امکان دانلود مقالات همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی

 

http://www.callforpapers.ir/

همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی

مجموعه مقالات همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتیدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی  11 اسفند 1393 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بابل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  75 عنوان مقاله تخصصی شامل 1123  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی

رابطه بين محدوديت هاي مالي نقدينگي سهام و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
اقتصادمقاومتي درمنظراقتصاددانش بنيان و رويايي باتحريم ها
بررسي فساداداري و مالي وروشهاي كنترل آن
پيشرفت اقتصادي وفرهنگي درسيره ي پيامبراسلام (ص)
تاثيراعتمادوتعهدعاطفي برعملكرد شركت هاي صادراتي استانهاي شمال ايران
حماسه اقتصادي درسايه تحريم
جهاداقتصادي ره يافت نوين اصلاح الگوي مصرف و تحقق اقتصادمقاومتي


فرهنگ و مديريت اسلامي – جهادي
بررسي شرايط استفاده ازاطلاعات پتنتها باهدف توسعه مهندسي معكوس براي عبور ازتحريم ها
اقتصادمقاومتي درنظام اقتصادسياسي جهاني
بررسي اقتصادي و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي دراستان topsis خراسان رضوي با روش
نقش مهندسي مجدد فرآيندها درپياده سازي اقتصادمقاومتي
استراتژي تقويت محصولات كشاورزي دراستان مازندران به كمك تدوين بورس كشاورزي درشرايط تحريم اقتصادي
اقتصاددانش بنيان محوراقتصادمقاومتي مقايسه بين ايران و كشورهاي منتخب
اصول مديريت جهادي الزامات و مباني آن
بررسي ويژگيهاي مديران اسلامي ازديدگاه اميرالمومنين حضرت علي(ع)درمتون اسلامي باتاكيد برنهج البلاغه
اقتصادمقاومتي راهكاري جهت توسعه اقتصادي درشرايط تحريم
برندسازي داخلي درشرايط اقتصادمقاومتي
مدل پيشنهادي اقتصادمقاومتي ايران مبتني برديدگاه مقام معظم رهبري
بررسي موانع و محدوديت هاي تحقق اهداف قانون اجراي سياست هاي كلي اصل44قانون اساسي
بررسي متروپل تجاري برسياست هاي اقتصادبين الملل درجريانهاي تعاملي دوجانبه جمهوري اسلامي ايران به تفكيك كشوربانگرش تحليلي ژئوانفورماتيك وژئوماتيك
تبيين جايگاه نظريه هاي تجارت بين الملل دراقتصادمقاومتي
سياستهاي ابلاغي اصل 44 درتحقق اقتصادمقاومتي
بررسي اثرمحدوديت هاي مالي برارتباط بين استراتزي سرمايه درگردش وفرصت سرمايه گذاري
تاثيرساختارمالكيت و ساختارسرمايه براستقلال حسابرس درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
ازاقتصادمقاومتي تا اقتصادرياضتي
ماليات مقاومتي
تاثيردرآمد نفت برعملكردشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارايران
بررسي معوقات مالياتي دراستان مازندران به تفكيك منابع و علل آن
بررسي تاثير بهبودوافزايش بهره وري دراقتصادونقش آن دراقتصادمقاومتي كشور و ارائه الگوي تاب آوري اقتصادمقاومتي
رابطه ارزش افزوده اقتصادي و عملكرد بازار سهام درشركت هاي بورس
تاثيرساختارسني جمعيت و توليد ناخالص داخلي برمخارج سلامت دركشورهاي عضوگروه D- 8 درتحقق اقتصادمقاومتي 2012-1995
تاثيرحسابداري محافظه كارانه بركارايي ساختارهيات مديره شركت هاي سهامي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارايران
سهم بازار سرمايه دراقتصادمقاومتي
نقش سازمان بنادرودريانوردي درزمينه حمايت ازتوليد ملي سرمايه گذاري وتحقق اقتصادمقاومتي
بررسي عوامل موثربرتمكين موديان مالياتي ازديدگاه كارشناسان ارشدمالياتي اداره مالياتهاي مركزتهران
تدوين استراتژي دانشگاه آزاداسلامي بابل درجهت تحقق اقتصادمقاومتي
نگرشهاي نوين درآموزش ارزشها واصول اخلاق حرفه اي حسابداري
نقش توسعه پهناي بانداينترنتي بررشداقتصادي باتاكيد برجنبش نرم افزاري
تاثيربحران بازارهاي مالي جهان براقتصادايران و نحوه بكارگيري مولفه هاي اقتصادمقاومتي جهت بومي سازي اقتصاد
تاثيرمكانيزمهاي حاكميت شركتي برهزينه سرمايه درشركت هاي سهامي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارايران
اقتصادمقاومتي؛تبيين مفاهيم و بكارگيري سياستها
بررسي تاثيرآزادسازي مالي و آزادي تجارت برفسادمالي
بررسي تاثيرعوامل فرهنگ مالياتي برتمكين مالياتي
نقش و جايگاه تورم وبيكاري دراقتصادمقاومتي ايران
ارزيابي مجدد تاثير گزينه هاي رشدبراهرم
تاثير پهناي بانداينترنتي بررشداقتصادي كشورهاي عضو اوپك نفتي opec
تاثيرجريان هاي نقدآزاداضافي وحاكميت شركتي برپيش بيني رشدسودباتاكيد براندازه شركت
بررسي رابطه بين كيفيت سودوميزان وجوه نقدعملياتي شركت هاي سهامي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه بين موانع صادراتي و عملكرد صادراتي درشركت هاي توليدي ابزاروماشين آلات صنعتي ايران
بررسي رابطه بين ماليات و هزينه سرمايه شركت هاي سهامي شده دربورس اوراق بهادارتهران پذيرفته
بررسي عوامل موثربرميزان رضايت كاركنان ازدوره هاي آموزشي ضمن خدمت مطالعه موردي بانك كشاورزي شعب تهران
تاثيرنظام حاكميت شركتي برپيش بيني رشدسودباتاكيد براندازه شركت درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
تعيين رابطه مديريت ارتباط بامشتري و پويايي رقابت درسازمانهاي مالي
بررسي و رتبه بندي عوامل فردي، محيطي و تحصيلي برايجادخسارت دربيمه هاي تكميلي درمان بررسي مقايسه اي جوامع كارگري بيمه شده درشركت بيمه رازي
بررسي تاثير عامل سياسي انتخابات رياست جمهوري برشاخص قيمت سهام دربورس اوراق بهادارتهران
ارزيابي اثرات ابعادفرهنگي موديان مالياتي براخلاق مالياتي آنان مطالعه موردي سازمان امورمالياتي استان مازندران
تاثيرريسك نقدينگي برعملكرد سيستم بانكي
اثرآزادسازي تجاري برتوزيع درآمدبراي كشورهاي منتخب
بررسي تاثيرنرخ تورم برعملكرد شركت هاي سهامي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
نقش و هميت خلاقيت وكارآفريني دررشد، توسعه و تحقق اقتصادمقاومتي
مخارج دولت و رشداقتصادي درايران
اثرات آزادي اقتصادي بررشداقتصادي دركشورهاي منتخب: آزمون تصريحات مختلف
ارزيابي عملكرد هوش تجاري برمبناي فرايندتحليل شبكه مطالعه موردي: بانك توسعه تعاون
اقتصادمقاومتي درزمان صلح ازمنظرامام علي (ع)
تاثيرنامتقارن سياستهاي پولي بررشداقتصادي ايران
بررسي نقش مولفه هاي برنامه درسي پنهان دريادگيري مهارتهاي اقتصادمقاومتي دانشجويان
تاثيراهرم مالي و هزينه نمايندگي برجريان نقدي آزاد
تاثيرساختارمالكيت برارزش شركت هاي سهامي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارايران
رابطه بين سبك هاي مديريت بافرسودگي شغلي كاركنان و اعضائ هيئت علمي دانشگاه ازاداسلامي شهرستان بابل
بررسي عوامل موثربرمطالبات معوق و راهكارهاي كاهش آن مطالعه موردي: بانك مهراقتصاداستان مازندران
بررسي ميزان رضايتمندي مشتريان ازكيفيت خدمات دستگاه هاي خودپرداز درسطح بانك تجارت استان مازندران
ابعادحقوقي اقتصادمقاومتي
بررسي تاثير تغييرات نرخ بهره برپس انداز بانكهاي خصوصي درايران
تاثيرفنآوري بانكداري متمركز Core Banking برعملكرد بانك مطالعه موردي شعب بانك كشاورزي استان مازندران

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید