دانلود مقالات كنفرانس ملي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات كنفرانس ملي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.كنفرانس ملي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات 27 بهمن 1393 توسط شركت خدمات برتر با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزارگردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir) در این کنفرانس 166 عنوان مقاله تخصصی شامل 2041 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا  قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در كنفرانس ملي مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات

بررسي اهميت و ضرورت فرهنگ كارآفريني درتوسعه كارآفريني
تاثيرعوامل اقتصادي درآمدوقيمت برتقاضا براي خدمات بانكداري الكترونيكي درايران
مديريت استراتژيك دررسانه ها
استقرار اثربخش دولت الكترونيك شاخصي اساسي درپياده سازي زيرساختهاي بانكداري الكترونيك

عوامل شكست وموفقيت درپياده سازي سيستم اطلاعاتي
بررسي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و نقش آن درافزايش بهره وري سازماني مطالعه موردي: شهرداريهاي استان فارس
بررسي عوامل موثربرتورم درايران بااستفاده ازمدل خودرگرسيون برداري VAR
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثربركاهش هزينه ساخت و مونتاژ باروش DEMATEL MCDM فازي
The relationship between Transaction Processing System and organizational success of Yazd executive systems
نقش مديريت منابع انساني الكترونيك درارتقاي كيفيت خدمات منابع انساني
بهبود كيفيت خدمات QOS رايانش ابري با استفاده ازرايانش ابري با استفاده اززيرسيستم چندرسانه اي پروتكل اينترنتIMS
آموزشهاي الكترونيكي درجهاني شدن
نقش مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار بر بهبود عملكرد با تاكيد بر فناوري اطلاعات
بررسي تجربي رابطه بين تركيب منابع مالي با ريسك بازار شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي اولويت هاي خطي مشي گذاري فرايند توسعه شهري بر اساس نظرات شهروندان منطقه هشت كلانشهر قم
بررسي فرهنگ سازماني شهرداري قم
ارائه الگوي پيشنهادي جهت محاسبه فاصله وضعيت فعلي وب گاه هابا وضعيت مطلوب آن ها بر مبناي نوع فعاليت سازمان و معيارهاي ارزيابي وب گاه
الگوريتم تخصيص پهناي باند اعطاء شانس دوم به ONUهاي با بار كم در شبكه هاي نوري منفعل در محدوده وسيع
بررسي و تحليل همگرايي فناوري اطلاعات و ارتباطات بامحيط زيست
An Overview on Information Security Threats In Healthcare Systems
شناسايي و بررسي عوامل موثربربهبود جذب سپرده دربانكها مطالعه موردي بانك اقتصادنوين
ارائه يك مدل لجستيك حلقه بسته با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
A Comparison of Several Triple stores in the Semantic Web
مروري برمطالعات انجام شده درحوزه يكپارچه سازي هوش تجاري BI و برنامه ريزي منابع سازماني ERP
رويكردتركيبي TOPSIS-BSC جهت ارزيابي عملكرد سازمانهاي فعال درزمينه نفت و گاز
تاثيرفرهنگ سازماني درتسهيم دانش سازمانهاي آموزشي
بهبود فعاليتهاي تست امنيت نرم افزار بر اساس استاندارد ISO/IEC12207
استخراج شاخصها وآسيب شناسي ارائه خدمات ارتباطي برروي شبكه ملي اطلاعات
ارتقاي كيفيت سازمان ازطريق ارزيابي عملكرد كاركنان مطالعه موردي برروي دوشركت فعال درحوزه فناوري اطلاعات
تاثيربكارگيري بازاريابي الكترونيكي بربهبود وضعيت شركت ها دربازارالكترونيكي كشور
رايانش قانوني ديجيتال درمحيط رايانش ابري: اصول، چالشها وراه كارها
زيرساخت هاي به اشتراك گذاري دانش دردانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند نظارت و مديريت خودرو با پردازش وضعيت داخلي راننده و محيط خارجي آن بارويكرد فازي – عصبي
درك مفهوم زمينه وآگاه به زمينه و كاربردهاي آنها درفناوري اطلاعات
بررسي و ارزيابي عوامل موثربرانتخاب استراتژيهاي مناسب جهت تدوين استراتژي شركت هاي دانش بنيان
يك دسته بندي جديد ازانواع حملات منع خدمت توزيعي و سازوكارهاي دفاعي مبتني برزمان حمله
استفاده از روش خوشه بندي براي تحليل عوامل ناشي در بروز عيوب تايرهاي سنگين اتوبوسي- كاميوني توليد شده در كارخانه لاستيك بارز
بررسي عوامل موثربربازاريابي سبز درميان كارمندان ادارات بانك مسكن
الگوريتم تكامل تفاضلي بهبود يافته جهت زمان بندي كارها درمحيط گريد محاسباتي
بررسي تاثير هوش هيجاني و ابعاد آن بر توانمندسازي منابع انساني در سازمانهاي دانش محورمطالعه موردي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات
بررسي تأثير رفتارهاي ادراك شده مشتريان بر قصد آنان به استفاده از بانكداري الكترونيك
دانش GIS ابزاري براي مديريت در سازمانها
بومي سازي چرخه مديريت دانش در سازمان هاي نظامي- دفاعي (مطالعه موردي ستاد فرماندهي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران)
The Modeling of Cooperation of Nodes in Wireless Network Using Game Theory and Giving a New Solution To Stimulate The Nodes To Work With Each Other
راهكارهاي ذخيره سازي داده هاي عظيم: مورد مطالعاتي ذخيره سازي دادههاي مكاني در شهرداري كرج
الگوريتم هاي زمانبندي انرژي كارا براي مراكزداده ابري
ارائه ي رويكردومدل مديريت عملياتي نفوذفناوري هاي نوبه سازمان: راديوشناسه
بررسي موانع تسهيم دانش در شركت ارتباطات زير ساخت
بررسي جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشي ايران
سيستم هاي اطلاعاتي به مثابه يك حوزه علمي مستقل
ابزارهاي فنآوري اطلاعات براي مديريت استراتژيك
بررسي ابزارهاي فن آوري اطلاعات مرتبط با پشتيباني مديريت دانش در ستاد مبارزه با مواد مخدر
استقرار و پياده سازي مديريت دانش در سازمان هاي دولتي
تاثير ساختار مالي بر رشد اقتصادي
بودجه عملياتي
يك روش تركيبي جهت تشخيص هويت با استفاده از رگهاي پشت دست و ماشين بردار پشتيبان
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر توانمند سازي چابكي بر اساس مدل يوسف وهمكاران مورد مطالعه: اداره كل آموزش وپرورش شهراصفهان
ويژگي هاي كيفي محاسبات ابري جهت پذيرش در سازمان ها
الگوريتمهاي هوش مصنوعي و هوش مصنوعي در پزشكي و بهكارگيري شبكه عصبي در بررسي مرگ ناشي از بيماريها مورد مطالعاتي : بيماران استان آذربايجان شرقي
رابطه بين پذيرش فناوري اطلاعات با ادراك از عملكرد سازماني در ذوب آهن اصفهان
تعيين محدوده بازار هاي ICT با هدف پايش رقابت موثر
ارزيابي رقابت موثر در بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات،مورد كاوي بازار دسترسي پهن باند در انگلستان
بررسي تاثيراستفاده از سيستم هاي مديريت فرايندهاي كاري در سازمانهاي داخل كشور( ايران)مورد مطالعه: شهرداري
موانع ساختاري استقرار مديريت كيفيت جامع ( T.Q.M )دركتابخانه هاي شهر خرم آباد
عوامل اساسي موثر در اجراي مدل تعالي سازماني EFQM در سازمان هاي آموزش و پرورش استان لرستان
ارائه يك سنجه جديد جهت اندازه گيري پروژه هاي نرم افزاري مبتني بر داده
ديدگاه منبع محور و ارتباط ميان چهارچوب VRIO در سطح كلان سازمان با ماتريسSWOT در زير شاخه ها: شركت توليد كننده مواد شيميايي
بررسي مشكلات و دلايل نارضايتي ها در پروژه هاي معماري سازماني
نقش مديريت نيازمنديها در پشتيباني سيستمهاي ERP از نيازهاي سازماني و ارائه روشي براي استخراج صحيح نيازمنديها
روشي نوين براي حذف دائمي تصاوير و متن هاي محرمانه در جنگ سايبري
مديريت سرويس هاي IT بر اساس مدل توسعه يكپارچه دانش سرويس دهندگان مبتني بر مديريت دانش سرويس در ITIL 2011
دسته بندي داده ها با استفاده از شبكه عصبي-تكاملي بهبود يافته
ارتباط مفهومي تكنيك هاي هوش تجاري با مدل هاي كاربردي مديريت استراتژيك
حمله ي تباني و مقايسه ميزان مقاومت مدل هاي شهرت در برابر آن
طراحي مدلي براي بهبود كيفيت خدمت دهي در بيمارستان حافظ شيراز با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري و تئوري صف
گزينش سبد سهام با رويكرد تلفيقي تصميم گيري چند شاخصه و خوشه بندي: مورد بررسي شركت هاي صنعت دارو
روش مسيريابي كيفيت خدمات توان آگاه در شبكه هاي حسگر بي سيم
بررسي روش هاي حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي
اندازه گيري بهره وري شركت توزيع نيروي برق اردبيل بااستفاده ازروش سومانث
رابطه بين به كارگيري سيستم هاي اطلاعاتي و بهره وري كاركنان در ذوب آهن اصفهان
بهبود روش تصميم گيري الكتره ɪ با استفاده از نظريه فازي (موردكاوي: شناسايي شاخص هاي اعتماد شبكه هاي اجتماعي)
مرور و بررسي روند ده ساله اخير گردشگري استان فارس
نقش دولت الكترونيك در توسعه استراتژيك ، خدمات الكترونيكي و فناوري ها
بهبود تصميم گيري كاركنان و مديران با استفاده از فناوري اطلاعات(مورد مطالعه: شركت بهره برداري مترو تهران)
ارائه چارچوبي براي انتخاب ابزارهاي مديريت دانش مشتري در سيستم مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد PROMETHEE (مطالعه موردي: بانك كشاورزي)
امكانسنجي استقرار دولت همراه بااستفاده ازFAHP
مديريت نوين دانش به مدد فناوري رايانش ابري:واكاوي كاربرد مدل (KAAS) و (ITaaS) در محيط رايانش ابري در كتابخانه ها و مراكز دانش بنيان ايران
عوامل موثر بر ساختار سرمايه بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت دانش درسازمان مجازي
رابطه مؤلفه هاي عدالت سازماني با ابعاد رضايت شغلي دبيران دبيرستان هاي شهر اصفهان
ارائه يك روش اوليه جهت تخمين پروژه هاي نرم افزاري مبتني بر تراكنش منطقي
سنجش سطح آمادگي سازمان هاي تكنولوژي محور جهت پياده سازي مديريت دانش (مورد مطالعه: سازمان ارتباطات زيرساخت)
معماري پيشنهادي جهت مديريت محاسبات ابري
امنيت شبكه و داده : تاثير دستگاه هاي تلفن همراه در امنيت اطلاعات
تأثير فناوري اطلاعات در توسعه كارآفريني استراتژيك
A Study of Job Satisfaction among faculty member case study Sabzevar University of New technology
زمان بندي پوياي وظايف مبتني برالگوريتم بهينه سازي فاخته دررايانش ابر
بررسي رابطه مقاومت در برابر تغيير و ارزش درك شده در بهره گيري از سيستمهاي يادگيري الكترونيكي توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاهها
سرمايه اجتماعي عاملي اثر گذار در جهت توسعه يادگيري سازماني
بررسي رابطه ميان شاخص هاي مالي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران با بهره وري كل عوامل توليد در كشورهاي منتخب
بهينه سازي انتخاب و تركيب سرويس هاي وب با استفاده از الگوريتم هارموني مرتبه كسري
نقش تجارت الكترونيك بر كارآفريني
بررسي عوامل مهم و موثر بر نهادينه شدن فرهنگ جهادي
تحول ، پنجره اي به سوي پيشرفت
نقش آموزش در سنين پايين و تاثير آن بر خلاقيت و نوآوري سازماني
بررسي تاثير فنا وري اطلاعات و ارتباطات بر استقرار مديريت پروژه از ديدگاه مديران ارشد شهرداري اروميه
بررسي تاثير نقش دولت برگسترش فناوري اطلاعات دركشور
تاثير تكنولوژي بر بازاريابي
مديريت دانش امن در سازمان مجازي
نقش رايانش ابري درپدافند سايبري سازماني
فرآيند مهندسي ارزش در افزايش توان رقابت در سودآوري
بررسي و ارزيابي ترافيك و حمل و نقل شهري با توجه به نيازهاي معلولان و جانبازان در سه محدوده مركز شهر، پارك ملت و پارك جنگلي آبيدر در شهر سنندج
مطالعه الزامات و عوامل مؤثر در پياده سازي سامانه مديريت امنيت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001: 2013 موارد كارشده و موردبررسي سازمان هاي مالي
تحليل كانوني رابطه بين فناوري اطلاعات و مديريت كيفيت جامع بارضايت شغلي و بهره وري نيروي كار
كارآفريني ديجيتالي و انكوباتورها
بررسي ارتباط بين ميزان هوش فرهنگي و تعهد سازماني كاركنان سازمان بهزيستي استان لرستان
بررسي رابطه بين تغييرات اهرم مالي با سرمايه گذاري آتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران
ايجاد معاملات در بستر تلفن همراه
بررسي تأثير متغير هاي بيرون آشفتگي محيط و آشفتگي تكنولوژي سازمان برجهت گيري هاي استراتژيك صنعت مطالعه موردي شركت صنايع كاشي اصفهان
بررسي نقش آموزش در توسعه كارآفريني
بررسي انگيزه هاي گردشگران از انتخاب مقاصد سفر
بررسي اهميت يكپارچگي مديريت دانش و هوشمندي كسب و كار
بررسي رابطه مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران بيمارستان هاي استان گلستان
بهبود فرايند شناسايي هويت افراد از طريق خطوط كف دست با استفاده از ماتريس هم وقوعي و الگوي باينري محلي چند مقياسه
بررسي تاثير ارزش هاي سازماني در استراتژي هاي منابع انساني و كسب و كار
تاثيرابعادسرمايه فكري بر مديريت دانش (مطالعه موردي:منطقه آزاد تجاري – صنعتي اروند)
تحليل استراتژيك دروني و بيروني (SWOT Analysis) شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي
توسعه اخلاق حرفه اي كاركنان به كمك آموزش تفكراز طريق داستان
مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
بررسي اثربخشي ارتباطات سازماني مديران از ديد كاركنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
بررسي مقايسه اي نيم رخ كيفيت شناختي شاخص هاي عملكرد دفاترخدمات الكترونيك در شهرتهران
بررسي رابطه فناوري اطلاعات بر سبك تدريس معلمان شهر فارسان در سال 92-91رضا عقيلي، كارشناسي ارشد مديريت آموزشي و مدرس دانشگاه پيام نور و فرهنگيان استان چهارمحال و بختياري
فناوري اطلاعات و مديريت استراتژيك تكنولوژي در كارآفريني
كاربردMobile Healthدربهبودفرآيندهاي سلامت ودرمان
سنجش آمادگي يادگيري الكترونيكي دانشگاه حكيم سبزواري
اندازه گيري ، مقايسه و رتبه بندي ابعاد كيفيت خدمات بانكداري و تأثير آن بر سنجش ميزان رضايت (ادراكات و انتظارات) مشتريان در بانك سپه اهواز براساس مدل سروكوال
بررسي سيستم هاي توصيه گر اجتماعي
اثر گريز مالياتي بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود عملكرد كاركنان بانك ملي شهر ايلام
بررسي عوامل موفقيت در تداوم كسب وكار دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي با استفاده از روش رتبه بندي (نمونه مورد مطالعه: دفاتر ICT روستايي شهرستان بهار)
شناسايي عوامل موثربركارايي فروش كانالهاي توزيع بااستفاده ازتكنيك دلفي وتحليل سلسله مراتبي داده ها AHP موردكاوي شركت توليدي بازرگاني نارمك
بررسي رابطه مديريت و جوسازماني نوآورانه در دبستان پسرانه امام حسين قاين
امنيت شبكه هاي حسگر بي سيم در حوزه فناوري اطلاعات
تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد بازرگاني بانك صادرات مطالعه موردي شعب استان خراسان رضوي
تحليلي بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه كار آفريني
تاثير تفكر استراتژيك بر عملكرد بازرگاني بانك صادرات)مطالعه موردي شعب شهر مشهد)
تدوين نرم افزار دستيار ترجمه براي مشاركت گروهي در امر ترجمه
بررسي ارتباط ميان عوامل ريسك و تصميم گيري براي انتخاب روش هاي برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات (مطالعه موردي سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران)
مديريت ارتباط مشتري و استفاده از خدمات پس از فروش در رضايت مشتريان
داشبورد مديريت پروژه با كمك نرم افزار Qlik View
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري: از گذشته تا آينده
مقايسه چند پروتكل مسيريابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
بررسي وضعيت زيرساخت هاي فناوري لازم جهت پياده سازي آموزش سيار. مورد مطالعه: آموزش و پرورش قزوين
بررسي تاثير ريسك پذيري افراد بر پذيرش سيستم هاي پرداخت سيار(مطالعه موردي : شعب منتخب بانك صادرات شهر شيراز سال 1392)
برون سپاري پيمانه اي پروژه هاي فن آوري اطلاعات ( مطالعه موردي سيستم اطلاعاتي باشگاه دايناميك مشتريان بانك)
بررسي درك مشتريان از امنيت و اعتماد سيستم هاي پرداخت الكترونيك
رابطه بين عدالت سازماني و مولفه هاي آن با تعهد سازماني و ابعاد آن در بين دبيران دبيرستان هاي شهر اصفهان
ارزيابي مدل هفت مرحله اي تغيير در تحول سازماني (مورد مطالعه: پست بانك اصفهان)
مديريت ارتباط با مشتري
بررسي تصميم گيري در مسائل جاري
بررسي چگونگي آسيب شناسي منابع انساني به روش مهندسي مجدد با استفاده از تكنيك IDEF در منطقه پنج عمليات انتقال گاز ايران
نقش فناوري اطلاعات درصنعت برق كشور بارويكرد چشم انداز سال 1404هجري شمسي
گواهينامه ديجيتال- امنيت ديجيتال
نقش مديريت روستايي در توسعه توريسم/ به همراه طرح ICT روستايي
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارايي كاركنان ادارات دولتي (مطالعه موردي شهرداري بيرجند)
راهبردهاي مديريت تحول ( مطالعه موردي شهرداري مشهد )

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید