کتاب تحليل و طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ

http://www.callforpapers.ir/کتاب تحليل و طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ توسط مهندس محمد دیانی تالیف و در انتشارات جنگل منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) اين کتاب به صورتي نوشته شده است که هم بتواند به عنوان کتاب درسي به کار رود و هم کتاب مرجعي براي مهندسين شاغل باشد. کتاب به عنوان کتاب درسي مثال هاي حل شده زيادي دارد و مسائل انتهاي فصل کاربردهاي عملي مطالب ارائه شده در درس را نشان مي دهند.

کتاب حاضر شامل 12 فصل مي باشد: فصل 1: خلاصه اي از مطالب مربوط به فيزيک ترانزيستورهاي دو قطبي و MOS را در بر دارد. فصل 2: به فناوري ساخت آي سي اختصاص دارد. فصل 3: به مشخصات آرايش هاي پايه اي ترانزيستورها اختصاص دارد. فصل 4: مباحث مهم آينه جريان و بار فعال مطرح شده است. اين آرايش ها بلوکهاي پايه اي طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ امروزي هستند. فصل 5: به طبقات خروجي و چگونگي دادن توان به بار اختصاص دارد. پياده سازي طبقات خروجي کلاس A، کلاس B، و کلاس AB به صورت خطي در مدار مجتمع، و همچنين روش هاي حفاظت طبقه خروجي مطرح شده است. فصل 6: به طراحي تقويت کننده عملياتي ( آپ امپ) اختصاص دارد. مثالهايي روشنگر از تحليل dc و ac آپ امپ هاي دوقطبي و MOS به صورت مفصل ارائه شده است. فصل 7: پاسخ فرکانسي تقويت کننده ها است. فصل 8: به تحليل مدارهاي فيدبک دار اختصاص دارد. فصل 9: به پاسخ فرکانسي و پايداري تقويت کننده هاي فيدبک مربوط است. فصل 10: به مدارهاي آنالوگ غير خطي اختصاص دارد. فصل 11: بررسي کاملي از نويز در مدارهاي مجتمع است. فصل 12: تقويت کننده هاي عملياتي کاملاً تفاضلي و فيدبک حالت مشترک توصيف شده است.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید