترش ترك در مصالح تردشكن
بررسي تاثير ارتفاع كوله روي پارامترهاي رفتاري شمع هاي نگهدارنده پل هاي يكپارچه در خاكهاي رسي با بستر كم عمق سنگ بستر
Computational Framework for Rate Dependent Fracture Modeling of Asphalt Concrete Mixtures
مروري برروشهاي رديابي وحذف فلزات سنگين از آب هاي سطحي و زيرزميني
بررسي اثر چالشهاي فرهنگي بر كيفيت اجرا در صنعت ساخت
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص NDVI بدست آمده از تصاوير سنجنده MODIS منطقه مورد مطالعه: استان مركزي
بررسي مدل ها و نرم افزارهاي رايج در تحليل عددي انتقال رسوب
روشي بدون شبكه براي تحليل امواج غيرخطي در سيال داراي سطح آزاد با استفاده از توابع پايه نمايي
Extraction Road Features using Fourier Transformation In a Satellite image
بررسي آزمايشگاهي رفتار سهبعدي ژئوبگ تحت بارگذاري قائم
بررسي تراوش از بدنه سدهاي خاكي با استفاده از نرم افزارSEEP/W مطالعه موردي سد سهند در هشترود
تعيين طرح بهينه جانمايي و بهسازي تجهيزكارگاه مطالعه موردي پروژه اطفاء حريق مجتمع فولاد مباركه
A survey on prefabricated and modular building
ايجاد سازههاي هوشمند با استفاده همزمان از سيستم پايش سلامت سازهاي و كنترل سازهها
الگويي از طراحي بهينه عمليات پيش بارگذاري به همراه زهكش هاي قائم ماسه اي
تخمين عمق استغراق بحراني درآبگيرهاي افقي نصب شده درمخازن بااستفاده ازروش هاي هوشمندوآماري
ISPH numerical modeling of dam-break case with an obstacle
بررسي و مقايسه توانمندي دو مدل شبكه عصبي مصنوعي و شبكه عصبي بهينه شده با الگوريتم ژنتيك جهت پيشبيني كيفيت پساب خروجي تصفيه خانههاي نيمه مكانيكال
تحليل احتمالاتي پايداري گودبرداريهاي شهري با شبيهسازي مونت كارلو بوسيله نرمافزارFLAC3D مطالعه موردي گودبرداري ساختماني در شهر اراك
Analytical study on gusset plate behavior of braced frames through finite element method
Artificial neural network Approach for Ductility Computation of Flexural RC Members
بهينه سازي پارامترهاي مدل ماسكينگام غيرخطي با استفاده از الگوريتم ABC
تاثيرلايه بندي درتحليل كمانش پانلهاي استوانه اي جدارنازك كامپوزيتي بااستفاده ازروش نوارمحدود اسپلاين
تاثير تمهيدات اجرايي خاص در جهت بهبود برخي از مشكلات ملاتهاي آهكي
پيش بيني بار رسوب معلق در ايستگاه آبسنجي واقع در بالا دست سد بارون ماكو شاخه قزلارچاي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
كاربرد اسلاري سيل بعنوان راهكاري كم هزينه و مؤثر در مديريت بهسازي راهها
رفتار دال هاي بتن آرمه مقاوم سازي شده با FRP تحت بارگذاري انفجاري
بررسي پاسخ ديناميكي دال هاي بتن آرمه تحت انفجار تماسي
ارزيابي اقتصادي طراحي قاب خمشي بتني با استفاده از بتن سبك سازهاي
Stress Intensity Factors for Edge Delamination of Elastic Nano-Films Subject to Chemical Loading
شبيه سازي اثر هندسه پايه پلهاي مربعي و دايره اي شكل بر الگوي جريان و نيروهاي اعمال شده برآنها
شناسايي خرابي در صفحات تحت خمش با استفاده از شاخص مبتني بر انحناي شكل مودي
Water Quality Assessment Using Entropy Based Water Quality Index and Application of a New Clustering Approach
Regional Hydrological Drought Monitoring Using Empirical Orthogonal Functions (EOF-SDI)
تاثير رس منبسط شده ليكا بر رفتار فشاري بتن نيمه سبك
كمانش پوستههاي استوانهاي جدارنازك فولادي تحت بارگذاري فشار داخلي و نيروي محوري
ارزيابي پتانسيل روانگرايي به كمك عدد نفوذ استاندارد و سرعت موج برشي
Static and eigenvalue analysis of cracked Timoshenko beam by new macro element contained one crack
تحليل استاتيكي و مقذار ويژه تير اولر ترك خورده با استفاده از ابرالمان پيشنهادي حاوي ترك هاي باز به تعداد نامحدود
بررسي عددي الگوي جريان و رسوب گذاري در محل ورود شاخه فرعي به فلوم آزمايشگاهي
ارزيابي كارآيي روش هاي شبيه سازي و بهينه سازي در بهره برداري مخزن
كاهش خوردگي اسيدي بتن با استفاده همزمان از سنگ دانه هاي آهكي و طرح اختلاط بهينه به منظور دستيابي به حداقل نفوذپذيري
بررسي و مقايسه پاسخ سازه هاي بتني با ديوارهاي برشي كوپل به دو روش تحليل تاريخچه پاسخ مودهاي غيروابسته و روش تحليل ديناميكي غيرخطي
تخمين شاخص فشردگي رس به كمك شبكه ي عصبي
مروري بر قابليتهاي روش شبيه سازي ديناميك ملكولي در رفتارشناسي قير و مخلوطهاي آسفالتي
بهينهسازي جانمايي و ظرفيت چاههاي پمپاژ زهكشي با استفاده از مدل MGO
تاثير سربار دانهاي كوره بلند ذوب آهن اصفهان GGBS بر دوام خاك رس تثبيت شده با آهك در آزمايش يخ زدن و آب شدن
حل مساله بهره برداري بهينه ازسيستم چندمخزن بااستفاده ازالگوريتم بهينه سازي سيستم مورچه ترتيبي
توسعه منحنيهاي شكنندگي براي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي مخازن هوائي بتن مسلح
مطالعات موردي بهسازي ديوارهاي مجموعه ورودي مسجد وكيل شيراز به روش هسته بتني مركزي
Enhancing the compressive strength of clayey sand soils by using Iron Oxide Nanoparticles II
تاثيراندركنش خاك – سازه برپاسخ لرزه اي مخازن مدفون و مقايسه نيازها باضوابط آيين نامه اي
بررسي دوام بتنهاي ساخته شده از پوزولان خاكستر باگاس در برابر حمله سولفاتي
الگوريتم بر پايه مسير براي مسئله تخصيص ترافيك چندكلاسي
معرفي الگوريتم فرانك-ولف بر پايه مبدأ براي حل مسئله تخصيص ترافيك چندكلاسي
Computational Simulation of Flow and Energy Dissipation in Stepped Spillways
تحليل سيستم لوله مدفون-خاك-ماده منفجره به روش مجزا و كاملا همبسته SPH-FEM
بررسي عددي جريان در حوضچه رسوبگير و بهينه يابي هندسه حوضچه با استفاده از مدل فازي عصبي و الگوريتم ژنتيك
طراحي شبكه هاي توزيع آب براساس معيارهاي اطمينان پذيري بااستفاده ازالگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات چندهدفه
مدل سازي عددي پخش امواج سيلاب در شبكه فاضلاب با استفاده از روش HLLC تغييريافته
ارزيابي كارايي يك مدل حالت بحراني براي ماسهها با استفاده از يك برنامه اجزاي محدود غيرخطي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير استفاده از نانو مواد بر دماي اختلاط و تراكم رويههاي آسفالتي گرم با منشاء سنگي آهكي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير استفاده از خرده لاستيك بر دوام رويههاي آسفالتي در فصول سرد
مدلسازي رفتار درازمدت كالورتهاي بتن مسلح مدفون در خاك
بررسي رفتار ستونهاي فلزي دوجدارهي پرشده با بتن در مقابل آتش
ارزيابي جريان زيست محيطي رودخانه ها باروشهاي اكو – هيدرولوژيكي مطالعه موردي: رودخانه روضه چاي درحوضه درياچه اروميه
بررسي اثر مرز مشترك لغزشي ماتريس و نانو ناخالصي بر ميدان الاستيك اطراف نانوناخالصي با استفاده از نظريه تنشهاي جفتي
تخمين سرعت جريان هاي ساحلي ناشي از طوفان با استفاده از مدل تركيبي سيستم استنباط فازي و شبكه عصبي
بررسي اثر مؤلفهي قائم زلزله بر جابهجائي برج خنك كنندهي ساخته شده از سازهي فضاكاربا استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي افزاينده
Determining the deflection of indeterminate beams with nonlinearly tapered cross sections using the GDQ method
مدلسازي سازه هاي ژئوتكنيكي بامنظور كردن اثرناهمساني به كمك يك مدل حالت بحراني
بررسي ناحيه پلاستيك خاك اطراف پي دكل انتقال نيرو در اثر گسيختگي ناگهاني اعضا
بررسي عملكرد مدل هاي رفتاري درزه هاي نامنظم سنگي به روش هاي آزمايشگاهي
مدل مديريتي آب در حوضه سد آناهيتا استان كرمانشاه با استفاده از نرمافزار WEAP
تاثير بروز خرابي در اعضاي كششي يك شبكه دولايه فضاكار تحت اثر بار ثقلي ناشي از بار برف سنگين زمستان 2931 در شهر نور
بررسي پارامترهاي موثر بر مقاومت برشي و مكانيسم خرابي ستون هاي كوتاه بتن آرمه مستطيلي با استفاده از مدل المان محدود غير خطي
بررسي عملكرد اتصالات بتني به روش المان محدود و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي وروشهاي تحليلي
مقايسه ارزيابي راهبردي زيست محيطي درچندكشور منتخب
مقايسه ي مقاومت بتن هاي سيمان پرتلند وگوگردي ساخته شده باسنگدانه هاي مختلف
بررسي علت وقوع آسيب هاي همانند در دو پل دو قلوي بتني به كمك انجام آزمون هاي ارتعاش محيطي
اثر آبشستگي پايه پل هاي بتني بر تغيير مشخصات ديناميكي روسازه
Fuzzy Multi-objective Approach to Formulate Operation Plan in Decorative Rock Mines: Chaypareh Marble Mine Case Study
مقايسه روشهاي سنتي وبرنامه ريزي رياضي درطراحي بهينه سيستم تونل انحراف سدها
پتانسيل يابي مواد معدني با فن سنجش از دور و استفاده از تصاوير ماهواره اي ETM+ موردي نقشه زمين شناسي 1/100000 ساوه
بررسي اثر لايه بندي خاك در پايدارسازي گودهاي ساختماني به روش ميخكوبي
تحليل پايداري دامنهها و بدنه سد بتني زاوين تحت تأثير بار زلزله
شبيه سازي عددي آبشستگي و رسوبگذاري درمحل ترانشه عمود برمسير جريان
Research on Design of Model in shaking table test box in soft soil
Analysis of composite columns based on performance
بررسي آزمايشگاهي تاثير استفاده از نانو كامپوزيت پليمري بر كاهش خرابي رطوبتي مخلوطهاي آسفالت گرم
بررسي تاثيراستفاده ازسنگدانه هاي بتن ضايعاتي برمدول برجهندگي وخصوصيات حجمي مخلوط آسفالت گرم
ارزيابي عملكرد لرزهاي سازههاي جداسازي شده بهمراه ميراگرهاي ويسكوز در سطح فروريزش جانبي
توسعه مدل شبيه سازي دوبعدي سيلاب و آبگرفتگي شهري با استفاده از روش اتوماتاي سلولي
شناسايي الگوهاي سينوپتيكي فشاري موثر در ايجاد رويدادهاي حدي رگبار با استفاده ازنگاشت هاي خودسازمانSOM مطالعه موردي: شمال شهر تهران
مقايسه خصوصيات فيزيكي سنگهاي مصنوعي با سنگهاي طبيعي ساختماني
Simulation and Field Testing of a Railway Falling Weight Deflection Measurement Technique
برآورد ضريب زبري جريان در نهرهاي طبيعي
مدلسازي آزمايشگاهي تاثير آلودگي ناشي از انتشار مواد نفتي بر مدول عكس العمل بسترخاكهاي ماسه اي ريزدانه
كاربرد مدل هاي هيبريدي رياضي فراكاوشي به منظور تخمين بارش ماهانه
Numerical Evaluation of Wall Rigidity Effects on the Applied Dynamic Earth Pressure
بررسي تاثير زاويه پاي عضو مهاربندي در رفتار لرزه اي قابهاي با سيستم قاب مهاربندي واگرا
ارزيابي ضريب رفتار سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي به همراه مهاربند ضربدري
تحليل ناپايداري ساختاري ايستگاه پمپاژ زيرزميني تونل گلاب
بررسي استفاده از مصالح خاك سيمان در طراحي فرازبند سد بختياري
Fragility Assessment of a Low-Rise Building with Plan Irregularities under Strong Seismic Motions
بررسي پارامتر دوام DI خاك رس تثبيت شده با آهك و سرباره فولادسازي BOS كارخانه ذوب آهن اصفهان
Parametric study of effect of dam’s geometry on hydrodynamic pressure considering dam-reservoir-foundation interaction using BEM
بررسي پارامترهاي مؤثر بر عملكرد لرزهاي و هيدروديناميك سواحل تقويت شده باالياف ژئوسنتتيك
Investigation of Continuous Sliding Mode Control for Seismic Protection of Nonlinear Isolated Bridges
بررسي روشهاي حذف هيدروكربن هاي حلقه اي معطر ازخاك و مقايسه آنها ازمنظرتوسعه پايدار
بررسي عددي ميزان اثربخشي محاط كردن ستونهاي سنگي درپوشش ژئوگريد بربهبود رفتارلرزه اي آنها
بررسي تاثير دبي و زبري بر ضريب اختلاط عرضي در يك كانال غيرمستطيلي
استفاده ازشبكه هاي بيزين درپيش بيني سطح آب زيرزميني مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي – آبخوان بيرجند
بررسي رفتار دال هاي بتني تقويت شده با FRP به روش المان محدود
استفاده از روش طراحي براساس عملكرد جهت بررسي رفتار لرز هاي ساختما نهاي فولادي موجود با سيستم قاب خمشي ويژه
مقايسهاي بين نتايج روشهاي مختلف برآورد ظرفيت انتقال در مقاطع مركب
بررسي آزمايشگاهي شيارشدگي مخلوطهاي آسفالتي لاستيكي حاوي مصالح خرده آسفالتي RAP
Improving Seismic Performance of Concrete Buildings with Special Moment Frames Using Viscose Damper
Load-settlement behavior of disconnected piled raft (with cylindrical gravel cushion): numerical study
ارزيابي مزاياي ساخت صنعتي و بررسي دلايل عدم توسعه ي آن ها در صنعت ساخت و ساز ايران
Selection and optimization of working groups Machines on Earthworks projects by Using Genetic Algorithm and Comparison of the results of a project carried out
مروري برخواص وآزمايشهاي مخلوط آسفالتي دردماي پايين و معرفي روش آزمايش جديد UTSST
شناسايي خرابي در سازه ها با استفاده ازپاسخ هاي حوزه زمان و يك روش بهينه سازي
رفتار لرزهاي سدقوسي متاثر از پديده واكنش قليايي سنگدانهها
AAR and Solar Radiation Effects on Long Term Structural Performance of Concrete Arch Dams
بهينه سازي محل و نوع هسته سد خاكي گيوي بر پايه آناليز ديناميكي
Effect of Soil Improvement on Seismic Behaviors of Anchored Sheet Pile Walls Embedded in Liquefiable Sites
Studying the effect of geometrical parameters on the behavior of offshore piles supporting jacket platforms
برآورد مقاومت فشاري بتن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و سيستم استنتاج فازي عصبي -تطبيقي
مقايسه مدلهاي عامل مبنا و فعاليت مبنا براي پيشبيني تقاضاي سفرهاي شهري با استفاده ازنرمافزارهاي EMME/2 و MATSim
آناليزاندركنش خاك – سازه درسازه هاي بلندهمجوار
Remaining Moment Capacity of Corroded I-Beam Sections
محاسبه تابع خودهمبستگي دو متغيره ناهمسانگرد با روش وارون سازي طيف دوبعدي كمترين مربعات
ارائه شبكه پيشنهادي دوچرخه سواري براي شهرشيراز براساس مدلهاي حمل ونقلي بااستفاده ازنرم افزاركلان نگر Emme2
مطالعات آزمايشگاهي براي تعيين ضريب رفتار قابهاي فولادي سرد نورد شده با بتن سبك
Increase energy efficiency in residential buildings coldest areas with Energy Plus software
بررسي مقاديرفشارروي سرريزهاي اوجي با اعمال تغييرات درمشخصات هيدروليكي جريان و هندسه سرريزبااستفاده ازروش vof
Evaluating the Effects of Carbon Fiber on Mechanical Properties and Durability of Concrete
شناسايي تعارضات درتداركات سازمانهاي پيمانكاري وبررسي ميزان اثرهريك دركارسازمان
بررسي پديده خوردگي در جداره مخازن فولادي نفتي و تاثير آن بر رفتارمخزن در برابر بلندشدگي تحت اثر مولفه افقي زلزله
كنترل تغيير شكل پل تحت اثر بار هاي متحرك بااستفاده از ميراگرهاي جرمي پيوسته
Numerical Modeling of Reinforced Concrete Structures with Concrete Damage Plasticity
ارزيابي ريسك زمينلغزشها با استفاده از آناليزهاي كمي مطالعه موردي: شيروانيهاي مشرف به جاده هراز در منطقه وانا
بررسي وضعيت كنوني آبخوان دشت اوان
Global buckling prevention condition of all-steel buckling restrained braces
تحليل ديناميكي شالوده مخازن نفتي بر روي خاك هاي ماسه اي تسليح شده توسط ژئوگريد
ارزيابي لرزه اي و توسعه منحني هاي شكنندگي ساختمان هاي بتن آرمه ايران با لحاظ اثرميان قاب هاي بنايي و ضعف سازه اي
بررسي مقايسه اي پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از شبكه عصبي تكاملي و موجك
انتخاب گزينه برتركانال درجه دودرشبكه آبياري وزهكشي تجن دراستان مازندران
بررسي روش هاي تعيين ظرفيت راه هاي چندخطه درون شهري
پيش بيني ظرفيت باربري پيهاي سطحي برروي توده سنگهاي درزه دار به كمك الگوريتم برنامه نويسي ژنتيكخطي
مقايسه عملكرد مدل هيبريد شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك با مدل تركيبي عصبي فازي دربرآورد طول نسبي پرش هيدروليكي
بررسي مقاومت خاك تثبيت شده با آهك با اثر دوده سيليسي در مجاورت سولفات در سيكل هاي تر خشك و يخ ذوب
Optimization of Water Distribution Network Using Genetic Algorithms, Simulated Annealing and Game Theory
Crisis Management of Embankment Dam in Terms of Construction Delay Reduction
Destructive Impacts of Explosion & Estimating Maximum Weight of Authorized Explosive Materials at Constructive Projects with Case Study of Explosions at Jamishan Reservoir Dam
ارزيابي روش هاي عددي تعيين پتانسيل وقوع خلأزايي بر روي ناهمواري سطحي مقابل جريان
ارزيابي سنگدانه هاي مصرفي درسازه تصفيه خانه قم ازنظر قابليت واكنش زايي قليايي
بررسي تاثير پارامتر جهت قوس ديوار در مقاومت ديوار هاي بتني در برابر بارگذاري انفجار
ارزيابي قابليت رمبندگي خاكها در شرق شهر بيرجند
انتخاب فرايند تصفيه بي هوازي فاضلاب لبني با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP )
بكارگيري شاخص فقرآبي در قياس محلي مطالعه موردي حوضه آبريز كارون بزرگ
كاربرد روشهاي بازنمونهگيري در برآورد عدم قطعيت موجود در تحليل خطر احتمالي زمينلرزه به روش ناپارامتري
بررسي ارتباط بين سيگنالهاي اقليمي و ميزان بارش و آبدهي متوسط ماهانه حوضه سد گلستان
تجزيه و تحليل روند تغييرات آب زيرزميني دشت بستان آباد بااستفاده ازروش ناپارامتري من كندال
اثر خشكسالي بر كيفيت منابع آب زير زميني مطالعه موردي: دشت بستان آباد، استان آذر بايجان شرقي
parametric study of conical friction pendulum isolator CFPI under near -fault ground motions
مدلسازي كيفي رودخانه قره سو محدوده شهرستان كرمانشاه با مدل QUAL2KW
بررسي اثر زلزله بر سازه هاي فضاكار گنبدي
بررسي مكانيسم آبشستگي در پايه پل منفرد و گروه پايه هاي پل
تحليل تلاطم سيال درون مخزن مستطيلي روباز تحت تحريك هارمونيك بااستفاده ازروش توابع پايه نمايي
The Parametric Studies of Factors in Determining the Bearing Capacity of Piles & the General & Differential Amount of Settlements of Piled Raft Foundation
بررسي عوامل موثر بر كنترل تراوش سدهاي خاكي با استفاده از روش اجزاء محدود مطالعه موردي سد آزاد كردستان
بررسي اثر ارتعاشات قطار زير زميني شهر قم بر بناي تاريخي سر درب مدرسه غياثيه
تعيين مدل تيرپيوند براي ارزيابي عملكرد لرزهاي قابهاي مهاربندي شده واگرا
افزايش ظرفيت خمشي تير بتني دوسرساده باانتقال نيروي فشاري ميلگرد فشاري به مقطع كششي به وسيله آرماتورادگاداخل لوله ونگاه اقتصادي به آن به روش عددي
افزايش ظرفيت خمشي تير بتني دوسرساده باانتقال نيروي فشاري ميلگرد فشاري به مقطع كششي به وسيله آرماتورادگاداخل لوله به روش آزمايشگاهي و عددي
shear strength behavior of crude oil contaminated sand -concrete interface
effect of bentonite on compaction and shear strength behaviors of oil-contaminated sandy soil
بررسي انواع نگهداري تونل به روش قوس چتري
Dynamic Behavior of Lattice Transmission Towers
تاثير بارگذاري دورهاي بر مقاومت استاتيكي ماسهي لايدار
تاثير بارگذاري دورهاي بر فشار آب حفرهاي اضافي به وجود آمده در بارگذاري استاتيكي بر روي ماسهي لايدار
The effect of increasing the angle of incidence of earthquake on tunnel in the saturated ambience on surface structures subjected to near field earthquake
بررسي اثر استفاده از سرباره كارخانه فولاد بر عملكرد مخلوط آسفالتي گرم
بررسي پارامترهاي رفتاري سازه هاي ديوارباربر پانل سه بعدي توسط تحليل استاتيكي غيرخطي
بهينه سازي جانمايي تسهيل تحت اثر ريسك جرثقيل برجي در سايت كارگاه ساختماني با توجه به ايمني
مقايسه رفتارلرزه اي مهاربندواگرا بالينك قائم برشي درحالات لينك دوبل،صفحه برشي وتركيب لينك دوبل وصفحه برشي
تطابق خودكار دو مجموعه داده VGI و استاندارد
تاثير تنش اصلي بينابين بر ظرفيت باربري پيها
تاثير زبري هاي A-Jack بر نسبتاعماق مزدوج پرش هيدروليكي
تاثير الگوي غذايي بر منابع آب
ارزيابي سيستم نگهداري موقت تونل نيايش تهران برمبناي نشست در زمين هاي شهري
Computational Fluid Dynamics Modeling Dam Break Using Numerical Model
Computational Fluid Dynamics Modeling Of Wave Run Up Over The Slope Of Breakwater Using Numerical Model
تحليل ريسك و عدم قطعيت درتخمين روابط آبشستگي اطراف تكيه گاه پل ها
Analysis of Delay Causes in Mass-Housing Projects in Iran
Coastal Sediment Transport, Engineering Practice,A case study in The Sea of Oman, Iran
تعيين موقعيت بهينه ديوار برشي در سازههاي بلند قاب ديوار در پلان , و ارتفاع
ارائه رابطه كاربردي جهت يافتن دبي نشت از بدنه سد خاكي ناهمگن و غير ايزوتروپيك
مروري بر مطالعات صورت گرفته در زمينه قابليت اعتماد سكوهاي پايه كششي وپيشنهاد روش براي طراحي بهينه
تحليل كمانش ورقهاي نازك داراي سوراخ بااستفاده ازروش نوارمحدود اسپلاين
شيوه بررسي تاثير نياز آرماتور گذاري لرزه اي دربال ها و جمع كننده ها در ديافراگم بر صلبيت آن در دال هاي بتني
بررسي تاثير گردوغبار بر جابه جايي كالا توسط حمل و نقل جاده اي استان خوزستان
مطالعهي آزمايشگاهي تأثير پوشش گياهي بر ضريب زبري مانينگ در شرايط تزريق رسوب
Application of Biogeotechnice for Dust Control of Sand
بررسي و ارزيابي تأثير افزايش درصد مصالح خرده آسفالتيRAP بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي بازيافتي
مطالعه آزمايشگاهي رفتار ميانقاب هاي مصالح بناييداراي بازشودر ساختمان هاي بتن مسلح موجود
تعيين پارامترهاي مقاومتي شيرواني خاكي در حالت غير اشباع توسط آناليز برگشتي ومقايسه آن با حالت اشباع
آناليز پايداري سكوي SPD8 تحت عمليات به آب اندازي جهت بهينه كردن تغيير مكان وسرعت جاكت بوسيله مخازن شناوري
مكانيابي وتخصيص مراكزمختلف خدماتي با استفاده از GIS و الگوريتم NSGA_II
كنترل پاسخ لرزه اي سازها بااستفاده ازميراگرهاي مگنتورئولوژيك تحت الگوريتم هاي كنترل نيمه فعال
Parametric study of generated bending moment in pile groups located in liquefiable soils
Experimental Study of Turbulence Kinetic Energy and Velocity Fluctuation Distributions in a 180 Degree Sharp Bend
مقايسه فاصله ديد سبقت حاصل از مشاهدات ميداني در راههاي دوخطه كشور و روش آشتو(مطالعه موردي راههاي استان مازندران)
بررسي كارايي شبكه هاي عصبي در پيشبيني غلظت مونوكسيد كربن
ارزيابي آبشستگي پايه پل ها با استفاده از شبكه عصبي هوشمند
ارزيابي مشخصات مكانيكي بتن در سدهاي هسته سنگريزه اي با رويه بتني (CFRD) مطالعه موردي سد مخزني شهر بيجار
مقايسه كاربرد مدلهاي RSM و LES در پيچ تند رودخانه
بررسي توان جريان ثانويه در پيچ رودخانه
Damage Classification in Space Frame Structures Using a New Artificial Immune System Algorithm
انتخاب سيستم پيشبرد پروژه مناسب براي پروژه هاي عمراني اداره نوسازي،توسعه وتجهيز مدارس با رويكرد امتيازدهي چند شاخصه ساده SMARTS
Progressive Collapse Assessment of a Seismically Designed RC Moment-resisting Building according to the Iranian Design Codes
ارزيابي ريسك قراردادهاي تامين كالا و ساخت پروژه هاي عمراني
ارائهي يك مدل لجستيك بشردوستانه براي فاز پاسخگويي مديريت بحران با استفاده ازتخصيص داوطلبين امداد
مدلسازي سريهاي زماني مختصات ايستگاههاي دائمي GPS و استخراج باقيماندهها
بررسي خرابي تونل هاي احداث شده در مناطق شهري بر اساس شتاب وارده ازسمت زمين
برنامه ريزي، تحليل و مديريت ريسك در پروژه هاي عمراني با استفاده از روش آناليزريسك برنامه اي و مدل پيشرفته APRAM با لحاظ ريسك هاي كل چرخه عمر پروژه
بهينه سازي غير خطي مقاطع سدهاي خاكي
ارائه راهكارهايي جهت جلوگيري از اتلاف رواناب هاي ناشي از باران با توجه به بحران جهاني آب
رفتارسنجي المان آببند و آبگذري از پي و بدنه سد بوستان
Evaluation of nano SiO2 effects on Self-Healing asphalt mixture using taguchi method
بررسي تاثيرپارامترهاي موثربرخودترميمي مخلوط آسفالتي بااستفادها زروش تاگوچي
ارزيابي اثر افزودن واكس پلي اتيلن بر حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي
اثرميراگرويسكوز برعملكرد لرزه اي ساختمانهاي بلندمرتبه فولادي با سيستم هسته ومهاربازويي
ضريب رفتار مهاربند كمانش ناپذير با سيستم دوگانه براي سازههاي فولادي
بررسي رفتار شمع ها در خاك هايي با تراكم هاي مختلف به كمك دستگاه FCV-AUT
بررسي روابط كاهندگي براي زلزله حوزه نزديك تهران و كاربرد آن در تحليل خطر لرزهاي احتمالاتي
ارزيابي تغيير شكلهاي ماندگار مخلوطهاي آسفالتي حاوي سرباره كورهي قوس الكتريك
بررسي رفتارخارج ازصفحه ديواربنايي مقاوم سازي شده تحت اثربارگذاري انفجاري
تعيين رابطه ي بين پارامترهاي TDS و EC و بررسي عوامل اثر گذار بر ارتباط دو پارامترباهم مطالعه موردي : رودخانه كرخه و قره چاي
تعيين مناطق تحت تاثيرخطر سيل ناشي ازشكست سد مطالعه موردي: سدستارخان
بررسي تأثير جنس پوشش ميلگرد و ميزان كاور بر خوردگي ميلگرد بتن خود متراكم درسواحل عمان
بهرهبرداري بهينه از مخزن تحت شرايط تغيير اقليم (مطالعه موردي: سد سليمانشاه)
ارزيابي احتمال شكست در پايداري قاب فولادي نيمه سخت با تكيهگاههاي نرم
ساخت و پرداخت مدل انتخاب وسيله ي سفرهاي خريدمطالعه موردي: شهر قزوين
بررسي اثرارتفاع سيال درميزان جذب ضربه ناشي ازانفجاربرروي مخازن ذخيره سوخت
ارزيابي عملكرد لرزه اي قاب هاي بتني با ديوار برشي با استفاده از تحليل هاي نوين پوش اور
تاثير سختي مهاربند پيچشي گسسته بر كمانش پيچشي- جانبي الاستيك تيرهاي I شكل با يك محور تقارن
بررسي خصوصيات جرم و فنر معادل براي لايه هاي خاك و تاثير آنها بر پاسخ لرزه اي زمين
بررسي رفتار اتصال پيچي تير به ستون با صفحه انتهايي در مقاطع كاهش يافته
بررسي آزمايشگاهي طول وعمق ثانويه پرش درحوضچه هاي آرامش واگرا
رسم منحني تحويل كانال ارتباطدهندهي دو درياچه با ترازهاي مختلف با استفاده از نرمافزار HEC-RAS
مقايسه تحليلي و آزمايشگاهي عملكرد سيستم يك جداساز لرزه اي جديد و جداساز لرزه اي با هسته سربي
ارزيابي مقدماتي هوازدگي و تخريب سنگهاي پوشش محافظ ميانگذر درياچه اروميه
استفاده از رزين اوره فرمالدئيد براي تثبيت خاك ماسه اي
بررسي اثرهاي زيستمحيطي بر روش اصلاح شده آناليز ريسك برنامه اي و مدل مديريتي پيشرفته
استهلاك انرژي درسرريزهاي پلكاني تحت شرايط رژيم جريان پيوسته
بررسي ارتباط سطح تراز آبهاي زيرزميني با بارش ساليانه و پوشش گياهي
بررسي سكونت پذيري ساختمانهاي بلندداراي خرپاي كمربندي تحت اثرنيروي ديناميكي باد
ارزيابي تاثير لايه چيني FRP در مقاوم سازي دال هاي بتن مسلح يك طرفه تحت بار انفجار
برآورد خصوصيات هيدروليكي خاك غير اشباع از آزمايش هاي ديسك مكشي وروش حل معكوس
اثرهندسه جداره گود درسيستم هاي ميخ كوبي شده برپايداري استاتيكي و ديناميكي آن
اثر آرايش عرضي ميخها در سيستمهاي ميخ كوبي شده بر پايداري استاتيكي وديناميكي جداره گودبرداري
مدل سازي ميزان نشت آب به بخش آبرفتي تونل گلاس(آذربايجان غربي)
ارزيابي تغييرات طول بحراني شمع در شيرواني خاكي
صحت سنجي آييننامه 2800 به كمك روش المان محدود (مطالعه موردي: شهر بابل)
ارزيابي روشهاي زمين آماري جهت تخمين كيفي آبهاي زيرزميني دشت نيريز استان فارس
مشخصات آلودگي در تخليه سطحي پساب هاي چگال از كانال ذوزنقه اي
تعيين ارتفاع بهينه سد پاره سنگي بالادست حوضه در تلفيق با خاكريز ساحلي محدوده مسكوني مطالعه موردي: منطقه بالادست شهرك طالقان
ارزيابي آزمايشگاهي خستگي نمونه هاي آسفالتي گرم اصلاح شده با نانوذراتTiO2
ارزيابي آبشستگي پايه پل با استفاده از نرم افزار هايHEC‐RAS و SRICOS در خاك چسبنده و غير چسبنده
و….

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید