انتشار مقالات اولين همايش الكترونيكي يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي

http://www.callforpapers.ir/

مجموعه مقالات اولين همايش الكترونيكي يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش الكترونيكي يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي   1 آذر 1393 توسط پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، در این کنفرانس 703عنوان مقاله تخصصی شامل7240 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش الكترونيكي يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي

تأثير قارچ شبه مايكوريزاPiriformospora indicaبر فراهمي فسفر از خاك در گياه ذرت تحت تنش خشكي
اثرات شاخص هاي خشكسالي بر روي مراتع و كشاورزي ديم استان اصفهان
ارزيابي تنش خشكي بر برخي ويژگي هاي بيوشيميايي ارقام گندم
مطالعه اثر رژيمهاي مختلف آبياري بر روي ارقام و لاينهاي اميد بخش گندم نان در مغان

مطالعه خصوصيات ژنوتيپ هاي به Quinceبا نام هايNB4 و KVD2با عملكرد بالا و كيفيت محصول مطلوب
كاشت زعفران در شرايط آب و هوايي كرمانشاه
محيط زيست، چالشها و راهكارهاي بهبود زندگي عشايري
بررسي الگوي پيچان رودي رودخانه سيستان با استفاده از شاخصهاي ضريب خميدگي و زاويه مركزي
مروري بر روش هاي مختلف طبقه بندي رودخانهها و كاربرد آنها براي رودخانه سيستان
بررسي اثر غلظت هاي مختلف دي اكسيد كربن بر برخي صفات مورفولوژيكي گياه زينتي پپروميا برگ قاشقي
تاثير متيل جاسمونات و بر جوانهزني بذور بابونه آلماني Matricaria chamomilla تحت تنش شوري
بررسي امكان كاهش مصرف بذر گندم درسيستم بدون شخم در خوزستان
اثر ساليسليك اسيد و تنش كمبود آب روي برخي از خصوصيات مورفولوژيكي گندم
اثر ساليسليك اسيد وتنش كمبود مصرف آب بر كلروفيل برگ گندم
بررسي پارتهاي بذري غلات در كرتهاي كنترلي
مشكلات، معايب و محدوديت هاي كشاورزي زيست محيطي Agri-environmentalدر ايران چالش ها و راهكارها
واكنش صفات مورفولوژيك گندم به فاضلاب و فسفر
اثر فاضلاب و فسفر بر عمكرد بيولوژيك و شاخص هاي رشد گندم
ارزيابي همبستگي عملكرد، صفات زراعي و شاخص هاي تحمل به خشكي درهيبريدهاي ذرت دانه اي تحت شرايط تنش رطوبتي آخر فصل.
تحليل و تبيين وضعيت استانهاي كشور در كشت و توليد سبزيجات
اثر كود دامي و كود نيتروژنه بر برخي خصوصيات گياه سيب زمينيSolanum tuberosum var. Agria
خصوصيات زراعي سيب زميني رقم آگرياSolanum tuberosum var. Agria تحت تيمار كود دامي و ازته
برداشت آب ، فرونشست زمين و زمين لرزه در مناطق شهري
توسعه رشد گياه توسط ريزو باكتري هاPGPR چشم اندازي براي افزايش كسب مواد غذايي و كنترل بيماري
ارزيابي اثرات فيزيولوژيك ارقام باقلا(Vicia Faba L.) ناشي از تنش كلرور سديم بر صفات جوانهزني بذر
بررسي اثر ضدباكتريايي عصارههاي آبي و آبيمتانولي ميوه بلوط ايراني(Q. brantii) در مقايسه با سموم اكسي كلرمس و بردوفيكس عليه برخي باكتريهاي بيماريزاي گياهي
بررسي ميزان انتشار گاز گلخانهاي دي اكسيد كربن CO2 از دودكش نيروگاه منتظر قائم
ارزيابي بيان پروتئين نوتركيب در بذور گياهان تراريخت نسلT0توتون
مروري بر كاربرد صمغ هاي مختلف در پايدار سازي خامه قنادي
شناسايي و راههاي مقابله با خطرات گازH2S
بررسي اثر دوركنندگي اسانس گياهان برگ بو laurus nubilisوميخك هنديzyzygium aromaticom روي آفت سوسك چهارنقطه اي حبوبات Callosobruchus macullatu
جذب و انتقال جيوه در دو گياهCelosia argentea var. و L. Amaranthus retroflexus cristata L. و اثرات آن بر جذب ديگر فلزات و آنزيمها
بررسي تاثير ماسه بر ظرفيت نگهداري رطوبت و ضريب آبگذري در كشتبدون خاك(يافتههاي نوين)
شاخص رفاه اقتصادي پايدار(ISEW) شاخص پيشرفت حقيقي(GPI)و شاخص هاي مربوطه ديگر
مطالعه كينتيك تجزيه بقاياي علفكشهاي سمپاشي شده در خاك
اثرشوري بر شاخص هاي جوانه زني هميشه بهار
جايگاه اخلاق زيست محيطي از منظر اسلام و نقش آن دررسيدن به توسعه پايدار
بررسي اثرات تنش خشكي و جيبرليك اسيد بر شاخصهاي جوانهزني گندم
تاثير محلول پاشي قبل از برداشت كلريد كلسيم و سالسيليك اسيد بر روي كيفيت و انبارداري ميوه كيوي رقم هايوارد
بررسي تثبيت لجن فاضلاب شهري توسط فرايند ورمي كمپوست به كمك كرمهاي خاكي بويژه ايزينيا فوتيدا
بررسي اثر شرايط محيطي وغذايي بر رشد كرم خاكي در فرايند ورمي كمپوست
بررسي عوامل موثر بر افزايش ضايعات كشاورزي در فرايند توليد از ديدگاه كشاورزان دهستان سراب نيلوفر، شهرستان كرمانشاه
استفاده از كود و ضايعات حيواني در توليد محصول خرما
جلوگيري از مصرف بي رويه كودهاي حاوي فسفر در خاك هاي سبك در راستاي كاهش آلودگي خاك وتوليد غذاي سالم
كاربرد درختچه توج در بهبود پوشش گياهي در اراضي شور و ساحلي
استفاده از ضايعات بخش كشاورزي در حذف آلاينده ها از محيط هاي آبي
استفاده از فناوري نانو در حذف رنگ ها از پساب
بررسي قابليت گياهپالايي برخي گونههاي سوزنيبرگ و پهنبرگ در محيط آلوده به عنصر روي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
بررسي غلظت فلوئور منابع آب شرب شهر دهلران در سال (1391-1392)
بررسي ميزان نيتريت و نيترات منابع آب شرب شهر دهلران درسال 1392
بررسي آلودگي باكتريايي در كامپيوترهاي مستقر درعابر بانك هاي شهرستان هاي آبادان و خرمشهر در سال 1392
بررسي كيفيت ميكروبي هواي بخش هاي مختلف بيمارستان شهيد معرفي زاده شهر شادگان در سال 1392
بررسي اثر مواد افزودني بر افزايش كارايي علفكش گلايفوسيت در كنترل علف جاروKochia scoparia Lدر سطوح مختلف شوري محلول سمپاش
بررسي اثر تنش خشكي بر خصوصيات جوانهزني و رشد گياهچه برخي علفهاي هرز
اثر محلول پاشي روي و مصرف كود بيوگوگرد بر رشد و عملكرد گندم رقم جديد پارسي
اثر برگ پاشي عنصر روي و مصرف كود بيوگوگرد بر خصوصيات كيفي دانه گندم رقم جديد پارسي
بررسي كارايي مصرف آب در ارقام بومي و اصلاح شده گندم نان
بررسي واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپ هاي جديد گندم به تنش خشكي
بررسي ميزان كارايي كائولين دركاهش جمعيت پسيل پستهAgonoscena pistaciae
بررسي اثر نانونقره كلوييدي بر گياه گلرنگ
بررسي اثرات كاربرد اسيدفوليك بر عملكرد كمي گندم
بررسي امكان استفاده از روش آبياري جويچهاي يك در ميان در زراعت گندم
اثر كشت تاخيري بر عملكرد و برخي صفات ارقام گندم پاييزه در شرايط اقليمي اراك
جداسازي و شناسايي باكتري هاي تجزيه كننده فنل و بررسي سينيتيك رشد آن ها از تصفيه خانه فاضلاب صنايع غذايي خوشنام فارس
بررسي رفتارهاي جوانه زني بذر و رشد اوليه گياهچه كلزاي توليد شده از گياهان مادري در معرض تنش شوري
بررسي روابط برخي از صفات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياهFestuca arundinacea تحت تاثيركاربرد كود زيستي هيوميك اسيد
بررسي تغييرات فيزيولوژيك ژنوتيپهاي كاهو در شرايط تنش شوري
بررسي فاكتورهاي موثر در ارزيابي تفرجي پارك جنگلي تالار قائمشهر به روشAHP
مطالعه اثر دگرآسيبي اندام هاي هوايي و زيرزميني گندم Triticum aestivum L بر درصد و سرعت جوانه زني علف هرز خاكشير Descurainia Sophia L
بررسي بيان ژن هاي P5CS و BADH در سطوح مختلف تنش شوري و ABA دردو رقم گندم زراعي با استفاده از qRT – PCR
ارزيابي عملكرد سامانهي خورشيدي تركيبي فتوولتائيك-گرمائي بعنوان مولد آبگرم و الكتريسيته
استفاده بهينه از بيوگاز درتصفيه خانه فاضلاب جنوب تهران
بررسي راه كارهاي مديريت آب باران در كشاورزي ديم
تغييرات سديم و پتاسيم محلول خاك متأثر از كاربرد نوع و مديريتهاي مختلف بقاياي گياهي تحت شرايط مزرعهاي
ارزيابي تأثير تلقيح ميكوريزا و كود فسفر بر گرهزايي و رشد گياه نخود در مراحل گلدهي و غلاف دهي
استفاده ازاسانس هاي گياهي براي كنترل قارچ هاي جدا شده از خيار گلخانه اي در آزمايشگاه
شناسايي باكتري هاي نمك دوست از درياچه مهارلو و ارزيابي توليد تركيبات فعال زيستي آنها
تعيين روابط فيلوژني برخي ارقام مركبات ايران با استفاده از نشانگرهاي مولكوليITS
اثر پرايمينگ بذر بر خصوصيات جوانهزني گياه ذرت(Zea mays L.)در شرايط تنش شوري
تاثير كودهاي زيستي بر شاخص سطح برگ و عملكرد دانه ذرت در شرايط تنش كم آبي
اثر تاريخ كاشت و مصرف علفكش بر روي برخي از صفات فنولوژيكي و عملكرد كلزا
ارزيابي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي دسر لبني “ماست جاشير”
مقايسه خصوصيات فيزيكوشيميايي پودر شيرارزن توليدي با خشك كن هاي پاششي و تصعيدي
بررسي وضعيت پتانسيل خطر سرب وكادميوم در خاكهاي سطحي بيرجند
بررسي انباشت كروم و نيكل در خاك هاي سطحي با تكيه بر اندازه ذرات خاك
كانونيابي و پايش گرد و غبار منطقه درياچه اروميه و استانهاي آذربايجان شرقي و غربي بوسيله الگوريتم فراواني وقوع و استفاده از سنجنده موديس
اثر باكتري هاي محرك رشد گياه (PGPRs) در افزايش مقاومت گياهان به تنش خشكي
بررسي اثر انبارسرد مرطوب ٬ اسانس دارچين و برخي تيمارهاي شيميايي بر دوام عمر و كيفيت گل هاي بريده ژربرا رقمDune
حذف رنگ كنگورد از پساب هاي صنعتي با استفاده از نانو ذرات مگنتايت
بررسي برخي عوامل محيطي مؤثر بر رويشگاه گون سفيد(Astragalus gossypinus)در مراتع طالقان مياني
بررسي و تحليل الگوي پراكنش دو گونه Astragalus و Astragalus paralogues gossypinus در مراتع طالقان مياني
كودهاي زيستي و شيميايي بر عملكرد و برخي خصوصيات زراعي مهم لوبيايPhaseolus Vulgaris L. محلي گيلان
اثر سويههاي باكتري سودوموناس و كود فسفره بر تجمع نيتروژن و فسفر و ماده خشك دانه و بافتهاي لوبيا(Phaseolus Vulgaris L.)
كاربرد نانوتكنولوژي درصنايع غذايي
اخلاق وايمني درفناوري نوين نانو
تاثير هرس و كنترل علف هرز بر مديريت رشد درختان نارون چتري تازه (Ulmus Umbraculifera)كاشت شده در حاشيه خيابانهاي شهري
تحليل اثربخشي فعاليت هاي ترويجي كلنيك هاي گياهپزشكي در پذيرش IPMازديد باغداران استان خراسان جنوبي در سال زراعي91-92
تأثير مثبت سرمادهي مرطوب و سديم نيترو پروسايد روي شكست خواب و جوانهزني بذر زير سياه [Bunium persicum (Boiss.), Fedtsch]
تاثيركشت محصولات تابستانه و روشهاي خاكورزي روي علفهاي هرز گندم در استان خوزستان
بررسي علل حضور علفهاي هرز در مزارع گندم خوزستان
شناسايي تكميلي و تهيه نقشه پراكنش علفهاي هرز گندم اراضي كشاورزي خوزستان با استفاده ازGIS
كنترل علف هرز يولاف وحشي(Avena ludoviciana.L)مقاوم، با استفاده از روش هاي تلفيقي وكاهش علفكشها در استان خوزستان
بررسي نقش تراكم و رقم در مديريت علفهاي هرز در سيستم كاشت دو رديفه ذرت و مقايسه آن با سيستم كاشت تك رديفه
بررسي تنوع گونه اي جلبكها در رويشگاهSargassum ilicifoliumدر ساحل كاني (جزيره قشم- خليج فارس)
توسعه روستايي پايدار با محوريت توسعه كشاورزي: دهستانهاي بخش مركزي كرمانشاه
بررسي نقش عوامل انساني- اجتماعي مرتبط با ميزان بهره برداري در واحدهاي باغي استان كرمانشاه
طراحي پارك تفريحي در شهرستان شاهرود با رويكرد انرژي بيوگاز و جنبه هاي زيست محيطي
بررسي فلوريستيكي ايستگاه (قرق) حسين آباد در استان فارس
جمعآوري و شناسايي خانواده گاوزبان در استان فارس
جمعآوري و شناسايي خانواده چتريان در استان فارس
پيشبيني اثرات تغيير اقليم آينده بر عملكرد گندم آبي در استان فارس
ارائه راهكارهايي جهت آمايش سرزمين، حفاظت و توسعه پايدار منابع طبيعي و محيط زيست
بررسي تغذيه برگي عناصر ميكرو بر كميت و كيفيت محصول نارنگي ژاپني Citrus reticulata رقم مياگاوا در مازندران
بررسي اثر ورمي كمپوست و محلول پاشي با كود كامل بر برخي خصوصيات كمي گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis L. )
اثر تنش شوري و توقف فعاليت آنزيم استيل كوآ كربوكسيلاز بر شاخص پايداري غشا وپراكسيداسيون ليپيدي
بررسي اثرات بازدارندگي نورمازين و تيوريدازين بهعنوان بازدارندههاي پيروات دهيدروژناز بر شاخصهاي جوانهزني
بررسي اثر ويتامين ث بر رشد و نمو گياهچه، تسهيم ذخاير بذر و تنفس رشد و نگهداري
بررسي تغييرات فيزيولوژيك گياهچههاي گندم در پاسخ به كلريدكادميوم
مديريت علفهايهرز باغات مركبات شمال خوزستان با تأكيد بر مالچ گياه پوششي تابستانه
نقش رسانه در آموزش توسعه پايدار به مردم
استفاده از تكنيكهاي سنجش از دور در تهيه نقشه كاربري اراضي در بخشي از حوزه آبخيز حبلهرود
بررسي پرولين و كربوهيدرات گياه دارويي نعناع فلفلي(Mentha piperita L.)در واكنش به تنش منگنز و اسيد ساليسيليك
ارتباط پارامترهاي كيفي آب با دبي در حوزه سد قشلاق سنندج
بررسي مشخصات رواناب هاي سطحي شهر تهران و مقايسه با استاندارد آب كشاورزي
بررسي اثرات نانوذرات روي آنزيم هاي كبدي
بررسي اثرات نانو ذرات فلزي بر پارامتر هاي خوني
اثرات هورمون هاي جيبرلين و اكسين روي رشد ونمو گرده درخت ميوه هستهدار گيلاس در شرايط درون شيشه اي
تعيين رابطه بين حجم نشانهگذاري و تجديدحجم درختان (مطالعه موردي بخش گرازبن جنگل خيرود)
معرفي ذخيرهگاههاي قلاگل و شينه در استان لرستان
مروري بر تأثيرات شدت ترافيك چوبكش بر اختلال و ترميم خاك
اثر تيمار شوري بر بيوماس وتراكم سلولي دو گونه ريزجلبكTetraselmis suecica and Chaetoceros calcitrans
اثر دوزهاي شوري بر بيان چربي ها در دو گونه جلبكTetraselmis suecica and Chaetoceros calcitrans
بررسي تنوع ژنتيكي ارقام برنج Oryza sativa L با استفاده از صفات مورفولوژيك و كيفي
بررسي اثر الگوي كشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد جو
نگرشي اجمالي بر گياه دارويي زيره سبز
بررسي تأثير تنش گرما ناشي از تاريخ كاشت ديرهنگام و كود گوگرد بر عملكرد و اجزاء عملكرد گلرنگ درشرايط آب و هوايي اهواز
ارزيابي اثر تراكم و مقادير مختلف كود حيواني بر برخي خصوصيات كمي گياه دارويي هميشه بهار(Calendula officinalis)
ارزيابي اثر تراكم و مقادير مختلف كود گاوي بر برخي خصوصيات كيفي گياه دارويي هميشه بهار(Calendula officinalis)
تاثير تاريخ كاشت دير هنگام و محلولپاشي نيتروژن بر عملكرد، اجزاء عملكرد و كيفيت كلزا (Brassica napus L.)
تاثير ميكروكود آهن بر عملكرد و اجراي عمكلرد گياه گلرنگ
تاثير ميكروكود روي بر عملكرد و اجراي عمكلرد گياه گلرنگ
بررسي پديده لايه بندي حرارتي و اندازه گيري و شبيه سازي دما در مخزن سد استقلال با استفاده از مدلHEC – 5Q
مقايسه ترجيحات عمومي و تمايل به پرداخت جهت تفرج پارك جنگلي لويزان با ساير پاركهاي جنگلي كشور
برآورد و مقايسه ارزشهاي كمي دو كاركرد تفريحي و حفاظتي در منطقه گردشگري سد شياده
بررسي تنوع گياهي مرتع چشمه انجير در استان فارس
تجزيه واريانس مولكولي قارچ Cytospora chrysosperma بر اساس منشاء جغرافيايي با استفاده از نشانگرهاي RAPD و ISSR
مطالعه آزمايشگاهي تاثير تعداد رديف شمعهاي قرباني در كاهش آبشستگي اطراف آبشكن غيرمستغرق
مطالعه شاخصهاي مهم اندازهاي توده همسال طبيعي ون (مطالعه موردي: بخش چلير جنگل خيرود)
بررسي خصوصيات كيفي توده همسال ون در دوره هشت ساله (مطالعه موردي: بخش چلير جنگل خيرود)
مطالعه عوامل موثر برمسيريابي جاده جنگلي و پراكنش لغزش و رانش اطراف آن با استفاده ازAHP
مطالعه اثركودهاي زيستي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم گندم دوروم(Triticum turgidum)
اثر تنش خشكي روي جوانه زني بذور
مديريت تلفيقي علفهاي هرز گياه دارويي رازيانه با روشهاي شيميايي، فيزيكي و مكانيكي
مقايسه بازده و تركيبهاي اسانس اندامهاي مختلف بابونه شيرازي Anthemis pseudocotula Boiss.
بررسي پاسخ به تحمل تنش خشكي در بين جمعيتهايAegilops tauschii با استفاده از صفات فيزيولوژيك
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي و ردهبندي خاك بر اساس روش ردهبندي خاك(Soil Taxonomy)(مطالعه موردي: بخشي از منطقه جازموريان)
مكانيابي اراضي با مشكل زهكشي در محدوده آبگير اراضي پروژه البرز با استفاده ازArc GIS
تحليل مكاني اراضي مشكلدار به لحاظ شوري در محدوده آبگير اراضي در پروژه البرز با Arc GIS
بررسي اثر محلول پاشي كلات آهن و روي بر صفات مورفولوژيك گياه ريحانOcimum basilicum L
بررسي اثر محلول پاشي كلات آهن و روي بر صفات فيزيولوژيك گياه ريحان Ocimum basilicum L
پيامدهاي افزايش تابش نورUV-Aدر محيط بر توليد برخي از تركيبات فنلي گياه دارويي رزماري
بررسي تاثير DTPAبر تجمع سرب در گياهچه شيرينبيان
ارزيابي تنوع ژنتيكي اكوتيپهاي بومي زيره سبز(Cuminum cyminum L.)در شرايط تنش كم آبي
تاثير تلقيح قارچ ميكوريزا وكاربرد كود فسفر بر محتواي نسبي آب(RWC) و كلروفيل برگ ذرت (Zea Mays L.) در رقابت با علف هاي هرز
تحليل عوامل موثر بر مديريت چمن فضاي سبز شهري با استفاده از مدل SWOT
بررسي و مقايسه ميزان رسوب گرد و غبار هوا بر روي برگ درختان فضاي سبزشهري
بررسي فنولوژي گياه آهار(Zinnia elegans L.) بر اساس سيستم درجه روز- رشدGDD
اثرات آللوپاتي عصاره شش گونه زينتي بر جوانه زني و رشد گياهچه گل هميشه بهار
اثرتنش خشكي بر پرولين، رنگريزهها وميزان رشد چند گونه زينتي گرمسيري
اثر آب مغناطيسي بر جوانه زني وخصوصيات رشد اوليه بذر گوجه فرنگي lycopercicum esculentum
اثر قطر و پارامترهاي اقليمي (دما و بارندگي) روي نرخ پوسيدگي خشكهدارهاي راش و ممرز درجنگلهاي آميخته شمال ايران
بررسي تنوع برگ كنار(Zizyphus spina-christi) در گراديان ارتفاعي، مطالعه موردي (منطقه ابوالفارس، استان خوزستان)
اثر تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني ارقام آفتابگردان
جداسازي قارچ هاي تجزيه كننده نشاسته از خاك زمينهاي كشاورزي كرمان
تاثير كودهاي مختلف بر خصوصيات مرفولوژيكي ماريتيغال(Silybum marianum L.)
تاثير كودهاي مختلف بر تاكسيفولين و سيليكريستين وخصوصيات مورفولوژيكي ماريتيغال (Silybum marianum L.)
بررسي تأثير چرا روي درصد پوشش تاجي، خاك لخت و لاشبرگ
تأثير چراي موجود روي تنوع و پوشش گياهي مراتع ييلاقي دلارستاق شهرستان آمل
بررسي اثرات اسمو و هيدرو پرايمينگ بر روي مولفه هاي رشد واستقرار گياهچه كنجد
بررسي تاثير پديده تغيير اقليم بر مطلوبيت زيستگاه سگ ماهي جويباري Oxynemacheilus bergianus مطالعه موردي: رودخانه كردان
تغييرپذيري توزيعهاي برازشي بر دادههاي بارش ايستگاه سينوپتيك شيراز در مقياسهاي مختلف زماني
ارزيابي و پهنهبندي خشكسالي با استفاده از شاخصهاي خشكسالي در استان كردستان
بررسي اثر ضد قارچي اسانس برگ و دانه گياه دارويي رازيانه(Foeniculum vulgare mill) رشديافته در دو اقليم مختلف بر كنترل قارچ فوزاريوم سولاني
مدل فراكتالي نفوذ
بررسي و تعيين آستانهي كنترلكنندهي كاربري اراضي در گسترش خندقها (مطالعهي موردي: منطقهي نيريز استان فارس)
تعيين آستانهي عوامل مؤثر خاك بر گسترش حجمي فرسايش خندقي با استفاده از نرمافزارClementineدر منطقهي دژكرد اقليد استان فارس
پهنهبندي خطر وقوع حركتهاي تودهاي با استفاده از مدل پاديني و تيليني در حوزهي آبخيز تنگشول استان فارس
تغييرات گاز متان توليدي در شرايط آزمايشگاهي با تغذيه جيره هاي مختلف به گوسفند
بررسي قابليت رشد سوسك سرخرطومي يونجه(Hypera postica) با تغذيه بر ماش سبز Vigna radiata در شرايط آزمايشگاهي
ارزيابي كارايي فرآيند اكسيداسيون پيشرفته فنتون در تجزيه رنگزاي كاتيوني بنفش 16 ازمحيط هاي آبي
مطالعهي توانايي باكتريهاي ريزوسفري دو گياه اسپارگانيوم و لويي در رنگبري رنگ آزوي Cibacron Brilliant Red EB
ارزيابي توزيع مكاني غلظت كل مس در خاكهاي شاليزاري منطقه لنجان، استان اصفهان
بررسي توزيع مكاني روي قابل جذب با استفاده از تكنيكهاي زمين آمار در خاكهاي شاليزاري اصفهان
رويان زايي پيكري و باززايي گياه گلرنگ(Carthamus tinctorius.L)
اثر عمق و سرعت پيشروي بر روي نيروي مقاوم كششي در كولتيواتور به روش اجزاء گسسته و ارزيابي تغييرات شاخص مخروطيCI
مقايسه فرايند هيدروليز با آنزيم آلكالاز و قليا بر خواص عملكردي پروتئينهاي هيدروليز شده دانه گوجهفرنگي
خصوصيات پروتئين دانه گوجهفرنگي استخراج شده به روش قليايي
ارزيابي كاربرد كودهاي آلي و زيستي در اثر گذاري بر وزن خشك كل بوته نخود ديم در زمانهاي مختلف و ميزان فسفر خاك
ارزيابي ژنوتيپهاي گندم نان تحت شرايط آبي و تنش خشكي
گزينش ژنوتيپهاي گندم دوروم مقاوم به خشكي بر اساس شاخصهاي مقاومت به خشكي
تحليل نقش و جايگاه كشاورزي ارگانيك در حفاظت از محيط زيست
رديابي سرولوژيكي و مولكولي ويروس واي سيب زميني در مزارع شلغم استان خوزستان
بررسي مقاومت لاينهايS2چغندرقند به بيماري ريزومانيا در شرايط مزرعه
آموزش راهكاري كليدي در ارتقاي فرهنگ زيست محيطي
اثر تنش كلريد كادميوم بر محتواي پروتئين محلول و رنگيزه هاي فتوسنتزي در گياهچه عدس
فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت، فنيل آلانين آمونيالياز و ميزان پرولين گياهچههاي عدس تحت تنش كلريدكادميوم
اثرسطوح مختلف كمپوست بر عملكرد و اجزاي عملكرد گاوزبان اروپايي(Borago officinalis L.)
ارزيابي اثر كلسيم كلريد بر صفات رشدي و پارامترهاي فيزيولوژيك روي گندم در شرايط تنش شوري
بررسي اثر هورمون سيتوكنين بر صفات رشدي و پارامترهاي فيزيولوژيك دو رقم گندم در شرايط تنش شوري
ارزيابي صفات رشدي و پارامترهاي فيزيولوژيك تحت تأثير هورمون جيبرليك اسيد در دو رقم گندم در شرايط تنش شوري
نقش اسيد فوليك در استفاده از ذخاير غذايي بذر و رشد گياهچه گندم
بررسي مقدار روغن كل و اسيدهاي چرب توده هاي بنگ دانه در ايران و بررسي همبستگي آنها با شرايط اكولوژيكي
بررسي تاثير طول و حالت استقرار ريزنمونه در سنتيك رشد كالوس زيره سبز
جايگزيني مواد مناسب به جاي نمك در يخ زدايي معابر شهر تهران و ارائه راهكارهاي زيست محيطي
تاثير تغيير بارش باران روي مراحل فرسايش آبي در اكوسيستمهاي خشك
تاثير تغيير كاربري جوامع مرتعي به كاربري زراعي و باغي بر تنفس ميكروبي خاك
نقش باكتروسين ها در امنيت غذا
بررسي و مقايسه روش هاي گازي سازي زيست توده كشاورزي جهت توليدبيوهيدروژن به عنوان يك سوخت پاك
بررسي غلظت فلزات سنگين سرب (Pb) و كادميوم (Cd) در رودخانه تجن ساري با استفاده از دستگاه ICP-OES
بررسي عملكرد دانه و برخي صفات مورفولوژيكي دو رقم باقلا تحت تاريخ كاشتهاي مختلف
تأثير عصارههاي آبي برگ گردوJuglons regia L بر جوانهزني و رشد گياهچههاي جو (Hordeum vulgar L.)
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبي بذر گياه بيلهر
سنتز سبز نانوذرات اكسيد آهن با استفاده از عصاره برگي گياه رزماري
توليد آنزيم آلفا آميلاز با منشا باكتريايي باسيلوس آميلو ليكويي فاشينز
بررسي توليد هيدروژن زيستي به روش تخمير در تاريكي
بيوسنتز نانوذرات نقره توسط گياه رزماري
توليد و بررسي اثر نانو الياف كيتوسان- دارچين/كيتوسان-زنجبيل/كيتوسان-آويشن شيرازي/كيتوسان- بومادران/كيتوسان-تنباكو بر كاهش رشدBotryotinia Cinerea
سيماي محيط زيست انساني شهرستان اسلامشهر
بررسي اثر ساخت و ساز بر پوشش گياهي عرصههاي طبيعي
بررسي اثر كود بيولوژيك فسفات بارور- 2 بر شاخصهاي مرفولوژيك زيره سبز( Cuminum Cyminum)تحت تنش خشكي
بررسي اثر كود بيولوژيك فسفات بارور- 2 بر عملكرد و اجزا عملكرد و شاخص هاي فيزيولوژيكي زيره سبز(Cuminum Cyminum) تحت تنش خشكي
تاثيرامواج اولتراسونيك و پرايمينگ بذر بر درصد و سرعت سبز شدن بذور لوبيا چشم بلبلي Vigna sinensis
تاثير امواج اولتراسونيك و پرايمينگ بذر بر توزيع عمودي شاخص كلروفيل لوبيا چشم بلبليVigna sinensis در شرايط تداخل علف هاي هرز
بررسي اثر متقابل فاصله رديف كاشت و كاربرد علفكش بر كنترل علفهاي هرز، عملكرد و اجزاء عملكرد كلزا(Brassica napus L.)
بررسي ميزان برخي تركيبات ميوه در سه رقم گوجه فرنگي تحت تنش خشكي
راههاي سازگاري با آثار مخرب تغيير اقليمي
استفاده از نشانگرهاي مولكولي جهت افزايش عملكرد در واريتههاي ساختگي گياه فسكيوي بلند Lolium arundinaceum Schreb
مزيت ارزشگذاري اقتصادي خدمات اكوسيستمي در پاركهاي سطح شهر مشهد
بررسي ژنتيك طول كلئوپتيل در گندم نان با استفاده از تلاقي ديآلل
اثرات كشنده و زيركشنده آفتكش ايميداكلوپرايد بر مراحل نابالغ كفشدوزكMenochilus sexmaculatus Fabricius
اثرات زيركشنده آفتكش پايريپروكسيفن روي تغذيه و توليدمثل كفشدوزك Menochilus sexmaculatus Fabricius
مقايسه جمعيت اسپوري و كلونيزاسيون قارچهاي ميكوريز آربسكولار در باغهاي بادام آبي و ديم طي دوفصل زمستان و تابستان در شهرستان بافت (استان كرمان)
بررسي نقش همزيستي ميكوريزايي در افزايش مقاومت به خشكي دو پايه تجاري بادام
بهينهسازي القاي توليد ريشه مويين از ريشه و دمبرگ هويج براي كشت همراه قارچهاي ميكوريزآربوسكولار
كنترل علف هاي هرز توسط آللوكميكال هاي نانو كپسول شده
اهميت كشاورزي پايدار و اثرات فناوري هاي نوين
ارزيابي خصوصيات مورفولوژيكي گياه زولنگEryngium caeruleum تحت تاثير همزيستي ميكوريزايي و كاربرد ازتوباكتر در تراكمهاي مختلف كاشت
ارزيابي اثر فاضلاب تصفيه شده شهري بر غلظت فسفر در خاك
ارزيابي مخاطرات نانوذرات مهندسي شده كربن در گونه ي گياهي يونجهMedicago sativa
تاثير آب آلوده به پودر شوينده خانگي بر خصوصيات جوانه زني نخود
ارزيابي تحمل ارزن دم روباهي به آب آلوده به شوينده خانگي در مرحله جوانه زني بذر
مطالعه تاثير آب آلوده به پودر رختشويي بر خصوصيات جوانه زني عدس
تاثير آبياري جويچه اي متناوب بر سبزينگي ارزن دم روباهي(Setaria italica)
تاثير دور آبياري و كود نيتروژن بر خصوصيات جوانه زني بذرهاي توليد شده شويد
توليد اتانول به عنوان سوخت پاك از گاز سنتز در حضور كاتاليست هاي ارتقاء يافته MoS2
تأثير كاربرد كودهاي فسفره و آلي بر برخي خصوصيات رشدي گياه تربچه آبياري شده با آب آلوده به كروم
بررسي آلودگي زيست محيطي فلزات سنگين درمعدن سرمك ملاير
اثرات تغييراقليم بر برخي از شاخص هاي جريان كم آبي در دوره آتي (مطالعه موردي: حوضه آبريز تنگ پنج سزار)
درجه بندي هوشمند ميوه كيوي مبتني بر منطق فازي
اثر ورمي كمپوست، كود شيميايي و روش مصرف كود بر عملكرد كمي و كيفي سيب زميني
ويژگيها، چالشها و چشم انداز آينده ژلاتين ماهي به عنوان جايگزيني براي ژلاتين پستانداران
بررسي مفهوم آب مجازي در قرآن
بررسي اثرات نانوكود آلي جديد بر روي برخي از خصوصيات كمي ريزغدههاي سيبزميني (Solanum tuberosum)
بررسي اثر بسته هاي نانو كامپوزيتي حاوي اكسيد روي بر عمر نگهداري موز
تحليل ريخت شناسي و تجمع نيكل در برخي گونههاي بخش Odontarrhena جنس Alyssum در ايران
معرفي تراورتن به عنوان بستر نفوذپذير در راستاي كنترل سيلاب شهري
تغييرات سيستم اقليم و تاثير آن بر تغييرات سطح آب درياچه اروميه
نقش باكتريهاي ريزوسفري محرك رشد در افزايش مقاومت گياهان تحت تنش شوري
توليد پروتئين نوتركيب پكتات لياز Coh01152 از باكتري Cohnella A01
اثرات تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد شاهدانه در منطقه آذرشهر
بررسي تغييرات اقليمي بارندگي، دما و تبخير تعرق در منطقه علي آباد كمين استان فارس
بررسي روند تغييرات شاخص سطح برگ ماريتيغال (Silybum marianum L.) و شاخص سطح سبزرازيانه (Foeniculum vulgare Mill.) در مخلوط هاي جايگزيني و افزايشي
بررسي امكان اختلاط برخي آفتكش هاي مزارع گندم با كلات عناصر ميكرو تغليظ شده با آمينواسيدها
اثر مصرف كلات آهن تغليظ شده با آمينواسيدها بر عملكرد علوفه و دانه و برخي پارامترهاي فتوسنتزي ذرت
آسيب پذيري آبخوان مرك شهرستان بيرجند با استفاده از روش دراستيك
بررسي كارايي مصرف انرژي در بومنظامهاي گندم آبي تحت شرايط اقليمي مختلف استان كرمانشاه
بررسي كاربرد كودبيولوژيك ريزوبيوم و مقادير مختلف بيوسوپرجاذب بر عملكردزيست توده وخصوصيات ريخت شناسي گياه ماش
بررسي تاثير كودزيستي ريزوبيوم و مقادير مختلف بيوسوپرجاذب بر خصوصيات كيفي و تلاش بازآوري گياه ماش
بررسي تاثيركاربردي كودبيولوژيك ريزوبيوم و مقادير مختلف بيوسوپرجاذب بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد گياه ماش
تبيين نقش اخلاقگرايي در حفاظت از منابع آب سطحي در استان مازندران
بررسي اثر تنش كم آبي بر نحوه فعاليت آنزيمهاي ضد اكسنده در موتانتهاي آرابيدوپسيس
بررسي برخي صفات فيزيولوژي و مورفولوژي و فعاليت آنزيمهاي آنتياكسيدانت در ژنوتيپهاي آژيلوپس Aegilops در شرايط تنش شوري
بررسي اثر شاخص خشكسالي بر وضعيت بيابان زايي آينده (مطالعه موردي سبزوار)
اثر عصاره پوشينه و سنبله بر شاخصههاي جوانهزني چهار رقم گندم نان
كاربرد آنزيمهاي تجزيه كننده سموم ارگانوفسفره در پايش و حذف آلايند ه هاي محيط زيست
اثر باقيمانده هاي سبز و سوخته نيشكر و فيلتركيك نيشكر بر ميزان ترسيب كربن خاك
توسعه فرهنگ حفاظت از محيط زيست و سلامتي انسانها باكاربرد چسب طبيعي تانن متراكم در صنعت چوب
بررسي رقابت چهار رقم گندم پائيزه با دو گونه فالاريس
تكامل يك دماسنج زيستي ميكرو الكترومكانيكي با افزودن اثر ميدان الكتريكي لبه اي
بهبود عملكرد دماسنج زيستي ميكرو الكترومكانيكي با روشTQEM
تاثير فعاليتهاي كشاورزي بر شوري و سديمي شدن خاك (مطالعه موردي: منطقه طالقان)
بررسي فعاليتهاي كشاورزي روستاي خودكاوند طالقان و درجه پايداري آن
ارزيابي عملكرد شبكههاي عصبي مصنوعيMLP و RBF در برآورد تبخير- تعرق گياه مرجع دراستان گيلان
تأثير پيشتيمار جيبرليك اسيد بر جوانهزني بذر پنجهمرغي در شرايط تنش با تركيبات آللوپاتيك آتريپلكس لنتي فورميس
تأثير پيش تيمار ساليسيليك اسيد بر جوانهزني بذر پنجهمرغي در شرايط تنش با تركيبات آللوپاتيك آتريپلكس لنتيفورميس
تأثير پيش تيمار نيترات پتاسيم برجوانهزني بذر پنجهمرغي در شرايط تنش با تركيبات آللوپاتيك آتريپلكس لنتي فورميس
سياست هاي مديريتي جهت توسعه پايدار كشت برنج از ديدگاه كارشناسان
انقلاب سبز با تأكيد بر كشاورزي پايدار و توسعه كشاورزي پايدار
كاربرد رايانه در علوم شيلاتي
توليد رنگ طبيعي كانتاگزانتين از باكتريDietzia natronolimnae HS-1 جهت ارتقا سلامت و امنيت غذايي
بررسي اثر عمق خاك بر جذب نيترات در گياهان وتيور (Vetiveria zizanioides)، تيفا(Typha latifolia) و ني(Phragmites australis)
شناسايي و اولويتبندي موانع مؤثر بر كاربرد فناوري كشاورزي دقيق در استان آذربايجانشرقي ازديدگاه اعضاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجانشرقي
بررسي مقدار و ارزش عناصر غذايي خارج شده از مزاع طي برداشت محصولات با ريشه غدهاي
بررسي اثرمتقابل دور آبياري و سطوح مختلف كود اوره بر عملكرد و خصوصيات كيفي دانه ارزن رقم پيشاهنگ
اثرات كشنده و زيركشنده آفتكش اسپيروتترامات بر مراحل نابالغ كفشدوزك Menochilus sexmaculatus Fabricius
كاربرد فناوري دوستدار محيط زيست: مركبزدايي فراصوتي كاغذهاي باطله
ارزيابي و آناليز حساسيت آبياري نواري با انتهاي باز به كمك نرمافزار SIRMOD
بررسي ميزان مصرف انرژي و تاثيرات محيط زيستي كشت گندم
اثر تنش خشكي بر ميزان عملكرد، فتوسنتز وهدايت روزنه اي گياه دارويي ماريتيغال Silybum marianum Gaertn.
بررسي تاثير آفتكش آزاديراختين و صابون محلولپاشي تيمول روي پسيل معمولي پستهAgonoscenapistaciae در شرايط مزرعه
بررسي تاثير آفتكش اسپيروديكلوفن و اسپينوساد روي پسيل معمولي پستهAgonoscena pistachiae در شرايط مزرعه
معرفي سه گياه داروئي- صنعتي همزيست با قارچهاي ميكوريز آربوسكولار در مناطق بياباني جنوب ايران
ارزيابي شاخصهاي خشكسالي اقليمي و تعيين مناسبترين شاخص در حوضه كوير درانجير
مقايسه اثر متري بوزين توليد داخل با نمونه چيني و آلماني در كنترل تاج خروس وحشي (Amaranthus retroflexus) در مزرعه سيب زميني(Solanum tuberosum)
بررسي كارايي علف كش متري بوزين در كنترل علف هاي هرز مزرعه سيب زميني وپي جويي مقاومت برخي علف هاي هرز به آن
ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت و سويا در كشت مخلوط تحت شرايط كم آبياري
بررسي كيفيت آب در قفس هاي پرورش ماهي در تالاب بندرانزلي
آزمون انساب در جمعيت شترهاي بومي استان البرز با استفاده از نشانگرهاي ريز ماهواره اي
بررسي تنوع ژنتيكي برخي از تودههاي بومي زرين گياه (Dracocephalum kotschyi Boiss.)ايران با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR
ارزيابي نواحي مستعد كشت زيتون در دشت نيريز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
ارزيابي نواحي مستعد كشت پسته در دشت نيريز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
بررسي فون كنههاي آبزي (Acari : Hydracarina)منطقه منوجان و كهنوج، استان كرمان
بررسي اثرات كاربرد آب بازيافتي از فاضلاب شهري بر تعداد دانه در خورجين و عملكرد بيولوژيك دو رقم كلزا
بررسي اثرات كاربرد آب بازيافتي از فاضلاب شهري بر وزن هزاردانه و عملكرد دانه دو رقم كلزا
بررسي اثرات كاربرد آب بازيافتي از فاضلاب شهري بر درصد روغن و عملكرد روغن دانه دو رقم كلزا
بررسي تحريك پاسخهاي دفاعي گياه بادمجان عليه نماتد مولد گره ريشه(Meloidogyne javanica) توسط قارچ پادزيست Pochonia suchlasporia
تنوع ژنتيكي گونه هاي چاودار كلكسيون بانك ژن گياهي ملي ايران بر اساس صفات مورفولوژيك،فنولوژيك و فيزيولوژيك
اثر نور فرابنفش بر برخي صفات آگرومورفولوژيك و ميزان فنل كل در برخي ژنوتيپ هاي كنگر فرنگي (Cynara scolymus L.)
اثر نور فرابنفش بر تعدادي از تركيبات ثانويه در برخي ژنوتيپ هاي كنگر فرنگي(Cynara scolymus L.)
مروري بر، بررسي تاثير بازدارندگي عصاره واسانس هاي گياهي بر روي بيمارگرهاي گياهان (قارچ،باكتري، نماتد وويروس) در مطالعات علمي دهه اخير
تاثير كودهاي آلي (كمپوست ، ورمي كمپوست)بر عملكرد و كيفيت درصد اسانس زيره(Cuminum cyminum) سبز در كنترل شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst)
ارائه مدلي آماري جهت محاسبه زماني-مكاني دماي هوا در نزديكي سطح با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS
بررسي تغييرات و روند پارامتر دما در استان سيستان و بلوچستان
مطالعه روند تغييرات تبخير از تشتك در استان سيستان و بلوچستان
بررسي روند تغييرات ماهانه، فصلي و سالانه رطوبت نسبي در استان سيستان و بلوچستان
مروري جامع بر هورمون اكسين در گياهان
ارزيابي اثر دگرآسيبي توتون بر رشد اوليه و سبز شدن دانهال سوروف ( Echinochloa crusgalli )
شبيه سازي رفتار تغيير شكل ميوه زرد آلو هنگام سقوط از ارتفاع به روش عددي
تعيين توزيع تنش و محل كوفتگي در سيب در اثر بارگذاري ديناميكي با نرم افزارABAQUS
بررسي تناسب اراضي محصول گندم آبي با استفاده ازAHP وGISدر اراضي دشت قزوين
شناسايي آلودگي آبهاي زيرزميني حوزه آبخيز سرايان با ترسيم گرافهاي شولر و ويلكوكس
برآورد كيفيت آب اراضي مرطوب پلايا با فن آوري نوينRS
اثر كاربرد آب بازيافتي بر محيط زيست مناطق بياباني
بررسي امكان ساخت تخته خرده چوب سه لايه با استفاده از ساقه نخود زراعي
تهيه نقشه كاربري اراضي تحت واحد شهرآباد زيرحوزه آبخيز حبله رود با استفاده از تكنيك سنجش از دور
تاثير باكتري هاي محرك رشد بر محتواي آب نسبي(RWC) و كلروفيل برگ گوجه فرنگي(Lycopersicum esculentum Mil) درحضور علفكش متري بيوزين
ارزيابي وضعيت تنوع زيستي كشاورزي و اثرات متقابل آن با فاكتورهاي اجتماعي- اقتصادي؛ مطالعه موردي منطقه حفاظت شده قلاجه
شناسايي فون نماتدهاي انگل گياهي خانواده Pratylenchidaeدر تاكستانهاي جنوب آذربايجان غربي
شناسايي پنج گونه از نماتدهاي انگل گياهي دو خانواده Dolichodoridae و Anguinidae در تاكستان هاي جنوب آذربايجان غربي
زيست شناسي پروانه زنبور مانندSynanthedon caucasica (Lepidoptera:Sesiidae) روي درختان چنار در خراسان شمالي
اثر عمليات ذخيره نزولات (كنتور فارو) بر الگوي پراكنش پوشش گياهي مراتع استپي يزد
پتانسيل بيوتكنولوژي در افزايش بهرهوري از محيط زيست
طراحي وساخت دستگاه جمع آوري زباله هاي شناور ومعلق در مخازن سدها
تأثير باكتري سودوموناس فلورسنت و نانو كلات آهن بر عملكرد دانه و كيفيت روغن كلزا تحت تنش خشكي
بررسي و مقايسه پروسه رسيدگي(Ripening) در دو رقم زراعيCP73-21 و CP57-614 جهت تعيين ميزان زودرسي آنها با استفاده از فاكتورهاي تاريخ قطع آب آبياري و تاريخ برداشت
بررسي عملكرد و اجزا عملكرد غده در هيبريدهاي حاصل از تلاقي سيبزميني ارقام آگريا و كايزر
بررسي تنوع ژنتيكي براي برخي صفات موفولوژيكي و كيفي در هيبريدهاي حاصل از جمعيت اصلاحي سيبزمينيHPS×II/67
بررسي صفات مورفولوژيكي در 175 ژنوتيپ سيبزميني حاصل از پرتوتابي با اشعه گاما
تاثير طبقات سني مختلف تاغ (Haloxylon spp) بر خصوصيات پوشش گياهي در منطقه شندان-سيستان و بلوچستان
تاثير تاغ (Haloxylon spp) باطبقات سني مختلف بر غنا وتنوع گونهاي پوشش گياهي در منطقه شندان- سيستان و بلوچستان
تاثير تاغ (Haloxylon spp) بر خصوصيات خاك در منطقه شندان-سيستان و بلوچستان
استفاده از روش PCR-RFLP براي مطالعه چند شكلي ژن كانديد αS1-Casein مرتبط با صفات توليد شير و پروتئين شير در بز نژاد آلپاين
بررسي چند شكلي ژن كانديد αS1-Casein مرتبط با توليد شير و پروتئين هاي شير در بز نژاد سانن با استفاده از روش PCR-RFLP
مطالعه چند شكلي در ژن كانديد αS2-Casein مرتبط با صفات توليد شير و پروتئين شير در بز نژاد آلپاين
چند شكلي در اگزون 9 ژن كانديد αS2-Casein مرتبط با صفات توليد شير و پروتئين شير در بز نژادسانن
بررسي خصوصيات كودهاي آلي مايع توليدي از بسترهاي آلي
اثر چايورميكمپوست و ورميواش غني شده و نشده با باكتريهاي محرك رشد بر رشد گياه ذرت در شرايط تنش آبي
اثر كودهاي آلي مايع بر برخي ويژگيهاي زيستي خاك پس از برداشت گياه ذرت در شرايط تنش آبي
پايداري شهري، زيربناي دستيابي به مديريت پايدار زيست محيطي
بررسي مصرف انرژي توليد شكر در استان خوزستان
بررسي برخي پيامدهاي زيست محيطي نظام توليد شكر استان خوزستان
تأثير نانوذرات نقره و اسيد هيوميك بر خصوصيات فيزيكو شيميايي گل بريده آلسترومريا رقم مدونا
بررسي تاثيرنانوسيلور و تيوسولفات نقره برعمر پس از برداشت گل بريده ليزيانتوس سفيد با لبه بنفش
بررسي تاثيرنانوسيلور،هيوميك اسيد و تيوسولفات نقره برعمر پس از برداشت گل بريده ليزيانتوس سفيد با لبه صورتي
افزايش پايداري حرارتي آنزيم ليپاز باسيلوس ترموكاتنولاتوس BTL 2 به روش In silico
تهيه نقشه هدايت هيدروليكي و آبدهي ويژه آبخوان دشت شهركرد به وسيله مدل GMS
ارزيابي تعدادي از پارامترهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي ژنوتيپهاي هندوانه بذري Citrullus lanatusدر پاسخ به تنش خشكي طي مراحل اوليه فنولوژيكي
روند بيان ژن هاي CLsHSP18.1A و CcNAC2 در ژنوتيپ هاي متحمل و حساس هندوانه آجيلي (Citrullus lanatus) به تنش خشكي با استفاده از روش نيمه كمي RT-PCR
تأثير شيوههاي مختلف مصرف روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي در منطقه ساري
بررسي نوسانات سالانه و طولاني مدت عناصر آب و هوايي و هيدرولوژيكي با استفاده از روش من كندال (مطالعه موردي: زير حوضه ميقان اراك)
ارزيابي اثرات محيط زيستي كارخانه فولاد آلياژي يزد با استفاده از روش ماتريس ايراني و ماتريس ارزيابي اثرات سريع
بررسي اثرات محيطزيستي تغيير كاربري اراضي روي پوشش گياهي مناطق شهري يزد و تفت با بهكارگيري تكنيك سنجش از دور
آمايش سرزمين حوضه آبريز شيركوه يزد
بررسي اثر كود زيستي بيوسوپرفسفات(سودوموناس) و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام لوبيا قرمز در شرايط اقليمي شهرستان الشتر
بررسي اثر كود زيستي بيوسوپرفسفات(سودوموناس) وتاريخ كاشت بر صفات ارتفاع بوته،وزن غلاف، وزن دانه در بوته و شاخص برداشت ارقام لوبيا قرمز در شرايط اقليمي شهرستان الشتر
معرفي نماتدهاي بيمارگر و انگل حشرات جنگلها و مراتع ارسباران
پروانههاي Nymphalidae و Nuctoidae آفت گياهان دارويي در استان آذربايجانشرقي
برخي پروانه هاي آفت گياهان دارويي در استان آذربايجانشرقي
بررسي الگوي بيان ژن Galactinol synthase 1 وDelta 1-pyrrolin-5-carboxylate synthetase در كلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوري
بررسي ايزوترم هاي جذب تعادلي نمك سديم كلرايد از محلول آبي توسط كلينوپتيوليت
استفاده مجدد از آب دريا با بكارگيري برخي از تركيبات زيستي و معدني
شبيه سازي حرارتي سامانهي جديد خنك كننده گازهاي خروجي برگشتي موتور ديزل جهت كاهش آلايندههاي خروجي
بررسي تأثير ظرفيت نگهداري آب بسترهاي كاشت بر مديريت تغذيه در پرورش نشاي گوجه فرنگي گلخانه اي
بررسي نقش اسيد هيوميك در بهبود عملكرد كمي و كيفي سه رقم گوجه فرنگي در شرايط گلخانه
ترسيب كربن در باغچههاي منازل مسكوني شهري (مطالعه موردي: شهر شيراز)
ترسيب كربن خاك در فضاي سبز پاركهاي شهري(مطالعه موردي:شهر شيراز)
بررسي مقاومت فشاري برخي مالچ ها با استفاده از دستگاه اينسترون جهت جلوگيري از فرسايش بادي وكنترل ريزگرد و مقايسه نتايج حاصل از آن با تحقيقات پيشين (مطالعه موردي: مالچهاي مخلوط ماسه، پودر سنگ، لجن كنورتور و خاك منطقه با دانه بندي و درصد رس بالا)
بررسي مقاومت فشاري برخي مالچها جهت كنترل ريزگرد در فرسايش بادي با استفاده از نفوذسنج جيبي (مطالعه موردي: مالچهاي پليمري و مالچهاي مخلوط ماسه، پودر سنگ، لجن كنورتور و خاك با بافت رسي)
ارزيابي تحمل به خشكي كلونهاي پيشرفته سيبزميني و رقم آگريا با استفاده از شاخصهاي حساسيت و تحمل به خشكي
ارزيابي عملكرد دانه و اجزاي عملكرد دانه ارقام جو زمستانه در منطقه اردبيل
بررسي غلظت مس در منابع آب زيرزميني دشت رزن استان همدان
بررسي غلظت كادميوم در منابع آب زيرزميني دشت رزن استان همدان
بررسي تاثير كود بيولوژيك و نانو روي بر صفات فيزيولوژيك ذرت(Zea Mays L.)
بررسي تاثير كود بيولوژيك و نانو كود روي بركلروفيل برگ ذرت(Zea mays L.)
تأثير متيل جاسمونات بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد گياهچه كلزا(Brassica napus L.)تحت شرايط تنش شوري
بررسي اثر خاكستر آتشفشان و هماتيت بر برخي خصوصيات رشدي و فيزيولوژيك گياه سورگوم درشرايط آزمايشگاهي
بررسي دياتومههاي درياچه سد شهيد رجايي در فصول سرد و گرم
مدل نرم افزاري فائو براي پيش بيني توان توليد اكوسيستمهاي كشاورزي تحت تغييرات عوامل اقليمي و آب و هوايي
بررسي تأثير موتاسيون نقطهاي ron1-1 بر مقاومت گياه آرابيدوپسيس تاليانا به ويروس موزائيك گوجه فرنگي (ToMV)
بررسي خشكسالي در منطقه حفاظت شده هفتاد قله با استفاده از روشهاي شاخص معيار بارندگي سالانه و درصد بارش نرمال (SIAP & PN) طي سالهاي 1341 تا 1389
تاثير رقم و غلظتهاي مختلف بنزيل آمينو پورين بر باززايي مستقيم سيبزميني(Solanum tuberosum L.)
بررسي اثرات تغذيه اي و دارويي گياه بهارنارنج بر سيستم عصبي
بررسي مقايسه اي ميكرومورفولوژي دانه گرده ي جمعيتهاي از دو گونه ي Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus. و Cardaria draba (L.) Desv. از تيره ي شب بو (Brassicaceae) درايران
ارزيابي تحمل شوري ژنوتيپهاي سويا Glycine max L در شرايط آزمايشگاه
بررسي ومقايسه عملكرد لاينهاي اميد بخش جوبدون پوشينه در شرايط زارعين استان تهران
توسعه روش مولكوليDuplex-RT-PCR براي رديابي همزمان دو ويروسSMYEV و SMoV در توت فرنگي
بررسي اثر اسيدآسكوربيك بر برخي صفات مورفولوژيكي گياه شمعداني معطر Pelagonium graveolens L تحت تنش كمبود آهن
تاثيرسطوح مختلف آهن و اسيد آسكوربيك بر رشد، عملكرد و ميزان اسانس شمعداني معطر (Pelargonium graveolens L.)
بررسي اثر اسيد آسكوربيك و اسيد ساليسيليك بر برخي صفات مورفولوژيكي گل آهار (Zinnia elegans cv. Dreamland) تحت تنش شوري
تاثير شوري، اسيد آسكوربيك و اسيد ساليسيليك بر برخي صفات فنولوژيكي گل آهار
مطالعه اثر كمپوست بر كشت خالص و مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) با ماشك برگدرشت (Vicia narbonensis L.) در شرايط ديم
بررسي امكان مهار علفهاي هرز و توليد علوفه خشك در كشت مخلوط جو و خلر
ارزيابي كشت مخلوط جو و خلر با استفاده از شاخصهاي سودمندي كشت مخلوط تحت شرايط رقابت با علفهاي هرز
اثر تراكمهاي مختلف كشت مخلوط تريتيكاله و ماشك معمولي بر عملكرد علوفه خشك گياهان زراعي و جمعيت علفهاي هرز در شرايط ديم
بررسي خصوصيات رويشي گياه دارويي آرتيشو (Cynara scolymus L.) به عنوان يك گياه نوين دراستان اصفهان
بررسي كارايي و نسبت انرژي توليد سوخت بيوديزل به عنوان سوخت جايگزين و تأثير ابعاد راكتور بر آن
استفاده از سيستم عصبي و عصبي _ فازي تطبيقي در مدلسازي بارش رواناب حوضه سلامت آباد كردستان
معرفي قارچهاي عامل بيماري لكه دودهاي و فضله مگسي روي سيب و گلابي در استان گيلان
كاربرد گياهان آبزي در حذف آلودگيهاي محيط زيست
اثر تنش سرما و نور بر رنگيزههاي فتوسنتزي گياه دارويي استويا(Stevia rebaudiana Bertoni)
اثر شدت نور و تنش سرما بر مؤلفههاي فلورسانس كلروفيل در گياه دارويي استويا (Stevia rebaudiana Bertoni)
ارزيابي برخي از صفات رويشي گياه دارويي استويا(Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوري در كشت درون شيشهاي
شناسايي تعدادي از گونههاي قارچ Bipolaris و Cladosporium از دانههاي تغيير رنگ يافته در چندرقم برنج در استان گيلان
مدلسازي هدررفت خاك به روش رگرسيون
تاثير تخريب مراتع بر برخي از عوامل موثر بر فرسايشپذيري خاك
ارزيابي خطرات اكولوژيكي هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقهاي در رسوبات ساحل بندرعباس (پارك سورو)
تنوع ژنتيكي برخي صفات مرتبط با جرم و وزن بذر در 12 توده گياه دارويي بادرنجبو يه Mellissa officinalis L
ارزيابي خصوصيات جوانه زني بذر شش توده بادرنجبويه(Mellissa officinalis L.)
تنوع ژنتيكي برخي صفات مورفولوژي در چهار توده گياه دارويي بادرنجبويه Melissa officinalis L.
بهينهسازي روشهاي آزمايشگاهي و مطالعات مقدماتي سيتوژنتيك گياه دارويي بالنگو شيرازي(Lallemantia royleana L.)
تفكيك زباله تر وخشك وتراكم وفشرده سازي زباله در مبدا
بررسي تغييرات مكاني و پهنهبندي غلظت املاح محلول آبهاي زيرزميني بااستفاده از زمين آمار(مطالعه موردي:دشت راور)
مدلسازي آلودگي هواي شهر زابل با استفاده از شاخص PSIدر محيطGIS
تأثير مساحت مزارع بر تنوع زيستي علفهايهرز مزارع گندم آبي منطقه مشكآباد در شهرستان اراك
پاسخ عملكرد كنجد(Sesamum indicum L.)به افزايش تراكم لوبيا سفيد(Phaseolus vulgaris L.) در كشت مخلوط
ارزيابي كشت مخلوط كنجد(Sesamum indicum L.) و لوبيا سفيد(Phaseolus vulgaris L.)با استفاده از شاخصهاي رقابتي
تاثير تاريخ كاشت بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد گياه جو لخت (Hordeum vulgare var. nudum)در شرايط اقليمي شهرستان گرگان
خصوصيات فيلمها و پوششهاي خوراكي و نقش آنها در افزايش ماندگاري مواد غذايي
آلوئهورا گياهي با قابليت احياي اكوسيستمهاي كشاورزي در حال زوال به دليل خشكسالي
و …

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید