مشاهده مقالات اولین همایش ملی معماری مسكونی در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

اولین همایش ملی معماری مسكونی

مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری مسكونیدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی معماری مسكونی  6 اسفند 1393  توسط آموزشكده فنی و حرفه ای سما واحد ملایر با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ملایر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  158 عنوان مقاله تخصصی شامل 1678  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی معماری مسكونی

نماهاي بي هويت شهري درتهران وراهكارهايي براي ارتقاءآن نمونه موردي: جداره خيابانهاي منطقه- 3 تهران
خانه ديروز، خانه امروز از حياط تا آتريوم (بررسي موردي خانه هاي شهر همدان)
ارزيابي ميزان پاسخده ي طرحهاي مجموعه هاي مسكوني به نيازهاي ساكنان مطالعه موردي: مجموعه هاي مسكوني شهر همدان
تبيين جايگاه افراد كمتوان جسمي در معماري مسكوني ايراني (بررسي ضوابط و مقررات)
بررسي عوامل تاثير گذار بر كيفيت زندگي در مجتمع مسكوني جانبازان همدان
مطالعه تناسبات طرح هاي اسليمي ارسي ها در خانه هاي قزوين دوره قاجاريه
بررسي شاخصههاي مسكن در سكونتگاههاي غيررسمي و ارائه راهبردهاي توانمندسازي آنها(نمونه موردي: محله شاطرآباد كرمانشاه)


گمشدن معماري سنتي (مسكوني) در هيا هوي معماري امروز ايران
جايگاه حريم خصوصي در طراحي معماري فضاهاي مسكوني
بكارگيري اصول پدافند غيرعامل در راستاي افزايش معماري پايدار ساختمان هاي مسكوني كشور
بررسي تطبيقي حريم در خانههاي سنتي و معاصر يزدمطالعه موردي: خانه رسوليان و خانه دكتر محمد حسين آيت الهي
بررسي روابط ساختاري ميان شعر و فضاهاي مسكوني
شناخت و بررسي خصوصيات مسكن در شهرها- (نمونه موردي: شهر بهار)
حلقه گم شده اتصال، معماري سنتي و نوين در ايران
اصول طراحي معماري ابنيه مسكوني در شهرهاي كويري (مطالعه موردي: خانه هاي شهر زواره)
ارزيابي كيفيت شاخصهاي مسكوني در خرمآباد نمونه موردي (محله زيدابن علي)
بررسي تاثير طراحي معماري بر كاهش وقوع جرم درمجتمع هاي مسكوني
بررسي سبك معماري نئوكلاسيك و تاثير آن بر معماري ايراني- اسلامي
بررسي معيارهاي عرفاني در خانه هاي سنتي تبريز
بلندمرتبهسازي در شهر انسان محور با رويكرد امنيت اجتماعي
تحليل و بررسي عوامل تاثيرگذار در طراحي اقليمي شهر تبريز باتوجه به اصول پايدار
مقايسه تكنيكهاي طراحي سنتي در اقليم گرم و خشك شهر يزد با اصول معماري پايدار
حريم گرايي در معماري مسكوني اصيل ايراني؛مطالعه موردي خانه هاي سنتي مشهد اردهال- كاشان
بررسي مسكن عصر حاضر و مسكن سنتي از جايگاه نور
اهميت طراحي محيطي در محيطهاي مسكوني(نمونه موردي شهرك اكباتان)
نقد و بررسي جايگاه طراحي مسكن در معماري معاصر ايران با تاكيد بر بازشناسي انواع مسكن
تاثير معماري بومي در معماري مسكوني استان گيلان
بازشناسي رابطه مفاهيم فرهنگ و اقليم در الگوي مسكن ايراني – اسلامي
نمادگرايي درهنر اسلامي از نظر فضا سازي وسازمان فضايي در دوره معاصر
بررسي اصل محرميت و مفهوم حريم و تحولات آن در معماري مسكوني معاصر ايران
چگونگي شكل گيري محرميت در فرم بناهاي مسكوني سنتي گرم و خشك و سرد
بررسي عوامل زيبا شناسي در معماري مسكوني ايراني
بررسي آسيب ها و تأثير بلند مرتبه سازي در شكل يابي بدنه شهري بي هويت
برسي مقبوليت فضاي اقامتي روزانه در تقابل با خانه سالمندان
بررسي ساختار معماري مسكوني شهر بروجرد در دوره قاجار
انتقال هويت معماري ايراني سنتي به معماري مسكوني عصر حاضر
الگوي پايداري در معماري مسكوني
طراحي مجتمع مسكوني در راستاي كاهش شكاف بين نسل ها
شيوه هاي فرايند طراحي معماري مسكوني
تعاملات معماري مسكوني و فرهنگ : تهديد هويت يا فرصت پيشرفت؟ نمونه موردي: شهر همدان
جايگاه معماري سنتي، هويت و تدوين الگوهاي ارزشي در بناهاي مسكوني
بررسي جلوه هاي پايداري در معماري بومي اقليم سرد (نمونه موردي:روستاي وركانه همدان)
فضاهاي نيمهباز و مقررات ملي ساختمان؛بايدها و نبايدها (نمونه ي موردي:محله ي سعيديه ي پايين،همدان)
پايداري معماري در ساختار شهري و ارتباط آن با محيط زيست
بررسي معماري ايراني در باب ايجاد حس مكان و الگوبرداري از آن
هويت گمشده معماري ايراني اسلامي
ارتباط طبيعت و معماري سنتي از منظر مباني هنر اسلامي (مطالعه موردي: خانه بروجرديها)
روشي براي خوانايي فضاهاي مسكوني با هويت اجتماعي به وسيله تعيين ورودي شاخص
راهكارهاي معماري پايداردر بناهاي مسكوني با تاثير از الگوهاي معماري سنتي در اقليم همدان
بررسي الگوهاي خانه هاي سنتي ملاير و جايگاه الگو در معماري حال حاضر اين شهر
تاثير نور به عنوان يك عنصر هويت ساز در معماري مساجد معاصر
رابطه هندسه و تناسبات با زيبا شناسي در معماري اسلامي ايران (نمونه موردي :خانه اميرنظام گروسي تبريز)
عوامل موثر در طراحي و شكل گيري فضاي معماري
فرم، ايده اي براي زيبايي خانه
سلسله مراتب (محرميت) در خانه هاي سنتي ايران
نقش فضا هاي مركزي در ايجاد خرد اقليم ، معماري پايدار و حفظ حريم خصوصي درمجتمع هاي مسكوني
بازتاب الگو هاي رفتاري در مجتمع هاي مسكوني ايران از گذشته تا به امروز
شاخص هاي معماري پايدار در معماري مسكوني
معماري مسكوني تجلي هنر و فرهنگ
باز خواني مفهوم امنيت در خانه هاي سنتي ايران و مجتمع هاي مسكوني امروزي
بررسي مفهوم خلوت و چگونگي تحقق آن در شكل گيري خانه هاي سنتي
بازشناسي هويت فرهنگي و اجتماعي در مجموعه هاي مسكوني گذشته مورد مطالعه مجموعه عربها يزد
بررسي نقش بام سبز و تاثير آن درمعماري مسكوني
بررسي تاثيرات بالكن در مجتمع هاي مسكوني با رويكرد آرامش رواني ساكنين(مجتمع مسكوني بوعلي همدان)
سير تاريخي مسكن ايراني و تاثيرپذيري از فرهنگ قرآني
تأثير فرهنگ در شكل گيري فضاهاي معماري مسكوني ايران
سلسله مراتب فضايي معماري سنتي ايران وبررسي جايگاه آن درمسكن هاي امروزي
نظريه خلوت در طراحي حياط مركزي خانه هاي ايراني
خانه هاي سنتي ايراني جلوه اي از معماري پايدار
بررسي الگوهاي پايداري در معماري خانه هاي سنتي مهريز
راهكارهاي تاثير گذار در طراحي خانه هاي مسكوني با الهام از گذشته و نگاهي به آينده
بازتاب مفهوم معماري سنتي در معماري مسكوني عصر حاضر
بررسي عوامل هويت بخش در معماري بومي سكونتگاه سنتي
حكمت اسلام در مسكن مؤمن
شناخت معماري مسكن روستايي استان گلستان
موضوع : برسي ورودي هاي مسكن در گذر زمان شهر همدان ، سال 1330 تا 1370
مفهوم شفافيت درمعماري و تجلي آن در معماري مسكوني
روانشناسي محيط و معماري مسكوني
شيوه هاي فرآيند طراحي در معماري مسكوني عهد عثماني
كنكاشي پيرامون ابعاد اجتماعي پايداري در طراحي مجتمعهاي زيستي
تبعيين الگوي رفتاري بر اساس تامل انسان و خانه
بازتاب فرهنگ زندگي در معماري ايران
بررسي گونه شناسي مسكن بومي روستاي شمشير پاوه – كرمانشاه جهت بهره گيري درطراحي معماري مسكن مطلوب
بررسي زيبايي از ديدگاه اسلام و بهره گيري آن در جهت ارتقاء بهبود و خلق و ادراك فضاهاي معماري براي انسان
عناصرهويت سازدرمعماري سنتي خانه هاي ايراني نمونه موردي خانه لطفعليان ملاير
ضرورت مدرن كردن معماري سنتي براي استفاده از انرژيهاي تجديد پذير
بررسي دوالگوي مسكن درون گرا و برونگرا دراقليم سرد ازمنظر پايداري اقليمي مطالعه موردي مقايسه دوخانه آصف واحمدزاده درسنندج
ضرورت اشاره به هويت اسلامي در معماري خانه هاي ايراني و بازنمايي آن در سينما و رسانه
بررسي جايگاه طراحي در ايجاد حس امنيت در ساختمان هاي مسكوني
نقض محرميت در آشپزخانه هاي باز از ديدگاه خانم هاي ايراني
مجتمع مسكوني برپايه رويكرد پيشگيري ازجرايم CPTED نمونه موردي مجتمع سعيديه همدان
فضاهاي شهري و ايجاد حس همبستگي اچتماعي وتأثير آن بر بناهاي مسكوني
بررسي ويژگي هاي متاثر از مفاهيم فقه و قرآن در معماري مسكوني ايراني اسلامي در راستاي سلامت رواني، اجتماعي و پيشگيري از جرائم
مقايسه حريم خصوصي در مسكن سنتي ومعاصر ايران
بازخواني برخي از اصول و ارزش هاي پايداري اجتماعي معماري سنتي ايران در جهت ارتقاء كيفيت معماري معاصر با رويكردي مسكوني
بازشناخت نقش گمشده حياط مركزي در پايداري مساكن خانه هاي بيرجند وعلل حذف آن در طراحي خانه هاي امروزي
برسي مفهوم حس مكان و ارتباط آن با معماري سنتي خانه هاي ايراني
جايگاه حريم زن در فضاهاي بينابيني معماري مسكوني گذشته و حال ايران نمونه موردي : خانه علاقبند ، كاشان – ساختمان مسكوني بهار، تهران
محرميت درمعماري سنتي ايران نمونه موردي: خانه سنتي صارمي همدان
بررسي معيارهاي كالبد بيروني نما در مجتمع مسكوني و تاثير رواني آن بر ساكنين و رهگذران
بررسي تاثيرات مينيماليسم درطرحي معماري مسكوني ايران
بررسي بامهاي سبزومزاياي زيست محيطي آن درجهت جلوگيري ازساختمانهاي مسكوني
تاثير اقليم بر معماري بومي و سازگار با طبيعت غرب مازندران
ارزيابي تاثير فضاي باز مجتمع هاي مسكوني بر افزايش تعاملات اجتماعي ساكنين مطالعه موردي : مجتمع مسكوني سعيديه و نيروي انتظامي
بررسي و تحليل ابعادپايداري درخانه هاي سنتي اراك
مطالعه وبررسي عوامل تاثير گذار در تعاملات اجتماعي در راستاي فهم پايداري اجتماعي درخانه هاي سنتي ايران مطالعه موردي ،خانه بروجردي ها
بررسي تاثيرات رواني فضاهاي جمعي در مجموعه هاي مسكوني گذشته و امروز
معماري مسكوني ايراني،معماري همگام با طبيعت،سنت و هويت ايراني
بررسي شكل گيري مسكن روستاي سيمين ابرو بارويكرد معماري پايدار
نقش خلوت در كيفيت مسكن معاصر
بررسي تاثير رواني رنگ و فرم درطراحي واحدهاي مسكوني نمونه موردي همدان
تاثيرمصالح بومي برمعماري مسكوني شهرستان تويسركان روستاي گشاني
بررسي الگوهاي پايداري در معماري مسكوني شهر همدان
چگونگي همسويي خانه ضرابي در راستاي الگوي توسعه پايدار
جلوه هايي از پايداري در معماري مسكوني سنتي و فراموشي اين عنصر در معماري بي هويت معاصر
چگونگي بازتاب محرميت در خانه هاي سنتي همدان
عنصر ورودي در خانه هاي سنتي وهويت
جايگاه معماري سنتي ايران در معماري مسكوني
آرايشفضايي به عنوان الگويي براي طراحي در حريم هاي خصوصي و عمومي مسكن نمونه موردي: بررسي خانه مسكوني شالباف و خانه مهرجو در شهر همدان
تبيين حس سرزندگي در مجتمع هاي مسكوني
تاثير پديده تقليد بر شكل گيري نماهاي مسكوني عصر حاضر در شهر همدان
حياط عنصري كليدي در هويت بخشي به معماري معاصر
بررسي حس آسايش در خانه ايراني از ديدگاه سنت
راهكاري براي طراحي مسكن فقرا مبتني بر مشاركت كاربران
بررسي شاخص هاي پايداري اجتماعي در آپارتمان نشيني
تاثير عناصر معماري در طراحي داخلي آشپزخانه بر ميزان خستگي زنان
فلسفه هنر اسلامي و نمود آن در معماري مسكوني
تبيين اصول معماري تكاياي واقع ونقش آن به عنوان عاملي در جهت پيوندهاي فرهنگي واجتماعي
تبيين عناصراصلي نقش دهنده به هويت در معماري خانه هاي سنتي ايران
توسعه شهرهاي موجود وايجاد شهرك هاي جديدبا در نظر گرفتن نقش سكونتگاهاي موقت
طراحي ورودي شهر عاملي براي رسيدن به شهري ايده آل
بازشناسي مفهوم هويت در معماري وشهرسازي ايران(نمونه موردي يزد شهر بادگيرها)
تاثير تكنولوژي ساخت در سازه هاي مدرن معماري نمونه موردي : گياه بامبو
سيستم هاي پايدار در معماري سنتي مازندران
بررسي مفهوم درونگرايي در ساختار معماري مسكوني ايراني اسلامي -نمونه ي موردي: خانه ي صحرايي شهر سنندج
تدوين اعمال ضوابط ويژه درمجتمع هاي مسكوني جهت جلوگيري ازارتكاب جرايم شهري
تجلي تفكر اسلامي در خانه ايراني در راستاي پاسخگويي به نيازهاي انسان معاصر
چگونگي حفظ محرميت در معماري معاصر مسكوني ايران با توجه به معماري سنتي ايران نمونه موردي: خانه هاي قديمي شهر شيراز در دوره قاجاريه
پايداري فضاهاي معماري سنتي ايران
تاثير ناكافي بودن مقررات ملي ساختمان ايران و شناسايي كمبود هاي مشكل زا در طراحي هاي مسكوني
تدوين الگوي خانه هاي مسكوني بوشهر با بررسي كيفيت فضايي آن
بررسي و تحليل طراحي معماري مسكوني در مدار زمين تحت شرايط جاذبه صفر
نورپردازي طبيعي و رنگ در معماري مسكوني سنتي ايراني
جلوههاي سنت و تجدد در خانههاي دوره قاجار
مطالعه تاثير رنگ ها در فضاي مسكوني
اثرات تجدد بربافت محلات مسكوني شهرهاي كهن
ايجاد امنيت محيطي و كاهش جرايم شهري در مجموعه هاي مسكوني(نمونه ي موردي: مجتمع مسكوني خنداب ملاير)
شيوه هاي به كار رفته در معماري مسكوني سنتي ايران در جهت صرفه جويي مصرف انرژي
بررسي جايگاه محرميت و مولفه هاي نمود آن در خانه هاي سنتي ايراني
بازشناسي مفهوم ديني در معماري مسكوني عصر قاجار(نمونه موردي خانه بروجرديها)
نگاهي به مسكن سنتي شوشتر؛ نمونه موردي: خانه رضوان
بررسي معناي زيبايي از نگاه سنت گرايان
معماري و خانه سازي در پرتو دين،احكام و فضيلت (نمونه موردي : خانه محمودي(عرب ها) يزد)
ضرورت و لزوم بهره گيري از نور طبيعي در طراحي معماري
بررسي سكونتگاه هاي مسكوني از لحاظ كالبدي – ارزش فضا: نمونه موردي خانه اخوان سيگاري
ارزش هاي پنهان در معماري مسكوني (نمونه موردي:خانه صمديان همدان)
تاثيرات باغ ايراني در معماري مسكوني ايران نمونه موردي عمارت نظري همدان
بكارگيري مصالح و سازه هاي نوين در ساختمان و تاثير آن برحفاظت و پايداري محيط زيست

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید