انتشار مقالات همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی

مجموعه مقالات همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی 29 آبان 1393  توسط موسسه آموزش عالی خاوران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  112 عنوان مقاله تخصصی شامل 1188  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی

تحليلي برچگونگي روند خط آسمان و تاثير آن برسيماي شهري نمونه موردي محدوده حرم رضوي
نقش آفريني فرهنگ و هويت درشكل گيري مسكن سنتي ايران
هويت مفهومي قابل تامل در معماري امروز ايران
بررسي رابطه پايداري انرژي و فرهنگ در معماري كهن ايران
مباني و اركان شكل گيري اكوپارك ها پارك هاي هزاره سوم
بناي فرهنگي با رويكرد هويت ايراني با طراحي نمونه موردي پرديس پوشاك ايراني
طراحي شهري همسو يا در تقابل ايجاد احساس امنيت در فردنمونه موردي شهر دزفول
مدرسه، خانه اي امن براي زندگي كردن و زندگي آموختن
تحليل و ارزيابي استراتژي هاي موثر بر برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري تاريخي شهر يزدبا استفاده از مدل SWOT
بررسي معيارهاي مؤثر بر سرزندگي اجتماعي در بافتهاي فرسوده شهري بافت فرسوده آبكوه، مشهد


آزادي درطراحي مسكن: نگرشي به آزادي بهره برداردرشكل دهي به فضاي سكونت
بررسي رابطه ادبيات عرفاني ومعماري اسلامي ايران دردوره ايلخاني و تيموري
جايگاه مباني انسان شناسي در هويت معماري اسلامي
مفاهيم و فرم ها در طراحي شهرهاي قديمي
چالش هاي مبلمان شهري در شهر اردبيل
نظم در معماري مقايسه نقش نظم در عصر مدرن و پست مدرن
ارتقاي فرهنگي شهرها با رويكرد جذب توريسم نمونه موردي شهر مشهد
نسبت هويت و پيوند با گذشته سيري در آراء و انديشه ها
برنامه ريزي توسعه محله اي با تاكيد بر سرمايه اجتماعي مطالعه موردي محله عباسقلي خان زنجان
بررسي تطبيقي هويت معماري ايراني و موسيقي ايراني پيوند آهنگ و رنگ
واكاوي تاثير موسيقي با هويت ايراني بر باغ ايراني با رويكردشفابخشي آهنگ سبز
بازتعريف فضاهاي بيمارستان قلب با رويكرد هنردرماني با تأكيد بر وجوه اشتراك هعواري وهوسيقي سنتي ايران پارادايم هويت هعواري ايراني-اسلامي
بررسي عناصر پايدار معماري ايران در آتشكده ها و مساجد
بررسي نقش پياده راه در هويت بخشي و سرزندگي محورهاي تجاري نمونه ي موردي خيابان نصر تربت جام
بكارگيري روانشناسي محيط و موسيقي درماني معماري ايراني – اسلامي درجهت تسريع بهبود بيماران بستري دربخش مراقبت هاي ويژه قلبي
بازشناسي نمادشيروخورشيددرايران باستان درمقايسه اي تطبيقي باحضور اين نمادپس ازاسلام
بررسي عوامل كالبدي موثربرشكل گيري حس معنوي درمساجد
بررسي تاثير اسلام درهويت بخشيدن به سيما وكيفيت منظرشهري
لزوم ايجادفضاهايي با قابليت ايجادتعاملات دانشجويي درفضاهاي دانشگاهي
نقش معماري يادماني درباززنده سازي هويت انساني و شهري باتاكيد برالگوي طراحي شده مقبره /يادمان زنده يادحسين پناهي (معماري صادقانه باشعرجاودانه)
نقش فضاي بينابين درطراحي معماري
ارزيابي ميزان احساس امنيت درمحله هاي شهربراساس شاخصهاي كالبدي شهري بابهره گيري ازروش تحليل سلسله مراتبي نمونه موردي: شهرسمنان
تحليلي برجايگاه محله درشهرسازي ايراني – اسلامي
توجه به ارزشهاي معماري بومي؛عاملي براي ارتقاي هويت درسيماي شهري
بررسي امكان پذيري شيوه هاي بومي استفاده ازباد درجهت بهبود هويت درمعماري مسكن روستايي امروزسيستان
سمبولها ونمادهاي باستان ارزشهاي يك تمدن درمعماري و فرش
همجواري مسكن درهويت اسلامي
بررسي منظرشبانه خيابان امام رضا(ع)بارويكردارتقا هويت و باتاكيد برنورپردازي
بررسي توانمندسازي روستاهاي واقع درمحدوده شهرها نمونه موردي: روستاي حسين آباد كرماني ها درشهرمشهد
تجزيه و تحليل معيارهاي آسايش شهرمشهد دربنا
نمادها، نشانه ها و هويت اسلامي درمعماري و شهرسازي ايران
مسجدوباززنده سازي معاني، مفاهيم و نمادهاي ايراني – اسلامي
نشانه شناسي صورت و معنا درمعماري باغ ايراني
بررسي تاثير اصل سلسله مراتب فضايي درارتقاء سطح رضايتمندي ساكنين مجتمع هاي مسكوني با افزايش حس خلوت
طراحي سايت حمل ونقل تركيبي بندرخشك بارويكرد معماري اسلامي دربناهاي غيرمذهبي
ساختمايه هاي طبيعي و چگونگي تاثير آنها بركاهش هزينه و مصرف انرژي
بررسي تاثيرات بافت فرسوده ي پيرامون حرم مطهر رضوي برنگرش رفتاري مردم وقوع جرم
بهبود و ارتقاي تعاملات زنان بافضاهاي بازشهري
نقش آموزش درتبيين شهرالكترونيك مشهد
خوانشي نو ازسلسله مراتب رسش ازشهر به بناي مسكوني سنتي دربيان محرميت
بررسي ادراك خوانايي وجايگاه عابرپياده درهويت بخشي به شهر
بررسي و تحليل مولفه هاي كالبدي درحس تعلق به مكان نمونه موردمطالعه : مجتمع مسكوني نسترن درشهرزاهدان
برنامه ريزي كيفيت گرادرمحله هاي شهري
بررسي و نقش انعطاف پذيري درمسكن سنتي ايراني – اسلامي نمونه موردي خانه حاج حسين غفوري قزويني ها
بررسي تاثيرآسايش اقليمي برطراحي فضاي شهري پياده مدار نمونه موردي: خيابان دانشگاه مشهد
بررسي ارتباط دوسويه حس تعلق وهويت فضاباكيفيت سرمايه اجتماعي
مشخصه هاي هويت كالبدي دربناهاي كهن ازديدگاه كريستوفرالكساندر نمونه موردي: بافت قديم بوشهر
نقش رنگ ازديدگاه اسلام
ارزيابي نقش ميادين شهري درآفرينش هويت و حس مكان نمونه موردي ميدان صاحب الامر تبريز
ارتقاء حس تعلق به مكان مبتني بربازشناسي هويت معماري بومي مازندران
تاثير فضاهاي فرهنگي – آموزشي درارتقاء هويت و معنابخشي بافت هاي تاريخي نمونه موردي: مركزگردهمايي ارامنه ي جلفاي نواصفهان
هويت؛فرهنگ؛خانه ي ايراني بازخواني مولفه هاي فرهنگي مسكن
جايگاه محرميت درهويت و فرهنگ ايراني اسلامي نمونه موردي: خانه رسوليان ومرتاض يزد
بررسي تاثير انواع سامانه هاي ايستا براي افزايش آسايش درشهر مشهد
زيبايي شناسي پايدار دربافت هاي فرسوده نمونه موردي بافت فرسوده نمونه موردي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع)
بازافريني هويت شهرها ازدريچه منظرشهري
بررسي نقش هويت عناصركالبدي برمعماري بازار سرپوشيده اصفهان
بررسي ارزشهاي ميراث معماري و شهرسازي جهت دست يافتن به شهرسازي با هويت
بررسي راهكارهاي شكل گيري معماري نماهاي ساختمانهاي مسكوني مبتني برفرهنگ نمونه موردي: خيابان ميرزاكوچك خان شهرستان بجنورد
تحليل و بررسي مشخصات معماري وتزئينات بقعه شيخ حيدرشهرستان مشگين شهر
بازيابي هويت گمشده درمعماري مساجد قدسي
بازيهاي بومي، سنت و مدرنيته مقدمه اي براستانداردسازي بازيهاي سنتي
بررسي رابطه بين هويت و پايداري درفضاهاي شهري نمونه موردي: خيابان امام خميني (ره) اروميه
تاثيرمولفه هاي هويتي امامزادگان برتاريخ محلي شهرها؛هويت وكالبدشهر:نمونه موردي امامزاده بكشلواروميه
حدود مالكيت ناشي ازشهرنشيني
تامين آسايش وآرامش انسان بااستفاده ازراه كارهاي بهره گيري اقليمي نمونه موردي گرم و خشك
بررسي انطباق محيطهاي پايدارمحله اي با توانايي هاي ذهني و ساختارهاي فرهنگي ساكنان درايران و سايركشورها نمونه موردي: محله جلفا
بررسي الگوهايه فضاهاي بازدرمحيطهاي آپارتماني و مسكوني
بررسي نقش فضاهاي نيمه بازمسكن سنتي بركيفيت طراحي آپارتمانهاي امروزي نمونه موردي: شهرمشهد
بررسي ميزان تاثير پذيري هويت شهري ازنشانه هاي شهرنمونه موردي: مشهد مقدس
نقش منظرشهري برتقويت هويتمندي شهر نمونه موردي پارك ملت مشهد مقدس
بازنگري سيرتحول مفاهيم نظري كالبد بازار درايران
بررسي نقش نور به عنوان يك عنصرهويت سازدرمعماري مساجد معاصرمشهد
روابط دين ، فرهنگ و توسعه فرهنگي بابرنامه ريزي شهري
جايگاه هويت دربهسازي و نوسازي فضاهاي كهن شهري درچهارچوب مفهوم پايداري با تاكيد برطراحي مسيرهاي پياده روي نمونه موردي محور تربيت تبريز
بررسي تطبيقي اصول خوانايي درطراحي شهري بافت فرسوده نمونه موردي: شهرهمدان
آشنايي با عوامل جاودانگي معماري گذشته ايران جهت دستيابي به هويت ملي براي معماري آينده ايران
ازميادين كاربردي قديم تاگره هاي درهم تنيده شهرهاي ايراني – اسلامي امروز
نقش المانهاي شهري دركالبدشهربارويكرد توسعه ي پايدارشهري نمونه موردي: مشهد مقدس
احيا و باززنده سازي فضاهاي تاريخي ارزشمند با رويكردتوسعه پايدار: نمونه موردي سبزه ميدان بجنورد
ارتقازيبايي شهرها باشناخت نشانه هاي شهري گذشته نمونهموردي تربت حيدريه
تبيين اصول پايداري درمعماري اسلامي ايران
گونه شناسي خانههاي دوره قاجار سبزوار
بررسي حريم ورودي خانه هاي سبزوار دردوره قاجاريه
بررسي تعامل معماري و هويت بارويكردي به بسترطراحي
بررسي آلودگي هاي بصري شهرباتاكيد برمبلمان شهري نمونه موردي بلوارهفت تيرمشهد
بررسي سيرتحول تاريخي ستون و زوال نقش آن درايجادفرم هاي معماري پويا
بررسي روند توليد اثرمعماري بابهره گيري ازعلوم زيستي
واكاوي فاكتورهويت درحس مكان
بررسي ارتباط كيفيت عددپردازي درايجادتقدس دربناهاي آرامگاه ميرقوام الدين مرعشي آمل و گنبدنظام الملك مسجدجامع اصفهان
تاثيرهويت بربهسازي و نوسان بافت قديمي با استفاده ازspss نمونه موردي بازار سرشور مشهد مقدس
جايگاه آموزه هاي اسلام درتزئينات معماري دوره صفويه
بررسي نشانه هاي شهري گذشته براي تداوم خوانايي درشهرسازي امروز نمونه موردي بافت مركزي شهرمشهد
بازنگري تاثير طارحي فرهنگسرا درپايداري هويت فرهنگي نمونه موردي شهربوشهر
بررسي تطبيقي خانه هاي مسكوني دوره قاجاريه سبزوار بافرهنگ و معماري بومي
معماري سنتي، حفظ هويت تاريخي ايراني – اسلامي
تحليل پراكنش فضاي سبزشهري و مقايسه آن باتوزيع جمعيت درمديريت راهبردي كلان شهر اصفهان
شهردوستدارسالمند مناسب سازي مراكز محله براي سالمندان
مقايسه تطبيقي كاربرد نور درمساجد و كليساهاي گوتيكي نمونه موردي: مسجدنصيرالملك شيراز وكليساي نوتردام پاريس
تعامل فرم بصري ازمنظرزيبايي شناسي
بررسي عوامل موثربرايجادخلاقيت درفضاهاي مرتبط با كودك
نقش فضاي سبز واهميت آن درزندگي امروز

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید