انتشار مقالات دومين همايش ملي برنامه ريزي،حفاظت،حمايت از محيط زيست وتوسعه پايدار

دومين همايش ملي برنامه ريزي،حفاظت،حمايت از محيط زيست وتوسعه پايدارمجموعه مقالات  دومين همايش ملي برنامه ريزي،حفاظت،حمايت از محيط زيست وتوسعه پايدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومين همايش ملي برنامه ريزي،حفاظت،حمايت از محيط زيست وتوسعه پايدار 26بهمن 1393 توسط  دبيرخانه دائمي همايش با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 229 عنوان مقاله تخصصی شامل 2964 صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومين همايش ملي برنامه ريزي،حفاظت،حمايت از محيط زيست وتوسعه پايدار

مسئوليت بين المللي دولت ها در آلودگي فرامرزي ناشي از غبار از ديدگاه حقوق بشر
شناسايي حقابه زيست محيطي تالاب ها در كنوانسيون هاي بين المللي و حقوق بشري با تأكيد بر تالاب هامون
ديپلماسي محيط زيست؛ رهيافتي مؤثر در نيل به سوي حفاظت و توسعه پايدار


بررسي نحوه محاسبات در تعيين سهم فضاي سبز شهري در جذب دي اكسيد كربن توليدي ناشي از مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي
انتخاب زيستگاه آهوي ايراني (Gazellasubgutturosa) در جزيره خارك، ايران
بررسي منشاء ريزگردها و اثرات آن بر سلامتي و محيط زيست
تاهلي بر محيط زيست در تعاليم اسلامي
تأثير محيط طبيعي و اقليم بر رفتار از ديدگاه قرآن، نهج البلاغه و دانشمندان مسلمان
بررسي وضعيت توسعه پايدار كلان شهر تهران با رويكرد محله محوري (مطالعه موردي: منطقه 19 شهرتهران)
نظام اقتصاد اسلامي و حفاظت از محيط زيست: مباني، مفاهيم و احكام
بررسي كيفيت پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب شهرك هاي صنعتي (مطالعه موردي: شهرك صنعتي سقز)
بررسي كاربرد ورمي كمپوست، ازتوباكتر و ميكوريزا در اگرواكوسيستم فاقد مواد شيميايي بر خصوصيات كيفي علوفه ارزان
تالاب بين المللي انزيل: چالش ها و راهكارها از منظر جوامع محلي ذينفع
تبيين و بررسي راه هاي دستيابي به پايداري زيست محيطي در فرآيند توسعه اقتصادي مبتني بر كشاورزي از نگاه قرآن و نهج البلاغه
بررسي قطر برابر سينه و ارتفاع درخت با فرم تنه گونه ي جنگل كاري شده زربين در جنگل هاي شمال ايران (مطالعه موردي: طرح جنگلداري مزرعه آموزشي زوات- چالوس)
بررسي نقش يوتروفي و اثر آن در بروز پديده كشند قرمز در سواحل خوزستان
استفاده از روش هاي زمين آماري براي مدل سازي سه بعدي توزيع ماده راديواكتيو اورانيوم: مورد مطالعه اي ميدان پارس جنوبي، سازندگان كنگان
بررسي آگاهي عمومي مديران درباره جنبه هاي زيست محيطي طرح هدفمندسازي يارانه ها در شهر بجنورد
مديريت خشكسالي براي استفاده بهينه از منابع آب استان خراسان شمالي
بررسي نقش فضاي سبز در محيط هاي آموزشي
حق بر محيط زيست در مخاصمات مسلحانه
شناسايي انگلهاي ماهيان و نقش آنهابه عنوان شاخص زيستي محيط هاي آبي
نقش واحدهاي كوچك صنعتي شهرستان سنندج در ميزان آلودگي ماهيان رودخانه ي قشلاق به فلزات سنگين
بررسي قوانيني ومقررات خاص زيست محيطي ايران در خصوص آلودگي هاي نفتي با تأكيد بر عضويت ايران در كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط
تعيين اختلاف حجم درختان بصورت سرپا و پس از قطع (مطالعه موردي: پارسل 319 و 320 بخش گرازبن جنگل خيرود)
مقايسه وضعيت جاي پاي اكولوژي (EF) در شهرهاي ايران و جهان Comparison of the ecological footprint (EF) in the cities of Iran and the world
بررسي آلودگي فلزات سنگين در پساب واحدهاي آبكاري حاشيه رودخانه كشف رود- مشهد
بررسي نقش مراكز معاينه فني در كاهش آلودگي هوا- مطالعه موردي: شهر مشهد
بررسي صيد و صيد در واحد تلاش ماهيان خاوياري در سواحل جنوبي درياي خزر (آبهاي مازندران)
بررسي اثرات پرورش ماهي در قفس بر روي گروه هاي فيتوپلانكتون و زئوپلانكتون در سواحل جنوبي درياي خزر (آبهاي مازندران- كلارآباد)
ارزيابي روش هاي برخورد با پسماند جامدشهري با استفاده از تكنيك برنامه ريزي خطي و سيستم مدل سازي جبري (GAMS) (مطالعه موردي: شهر اراك)
بررسي مقايسه اي آسيب پذيري منابع آبي استان هاي كشور ناشي از مصرف كودهاي سموم كشاورزي
اولويت بندي روش هاي كنترل آلودگي صوتي در محيط هاي زيست شهري با استفاده از فرآيند تحليل شبكه اي (ANP) (مطالعه موردي: شهر آستارا)
Impact of type cationic and anionic dyes in biotransformation by Saccharomyces cerevisiae yeast
توانايي مخمر ساكارومايسس سرويزيه درحذف بيولوژيكي آنتي بيوتيك سيپروفلوكساسين از محلول هاي آبي
بررسي ميزان آلودگي محيطي ناشي از اشعه ي ايكس هنگام انجام عكس برداري سيار در بخش هاي مراقبت ويژه
تأملي بر كاركرد سازمانهاي غيردولتي بين المللي در حوزه محيط زيست
بررسي مناسبات ميان حديث و محيط زيست
اريابي عملكرد مديريت زنجيره تأخير سبز بر اساس الگوريتم تبديل عضويت
مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت برق با رويكرد مدل SCOR
روش هاي بكارگيري مديريت منابع آب در كشاورزي (چالش ها و راهكارها)
رشد كيفي جنگلها و تأثيرات زيست محيطي آن زير چتر حقوق بين الملل
بررسي راندمان جاذب مگنتيك اكسيد آهن در حذف رنگ نساجي نيوي بلو از محلول هاي آبي
محيط زيست از ديدگاه اسلامي
بررسي تاثير باكتري تيو باسيلوس بر اكسيداسيون گوگرد در كشاورزي
بررسي تاثيركشت مخلوط بر كنترل علف هاي هرز
بررسي تاثير گوگرد بر تثبيت نيتروژن خاك
بررسي نقش مديريت پايداري ريسك در كاهش اثرات مخرب زيست محيطي كسب و كار
تاٌثير باكتري هاي حل كننده فسفر برفراهمي فسفر خاك فسفات غني شده با گوگرد در بستر كاه گندم
ارائه روش تصفيه فيزيكي- بيولوژيكي شيرابه مراكز دفن پسماندهاي شهري با استفاده از راكتور رشد الحاقي + رشد معلق
مطالعه آرسنيك و كادميوم در آب و خاك و برنج
ارزيابي اثرات زيست محيطي سازه هاي هيدروليكي بر اكوسيستم ساختگاه
مروري بر روش هاي متداول ارزيابي اثرات زيست محيطي توسعه
تحليل و بررسي نقش آموزش زيست محيطي در مديريت محيط زيست
سنجش عوامل اجتماعي و زمينه اي مؤثر بر رفتارهاي زيست محيطي
ضرورت بررسي سازوكار كشت محصولات كشاورزي با توجه به نزولات اندك جوي و كم آبي در استان قم
بهره گيري از آناليز بردار باد در مسائل زيست محيطي استان قم
تأثير تغييرات اقليمي بر رژيم بارش در محدوده زيست محيطي استان قم
شكل گيري و منشاء يابي پديده گردوغبار در استان قم
Sustainable development in mining and minerals industry
بررسي تجمع زيستي فلزات سنگين (Zn, Cd, Pb) در رسوبات منطقه تالاب هورالعظيم
مطالعه حذف فتوكاتاليزوري آنتي بيوتيك داكسي سايكلين با استفاده از نانوذرات تيتانيم دي اكسيد و بررسي پارامترهاي عملياتي
تأثير توسعه ناپايدار بر نقض حقوق بشر با تأكيد بر بحران زيست محيطي درياچه اروميه
مدلسازي توزيع پراكنش پلنگ ايراني (Panthera pardus saxicolor) در پارك ملي بمو با روش حداكثر آنتروپي
مدلسازي و شبيه سازي حذف انتخابي آلاينده NO از گازهاي خروجي اگزوز خودروها با استفاده از يك راكتور مونوليتي
رابطه ي بين حقوق محيط زيست و نقش رسانه ها
تأثير تجمعي كاربرد شش ساله كمپوست زباله شهري بر غلظت كروم تبادلي خاك شاليزار
تأثير كاربرد چند ساله كمپوست زباله شهري بر غلظت سرب، كادميوم، نيكل و كروم دانه گياه برنج
بررسي و مطالعه تنوع زيستي فيتوپلانكتون هاي رودخانه هراز
چالش هاي زيست محيطي رودخانه هراز
ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي ناشي از پروژه هاي عمراني
كاهش انتشار آلودگي نيروگاه هاي حرارتي با لحاظ قيود فركانسي با استفاده از الگوريتم تكاملي ژنتيك
شبيه سازي نيروگاه فوتوولتائيك در خوزستان با لحاظ اهداف زيست محيطي
بازيافت كروم (III) از پساب مصنوعي حاوي اين ماده با استفاده از تكنولوژي غشاء مايع امولسيوني
استخراج اسميوم از پساب اسميوم مصنوعي با استفاده از روش غشاء مايع امولسيوني
ارزيابي عملكرد غشاء مايع امولسيوني در مورد حذف و استخراج فنول از چساب مصنوعي
شناسايي و تعيين PH و درصد نمك مطلوب باكتري نفت خواريافت شده در سواحل بوشهر
بررسي رابطه عوامل آميخته بازاريابي سبز با مديريت زنجيره تأمين (مطالعه موردي: شركت ايران خودرو9
برنامه ريزي راهبردي عصرمدار جهت حفاظت از محيط زيست خليج فارس (مورد مطالعه: آب سنگ هاي مرجاني جزيره كيش)
استفاده از لجن خشك تصفيه خانه فاضلابها در ساختار بتن
توليد سنگ مصنوعي با استفاده از باطله هاي معدني (مطالعه موردي: كارخانه سيليس البرز)
آرسنيك و انتشار آن در شهرستان قروه
ارزيابي خشكسالي هيدرولوژيكي با استفاده از شاخص خشكسالي جريان رودخانه (SDI) (مطالعه موردي: دشت مشهد)
بررسي تغييرات كيفيت هواي شهر تبريز از نظر غلظت آلاينده (PM(10 با تكيه بر شاخص AQI، در طي سالهاي 90-1387
بررسي تجمع برخي فلزات سنگين دربافت هاي عضله، پوست و آبشش در سرخو مخطط زرد (Lutjanus imniscatus) در آبهاي بوشهر
ارزيابي توان اكولوژيكي حوضه آبخيز بارز و شوار براي جنگل داري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي تنوع جلبك ها در چشمه هاي روستاي نوا، مازندران
بررسي ميزان آگاهي از مفهوم و هنجارهاي محيط زيستي در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان شفت
بررسي تغييرات فصلي آلودگي هواي شهر اصفهان
تحليل زيستي محيطي تنوع زيستي در منطقه حفاظت شده دنا با استفاده از مدل DPSR
عوامل تهديد تنوع زيستي در منطقه حفاظت شده سولك
بررسي كارايي فرايند ازن زني كاتاليزوري غيرهمگن با استفاده از كاتاليست نانوذرات اكسيد منيزيم در حذف رنگزاي راكتيو قرمز 20(RR120) از فاضلاب سنتتيك
بررسي كيفيت آب رودخانه آغلاغان شهرستان نير با شاخص كيفي آب (NSFWQI) و پهنه بندي آن با سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
پهنه بندي كيفي اب رودخانه بالخلو اردبيل براساس شاخص (NSFWQI) و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي تأثير آموزش محيط زيست بر سطح سواد زيست محيطي و عوامل مؤثر در توسعه يافتگي در دانش آموزان مقطع متوسطه همدان
مقايسه كارايي قارچكش بنوميل و اسانس اكاليپتوس Eucalyptus camaldulensis براي كنترل قارچ Penicillium digitatum
نگرش زيست محيطي در اسلام و ساير اديان
اثر متغيرهاي زيستگاهي بر پراكنش سوسماران منطقه حفاظت شده الوند (شهرستان خمين)
فاكتورهاي زيستگاهي مؤثر بر پراكنش سوسماران منطقه حفاظت شده الوند (شهرستان خمين)
بررسي آلودگي فلزات سنگين در واحدهاي صنعتي نفت سفيد، لب سفيد و قلعه نار با استفاده ازفاكتور تجمع
انتخاب حلال بهينه در فرآيند بازيافت روغن كاركرده موتور به روش تغليظ و ته نشيني
آناليز درصد ناخالصي خشك جدا شده از روغن كاركرده موتور با كمك حلال هاي آلي
ارزيابي اقتصادي و فرآيندي فاكتورهاي مؤثر در بازيابي روغن موتور مصرفي
شناخت مناطق تالابي مستعد حفاظت «درياچه گهر دورود، فيروزه اي بر دامن اشترانكوه»
جالش هاي زيست محيطي و ا نساني آبسنگ هاي مرجاني خليج فارس
توسعه پايدار و مفاهيم آن در بهره گيري از اصول كاربردي نور طبيعي روز بر انسان
نقش ژئومورفولوژي رودخانه اي به عنوان پدافند غيرعامل در رشد و اثبات حريم مناطق حفاظت شده (مطالعه موردي: موردي: بخش شمالي منطقه حفاظت شده كرخه)
تأثير اسيد ساليسيليك و رقم بر پيش تيمار بذر كلم زينتي (Brassica oleracea var. Acephala) تحت شرايط تنش فلزات سنگين
اصل كمينه سازي بيشينه زيان، راهكاري براي كاهش تعارضات سازمان حفاظت محيط زيست
انتخاب زيستگاه گور ايراني (Equssonager) در ذخيره گاه زيستكره توران، استان سمنان
بررسي وضعيت طرح تفكيك و بازيافت پسماندهاي خانگي در شهر مشهد (مطالعه موردي شهرداري منطقه يك)
خردايش سنگ توسط پالس هاي الكتريكي ولتاژ بالا در فرايندهاي فرآوري مواد معدني: روشي با اثرات مضر زيست محيطي كمتر در مقايسه با روش مكانيكي
بررسي روش هاي مختلف حذف سيانيد از پساب هاي حاصل از معدنكاري طلا
نقش دادستان در حمايت از اراضي ملي از ديدگاه حقوق بين الملل محيط زيست
حفر و بهره برداري هاي غيرمجاز از چاه هاي آب از منظر فقه اسلامي و حقوق ايران
مقابله با پديده رزگردها در آموزه هاي حقوق بشري و اسناد بين المللي
شيوه هاي مديريت پسماند در صنعت حفاري
نقش آموزش در كاهش مصرف آب در سيستم استقرار مديريت زيست محيطي شركت پتروشيمي مهاباد
مطالعه تنوع زيستي فيتوپلانكتون ها در درياچه شورمست پل سفيد
مطالعه تنوع زيستي گياهان آبزي درياچه شورمست پل سفيد
معاينه فني و بهينه سازي 20 موتورخانه با كربري اداري، آموزشي، بهداشتي و تجاري
روشهاي بازيافت فيزيكي زائدات الكتريكي و الكترونيكي
مصرف سبز در راستاي حفاظت از محيط زيست
نقش بهينه سازي توليد و مصرف سيمان در كاهش آلودگي هو
حفاظت از محيط زيست توسط مديريت پروژه در پروژه هاي عمراني
راهكاري حفظ سلامت محيط زيست در ساخت و ساز پروژه هاي عمراني
حفظ محيط زيست در سايه مديريت سبز
حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار از طريق پياده سازي طرح هاي فناوري اطلاعات سبز در سازمانها
مدلسازي پراكنش آلودگي هوا در كارخانه گندله سازي سنگ و آهن سنگان خواف
پيش بيني آماري آغاز و خاتمه يخبندان درايستگاههاي همديدي استان سمنان (بمنظور جلوگيري از خسارت هاي محصولات كشاورزي)
تعيين الگوي پراكنش مكاني درختان انجيلي (Parrotia persica C.A.Mey) در تيپ خالص و تيپ انجيلي- خرمندي، در حوضه چفرود گيلان
بررسي كاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) در الويت بندي ريسك هاي زيست محيطي شبكه آبياري و زهكشي شرق اهواز
شناسايي مخاطرات زيست محيطي ناشي از شبكه هاي ابياري و زهكشي و ارائه راهكارهاي مديريتي (مطالعه موردي: شبكه ابياري و زهكشي شرق اهواز)
بررسي حذف باقيمانده يداروي تتراسايكلين از محيط هاي آبي با استفاده از فرايند اكسيداسيون پيشرفته مبتني بر توليد راديكال سولفات (SR-AOP)
الويت بندي ريسك هاي زيست محيطي جاده پاشنه زاگرس در استان خوزستان (انديمشك-ايذه) با استفاده از روش تلفيقي AHP و آنتروپي
ارزيابي و پهنه بندي ريسك زيست محيطي جاده پاشنه زاگرس با استفاده از GIS (مطالعه موردي: انديمشك- ايذه)
بيماري بلاست برنج، برآورد هزينه و ميزان مصرف سموم شيميايي در مزارع (مطالعه مورد شهرستان لنگرود)
Water Quality Prediction Using Wavelet Neural Networks
Hybrid Big Bang Big Crunch algorithm as a tool for forecasting and meteorological data study
Modeling of Water Quality and Quantity of an Artificial Wetland using Wavelet Neural Network
بررسي پوششي گياهي منطقه كاوه ده فيروزكوه محدوده تنگه آخوري
آلودگي هوا ناشي از گازهاي (SO(x), NO(x و VOCs بر محيط زيست و جانداران
مشخصه هاي آماري پديده هاي جوي بيان كننده آلودگي هوا در استان آذربايجان غربي
كاربرد پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب طبيعي در حذف رگ دايركت بلك 22 از محلول هاي ابي به روش تاگوچي
بررسي ايزوترم و سينتيك حذف رنگ دايركت بلك 22 از محلول هاي آبي با بكارگيري جاذب پوست تخم مرغ
تأثير بسترهاي مخلوط با پوست سبز بادام، تفاله چغندرقند و كودبرگ بر عملكرد كرمهاي خاكي گونه Eisenia foetida
تأثير حفاظت محيط زيست بر حفاظت محوطه باستاني زيوي چقلاوي
بررسي الودگي هاي بصري در شهرها
ارزيابي اثرات زيست محيطي لايروبي
بررسي انباشتگي و فاكتور انتقال كادميوم در گياه Triticasecale در شرايط كشت هيدروپونيك به منظور پالايش سبز خاك آلوده به اين فلز سنگين
مروري بر جديدترين روش هاي گياه پالايي و استفاده از عوامل كلات كننده قابل تجزيه زيستي در افزايش راندمان آن
تأثير FDI بر الودگي هاي زيست محيطي در كشورهاي منتخب در حال توسعه
بررسي راندمان جذب مس از محلول آبي با استفاده از ميكروجاذب هاي گياهي
و….

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید