دانلود مقالات اولين كنفرانس ملي توسعه عمراني كلانشهرها با رويكرد سرمايه گذاري

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي توسعه عمراني كلانشهرها با رويكرد سرمايه گذاري در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولين كنفرانس ملي توسعه عمراني كلانشهرها با رويكرد سرمايه گذاري 20 بهمن 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اهواز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 65 عنوان مقاله تخصصی شامل 582 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس ملي توسعه عمراني كلانشهرها با رويكرد سرمايه گذاري

بررسي مولفه هاي كالبدي مساجد بارويكرد توجه به مقوله حكمت اسلامي (نمونه موردي: مسجد امام و مسجد الجواد)
پارك هاي شهري پديده هاي مدرن وارداتي به كلان شهرهاي با سبك زندگي ايراني اسلامي
مزاياي و محل استفاده از آرماتورهاي پليمري
مديريت ريسك قرارداد هاي تأمين مالي به روش PPP

تحليل بافت فرسوده شهري برمبناي مشاركت جمعي ساكنان با بهره گيري از تكنيك SWOT نمونه موردي (محله دولاب)
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر تاخير در اجراي پروژه هاي ساختماني در شهر اهواز
ارزيابي اثرات زيست محيطي ،اقتصادي و اجتماعي طرح توسعه ميدان مركزي ميوه و تره بار الغدير شهر اهواز با استفاده از مدلهاي AHP و TOPSIS
كاربرد مديريت پورتفويلو در بهينه سازي سرمايه گذاري طرح هاي پدافند غيرعامل دركلان شهرهاي صنعتي و مرزي
تدوين برنامه مديريت ريسك سرمايه گذاري با بررسي تجربيات پروژه هاي كلان (مطالعه موردي : پروژه مسكن مهر آبادان)
بررسي روند بافت فرسوده در شهر اردبيل
مديريت و به كارگيري سيستمهاي هوشمند ساختماني دركشور ايران
انتخاب روش حفاري براي تونل هاي شهري با تكيه بر مشخصات ژئوتكنيكي مسير تونل (مطالعه موردي خط 1 متروي اهواز)
زيباسازي كلانشهرها با استفاده از المانهاي شهري
نمود هويت مكان در منظر شهري با بهره گيري از عوامل طبيعي (نمونه موردي: شهر ياسوج)
پايدارسازي شيب هاي خاكي و ساحل سازي رودخانه كارون در محدوده كلانشهر اهواز استفاده از گياهان، روشهاي سازه اي
طراحي المان هاي آبي و اثرآن بر زيبايي شهر
نقش بتن دوده سيليسي در زيباسازي شهرهاي جنوب كشور
برنامه ريسي و مكان يابي مبلمان شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
زيبا سازي كلان شهرها با استفاده از المان هاي شهري (نمونه موردي:شهر اهواز)
بررسي قابليت پيادهسازي سيستم حملونقل دوچرخه دركلانشهرهاي ايران (مطالعه موردي: شهر اهواز)
خصوصيات رئولوژيكي قيربا استفاده از پليمر پلي پروپيلن
مروري بر ITS و كاربرد آن در مديريت ترافيك شهر نيشابور
محور 3( سيستم هاي حمل و نقل، پايداري حمل و نقل در شهرهاي ايران
اثرسنجي اجزاي سامانه اتوبوس تندور (BRT) بر كيفيت سفر با ناوگان حملونقل عمومي-مطالعه موردي : معابر شهر اهواز
بررسي حمل و نقل پايدار با محوريت قطارهاي شهري
بهبود سيستم مديريتپل چهارم اهواز با استفاده از رويكرد بازرسي بر مبناي ريسك
ارزيابي فني بهسازي و مقاوم سازي پل ها بر مبناي تئوري هاي مديريت و نگهداري پل (مطالعه موردي: 10 نمونه از پلهاي شهر شيراز)
معرفي و بررسي تأثيرات مقاومتي الياف فولادي ، شيشه اي و پروپيلن بربتن معمولي ومقايسه هزينه اي استفاده از آنها
بررسي ايده ي ادغام كاربري مسجد و پناهگاه به منظور اجراي برنامه هاي پدافند غيرعامل در توسعه پايدار كلان شهرها
بزرسي رفتار و عملكزد لزسه اي قاب خمشي فولادي بهساسي شده بوسيله مهاربند كمانش ناپذيز و مقايسه آن با مهاربند همگزاي معمولي
عوامل ايجاد ترك،خوردگي ها شيميايي بتن و آرماتور،آزمايشات و راهكارهاي ترميم
علل ضعف بتن ، لزوم و راهكارهاي پروسه ترميم و مقاوم سازي سازه هاي بتني
مقايسه و بررسي روش هاي تزريق شيميايي و پليمري در مقاوم سازي آثار تاريخي همراه با مطالعه موردي و ارائه راهكارهايي جهت مقاوم سازي سازه ها
ارزيابي وضعيت ايمني و شرايط عمومي كارگاه هاي ساختماني در بافت هاي فرسوده شهر تهران
بتن سبك پلي استايرني و كاربرد آن
ارزيابي عملكرد لرز ه اي غيرخطي قابهاي خمشي فولادي ميان مرتبه تقويت شده با ميراگرهاي ويسكو- پلاستيك
بررسي عملكرد بادبندهاي فولادي در ساختمانهاي بتني
مروري بر مطالعات مرتبط با انواع آرايش هاي رايج در بكارگيري ميراگرهاي لزج سيال و تشريع عملكرد آنها در برابر بارگذاري زلزله و ضربه
مروري بر مطالعات مرتبط با استفاده از ورق هاي FRP در قاب بتني و ديوارهاي مصالح بنايي
مقاوم سازي ساختماى هاي بلند با استفاده از سيستم هاي كلاهك خرپايي
بررسي روشهاي متداول پايدارسازي گودبرداري ها در مناطق شهري
بررسي اهميت و عملكرد مهندسي ايمني در پروژه هاي تونلسازي شهري
گود برداري و بررسي معايب و مزاياي سازه هاي نگهبان
شناسايي بهترين روش جهت حفاظت از گود در گود برداريهاي عميق در كلانشهر اهواز
اصول ايمني و ملاحظات اجرايي در گودبرداري ساختمان
بررسي روش اجراي بهينه بتن غلتكي (RCC) جهت ساخت سازه هاي آبي در مسير رودخانه ها
گودبرداري تاسيسات شهري به روش بهسازي خاكهاي اشباع به كمك انفجار (انتشار امواج ضربه اي)
مروري بر مطالعات انجام شده در ارتباط با تأثير هندسه و سختي در تغييرشكل هاي ديواره گود و نسبت PSR
مقايسه روش هاي متداول مهاربندي گودها در محيط هاي شهري
بررسي روش هاي متداول گود برداري در فضاهاي شهري و تعيين مدول الاستيسيته گود
گود برداري هاي عميق در مناطق شهري
نقش توسعه پايدار شهري در توانمند سازي اسكان غير رسمي و سيماي كالبدي شهر (نمونه مورد مالعه: كوي ملاشيه اهواز)
نقش تزئينات معماري بر فرهنگ و تأثير آن در ساماندهي بافت هاي فرسوده تاريخي (نمونه موردي: تزئينات سردر خانه هاي تاريخي محله دل دل شوشتر)
شناسايي فاكتورهاي تاثير گذار تاريخي و فرهنگي معماري ايراني بر ارتقاء كيفيت فضايي عرصه هاي عمومي شهر-نمونه موردي :طراحي نماهاي شهري خيابان امام خميني نيشابور
نقش طراحي شهري در شكل گيري بحران هويتي كلان شهرها
بررسي پايداري اجتماعي در مقياس محله مسكوني، از منظر معماري ايراني- اسلامي
بررسي روش ساخت و ساز نوين با چاپگرهاي سه بعدي
ارزيابي اثرات طرح توسعه ميدان مركزي ميوه و تره بار الغدير شهر اهواز با استفاده از مدل AHP, TOPSIS
مشاركت مردمي و بررسي كاربرد تكىيك تسهيل گر بارش افكار در ساماندهي مسكن گروه هاي كم درآمد شهري
تحليل تجارب جهاني مسكن اجتماعي در جهت استفاده از آموزه هاي آن مطالعه موردي شهر ادمونتون كانادا
امكان سنجي استفاده از بتن غلتكي در مقايسه رويه هاي راه سازي
باز زنده سازي مناطق شهري از طريق ايجاد شهرك هاي رشد كسب وكار ؛نمونه موردي مركز شهر اهواز
انتخاب روش مناسب حفاري تونلهاي شهري با تكيه بر مشخصات ژئوتكنيكي مسير تونل
بررسي كامپوزيتهاي اف آر پي در سازه هاي بتن آرمه اي از نظر دوام و مقاومت در برابر خوردگي
تأثير نشانه هاي شهري بر خوانايي شهرها

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید