دانلود مقالات دومين كنفرانس ملي زلزله

ww.callforpapers.irمجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي زلزله در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومين كنفرانس ملي زلزله 27 فروردين 1394 توسط گروه تخصصي سازه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در قزوين برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس 109 عنوان مقاله تخصصی شامل 591 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریقسیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومين كنفرانس ملي زلزله

افزايش پايداري و قابليت شكل پذيري لرزه اي بتن آرمه با ضعف آرماتور عرضي با استفاده از ورقه هاي FRP
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سكوهاي ثابت فلزي با استفاده از منحني هاي شكنندگي
ارزيابي دقت ابزار SPO2IDA جهت پيش بيني عملكرد لرزه اي دو قاب بتني مسلح كوتاه و ميان مرتبه
ارزيابي ميزان كارايي و دقت شبكه عصبي مصنوعي انتشار برگشتي LM در پيش بيني عملكردهاي ديوارهاي برشي بتن آرمه با بازشو
ارزيابي موقعيت ايده آل براي ناحيه كاهش يافته تير RBS متصل به ستون SRC در بارگذاري رفت و برگشتي


ارزيابي كيفيت اجرا و نظارت در سازه هاي بتني بافت هاي فرسوده 12 منطقه شهر تهران
ارزيابي لرزهاي اتصال خمشي نوين تير فلزي با ستون فلزي دايرهاي پر شده با بتنCFT
ارزيابي نسبي تكتونيك فعال با استفاده از روش هاي مورفومتري در منطقه بيساران
ارزيابي سطح عملكرد ديوار برشي فولادي سه طبقه به روش آناليز پوش اور
ارزيابي ستون هاي ساختمان بتن آرمه تحت اثر مولفه قائم زمين لرزه اي حوزه نزديك
اثر حركات عمودي زمين در حوزه نزديك بر پاسخ سازه هاي جداسازي شده
اثر استفاده از سيستم جداگر لرزه اي بر رفتار سازه هاي صنعتي
بررسي دو رهيافت احتمال شروع روانگرايي در يك خاك روانگرا
بررسي و ارزيابي استعداد روانگرايي در خاك هاي ريزدانه چسبنده
بررسي و مقايسه روش هاي مدل سازي ديوار برشي فولادي
بررسي و مقايسه ضوابط طراحي لرزه اي مخازن ذخيره بر اساس آيين نامه هاي مختلف
بررسي عملكرد المانهاي پله در سازه هاي بتني در زمان زلزله
بررسي عملكرد لرزه اي قابهاي خمشي كوتاه مرتبه بتني مسلح پله اي نا منظم ثقلي و هندسي در ارتفاع
بررسي اثرات اقتصادي دهانه تعداد طبقات نوع خاك در سازه هاي قاب هاي خمشي فولادي ويژه با مهاربندي ضربدري (X) CBF
بررسي اثر زلزله هاي چند مؤلفه اي بر روي سازه ها
بررسي بهينه ترين حالت اسكلت هاي بتني با توجه به دهانه استقرار ستون ها و تعداد طبقات در سيستم قاب هاي خمشي با ديوار برشي
بررسي اقتصادي قابهاي خمشي فلزي متوسط با مهاربندي واگراي EBF
بررسي اقتصادي قابهاي خمشي فلزي ويژه با مهاربندي واگراي EBF
بررسي اقتصادي قابهاي ساده فلزي با مهاربندي واگراي EBF
بررسي خسارات ناشي از روشهاي اجرا بر عملكرد منازل مسكوني در زلزله سال 1392 منطقه دشتي بوشهر
بررسي رفتار انواع سيستم هاي مقاوم در برابر بار جانبي در خرابي پيشرونده
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي بتن مسلح داراي بازشو تقويت شده با پوشش هاي FRP
بررسي رفتار لرزه اي ديوار برشي فولادي موج دار در اثر تغيير جهت موج ورق جان با شكل موج سينوسي،مثلثي،ذوزنقه اي
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي با بازشوي دايره اي
بررسي رفتار لرزه اي تونل هاي مقاوم سازي شده با FRP مطالعه موردي ايستگاه مترو شهر كرج
بررسي سيستم مهاربندي هم محور شورون در قابهاي خمشي فولادي ويژه با دهانه ها و ارتفاع هاي مختلف
بررسي تاثير كوتاه مدت نانو رس و پوزولان هاي متاكائولن و زئوليت بر مقاومت فشاري و ميزان جمع شدگي ملات سيمان سن 28 روزه
بررسي تاثير سنگدانه هاي مختلف بر خصوصيات مكانيكي بتن سنگين
بررسي عدم قطعيت مربوط به نوع آناليز عددي در محاسبه تغيير شكل ديناميكي شيرواني هاي خاكي
بررسي عملكرد لرزه اي خطوط لوله مدفون بعنوان شريان حياتي تحت اثر امواج pوsوR ناشي از زلزله
بررسي اثر ناكاملي هندسي اوليه برتغييرات ارتفاع سطح مايع اسلاشينگ در مخازن فولادي تحت اثر نيروي جانبي زلزله
بررسي آسيب تأسيسات و زير ساخت هاي شهري در زلزله
بررسي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي با مصالح بنائي و ارائه طرح مقاوم سازي بر اساس سطح عملكرد بهسازي مبنا
بررسي ميزان جابجايي تراز مخزن تحت اثر پديده تلاطم آب در نرم افزار ABAQUS
بررسي مولفه هاي بهينه ساز در اتصالات ستونهاي مركب
بررسي مولفه ي قائم زلزله بر روي پل هاي بتن آرمه
بررسي نحوه آرايش كابل ها در بهبود عملكرد قاب هاي خمشي فولادي
بررسي پتانسيل تخريب پيشرونده سازه هاي فولادي در راستاي ارتقاء طراحي سازه ها
بررسي رفتار چرخه اي قاب مهارشده واگرا با دو تير پيوند عمودي و ورق مابين
بررسي رفتار غيرخطي قاب خمشي مقاوم سازي شده با مهاربندهاي قطري با در نظر گرفتن اثر كمانش مهاربندها
بررسي رفتار لرزه اي مهاربند هاي كمانش تاب
بررسي روشهاي مدلسازي ديوار برشي فولادي در نرم افزارهاي طراحي سازه
بررسي رفتار سيستم سه طبقه دوگانه خمشي و مهاربندي در صورت بروز مشكل در سيستم سخت
بررسي تاثير نيروي تسليم جداساز بر پاسخ ديناميكي غيرخطي سازه هاي جداسازي شده نامتقارن
بررسي زواياي مديريت بحران در مديريت شهري با تمركز بر موضوع در شهر تهران
به تاخير انداختن شكست زودرس تير بتن آرمه با استفاده از الياف كامپوزيت آراميد
بهينه سازي قاب خمشي فولادي متوسط داراي ديوار برشي بتني براي دهانه هاي بهينه
بهينه يابي روش طراحي در سازه هاي فولادي
استفاده از ژئوتكستايل هاي نرم به منظور كاهش اثرات لرزه اي توپوگرافي شيب با استفاده از مدل عددي
استفاده از روش جديد اجزاي محدود براي تحليل خاك هاي نيمه اشباع تحت اثر بارهاي ديناميكي
Evaluation of the Effect of Nonlinear Behavior of Gusset plate of HSS Diagonal Brace on the Performance of Steel Frame Under Cyclic Loading
قابليت اعتماد شمع ها تحت اثر نيروي ديناميكي زلزله
حالت بهينه طراحي اعضاي فولادي با قياس بين دو روش حالت حدي و تنش مجاز
كاهش و كنترل ارتعاش زمين و سازه
كاهش بار انفجار در زير سطح زمين با استفاده از مخلوط خاك و لاستيك
كاركردهاي رسانه هاي جمعي در هنگام زلزله: مطالعه موردي عملكرد راديو و تلويزيون ان.اچ.كي در زلزله سال 2011 ژاپن
كنترل ارتعاشات سازه هاي هيستريتيك غيرخطي با پارامترهاي تماماً نامعين
كنترل غير فعال سازه ها با ميراگر جرمي تنظيم شده TMD
لزوم بررسي روند تقويت سايت دركلان شهرهاي ايران با استفاده از آزمايشهاي ژئوتكنيك
محل بهينه يك و دو سيستم كمربندي ديوار برشي براي سازه هاي بتني مسلح بلند مرتبه به صورت دو بعدي
مكانيابي محل مناسب جهت تعبيه باز شو در ديوارهاي برشي بتن آرمه جهت رفتار مناسبتر سيستم سازهاي تحت بارهاي لرزه اي
معرفي و بررسي ميراگر جديد ويسكوهايپرالاستيك
مدل هاي پيش بيني خزش بتن
مدل سازي عددي ايزولاسيون لرزهاي ژئوتكنيكي سازه ها با استفاه از جداگر لغزشي
مقاوم سازي سازه هاي موجود با استفاده از پانل SSP
مقايسه عملكرد جداگرهاي لرزه اي LRBوFPD در يك پل پيوسته دو دهانه و ساختمان پانزده طبقه
مقايسه عملكرد لرزه اي قابهاي مهاربندي شده ضد كمانش مركب و ضد كمانش متداول
مقايسه مقياس كردن شتاب نگاشت ها با استفاده از روش آيين نامه 2800 و يك روش كاراتر براي انجام تحليل هاي تاريخچه زمان غير خطي
محاسبه نسبت تغيير مكان نهايي غير خطي به تغيير مكان قاب هاي داراي ديوار برشي متقارن
مروري بر لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت گستره تهران
مروري بر روش هاي متداول مقاوم سازي ديوارهاي با مصالح بنايي غير مسلح
مطالعه رفتار لرزه اي سيستم ديوار برشي فولادي به صورت اتصال مفصلي ورق برشي به تير و ستون و محاسبه ضريب شكل پذيري و اضافه مقامت
مطالعه شكل بهينه ناحيه كاهش يافته تير RBS متصل به ستون SRC در بارگذاري رفت و برگشتي
مطالعه تاثير پارامترهاي اساسي براي بهينه سازي اقتصادي سازه هاي پنج،ده و چهارده طبقه فلزي با مهاربند شورون
مطالعه آزمايشگاهي شكل پذيري و ضريب رفتار پانل هاي برشي آلومينيومي تحت بارهاي كشش و فشار
نقش پيكتوگرام در مديريت بحران و شريانهاي حياتي در هنگام وقوع زلزله
نشست ديناميكي و جابجايي افقي خاك زير پي هاي سطحي تحت اثر بار زلزله
پاسخ لرزه اي ساختمانهاي بتن آرمه تحت اثر زمين لرزه ها حوزه نزديك حاوي اثر جهت داري پيشرونده با حوزه دور
راه هاي كاهش پاسخ سازه ها ناشي از عبور وسايل نقليه
سرمايه ي اجتماعي و زلزله
Seismic evaluation of RC moment frames with knee braces in the near-fault region
Seismic Performance of Concentrically Braced Frame with Zipper Column in the Near Fault Region
شناسايي و تبيين شريان هاي حياتي مديريت بحران در هنگام وقوع زلزله
شناسايي خرابي در تير تيموشنكو يك سر گيردار با استفاده از الگوريتم ژنتيك چند هدفه MOGA
تعيين مقاومت به رشد ترك در ميلگردهاي ساختماني
تعيين ضريب رفتار تركيب قاب بتني و قاب فلزي ساده با مهاربند هم محور
تحليل ديناميكي سازه هاي فولادي مهاربند ستون دوخت تحت ركوردهاي حوزه نزديك زمين
تحليل اقتصادي و لرزه اي آبروهاي هم سطح و زير خاكي قوطي شكل بزرگراهها
تحليل غير خطي تاثير ابعاد كاور پليت بر مكانيزم شكست لرزه اي اتصالات RCS در ستون گوشه با سخت كننده هاي قطري
تحليل خطر و تعيين بيشينه شتاب افقي لرزه اي PHA در شبستر
تحليل لرزه اي قاب هاي فولادي مهاربندي شده به كمك سيستم SPSW
تجربيات زلزله هاي گذشته و اشكالات رايج سازه هاي اسكلت فلزي و تشريح نكات حائز اهميت مقررات ملي ساختمان
طراحي بر اساس سطح عملكرد ساختمانهاي بلند مرتبه بتن آرمه با سيستم دوگانه قاب و ديوار برشي ويژه در ايران
طراحي بهينه قاب خمشي فولادي ويژه با استفاده از آناليز IDAو الگوريتم رقابت استعماري
تاثير عوامل اقتصادي ، فرهنگي و باورهاي نادرست ساخت و ساز بر عملكرد لرزه اي ساختمان هاي بنايي شهر اهواز
تاثير ميراگرهاي TADAS بر رفتار قاب فولادي متوسط 10 طبقه
تأثير مديريت بحران پيش از وقوع زلزله در ارتقاء پايداري و كاهش آسيب پذيري لرزه اي شهرها
تاثير عمق لايه خاك بر عملكرد ساختمان ها براي زلزله هاي ويژه
تاثير طول و آرايش پيچ سنگ بر پايداري تونل در برابر بارگذاري ناشي از انفجارات سطحي در محيط ناپيوسته سنگي
تاثير زلزله و عوامل تخريب بيمارستان هاي اهر ،هريس و ورزقان
تعيين فركانس غالب خاك در شهر تبريز با استفاده از نوفه هاي پيرامون و مقايسه ي آن با فركانس طبيعي سازه هاي موجود
تعيين محل بهينه مهار بازويي در ساختمان هاي بلندمرتبه با سيستم هسته و مهار بازويي با توجه به پاسخ هاي لرزه اي
تعيين مود تسليم مهاربند زانويي بر اساس طول عضو زانويي
Seismic Behavior of Concentrically Braced Frame with Zipper Column; A review

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید