دانلود مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي برق و كامپيوتر سيستم هاي محاسباتي توزيع شده و شبكه هاي هوشمند

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي برق و كامپيوتر سيستم هاي محاسباتي توزيع شده و شبكه هاي هوشمند در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولين كنفرانس ملي برق و كامپيوتر سيستم هاي محاسباتي توزيع شده و شبكه هاي هوشمند 13 اسفند 1393 تا 14 اسفند 1393 توسط گروه برق و كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا درکاشان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 101 عنوان مقاله تخصصی شامل 814 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس ملي برق و كامپيوتر سيستم هاي محاسباتي توزيع شده و شبكه هاي هوشمند 

به سوي يك چارچوب مديريت معماري اداره امور محيط ابر وديد معنايي آن
ارائه يك كنترلر فازي، براي كنترل چراغ راهنمايي با در نظر گرفتن خودروهاي وسطچهارراه
مروري بر استفاده از منطق فازي براي كنترل جريان ترافيك بر اساس چراغ راهنمايي
بررسي توانايي پروتكل هاي AODV – DSR – LAR شبكه ادهاك، در مديريت عملكرد بهينه ارتباط ربوتيك


شبيه سازي كنترل توان در شبكه هاي قدرت با استفاده از مفهوم جديدادوات FACTS توزيع شده
بهبود هارمونيك جريان سيستم هاي توزيع با حضور منابع فيوسل اكسيدجامد و كنترل كننده فازي در نقطه اتصال به شبكه PCC
مروري بر پروتكل هاي لايه پيوند داده ها در شبكه هاي خودرويي
به دست آوردن اندازه بهينه يك واحد توليد همزمان برق حرارت و سرما( CCHP ) و بررسي مسائل اقتصادي وهزينه هاي آن
بازآرايي ريز شبكه در حضور توليدات پراكنده تجديد پذير به منظوركاهش تلفات وبهبود قابليت اطمينان و پروفيل ولتاژ و در نظر گرفتنمسائل اقتصادي
بررسي كنترلر فازي چند متغيره در سيستم هاي تهويه مطبوع
بررسي تاثير پايگاه داده هاي غير رابطه اي در تحليل داده هاي حجيم
پيش بيني زمان سفر با استفاده از انتگرال فازي
مبدل بوست اصلاح شده با سوئيچينگ نرم
شناسايي كاربران پرنفوذ در شبكه هاي اجتماعي جهت كاهش هزينه ي تبليغات
ارائه طبقه بند تركيبي جديد جهت تعيين ريسك مشتريان بانك ها
استفاده Microgrid از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در توزيع
توزيع اقتصادي بار الكتريكي و حرارتي در شبكه هاي هوشمند با حضور CHP و در نظر گرفتن قيود آلاينده NOx
اراﺋﻪ روﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﻼﺻﻪﺳﺎزي خودكار چندسندي ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ فاكتور گيري ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺎﻣﻨﻔﯽ (NMF)
Data fusion in intelligent transportation systems: Progressand challenges – A survey
بررسي فني و اقتصادي پروتكل هاي x١٠ ، knx سيستم مديريت ساختمانBMS
ﺑررﺳﻲ انواع روش هاي ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ
شناسايي اتوماتيك پارامترهاي موتور القايي آسنكرون سه فاز جهت استفاده در محركه هاي الكتريكي
بررسي  تاثير دماي هوا بر پيش بيني كوتاه مدت باربا استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در كاشان
پيشرفت ها و روندهاي اخير در سيستم هاي توليدكننده در محيط كلان داده ها و زيست پزشكي
بررسي مهاجرت ماشين هاي مجازي در ابر
بهينه سازي شيب تابع سيگمويد شبكه عصبي پس انتشار خطا با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
بهبود قابليت گذر اس خطاي توربين هاي بادي مبتني بز ژنزاتور القايي دوسو تغذيه (DFIG)
سيستم پاركينگ هوشمند كنار خياباني تحت موبايل
بررسي تكنيك هاي مديريت توپولوژي براي تحمل خرابي گره در شبكه-هاي حسگربي سيم
روش هاي تحمل پذيري خطا در شبكه هاي حسگر بي سيم
سنجش موقعيت سه بعدي هدف ايستا و پويا براساس طراحي خط كش سه بعدياستريو
معرفي ماشين سوئيچ رلكتانس دو روتوره ( DRSRM) و بررسي رفتارآن در جريان هاي مختلف
سيستم آبياري قطره اي با فازي
Developed and Mutated Particle Swarm Optimization Algorithm
مديريت بهينه تقاضاي انرژي خودروهاي برقي در سيستم اتوماسيون يكساختمان هوشمند
مديريت بهينه تقاضاي انرژي يك ساختمان هوشمند باحضورخودورهايبرقيو منبع انرژي فتوولتائيك وبررسي عدم قطعيت آن با استفاده از منطق فازي
تركيت تئوري آشوب و الگوريتم ژنتيك در خوشه بندي داده ها
شبيه سازي كانالهاي محوشده با استفاده از مدل خود بازگشتي
آشكارسازي چندتايي صورت انسان با تمركز بر كاهش خطايآشكارسازي براي كاربردهاي ذخيره سازي هوشمند انرژي
طراحي، تحليل و ساخت پاندول معكوس تك لينكي
روش جديد تشخيص نيم رخ سه بعدي انسان با استفاده ازتكنيك شبكه هاي عصبي
بررسي الگوريتم هاي جريان سازي زنده ويدئويي نظير به نظير
مبدل هاي دو طبقه باك بر پايه روش كاهش پردازش توان
بهره برداري شبكه هوشمنذ با درنظرگرفتن مذل سيستم يكپارچه انرژي درحضور پاسخگويي بار
ارائه يك سيستم پيشنهادي در ايجاد ويكي معنايي فارسي
ارزيابي و كنترل مخاطرات امنيتي در رايانش ابري
طراحي و ساخت يك مبدل جديد DC-DC افزاينده اينترليود با تلفات پائين با استفاده از روش كليدزني نرم
استراتژي جديد كنترل براي اصلاح ضريب توانبر اساس الگوريتم پيش بيني
بررسي روش هاي جداسازي انسان از كامپيوتر
شناسايي پارامترهاي اصلي در امنيت توليد و نگهداري گذرواژه
عوامل نرم افزاري و سخت افزاري موثر در مديريت فناوري اطلاعات
بررسي نرخ خرابي پس از پاسخگويي بار در شبكه توزيع
تشخيص عوامل گرفتگي عروق قلب با استفاده ازقوانين انجمني در داده كاوي
ارائه روشي كاربردي جهت تحليل زبانهايانتزاعي
چارچوب هاي امنيت برنامه هاي كاربردي در رايانش ابري سيار
بانك هاي اطلاعات ابري: معرفي، مقايسه و معماري بانكهاي ابري
بررسي ومدلسازي سلولهاي فتوسنتز جهت استخراج توان الكتريكي درشب
رديابي حركات چشم به عنوان واسط ارتباط با كامپيوتربراي كمك به بيماران معلول حركتي
طراحي سيستم هوشمند هشداردهنده برخورد و گزارش دهي با استفاده ازشبكه هاي خودرويي و منطق فازي
مجازي سازي در محاسبات ابري
بهره برداري با در نظر گرفتن فروش برق و حرارت در شبكه هاي هوشمند بهكمك مدل سيستم يكپارچه انرژي
برنامه ريزي جايابي منابع توليد پراكنده در ميكروگريدها به منظور كاهشهزينه و تلفات وآلايندگي محيط زيست
The Study of Applying Wireless SensorNetworks in Smart Homes and Cities
بهره برداري بهينه از سيستم هاي يكپارچه انرژي در شبكه هاي هوشمند بادر نظر گرفتن خودروهاي الكتريكي
مروري بر داده كاوي با كلان داده ها
ارائه يك الگوريتم رديابي هدف در شبكه هاي حسگر بي سيم
چالش هاي مشاركت در شبكه هاي مخابراتي بي سيم
بهره برداري بهينه ازشبكه هاي هوشمندانرژي در محيط محاسبات ابري به كمك مدلسيستم هاي يكپارچه انرژي
بررسي مدل سازي ،پايداري كنترل كننده يكپارچه شارش توان (UPFC)
كنترل تغييرات فركانس شبكه هوشمند با استفاده از خودرو هاي برقي
نحوه تشخيص حروف دست نوشته انگليسي بصورت برخط
مدل هاي ارزيابي كارايي سيستم هاي پايگاه داده Database systems performance evaluation models
نحوه تشخيص اشياء با استفاده از روش كد زنجيره اي راس
بهينهسازي توان و هزينه شبكه هوشمند با استفاده از خودروهاي الكتريكي
ارائه يك مبدل جديد دو ورودي بوست نوع ZCT
بازآرايي شبكه هاي توزيع با استفاده از الگوريتم ISFLA به صورت چند هدفه فازي
استفاده از تكنيك دادهكاوي آموزشي جهت بررسي وضعيت تحصيليدانشجويان علوم پايه
تشخيص و دسته بندي بيماريهاي بي نظمي ضربان قلب بر اساس مدلسازيخودبازگشتي سيگنال الكتروكارديوگرام
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي مبتني بر آناليز و پيش بيني تحرك برايشبكه هاي خودرويي
ارائه پروتكل مسيريابي مبتني بر خوشه براي شبكه هاي خودرويي
گزارشهاي ويژه سبك وزن و سطح سيستم در تكنيك عقبگرد
بررسي الگوريتم تشخيص و توقيف هرزنامه ها
بهره برداري از سيستم هاي يكپارچه انرژي با درنظر گرفتن خودروهايبرقي
رديابي بلادرنگ خيرگي چشم انسان
سيستم كنترل سرعت تطبيق پذير در منطق فازي
بررسي و شبيه سازي ترانزيستورSOI براي بهبود اثرات خودگرمايي
مقايسه معيارهاي مسيريابي در شبكه هاي راديوشناختي و شبكه هايتوري بي سيم
طراحي فيلتر ذرهاي براي رديابي اهداف زير پيكسلي
بهبود جستجو در شبكه هاي سنسور با استفاده از ذخيره سازي معنايي
بهبود عملكزد نيزوگاه بادي ژنزاتور القايي دو سو تغذيه به كمك STATCOM بز اساس كنتزل كننده غيرخطي مد لغزشي
برنامه ريزي مقاوم مشاركت واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار و انرژي بادي
مديريت خودروهاي برقي در شبكه هوشمند با در نظر گرفتن اغتشاشات هارمونيكي كل در شبكه
برنامه ريزي و توسعه استاتيكي يك سيستم يكپارچه انرژي با استفاده ازالگوريتم بهينه سازي تركيبي ژنتيك با روشهاي رياضي
برنامه ريزي توليد نيروگاه هاي حرارتي با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن اثر باز و بسته شدن دريچه هاي بخار با استفاده از الگوريتم PSO
بررسي و مقايسه روشهاي كنترل چراغ راهنمايي برمبناي منطق فازي
سيستم خبره فازي پيش بيني نرخ رشد قيمت مسكن در بازار ايران
رديابى بلادرنگ جهت نگاه چشم انسان با استفاده از فيلترهاى ذره اى
اتوماتاي يادگير سلولي و كاربرد آن در تشخيص لبه
بهبود پايداري ولتاژ شبكه توزيع از طريق مكانيابي بهينه منابع توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم هاي هوشمند
معماري نرم افزار در پردازش ابري
مروري ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي سنسور ﺑﯽ ﺳﯿﻢ

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید