دسترسی به مقالات كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه درپایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه 10 آذر 1393 تا 11 آذر 1393 توسط پژوهشگاه طراحان پارسه و مرجع دانش مهندسي ارزش ايران  با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس 231 عنوان مقاله تخصصی شامل 2117 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در كنفرانس ملي مهندسي ارزش و مديريت هزينه

مدلسازي معنايي فرآيند مهندسي ارزش مبتني بر طراحي و كاربرد انتولوژي
بررسي رابطه تركيب اعضاي هيئت مديره برموفقيت پروژه هاي مهندسي ارزش و مديريت هزينه درشركت نفت و گازپارس
رتبهبندي عوامل آميخته كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي با تأكيد بر رضايت مشتريان
بررسي و تحليل استراتژيك مديريت هزينه درشهرداريها مطالعه موردي: شهرداري اصفهان
ارزيابي پيشبيني كوتاهمدت بار با استفاده از تكنيك پيشبيني زنجيره ماركوف


ويژگي و مزاياي مهندسي ارزش در صنعت ساخت وساز ساختمان
ارائهي روشي بهمنظور تعيين حدود بهينهي جزاير الكتريكي باقابليت بهرهبرداري بهصورت ريزشبكه مستقل در شبكههاي توزيع مجهز به ادوات D-STATCOM و توليدات پراكنده باهدف حداقل سازي هزينه اقتصادي
مهندسي ارزش و مديريت هزينه در حمل و نقل
Composing Model of Value Engineering and Work Survey Engineering in Order to Achieve the Exalted Goals of Organization
آموزش و فرهنگ سازي مهندسي ارزش در مديريت هزينه هاي حمل و نقل
بررسي جايگاه مهندسي ارزش و اهميت اجراي آن در پروژه هاي عمراني
كاربردهاي مهندسي ارزش در مهندسي ترابري
نقش شاخص ارزيابي CMF در بازرسي ايمني حاشيه راه ها و كاربرد آن در مطالعات مهندسي ارزش مطالعه موردي بزرگراه فيروزكوه گدوك
بررسي مهندسي ارزش و مديريت هزينه ها در انتخاب بهينه ترين نوع فونداسيون مخازن استوانه اي فولادي
تحليل مهندسي ارزش عوامل آميخته كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي بر رضايت مشتريان
بررسي كاربردهاي مهندسي ارزش در پروژههاي حمل ونقل
بهينه سازي زمان و هزينه در پروژه هاي عمراني با استقرار مهندسي ارزش
كارت ارزيابي متوازن BSC: معيارها، مزايا و پياده سازي
كاربرد مهندسي ارزش درمديريت هزينه پروژه هاي راهسازي مطالعه موردي: بزرگراه كنارگذرزارچ – اشكذر
بررسي تجارت الكترونيك در مديريت هزينه ها
تحليل كاركرد موتور انژكتوري خودرو سمند با استفاده از نمودار FAST و رويكرد كاهش مصرف سوخت
مقايسه هزينه و زمان اجراي سازه ساختمان فولادي 4،6و8طبقه با پلان ثابت با سيستم هاي باربر جانبي متفاوت
موارد و زمينه هاي كاربرد مهندسي ارزش درپروژه هاي مسكن مهر شهر كرمان
مدل پياده سازي پروژه زير ساخت مخابراتي فيبر نوري بر مباني مهندسي ارزش ومديريت هزينه در يك سازمان دانش بنيان
بكارگيري مهندسي ارزش در تحليل چالش هاي مطالعاتي ، اجرايي و مديريتي پروژه هاي سازمان آب وبرق خوزستان
مطالعه موردي برگزاري كارگاه مهندسي ارزش در پست انتقال400/230/63كيلوولت سپاهان
مهندسي ارزش تامين برق مورد نياز مناطق انارك و خوردر يك افق دراز مدت
مهندسي ارزش تونل انتقال آب طرح چم شير در سردشت زيدون
تجربه نگاري شهرداري مشهد پيرامون مهندسي ارزش در پروژههاي شهري
نقش مهندسي ارزش در ترسيم نقشه استراتژي رقابتي در سازمانهاي توليدي و خدماتي
كاهش هزينه ها و بهبود انجام پروژه با بكارگيري تلقيق مهندسي ارزش و ريسك مطالعه موردي در پروژه هاي اجرايي سازمان نوسازي مدارس
توسعه مدل بودجهريزي برمبناي عملكرد در سازمانهاي پروژهمحور
كاربرد فناوري اطلاعات در فرآيند مهندسي ارزش
مبناي منطقي براي استفاده مهندسي ارزش در دفاتر مديريت پروژه
نقش مهندسي ارزش در انتخاب روش بتن ريزي بدنه سدها
ارزيابي كاركنان فروش شركت ققنوس نصراوز كشتارگاه صنعتي مرغ بااستفاده ازروش AHP
شناسايي مؤلفههاي اثرگذار در مطالعات مهندسي ارزش و تدوين برنامه بهينه براي پيادهسازي آن در پروژهها
بررسي تاثير فرصتهاي رشد براهرم شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش در مرحله ساخت پروژه هاي راهسازي مطالعه موردي قطعه سوم پروژه آزادراه اصفهان شيراز
نقش منابع انساني در اجراي مهندسي ارزش و افزايش بهره وري در صنايع كوچك
استفاده از مهندسي ارزش در كاهش هزينه و مديريت مصرف انرژي در صنايع ايران
اثرمديريت هزينه برمديريت پروژه هاي عمراني
پياده سازي مهندسي ارزش در سازمان هاي خدماتي ( سازمان مورد مطالعه : اداره حفاظت محيط زيست استان مركزي)
تلفيقي ازFQFDو مهندسي ارزش در دستيابي به تعالي سازماني مورد مطالعاتي: اداره حفاظت محيط زيست استان مركزي
كاربرد مهندسي ارزش و مديريت هزينه ها در پروژه هاي عمراني شهر كرمان و ارائه راهكارهاي مناسب
نقش مهندسي ارزش در تقليل هزينه ها و افزايش بهره وري پروژه هاي عمراني
ضرورت استفاده از مهندسي ارزش و شيوه كاربرد آن در پروژه هاي عمراني
مديريت هزينه هاي زيست محيطي
بررسي و ارايه نتايج مطالعات مهندسي ارزش پروژه راهسازي مطالعه موردي ادامه بزرگراه يزد بافق
موانع فكري به كارگيري مهندسي ارزش در ايران
بررسي رابطه ي بين ساختار سرمايه،جريان نقدي آزاد وعملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
نقش اصولي مهندسي ارزش در مديريت گسترش فضاي سبز شهري
مهندسي ارزش در تأثير عملكرد شعب بر بهبود شاخص هاي مالي بانك سپه استان ايلام
تورم در نظام سلامت و عوامل موثر بر آن
مهندسي ارزش و كاربرد آن در توسعه ي بهره وري
بررسي تاثير مهندسي ارزش و منابع انساني بر بهره وري سازمان
ارزيابي بكارگيري تكنيك هاي مهندسي ارزش در سد مخزني هرات و تاسيسات وابسته
بررسي مزايا و كاهش هزينه پوشش كانالهاي سنتي باغات با استفاده از بلوكهاي بتني
The value Methodology of a Microgrid Considering Wind Generation
مهندسي ارزش در سنجش عملكرد عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانك سپه استان ايلام
خلق ارزش از طريق مديريت دارييهاي نامشهود با بكارگيري مدل تركيبي VE BSC
تاثير استفاده از توليد ناب در مهندسي ارزش و افزايش بهره وري
اصلاح ضوابط مربوط به خط ارتفاع پروژه در راهسازي با استفاده از مطالعات ارزش
تحليل خواسته هاي كارفرما و عوامل موفقيت در كاهش زمان پروژه
مروري بر نظريه هاي ساختار سرمايه در تبيين ساختار سرمايه شركت ها
مديريت هزينه هاي سيستم توليدي با در نظر گرفتن سطح خدمتدهي در شرايط عدم قطعيت
مديريت هزينه پروژههاي عمراني با در نظر گرفتن ريسكهاي ايمني با روش شبيه سازي لاتين هايپركيوب
مطالعه تطبيقي مولفه هاي گزارشگري شركتهادربورس و فرابورس
بررسي كاربرد مهندسي ارزش در پروژه هاي بهينه سازي صنايع ايران
تفاوت مكانيزم هاي حاكميت شركتي در دو گروه شركت هاي سالم و درمانده مالي
بهره گيري از مهندسي ارزش در مديريت پروژه هاي زيست محيطي (مروري بر روند شكل گيري و انجام فرآيندهاي مرتبط)
ارائه مدل تركيبي براي انتخاب تأمين كنندگان كارآ و حداقل سازي هزينه هاي زنجيره تأمين در عدم قطعيت تقاضا
بررسي مهندسي ارزش در فناوري اطلاعات ايران
تلفيق گسترش عملكرد كيفيت با مهندسي ارزش دو رويكرد مديريتي
تلفيق روشي جهت ارزيابي ريسك و انتخاب پروژه هاي ساخت از طريق روشهاي AHP و TOPSIS فازي با مهندسي ارزش
مقايسه دو رويكرد مهندسي ارزش و شش سيگما براي ارائه يك مدل هم افزا
موازنه عملكرد و هزينه در مهندسي ارزش با استفاده از شبكههاي بيزين
كاربرد مهندسي ارزش در بهينهسازي انرژى با انتخاب نوع مصالح ساختمان
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش و ارزش شركت
ارائه الگويي درجهت كاهش هزينه اجراي پروژه بااستفاده ازتكنيك مهندسي ارزش درمطالعات مرحله اول پروژه
شناسايي عوامل موفقيت و عدم موفقيت اجراي مهندسي ارزش در پروژه هاي حوزه آب وزارت نيرو
ارائه الگوي بهينه اكتشاف آزبست بر اساس حوزه مديريت زمان وهزينه
ارزيابي تخصيصبهينهي ادوات D-FACTS و منابع DG در شبكههاي توزيع الكتريكي بارويكرد مديريت هزينه اقتصادي
مطالعه ي تطبيقي مولفه هاي شفافيت دربورس وفرابورس
بررسي نقش مهندسي ارزش در انتخاب شركتهاي مجري طرحهاي نيروگاهي با رويكردتصميمگيري چند معياره
بهره گيري از سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي جهت اجراي موثر مهندسي ارزش در پروژه ها
بكارگيري برنامه ريزي ارزش درتعيين برنامه ريزي هاي كلان بخش انرژي بارويكردتوسعه انرژيهاي نو
شناسايي معيارهاي ايجادكننده ارزش درپروژه هاي توليد انرژي ازصفحات خورشيدي فتوولتاييك
بررسي نقش هزينه در خريد و مصرف پوشاك خارجي دست دوم (تاناكورا) در ايران
مديريت ريسك پروژه ي ساخت با نگرشي بر مهندسي ارزش
تلفيق يك روش فازي براي بررسي ريسك پروژه ي ساخت با مهندسي ارزش
كاربرد مهندسي ارزش درسيستم هزينه يابي برمبناي هدف
تبيين جايگاه مهندسي ارزش در طراحي محصول و فرآيند توليد
مهندسي ارزش كليد اثربخشي مديريت دانش: الگويي يكپارچه براي سازمانهاي ايراني
مهندسي ارزش در تجارت آب مجازي به عنوان راهكاري براي مقابله با بحران آب
ارزيابي مديريت ريسك پروژه با رويكرد مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني شهري مطالعه موردي: پروژه خط هفت متروي تهران
مهندسي ارزش در صرفه جويي در مصرف آب با استفاده از پساب خاكستري
تكنيك هاي حل مسئله موجود در فاز خلاقيت در مهندسي ارزش
تجزيه و تحليل مهندسي ارزش در مراحل ساخت بزرگراه طبقاتي شهيد صدر
مديريت هزينه با كاهش هزينه هاي حمل و نقل با كمك مدل LINGO و مقايسه تحليلي نتايج آنها مطالعه موردي كارخانه شن شوئي
مديريت هزينه بهسازي لرزه اي پلهاي بزرگراهي مطالعه موردي پل تقاطع بزرگراه حكيم – كن
كاربرد مهندسي ارزش در كاهش زمان و مقايسه با ساير تكنيكهاي كاهش زمان
بكارگيري مهندسي ارزش در مسائل فرهنگي و اجتماعي مورد مطالعه: سراي توانمندسازي مركز طليعه زندگي شهر مشهد
نقش وتاثيرمهندسي ارزش ومديريت هزينه در كارايي سازمان
بررسي كارايي تنزيل جريانات نقدي آزاد سهام در ارزشيابي سهام بورس تهران
نقش مهندسي ارزش در طراحي رويكرد مديريت ارزش
تئوري محدوديت ها نگرشي سيستماتيك و نوين در فرايند تفكر
اجراي مستمر فرآيند مهندسي ارزش بر شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي سهامي عام
توسعه پايدار وادغام آن دراداره امورشركت حاكميت شركت با تمركز بر مديريت عملكرد شركت وگزارش مطالعه موردي شركت هاي شهرك صنعتي شيراز
بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با وجود محدوديت هاي مالي و ارزش شركت با استفاده از شاخص كيوتوبين
Wastewater Reuse, a Solution for Environmental Risks Reduction and Value Index Development for Wastewater Treatment Plants
تاثيربكارگيري پيمانكاران جزء درمهندسي ارزش و مديريت هزينه پروژه هاي عمراني
مهندسي ارزش مبتني بر فناوري راهكاري استراتژيك در مديريت كيفيت
بهايابي برمبناي هدف، ابزار طراحي و برنامه ريزي محصول
جايگاه و كاركرد مهندسي ارزش در سياست هاي اقتصاد مقاومتي
بررسي جايگاه مهندسي ارزش در سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف
بررسي ماهيتي و ارزشي هزينه ها در مهندسي ارزش
تبيين جايگاه بهبود بهرهوري مواد اوليه در مهندسي ارزش
بهينه سازي بهاي تمام شده محصولات با رويكرد مهندسي ارزش و استفاده از تكنيك توازن انسان ماشين
طراحي نياز آموزشي سازمان باQFD و تاثير اموزش بر كاهش هزينه در نت مطالعه موردي: ايدكو پرس
چيدمان بهينه بخش هاي توليدي در يك واحد صنعتي با استفاده از روش هاي دستي استقرار
جايگاه مهندسي ارزش در استراتژي هاي آتي مديريت و برنامه ريزي كشور
نقش مهندسي ارزش دركاهش هزينه هاي احداث و بهره برداري پست 230كيلوولت توربين شيراز
مهندسي ارزش و نوآوري نظام يافته
آسيب شناسي مهندسي ارزش بر مبناي مدل سه شاخگي مطالعه موردي شركت مازند اسانس
شناسايي عوامل تاخير پروژه هاي عمراني و رتبه بندي ميزان تاثير مهندسي ارزش در كاهش تاخيرات پروژه با استفاده از تكينيك TOPSIS
بررسي نقش و جايگاه مهندسي ارزش در دستگاه هاي اجرائي مطابق ماده 61 قانون سوم توسعه
تاثير مديريت ارزش بر بهره وري نيروي انساني و كاهش هزينه هاي عملياتي
مهندسي ارزش از تعريف، تدوين تا تحليل و اجرا
كاهش توان مصرفي ايستگاه هاي مخابراتي
مهندسي ارزش، سير تحولات و پيشرفت آن در ايران و كشورهاي جهان
مديريت هزينه در ايران باستان
آناليز ارزش پول در مشاركت هاي عمومي- خصوصي زيرساخت ها
آناليزجريان نقدي پروژه تحت شرايط عدم قطعيت فازي باارزش بازه اي
بررسي علل افزايش هزينه پروژههاي عمراني (شهر تهران)
متدولوژي مهندسي ارزش در طراحي مدل جامع بهرهوري منابع شهري با رويكرد نظام مديريت سبد پروژه
تأثير عوامل انگيزشي نيروي انساني بر مهندسي ارزش و افزايش بهره وري در كارخانجات پوشاك
كاربرد مهندسي ارزش و مديريت هزينه در افزايش بهره وري و كيفيت
مديريت واقعي سود، ارزش و هزينه سرمايه شركت
مهندسي ارزش در مديريت انرژي و محيط زيست
جايگاه سرمايه اجتماعي در تبيين مهندسي ارزش
كاربرد مهندسي ارزش در توليدات هنرهاي صناعي هنرهاي چوبي
ارائه مدل تلفيقي از مهندسي ارزش و مديريت دانش جهت ارتقاء عملكرد سازمان هاي نوين
معرفي نقش منابع انساني در مهندسي ارزش و مديريت هزينه و بررسي راهبردهاي افزايش كارايي
استفاده از مهندسي ارزش در بهبود فرايند توليد و كيفيت لوله هاي توليدي مورد استفاده درخطوط نفت و گاز
بررسي فرآيند مديريت هزينه و كاهش مصرف انرژي از منظر مهندسي ارزش در سيستم تهويه سالنهاي ريسندگي و بافندگي كارخانجات نساجي كشور
موانع و چالش هاي پيش روي صنايع نساجي و نقش مهندسي ارزش در حل معضلات
تعيين شاخصهاي بهره وري و تأثير مهندسي ارزش در افزايش بهرهوري صنايع
استفاده از مهندسي ارزش در بهبود كيفيت محصولات ارتوپدي
بررسي فرآيند بهينه سازي مصرف انرژي و مديريت هزينه از منظر مهندسي ارزش درشبكههاي توزيع هواي فشرده كارخانجات نساجي كشور
نقش مهندسي ارزش و استراتژي هاي كاهش هزينه در مديريت هزينه وارتقاي بهره وري
بررسي تاثير ساختارسازماني برمهندسي ارزش درپالايشگاه گازاستان ايلام
بررسي كاربرد مهندسي ارزش در افزايش و بهبود بهره وري و كيفيت در صنايع
بررسي و تحليل زنجيره ارزش خوشه لبنيات استان فارس
تأثير مهندسي ارزش درميزان بهرهوري بنگاههاي تعاوني وخصوصي
بررسي موانع و مشكلات پيش روي اجراي مهندسي ارزش در سدسازي ايران
مباحث نوين دربه كارگيري هزينه يابي هدف
هزينه ارزش آفريني دربازارسهام بااستفاده اركاربردشبكه هاي عصبي مصنوعي
بهينهسازي مصرف انرژي الكتريكي در ساختمانهاي آموزشي با رويكرد مهندسي ارزش مطالعه موردي: دانشگاه علم و صنعت بهشهر
تحليل آماري ضرورت ايمن سازي پروژه هاي درون شهري – جامعه محور در كلانشهرها بارويكرد مهندسي ارزش نمونه موردي :پروژه شبكه فاضلاب مشهد
نقش مهندسي ارزش و مديريت هزينه در مديريت پروژه هاي عمراني در بخش خصوصي
شناسايي كاركردهاي اصلي پياده سازي استراتژي سازمان به كمك نمودار FAST
تركيب تيم مهندسي ارزش سازمان با بهره گيري از نقاط مرجع استراتژيك SRP مديريت منابع انساني
بررسي و مقايسه مدلهاي اهلسون و ارزش افزوده اقتصادي در پيش بيني ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت هزينه ازطريق كنترل ضايعات توليددرسيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان erp
تاثيرسيستم هاي يكپارچه برنامه ريزي منابع سازمان ERP بر فرآيندهاي مالي (بررسي موردي : شركت توزيع نيروي برق استان گيلان )
انتخاب تأمين كننده در مديريت زنجيرهي تأمين با ويژگيهاي چابكي و توليد ناب
نقش مهندسي ارزش در تحقق اهداف طرح
بررسي مهندسي ارزش و كاربردهاي آن در مديريت و بهره وري سازمان
مديريت ارزش: زيربناي ارزش آفريني و بهينه سازي خدمات شهري مطالعه موردي: مديريت ارزش خدمات تنظيم شهري منطقه 4شهرداري مشهد
بررسي كاركرد احداث موجشكن با استفاده از دياگرام FAST مطالعه موردي بندر پتروشيمي پارس
تاثيرجلوگيري از ايجاد مطالبات معوق شركت هاي بازرگاني و وصول آنها توسط شركت هاي ساماندهي جديد
ايفاي نقش مهندسي ارزش در بهسازي بهينه يك خيابان
انتخاب پيمانكار برتر با استفاده از تكنيك مهندسي ارزش
كاربرد مهندسي ارزش جهت تعيين طرح جانمايي
فرايند توسعه محصول با تاكيد بر مهندسي ارزش و قيمت گذاري
كار بست متدلوژي مهندسي ارزش در ارتقاء و بهبود كيفيت در آموزش عالي بررسي موردي دانشگاه پيام نور
تدوين اجراي مهندسي ارزش براي بهبود طراحي پروژه پست 400/230/63 شمال زاهدان
نقش فرايند دروني كردن ارزشهاي مشترك و اخلاقيات در پايداري مهندسي ارزش
مهندسي ارزش درتخصيص كالا به نقاط تقاضا ،با منطق متغيرهاي صفر ويك و بر پايه الگوريتم رتبه بندي خوشه ايROC
بررسي تاثير داراييهاي نامشهود بر سود و قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اولويت بندي مولفه هاي هوش معنوي و وفاداري با استفاده از تكنيك Topsis
بررسي جايگاه مديريت و مهندسي ارزش در دولت تدبير و اميد
كاربرد مهندسي ارزش در ساخت بزرگراهها؛ ارائه مدل پيشبيني براي شاخص ارزش
بررسي مهندسي ارزش دراثربخشي تبليغات پست بانك مطالعه موردي:شعبه نوبهاركرمانشاه
امكان سنجي پياده سازي مهندسي ارزش در پروژه هاي فناوري اطلاعات وارتباطات؛ مطالعه موردي: مجلس شوراي اسلامي
بررسي مقايسه اي ديدگاه دبيران مدارس دولتي و غيردولتي در مورد مهندسي ارزش
كاربردGIS در مهندسي ارزش و تأثير آن بر هزينه پروژه ها
مطالعه مهندسي ارزش پروژه موردي طراحي جامع معماري و تاسيسات بازار روز طبرسي مشهد
تاثير مديريت ريسك در مهندسي ارزش
مقايسه قابليت زمانبندي و كارآيي در مديريت پروژه نرمافزارهاي مديريت پروژه
توسعه متدولوژي ارزيابي فني و اقتصادي حمل و نقل ريلي سريعالسير با روش TOPSIS مطالعه موردي محور تهران مشهد
ارزيابي برقراري شيوه حمل و نقلي همپيمايي با مهندسي ارزش (مطالعه موردي – شهر تهران)
نقشمهندسي ارزش و كاهش هزينه هاي پروژه در دوره ساخت پروژه شبكه فرعي آبياري و زهكشي، تجهيز و نوسازي و زهكشي زيرزميني حميديه (كرخه نور)
مهندسي ارزش ، برنامه ريزي ارزش و نقش تكنيكهاي خلاقيت در مهندسي ارزش
مهندسي ارزش : ارتقاي بهره وري و كاربري فضاها در ساختمان مطالعه موردي : پروژه مجتمع تجاري مسكوني نگين مشهد
جايگاه مهندسي ارزش در پروژههاي عمراني EPCمطالعه موردي پروژه شهر ورزشي بغداد
بررسي دلايل عدم استفاده بعضي از مديران از مهندسي ارزش و مديريت هزينه در كشور
بررسي عوامل موثربركاهش هزينه هاي تعميرونگهداري سوزن دوراهه ها راه آهن
بررسي جايگاه مهندسي ارزش در مديريت هزينه
مديريت مصرف انرژي با رويكرد مهندسي ارزش: مطالعه مروري
بررسي قابليت اجراي نشريه 290 (پيشنهاد تغيير با نگاه مهندسي ارزش)مطالعه موردي پروژه آبياري و زهكشي
استفاده بهينه از پتانسيل خودپالايي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب
بررسي قانون پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش VECP دراستراتژيهاي آتي مديريت و برنامه ريزي كشور
مهندسي ارزش ابزاري قدرتمند در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي مطالعه تطبيقي بندهاي ابلاغيه اقتصاد مقاومتي و متدولوژي مهندسي ارزش
نقش بكارگيري مهندسي ارزش در اقتصاد مقاومتي
بهينه سازي و كاهش هزينه فرآيند توليد فولاد ساختماني به روش كنورتوري با استفاده از ابزار هوش مصنوعي
كاربرد مهندسي ارزش در جهت كاهش انرژي در كارخانجات سيمان.مطالعه موردي : شركت سيمان غرب كرمانشاه
مجموعه اقدامات مهندسي ارزش در مديريت و كاهش هزينه هاي مصرف انرژي در صنايع ايران
ارائه راهكارهاي علمي مهندسي ارزش در كاهش مصرف انرژي صنايع و بررسي نتايج عملي حاصل از آن در بخشهاي مختلف صنعتي
تعيين عوامل موثر بر مهندسي ارزش و مديريت هزينه در مديريت انرژي و محيط زيست در شركت هاي توليدكننده انرژي نو با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي فازي با رويكرد مدل سازي غيرخطي
مهندسي ارزش در مجتمع هاي درمانگاهي
ارائه چارچوب مناسب مديريت دانش براي شبكه اطلاع رساني دريك سازمان پويا برمبناي مهندسي ارزش و مديريت هزينه
كاربرد نظريه فازي دراولويت بندي كاركردها در مهندسي ارزش
كاربرد مهندسي ارزش و مديريت هزينه ها در بهينه كردن مقاطع سد هاي بتني وزني
اهميت كاربرد مهندسي ارزش در كاهش هزينه هاي پروژه هاي نفت و گازمطالعه موردي: پروژه خط لوله گاز زاهدان به زابل
كارگروهي، عامل موفقيت مهندسي ارزش
بررسي نقش مصالح در هزينه هاي كيفيت ساختمانسازي ايران با رويكرد كاهش هزينه
بررسي مهندسي ارزش، مديريت دانش و مديريت ريسك در كاهش تعداد پروژه هاي ناتمام ملي
نقش مهندسي ارزش و مديريت هزينه بر پروژه هاي عمراني شهرداري مشهد
اثرات برنامه ريزي ارزش طرح هزارمسجد بر تأمين پايدار منابع آب شهر مشهد
بررسي عوامل مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني مطالعه موردي انبوه سازي مسكن
بررسي علل اقتصادي تأخير پروژههاي كلان شهري مورد مطالعه: پروژههاي عمراني شهر مشهد
نقش مهندسي ارزش در كاهش هزينه هاي چرخه عمر پروژه مطالعه موردي : پروژه مهندسي ارزش بويلر كمكي نيروگاه هاي سيكل تركيبي
مشخصات راهبر و تسهيل گر در تيم مهندسي ارزش
تلفيق مهندسي ارزش و مديريت ريسك در اجراي پروژه هاي عمراني
جايگاه مهندسي ارزش درحمل و نقل دريايي و زيرساخت هاي مربوطه
مهندسي ارزش، تكنيكي كارا و منفعل!
عدم رضايت كارفرما از نتايج نهايي مطالعات، عامل عدم توفيق مهندسي ارزش
بررسي محدوديتها و ارائه راهكار در راستاي استقرار مديريت هزينه با تكنيك ارزش كسب شده EVM در پروژه تحت شرايط كسب و كاري ايران
استفاده از داده كاوي و الگوريتم شبكه ي عصبي در بهينه سازي به كارگيري مهندسي ارزش در پروژه ها

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید