دسترسی به مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران

مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمراندر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران 27 آذر  1393  توسط موسسه آموزش عالی خاوران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  93 عنوان مقاله تخصصی شامل 861  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران

امكان سنجي استفاده ازآسفالت رنگي درمعابرشهري مشهد مقدس
بررسي و مدلسازي دانه بندي فيلتر سد بااستفاده ازديناميك سيالات محاسباتي
شبيه سازي سه بعدي ساختارجريان آشفته درسرريزكناري بصورت مدلسازي دوفازي
عملكرد ستونهاي نيمه محصور شده كامپوزيت PEC-Column بررفتارديوار برشي مركب CSPSW
مدلسازي آزمايشگاهي پديده شكست سدومقايسه پاسخ هاي آزمايشگاهي وحل تئوري به روش مشخصه
بررسي اثرنيروي پيش تنيدگي پيچ برآسيب پذيري لرزه اي اتصالات گيردارباورق انتهايي بااستفاده ازشاخص گسيختگي
بررسي اثرعمق تير برآسيب پذيري لرزه اي اتصالات گيردارباورق انتهايي


تعيين ضريب رفتارسازه هاي نوين قاب ستون پيوند درسطح عملكرد آستانه فروريزش بااستفاده ازروش تحليل ديناميكي تاريخچه زماني
شناسايي نشت به روش الگوريتم پرندگان درشبكه هاي توزيع آب مطالعه موردي پهنه I1شهرمشهد
بررسي اثرتغييرات ضريب هوادهي مجدد بركيفيت فاضلاب دركانال بازبري شيب وعرضهاي متفاوت
بررسي تاثير شكل و هندسه مخازن كم عمق برروي الگوهاي نهشت رسوب
اولويت بندي بازسازي شبكه توزيع آب شهري بااستفاده ازتحليل سلسله مراتبي AHP
عوامل موثردرايجادنشت درسامانه هاي آبرساني و شبكه هاي توزيع آب شهري
بررسي اثررنگدانه هاي پودري برخصوصيات بتن رنگي
ارزيابي فناوري هاي نوين ساختماني ازديدگاه بهينه سازي ساخت با روش آناليز نسبي پارامترهاي هزينه و زمان بصورت كيفي و كمي
عملكرد تجهيزات ايمني دربهبود و كاهش خسارت دركارگاه هاي ساختماني
مشخصات و روش ساخت آسفالت گوگردي
بررسي و مقايسه پايداري شيرواني سدسنگريزه اي تبارك با استفاده ازروش تعادل حدي و روش اجزا محدود
كنترل پاسخ لرزه اي يك سازه بلندتوسط يك وچندميراگرجرمي تنظيم شده
بررسي انواع روشهاي نگهداري پيشگيرانه براي روسازي هاي انعطاف پذيردرجاده هاي استان مازندران بااستفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره AHP
مطالعه ي آزمايشگاهي پروفيل رسوبات تله اندازي شده پشت سدهاي اصلاحي گابيوني شكاف دار
اشكالات اجرايي صفحات زيرستون درساختمان ها
بررسي توزيع فشاردرسرريزسد
ارزيابي رفتارمخزن 10هزارمترمكعبي مازوت دربرابربارهاي انفجاري
مطالعه آزمايشگاهي رسوبات تله اندازي شده درسدهاي كنترلي پلكاني شكاف دار
بررسي عددي عوامل تاثير گذار برظرفيت باربري خاكهاي دانه اي مسلح شده با ژئوسل
تخمين بارش مساحتي به روش عددي گلركين مطالعه موردي حوضه آبريزدشت مشهد
پارامترهاي موثر درانتخاب موادوروش چيپ سيل
بررسي تاثيرعمق و نوع دانه بندي خاك برروي ظرفيت باربري پي حلقوي؛مطالعه روي مخزن 10هزارمترمكعب مازوت
بررسي عوامل مختلف بربيشينه جابجايي جانبي گروه شمع تحت بارسيكلي درخاك دولايه
اولويت بندي نقاط پرخطر جهت بهبود ايمني با استفاده ازشبكه هاي عصب مصنوعي
طراحي استخرشناي عمومي مبتني برسازه هاي نو قابل جابجايي درشهرستان شاهرود با رويكرد اكولوژيكي
تاثيرعوامل مختلف بررفتاربار نشست گروه شمع تحت بارجانبي درخاك دولايه
محاسبه ضريب افزايش تغيير مكان درسازه هاي فولادي باسيستم قاب خمشي متوسط و مهاربندي هم مركز
بررسي پديده خوددفني لوله مستغرق دركف دريا بااستفاده ازاسپويلر
بررسي زماني آبشستگي پايين دست جت هاي ريزشي بااستفاده ازمدلسازي فيزيكي
كاهش آسيب پذيري سدهاي تحت اثربارهاي انفجاري باتكيه برمباني پدافندغيرعامل
مديريت بحران و امنيت زيستي بارويكردپيشگيري وآمادگي درمقابل بيوتروريسم درمنابع آبي
بررسي كاويتاسيون درسرريزسدآزاد به وسيله مدلسازي سه بعدي
بررسي تاثير رمپ هواده برفاكتورهاي موثربركاويتاسيون بامدلسازي درنرم افزار flow-3D
بررسي روشهاي اصلاحي معادله USBR دربرآورد رسوب درحوضه اترك درمحل سدچايلي وانتخاب روش مناسب
بررسي مدلهاي تخمين وپيش بيني عملكرد روسازي هاي انعطاف پذير
بررسي تاثير افزودني هاي پليمري برخستگي بتن آسفالتي
به كارگيري كارگزار به منظور بهينه سازي مصرف انرژي درشبكه هاي ابري
هيئت بررسي اختلاف راهكارنوين حل و فصل اختلافات درپروژه هاي عمراني ايران
ساز و كار مديريت ادعا در پروژه هاي عمراني ايران بر مبناي الحاقيه ساخت موسسه مديريت پروژه
تحليل ضربه قوچ براساس روش گودونو مرتبه اول بااستفاده ازروش حجم محدود
تعيين مسيربهينه قطار بين شهري يزد – اردكان بااستفاده ازمنطق فازي
آزادسازي حركت بولتها درجهت قائم ونتايج آن برسازه
كاهش اثرنيروهاي جانبي توسط حركت گهواره اي سازه بااستفاده ازانكربولت هاي جديد
تحليل رفتارروسازي بتني فرودگاه باروش المان محدود توسط نرم افزارABAQUS
بررسي رفتارلرزه اي پل تك پايه چهارراه ابوريحان و پل چندپايه چهارراه خطيب تبريز
مقايسه فني و اقتصادي كمانش الاستيك وپلاستيك درتيرورقهاي دلتا
ارزيابي پتانسيل واكنش سيليسي قليايي مصالح سنگي مورداستفاده دربتن درمناطق جنوبي ايران
بررسي تحليلي اثرتعداد يك لايه GFRP مقاومت پايين برشكل پذيري تيرهاي بتني تقويت شده با روش EBROG و مقايسه آن بانتايج حاصله دراستفاده ازيك لايه afrp مقاومت پايين
بررسي تحليلي اثرتعداد يك لايه GFRP مقاومت بالا برشكل پذيري تيرهاي بتني تقويت شده با روش EBROG و مقايسه آن بانتايج حاصله دراستفاده ازيك لايه afrp مقاومت بالا
بررسي لزوم استفاده ازفناوريهاي نوين درصنعت ساخت و سازداخلي
بررسي و اولويت بندي عوامل كاهش سطح آب زيرزميني و ارايه راهكار: مطالعه موردي دشت مشهد
تاثيرروشهاي توسعه كم اثرLIDs برميزان دبي پيك سيلاب مطالعه موردي قمرود
برسي نتايج حاصل ازتحليل تاريخچه زماني بناي تاريخي بقعه دوازده امام يزد
بررسي تاثير كاهش پارامترهاي مقاومتي برروي پايداري تونلهاي كم عمق درتوده سنگ هاي مختلف
تحليل لرزه اي بناي تاريخي بقعه دوازده امام يزد
مقايسه رفتارلرزه اي انواع مهاربندها درسازه هاي فولادي
بررسي اثرسيستم هاي سازه اي بروزن فولادمصرفي درساختمانهاي فولادي
مقايسه روشهاي عددي X=A-1B,X=(AtA-1AtB درمدلهاي رياضي تبديل كانفورمال وآفاين
بررسي موردي زلزله سراوان
مطالعه اي بررفتارستونهاي سنگي درخاكهاي مسئله دار
بررسي اشكالات اجرايي جوش و مقايسه نتايج درويرايش جديد و قديم مبحث دهم مقررات ملي ساختمان
مكان يابي بهينه فضاي سبزشهري بااستفاده ازمدل Swot درمحيط GIS باروش بولين وفازي مطالعه موردي شهراردكان
مقايسه پيش بيني حداكثر بارش روزانه حوضه مشهد توسط توزيع هاي احتمالاتي پارامتري وغيرپارامتري
بررسي تاثير مقدارالياف فولادي و رده مقاومتي برمقاومت كششي بتن
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثربرتاخير درپروژه هاي ساخت و سازساختماني شهريزد
تاثيرموقعيت پايه پل دايره اي برخصوصيات جريان درمحدوده تلاقي 90درجه
تحليل پايداري استاتيكي گودبرداريهاي ميخكوبي شده درخاكهاي لايه لايه
تاثيرعدد فرود جريان برتوپوگرافي بستربا حضور آبشكن مثلثي
تحليل نشست تونل متروي تهران بااستفاده ازروشهاي تحليلي تجربي و عددي مطالعه موردي: ايستگاه دانشگاه امام علي (ع)
تدوين مدل بهينه سازي چندهدفه مقطع سدهاي بتني وزني: كاربرد مدل بهينه سازيII – NSGAو مدل چانه زني نش
پاك سازي آب هاي زير زميني با استفاده از نانو ذرات آهن
تهيه نقشه توزيع غلظت عناصرسنگين خاك بااستفاده ازمدل PLSR وتصويرلندست 8
مدلسازي عددي تاثيرحرارت بركرنش ونشست خاكهاي رسي اشباع
بهبود آشكارسازي ساختمان ها بااستفاده ازتلفيق ويژگيهاي تصاويرنوري وراداري
طبقه بندي پوشش صخره هاي مرجاني خليج فارس بااستفاده ازتصاوير ماهواره اي
آناليز شكست تركيبي واژگوني – قاشقي بااستفاده ازروش عددي
بررسي عددي تاثيرشكل مخازن ميراگرهاي مايع تنظيم شده برعملكرد آنها
يخ زدايي سطح راه با استفاده ازسيستم هوشمندنانوبتن باضريب انتقال گرمايي بالا ومنبع گرمايي مطالعه موردي شهرمشهد
مقايسه فني و اقتصادي روشهاي بازيافت آسفالت باروش سنتي مطالعه موردي شهرمشهد
طراحي بهينه شبكه هاي ميكروژئودزي بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك
مكانيابي بهينه استفاده ازبادبندفعال دريك سازه سه سقف فولادي تحت اثرطيف زلزله طبس
بررسي تاثيرفعاليت هاي انساني بركيفيت آبهاي زيرزميني
بررسي رويكردتوسعه حمل ونقل محور ضرورت ها و پيامدها درشهر مشهد
سازه هاي لوله اي و مقوايي
ساختمان سازي صنعتي به روش خشك
توسعه شهرنشيني وكاربرد روشهاي توسعه كم اثرLIDsمطالعه موردي قمرود

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید