انتشار مقالات همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار در مرجع دانش

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار

مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایداردر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار  9 بهمن 1393  توسط موسسه اموزش عالی خاوران با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  113 عنوان مقاله تخصصی شامل 1049  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار

نقش تلفن همراه در ارتقاء سلامت جامعهmHealth
تاثير توليد پراكنده برقابليت اطمينان وتامين توان در شبكه هوشمند
طراحي جبران كننده اثر دما بر روي سنسورهاي اختلاف فشار خازني به كمك شبكه عصبي
مقايسه دو روش مدولاسيون ISVPWM و SVPWMدر اينورتر منبع ولتاژ پنج سطحه با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاريMMCC
تخمينگر توان راكتيو واحدهاي بادي به روش شبكه هاي عصبي
راهكار انرژي هيبريد براي مصارف مسكوني در نواحي روستايي و دور از شبكه برق


شناسايي، مدل سازي و پيش بيني انرژي ذخيره شده در باتري سرباسيد
مسيريابي حركت ايستگاه مركزي با كنترل فازي به منظور افزايش طولعمر شبكه هاي حسگر بيسيم
استخراج نقطه توانبيشينه سلول خورشيدي با استفاده از الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات تطبيقي بهبود يافته MAPSO
بازسازي پيكسلهاي مخلوط با استفاده از اطلاعات پيكسلهاي ادغام شده
معرفي يك روش جديد براي ايجاد دنباله هاي متعامد غير باينري
بررسي تاثير نوع موسيقي بر سيگنال EEG
يك روش تركيبي دقيق براي شناسايي سريع، طبقهبندي و مكانيابي خطاي اتصال كوتاه در خطوط انتقال با بكارگيري تبديل موجك و شبكه عصبي
كنترل هوشمند شبكه ترافيك بر مبناي عامل به كمك تئوري بازيها
بهبودعملكرد الگوريتم مسيريابي LEACH و PEGASIS بااستفاده ازروش ها تكميلي ELEACH و EPEGASIS
طراحي جمعكننده با پيشبيني رقم نقلي برگشتپذير با هدف بهبودكارايي
شبيه سازي انواع اتصال كوتاه در پايانه استاتور در موتور القايي
تخمين سريع ولتاژ آستانه MOSFET هاي دوگيتي بدون پيوند با استفاده از روش متعامدسازي گرام اشميت
شبيهسازي تأثير تغيير نرخ بيت درسيستمهاي امواج راديويي بر بستر فيبر نوري
بررسي تحليلي اثر ات الكتريكي ناخواسته ي ناشي از تقليل ابعاد ترانزيستور هادر نانو ليتوگرافي با استفاده از دو نرم افزار H-SPICE و SILVACO
پانكراس مصنوعي پيش بين
بررسي پارامترهاي موتور Flux Switching قطب دائم با سه ساختار استاتور در تحليل آناليزالمان محدود سه بعدي
بررسي اقتصادي بودن استفاده از ذخيره ساز با توجه به ارزش خالص فعلي
فيلتر چند حالته GM-C با ولتاژ تغذيه و توان مصرفي پايين در ناحيه زيرآستانه
فيلترچندحالته OTA-C مد ولتاژ با توان مصرفي و ولتاژ پايين
روشي بهينه جهت آشكارسازي پيك موج QRS سيگنال ECG
كنترل بار فركانس در سيستم چند ناحيهاي تجديد ساختار يافته به كمك طراحي هوشمندكنترلكننده فازي و روش توسعهيافته اجتماع ذرات
تشخيص بيماري صرع با استفاده از تحليل برازش منحني سيگنال هاي مغزي
بهبود بازدهي سيستم OFDM با استفاده از پروتكل HARQ در كانالهاي محو شونده
مبدل فلاي بك DC-DC گذار نرم با انتقال توان بالا و استرس ولتاژ پايين
استراتژي كنترل و مديريت مؤثر انرژي در خودروهاي هيبريدي الكتريكي پيل سوختي
تشخيص طيف در باند وسيع ، مبتني بر ويژگي هاي ايستان گردشي سيگنال ها
تشريح و مقايسه ي عملكرد سنسورهاي حرارتي كنترل كننده ي فازي، عصبي فازي و عصبي فازي تطبيقي در سيستم هاي تهويه ي مطبوع
بررسي عملكرد موتور القايي خطي يكطرفه در فركانس و سرعتهاي مختلف با استفاده از روش اجزاي محدود
برنامه ريزي مشاركت واحدها با قيود امنيتي سيستم قدرت با حضور واحدهاي حرارتي،بادي وفتوولتائيك،با درنظرگرفتن عدم قطعيت ناشي از بارمصرفي،وزش باد و تابش خورشيد
بررسي بهينه بودن شبكه هاي نوري metro و access از نظر انرژي
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك آنتن مايكرواستريپي كوچك با كاربرد هاي فراپهن باند
بررسي روش هاي رايج در خلاصه سازي ويديو
ارائه روشي براي ارزيابي و آزمون پارامترهاي نشانه روي سرومكانيزم دو درجه آزادي پايدار شده به وسيله ژيروسكوپ
موازيسازي الگوريتمهاي تطبيقالگو و اجراي آن روي GPU
تعقيب خط و مسير يابي بر روي صفحه در ربات هاي پادار توسط شبكه عصبيLVQ
طراحي و شبيه سازي ربات سه پا با 9 درجه آزادي و نشان دادن حركتهاي آن
كنترل مقاوم سيستمهاي سوييچينگ فازي با استفاده از تابع لياپانوف سوييچينگ ونامساويهاي ماتريسي خطي
مقايسه تاثير UPFC و STATCOM بر روي پارامتر هاي مختلف سيستم ومطالعات پخش بار
توزيع توان و جريان بهينه به منظورافزايش كيفيت توان شبكه توزيع
بهبود كارايي درايو طراحي شده براي كنترل برداري موتور القايي با بكارگيري الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات
بررسي تغيير جنس هسته اوليه و ثانويه بر عملكرد موتور القايي خطي يكطرفه بااستفاده از روش اجزاء محدود
روشي براي شناسايي وكاهش جريان هجومي ازخطا،براساس فركانس لحظه اي سيگنال توان ديفرانسيل
شبيهسازي تلفات اتصالات در شبكه هاي back boneنوري
بررسي الگوريتم اصلاح شده كلوني مورچه با استفاده از الگوريتم ژنتيك براي برنامه ريزي شبكه
بررسي تأثير صفحه واكنش بر عملكرد موتور القايي خطي يكطرفه در سرعت وفركانس مختلف با روش اجزاء محدود
بكارگيري الگوريتم تركيبي زنبور عسل جهت بهينهسازي طراحي يك ژنراتورآهنرباي دائم براي استفاده در نيروگاههاي كوچك برق آبي
كاهش نسبت پيك به توان متوسط در سيستم OFDM با استفاده از تكنيك درخواست تكراراتوماتيك تركيبي
دسته بندي و معرفي روشهاي حذف نويز
آشكارسازي پوياي پوست با استفاده از ويژگيهاي مبتني بر هيستوگرام دو بعدي
سركوب نويز و رمزگشايي اصلاح شده براي سيستم PLC
طراحي بهينه شبكه نوري WDM-EDFA
ارائه يك روش تشخيص و تعيين دقيق محدوده تومور مغزي با استفاده از هيستوگرام رنگ در تصاوير MRI
ارتباطات صوتي زير آب با مدو لاسيون چند كاريري چند حامل
ثابت نگهداشتن پلاريزاسيون نور ليزر توسط فيبر فوتونيك كريستالي با طول مناسب در شبكه هاي مخابراتي
تخمين حالت سيستم قدرت در حضور كنترلكنندههاي FACTS با استفاده از واحدهاي اندازهگيري فازوري
طراحي و شبيه سازي يك رت ريس تقسيم كنندهي نامساوي توان با تقسيم توان دلخواه با استفاده از ساختار كوپلينگ
پيش بيني ميان مدت و بلند مدت توان توليدي نيروگاه بادي با شبكه هاي عصبي آموزش يافته با الگوريتم هاي ژنتيك و اجتماع ذرات
طراحي تقويت كننده توان خطي كلاسABبا بازده 33 درصدو خطينگي بالا در باند فركانسي 099 مگاهرتز
مكان يابي شبكه هاي حسگر بي سيم با روش اثرانگشتي و خوشه بندي انتشار نزديكي و روشهاي k تا نزديكترين ترين همسايه
طراحي كنترلكننده چندمتغيره براي سيستم وضعيت ماهواره
كنترل فركانس بار سيستم قدرت چند ناحيه شامل نيروگاههاي حرارتي، بادي و آبي
يك فيلتر جديد سوئيچكننده ميانه براي حذف نويز ضربه از تصاوير ديجيتال
طراحي بهينه پارامترهاي ساخت يك ژنراتور توربين آبي با استفاده ازالگوريتمهاي هوشمندكرم شبتاب، كلوني مورچه پيوسته و زنبور عسل
طراحي، شبيه سازي و ساخت يك آنتن مايكرواستريپي با ساختار جديد جهت كاربرد هاي فراپهن باند
بررسي نا معيني متغيير با زمان بر روي سيستم بارگذار الكتروميكانيكي با استفاده از تئوري مدلسازي باند گراف
تك سوييچه نرم DC به DC مبدل PWM افزاينده بوست با سلف تزويج
مبدل DC به DC بوست سوييچينگ نرم PWM با تكنيك اشتراك جريان
بررسي فني- اقتصادي و طراحي بهينه سيستم تركيبي بادي، ميكروتوربين وباتري جهت تأمين تقاضاي بار
طراحي يك تقويتكننده توان كلاس F با بازده 60% در فركانس 900 MHz
طراحي فيلتر چند حالته GM – C با رنج تنظيم پذيري گسترده فركانس مركزي
بهبود پيشبيني بار با استفاده از يك متغير ويژه
برنامهريزي توليد چند هدفه ريزشبكه هاي صنعتي با در نظر گرفتن شارژخودروهاي الكتريكي
سيستم نوين تبليغات ليزري و ايجاد متن و تصوير بر روي موانع از راه بسيار دور
بررسي عملكرد فيلتر اكتيو قدرت و تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي جهت جبرانسازي هارمونيكهاي بارهاي غيرخطي و بهبود كيفيت توان
تخمين فركانس گام در سيگنال گفتار با استفاده از تبديل موجك
جبرانسازي افت ولتاژ ناگهاتي ناشي ازشارژ همزمان خودروهاي برقي به شبكه توسط تنظيم كننده ولتاژ ديناميكي و بهبود كيفيت توان
مزاياي استفاده از فناوري (V2G) در سيستمهاي قدرت و بررسي فرصت ها و چالش هاي آن
بهسازي گفتار با استفاده از تبديل موجك ومنطق فازي
ابزار مولد و كنترلر ميدان مغناطيسي، در سيستمهاي آزمايشگاهي بررسي انتقال حرارت، بر پايهي فروسيال
پيشنهاد بهينه سازي توان در سلول هاي خورشيدي
تشخيص آواهاي پايگاه داده TIMIT با استفاده از ضرايب كپسترال فركانس مل ودستهبنديكننده ماشين بردار پشتيبان
بازسازي گفتار فارسي بر مبناي اتصال واحدهاي نيمه هجا و با استفاده از روش آناليز و سنتز HSM
تصحيح فركانس گام و طول زماني در سيستمهاي تبديل متن به گفتار
نهاننگاري ويدئو با استفاده از تجزيه مقدار تكين در حوزه تبديل موجك دوسطحي
رديابي شي با حضور انسداد مبتني بر رويكرد تصادفي محلي
طراحي خلبان خودكار محور عرضي سمتي، – UAV مبتني بر كنترلر فازي نظارتي خود تطبيق
بررسي سيالاتي تصلب شرايين انشعاب سرخرگ كاروتيدي به روش اجزاي محدود
تعيين انواع خطا در كابل هاي زير زميني با استفاده از انفيس و تبديل ويولت
طراحي كنترلر PID مقاوم براي سيستمهاي عملكرداز راه دوردوطرفه با استفاده از پيشبين اسميت در حضور عدم قطعيت جمعي
جايابي همزمان توليدات پراكنده و ادوات حفاظتي جهت بهبود قابليت اطمينان با استفاده از الگوريتم TLBO
سيستم هاي كنترل توزيعي روشي نوين براي اتوماسيون سازي پست هاي برق
سنسور فشار خازني با ساختارMEMS
انتخاب بهينه نوع و اندازه هادي در شبكه توزيع
ارائه روش نوين در تشخيص و حذف نويزهاي ضربه اي فلفل نمكي با بكار گيري فيلتر فازي-كنتراهارمونيك وزن دار
ارايهي روشي در پيادهسازي رديابي در رادار شناختگر
مقابله با حملاتDenial of sleep در شبكه هاي حسگر بي سيم
طراحي دستگاه بي سيم ثبت وضعيت بدن براي بيماري آپنه خواب
شناسايي محل پلاك در تصوير خودروبا استفاده از پردازش تصوير رنگي و شبكه عصبي
ساخت فاصله سنج اولتراسونيك RGB جهت كاربرد درسيستم هاي تصوير برداري پزشكي
طراحي حافظه آسنكرون بهبود يافته در منطق اتوماتاي نقطه كوانتومي سلولي
طراحي و پياده سازي فيلتر ميان گذر FIR كم توان براي تطبيق داده هاي زيستي با FPGA
مدل سازي بارهاي خانگي هارمونيك زا به منظور مقايسه كيفيت تواني
بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از تركيب جبرانساز استاتيكي سنكرون با ذخيرهساز مغناطيسي ابررسانا در نيروگاه بادي دو سو تغذيه
طراحي سيستم بيدار كننده انسان از خواب, با ايده گرفتن از مكانيزم طبيعي بيدار شدن
ارائه و ارزيابي يك سيستم خبره مبتني بر شكل هيستوگرام براي آستانه گذاري تصوير
ارائه يك الگوريتم مكانيابي پلاك خودروهاي ايراني بر اساس مدل رنگ RGB و خصوصيات هندسي
به BCD طراحي و شبيهسازي يك ضربكنندهي دو رقمي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید