دسترسی به مقالات اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري ، منابع طبيعي و توسعه پايدار

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري ، منابع طبيعي و توسعه پايدار در پاhttp://www.callforpapers.ir/یگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري ، منابع طبيعي و توسعه پايدار  30 بهمن 1393 توسط موسسه ايرانيان با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس 933 عنوان مقاله تخصصی شامل 12065 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریقسیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري ، منابع طبيعي و توسعه پايدار

صنعت گردشگري و اثرات زيست محيطي آن در سواحل ايران
پيامدهاي گردشگري دردستيابي به توسعه پايدار شهري
بررسي اثرات گردشگري بر توسعه اقتصادي پايدار
تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري و پهنه بندي آن در گستره ايران
بررسي اثرات اجراي طرح هادي بر زندگي روستائيان شهرستان نكا
سنجش و تحليل توسعه روستايي در مناطق مرزي (استان سيستان و بلوچستان)

 

اكوتوريسم ابزاري كليدي در راستاي تحقق آرمان هاي زيست محيطي
مروري بر روند توسعه صنعت گردشگري ايران و ارائه راهبردهاي بهينه به منظور ارتقاء آن
راهبردها ، چالش هاوفرصت هاي توسعه توليد ملي و اشتغال از راه گردشگري
بررسي و ارزيابي سطح توسعه گردشگري روستايي و ظرفيت سنجي منابع گردشگري از ديدگاه جامعه ميهمان (روستاهاي هدف گردشگري بخش تخت سليمان)
ارزيابي ارزش علمي ژئوتوريسم روستاي كندوان
ارزيابي توانمندي ژئوتوريسم دره قاسملو (دره شهيدان) شهرستان اورميه
نقش صنايع دستي در رونق گردشگري و توسعه پايدارمناطق مرزي (نمونه مورد مطالعه :بخش جرگلان شهرستان راز و جرگلان در خراسان شمالي)
نقش گردشگري و توريسم در توسعه پايدار روستايي (مطالعه كلي: نقش مديريت روستايي در توسعه توريسم (گردشگري) روستايي)
بررسي تاثير شرايط جوي بر تصادفات آزاد راه زنجان – ابهر
نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري
سنجش مقايسه اي اوزان كاركردهاي تلويزيون ايران در رونق گردشگري (مطالعه موردي: گردشگري مذهبي)
بررسي وتحليل عوامل موثربرميزان رضايت ووفاداري گردشگران ازجاذبه هاي فرهنگي وتاريخي دراستان گلستان (مطالعه موردي:برج قابوس بن وشمگيرشهرستان گنبدكاووس)
Analysis of the consequent of drying on the Lake Urmia On tourism and ecotourism region
معماري، محيط زيست، توسعه پايدارشهري
بررسي عوامل موثر بر توسعه پايدار و صنعت گردشگري در ايران
احياء بافتهاي تاريخي با تأكيد بر عوامل راهبردي اكوتوريسم؛ نمونه موردي: مجموعه تاريخي مفخم بجنورد
بررسي فراواني جرم شكار و صيد غيرمجاز در استان اردبيل
تحليل توان محيطي شهرستان بيله سوار جهت كشت درخت پسته و پهنه بندي آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
مطالعه هيدروكليماتولوژي حوضه آبريز آزاد لوچاي گرمي به منظور برنامه ريزي كنترل سيلاب
بررسي عوامل محيطي با رويكرد مكان يابي پسماند جامد شهري با استفاده از GIS و AHP (مطالعه موردي: شهر نمين)
تأثير بسترهاي كاشت مختلف بر خصوصيات رويشي و زايشي گياه زينتي بنفشه آفريقايي (Sainthpolia ionantha cv. Voyage) رقم Voyage در شرايط گلخانه اي
اعتبارسنجي سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي (ANFIS) در برآورد فرسايش و رسوب (مطالعه موردي: حوضه نوران)
ارزيابي ايمني جادهاي با رويكرد مخاطرات محيطي در محور ارتباطي خلخال – پونل
ارزيابي و پهنه بندي خطر حركات دامنه اي در مسير ارتباطي شيراز- عسلويه به منظورمديريت قبل از بحران
بررسي و ارزيابي مبلمان شهري و نقش آن بر هويت شهرها
بررسي رابطه بين خصوصيات خاك با پراكنش گونهاي گياه درمنه در مراتع تفتان
بررسي ارتباط بين گياه درمنه با برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
ارزيابي جنبه هاي اقتصادي،اجتماعي وزيست محيطي گردشگري وجايگاه آن درتوسعه پايدار
ارزيابي تناسب زمين جهت توسعه فيزيكي شهر اردبيل با استفاده مدل هم پوشاني وزني
جايگاه توسعه پايدار در معماري بومي مسكوني اقليم گرم و خشك ايران
جغرافيا و نقش مديريت بلايا و مخاطرات محيطي در راستاي توسعه پايدار
نقش نمايشگاه صنايع دستي استان گيلان در توسعه گردشگري و ارتقا سطح فرهنگ جامعه
مقايسه جذب فلزات سنگين دردرختان اقاقيا ، نارون ، كاج تهران مطالعه موردي : تهران
بررسي كاربرد آمايش سرزمين و GIS در ارزيابي توان اكولوژيك حوزه هاي آبخيز (مطالعه موردي:حوزه آبخيز نوبهار، استان خراسان رضوي)
تاثير شرايط اقليمي بر توسعه گردشگري (مطالعه موردي شهرستان نير)
گردشگري مذهبي وآثار و تبعات آن بر جامعه
بهره برداري از معادن شهرستان قروه و اثرات زيست محيطي (با تأكيد بر منابع آب وخاك)
ژئوميتولوژي و جذب گردشگر(مطالعه موردي: پديده هاي زمين شناسي و ژئومورفولوژي روستاي باباگرگر،قروه كردستان)
تنوع تم هاي موسيقي سنتي كردي و جذب گردشگر
قابليت هاي توسعه گردشگري در شاهرود با تمركز بر اكوتوريسم
توليد آسان و ارزان فيلتر سراميكي با سايز مختلف حفرات براي كاربردهاي تصفيه به روش كپي برداري (Sponge Replica)
پيشنهادات پيشبرد و توسعه گردشگري در شهرستان تنكابن
امكان سنجي تثبيت اثرات زمين لغزه در رامسر
بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه گردشگري الكترونيكي
نقش صنعت گردشگري در ايجاد اشتغال پايدار در استان سيستان و بلوچستان
محور همايش: اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري ، منابع طبيعي و توسعه پايدار عنوان: گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي گلستان
بررسي و شناخت تاثيرات باد بر طراحي پارك در مناطق باد خيز مطالعه موردي: ( بوستان لاله. تاكستان. قزوين)
كيفيت زندگي و نقش آن در توسعه پايدار مديريت شهري ايران
سطح بندي منابع گردشگري شهر مهريز با رويكرد توسعه پايدار
نقش برنامه ريزي كاربري اراضي شهري در كاهش خسارات ناشي از زلزله (مطالعه موردي: شهر تركمانچاي)
ارزيابي عوامل مؤثر بر شكل گيري تصوير شهر مشهد از ديدگاه گردشگران به كمك مدلسازي معادلات ساختاري
نقش بهره برداري در كيفيت آب آبراهه هاي جنگلي (مطالعه موردي: جنگل دارابكلا)
روش هاي مقابله با پديده حاشيه نشيني در شهرها
ايمن سازي شهرها با رويكرد مديريت بحران
تحليل و رتبه بندي استانهاي كشور در كشت و توليد گياه زراعي جو
تعيين سطح توسعه در مناطق روستايي شهرستانهاي استان گلستان
نقش فضاهاي شهري در توسعه گر دشگري (نمونه موردي بازار سنتي كر مانشاه)
بررسي نقش گردشگري در پايداري زيست محيطي روستاهايهدف و نمونه گردشگري غرب مازندران
ارزيابي عوامل موثر بر توسعه گردشگري سلامت
واكاوي اثرات اقليم نواحي بر توسعه پايدار گردشگري
تحليلي بر نقش و اثرات صنعت حمل ونقل در پيشبرد صنعت گردشگري
صنعت گردشگري، توريسم و فناوري اطلاعات
گردشگري وفناوري اطلاعات در عصر اطلاعات
تاثير اقليم فارس بر محصول گندم
تكنولوژي بومي و توسعه پايدارشهري
تحليل مكاني گردشگري استان آذربايجان شرقي بر اساس شاخص TCI
راهبردتوسعه پايداركشاورزي ،شناسايي وپهنه بندي برخي شاخص هاي آلاينده زيست محيطي درآب زيرزميني (مطالعه موردي :دشت سروستان)
برنامه ريزي كاربري اراضي شهري محله زيروان شهربهشهر
تاثير طراحي محيطي بر افزايش فرصت جرم با رويكرد CPTED ( نمونه موردي: پارك فجر تبريز)
ارزيابي قابليت ها و توانمنديهاي گردشگري، در راستاي توسعه پايدار (مطالعه موردي: شيراز)
آينده نگري و شناخت شهر اردبيل در راستاي تحقق مديريت كارآمد
كاربرد مدل TOPSIS در ارايه الگوي مناسب مكانگزيني جهت احداث بيمارستان (مطالعه موردي: شهر اردبيل)
بررسي و تحليل نقش فرهنگ در توسعه مناطق روستايي با رويكردهاي توسعه پايدار
توسعه گردشگري روستايي با رويكرد گردشگري پايدار
بررسي اثر فاكتورهاي موثر در تجزيه زيستي باكتري هاي تجزيه كننده نفت
A Survey on the Tourists’ Role in the Changes of the Relative Humidity Percentage inside the Caves (Case Study: Alisadr Cave, Hamedan)
نگاهي بر صنعت گردشگري پزشكي
ارزيابي جايگاه بازاريابي سبز در رفتار مصرفي گردشگران
بررسي تهديدات زيست محيطي پناهگاه حيات وحش ميانكاله وراهكارها
روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
بررسي و مقايسه عملكرد شاخص هاي مدل ريمن در تعيين تقويم مناسب گردشگري (مطالعه موردي: جزاير ابوموسي، سيري، لاوان و قشم)
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي شهر مهاباد (1335-1385)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید