نمایه سازی مقالات دومین كنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین كنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مجموعه مقالات دومین كنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  دومین كنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی  25 دی 1393 توسط  موسسه اطلاع رسانی ناركیش با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  155 عنوان مقاله تخصصی شامل 2834  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین كنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مطالعه برنامه هاي توسعه و پيامدهاي آن در ساختار شغلي جامعه روستايي ايران (از سال 1335 تا 1385
درآمدي بر جامعه شناسي معرفت از ديدگاه اسلام
جامعه شناسي ادبيات انعكاس تفكر پوشش زن در عصر مشروطه با تكيه برآثار ايرج ميرزا،لاهوتي و عارف قزويني
بررسي تأثير عوامل اقتصادي- اجتماعي در سبك عقلايي مديريت در خانواده هاي شاهد و ايثارگر: مورد مطالعه كرمانشاه
بررسي نقش مددكاران اجتماعي در كاهش فرهنگ فقر (مطالعه موردي: مددكاران كميته امداد امام خميني (ره) استان فارس)
تحليل رابطه ميزان مصرف رسانه و آگاهي از حقوق شهروندي در بين معلمان شهرستان هشترود
سيري در مفاهيم و نظريه هاي هنجارها به منظور ساخت و ارائه يك مدل علي توصيفي


بررسي عدم عوامل سرمايه ي اجتماعي مؤثربرفروپاشي خانواده ي سالم وپايدار و آسيب شناسي آن (مطالعه ي موردي: زنان مطلقه سرپرست خانوار كميته امداد امام خميني (ره) استان فارس)
بررسي جامعه شناختي ساختار قشربندي اجتماعي بلوچستان ايران در دوره پهلوي اول
رابطه ي حمايت اجتماعي و سازگاري پس از طلاق در زنان مطلقه شهر كاشان
بررسي رابطه بين دينداري فرد و پيشگيري از گرايش به سوء مصرف مواد مخدر صنعتي در بين دانش آموزان سال آخر دبيرستان شهر تبريز
سياست جنايي اسلام در رابطه با خودكشي
بررسي نقش عوامل انساني- اجتماعي مرتبط با ميزان بهره برداري در واحدهاي باغي استان كرمانشاه
اوقات فراغت در شرايط ناكارآمدي فرهنگي؛ مطالعه كيفي دختران جوان درشهر بجستان
تبيين جامعه شناختي عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به شهروندي ارتباطي
بررسي مفهوم تربيت شهروندي در كتاب مطالعات اجتماعي پايه پنجم ابتدايي
بررسي عوامل اجتماعي و رواني موثر بر ترس از جرم (مورد مطالعه: شهروندان اهواز)
بررسي تأثير رسانه هاي ارتباط جمعي بر جامعه پذيري سياسي دانش آموزان دبيرستاني (مورد مطالعه: دانش آموزان دبيرستان شهر كوهدشت)
بررسي مردم شناختي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان دماوند
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و بي تفاوتي اجتماعي (مورد پژوهش: شهروندان دزفولي)
بررسي عوامل موثر بر خشونت خانگي در زنان ارجاع داده شده به اورژانس اجتماعي بهزيستي شهر زنجان در سال 1389
چالش ميان ضرويات زندگي مشترك و تحقق خود در ميان زنان خانواده هاي ايراني
مطالعه تطبيقي اعتياد و عدم اعتياد جوانان شهر زنجان با تأكيد بر نقش خانواده
نقش خانواده در نابرابري جنسيتي ايران
تحليل رفتار انتخاباتي شهروندان استان ايلام در انتخابات مجلس شوراي اسلامي (با تأكيد برانتخابات مجلس نهم)
بررسي جامعه شناختي رابطه ي آگاهي از حقوق شهروندي و مشاركت اجتماعي شهروندان در سال 1392 (مورد مطالعه: شهروندان بالاي 18 سال شهر تبريز)
بررسي تئوريك و تجربي نقش سرمايه اجتماعي بر سلامت جسمي و رواني
بررسي كليشه هاي جنسيتي در كتاب پيش از دبستان استان گيلان
اثر اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانوادگي
بررسي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت با كيفيت زندگي كاري آنان (مطالعه موردي رانندگان حمل و نقل باري استان آذربايجان شرقي)
اثر شبكه هاي اجتماعي با رويكرد فرهنگ در ساخت شخصيت فردي
مطالعه ي نگرش والدين نسبت به كار كودكان در خيابان با توجه به شرايط اقتصادي خانوادگي آنها
اهميت تفكر انتقادي در نهاد آموزش و پرورش و نقد كتاب تفكر و پژوهش پايه ششم دبستان بر اساس مؤلفه هاي تفكر انتقادي
بررسي رابطه بين برنامه هاي ماهواره اي و هويت اجتماعي و فرهنگي در ميان دانشجويان دانشگاه كردستان
بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان بيمارستان روانپزشكي و سوختگي شهرستان ساري
بررسي معيارهاي همسرگزيني ( مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي شهر بروجرد در سال 1392)
دانش بومي و توسعه
سرمايه اجتماعي و سلامت تحليلي انتقادي
پديدارشناسي جهان زيست كاربران دختر در فيس بوك
حافظه جمعي از تغييرات سبك زندگي با وقوع جنگ: مطالعه موردي شهر مياندوآب (ارائه يك نظريه زمينه اي)
تحليل بازاركارغيررسمي شهرمشهد (مطالعه موردي: جمعه بازار قاسم آباد)
تحليلي جامعه شناختي بر ظرفيت هاي تعاوني هاي مدارس در صورت بندي از يك جامعه مدني
اثربخشي رواندرماني معنوي- مذهبي، بر كاهش استرس، اضطراب و افسردگي زنان داراي همسر معتاد شهر ايلام
مقايسه بهزيستي روان شناختي و سبك زندگي ارتقادهنده سلامت در دانشجويان دختر خوابگاهي و غيرخوابگاهي دانشگاه تهران
پيش بيني ميزان خشونت رواني شوهر بر عليه زن بوسيله نگرش جنسيتي زن
بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مصرف سينما (مطالعه موردي جوانان دختر و پسر شهر ساري)
تلفيق نظريه جامعه شناسي انقلاب چالمرز جانسون و جيمز ديويس
تفاوتهاي روستا شهري سن ازدواج و تعيين كننده هاي آن (مورد مطالعه:افراد در شرف ازدواج مراجعه كننده به مراكز بهداشتي منتخب شهركرمانشاه)
مقايسه نوع استفاده كاربران در فضاي شبكه هاي اجتماعي مجازي به تفكيك جنسيت و رابطه آن با هويت اجتماعي
برسي ابعاد مختلف استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي در نهاد خانواده
آسيب شناسي فرهنگي اسكان غير رسمي در كلانشهر تهران
سنجش رابطه ي نوگرايي و تعلقات قومي در دانشجويان دختر كرمانشاهي
بررسي تأثير عوامل اقتصادي- اجتماعي بر ميزان تمايل به مشاركت سياسي جوانان : مورد مطالعه : شهر خرامه
بررسي ارتباطات انساني بين همسران وآسيب هاي آن در شهرستان پلدختر
بررسي و تحليل فرهنگ سازماني كاركنان دانشگاه اصفهان
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر فقر : بررسي موردي روستاهاي جوكار
توجه به حقوق معلولين در طراحي شهري و ساختمان سازي
آيا مي توان مسائل فرهنگي را در بستر مسائل اجتماعي تحليل و بررسي كرد؟
طراحي مدارس براي نوجوانان مبتني بر مهندسي احساس گرا
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي با پرخاشگري و سلامت روان در دانشجويان مجرد و متأهل دانشگاه اشراق بجنورد
معرفي روش بازه احتمال وقوع (روش پي): يك تكنيك چندمتغيره تحليل داده در علوم اجتماعي
كيفيت زندگي،ابعاد و رويكردها
تحليلي جامعه شناختي بر سلسله مراتب گروه هاي مرجع دانشجويان (مطالعه ي موردي دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه)
تأملي در نظريه هاي ماركسيستي و نئوماركسيستي توسعه
مطالعه نقش مداخله گرايانه سازه خلاقيت در تأثيرگذاري اعتماد نهادي بر ريسك پذيري كارآفرينان
سازمانهاي مردم نهاد و عملكردشان در توسعه جوامع
بررسي جامعه شناختي مصرف سينما (مطالعه موردي شهروندان ساروي)
حقوق شهروندي و آموزش و پرروش
بررسي و شناخت عوامل موثر بر زن آزاري فيزيكي زنان شاغل ناحيه 4 شهر اهواز در سال 1388
شرحي انتقادي بر نظريهي شبيه سازي با ديگري و بنمايه هاي فلسفي، جامعه شناختي و روانشناختي آن
فضاي مجازي تعاملي نوين فراروي ساخت هويت اجتماعي مطالعه موردي كاربران اينترنت در كاشان
بررسي جامعه شناختي تغيير جايگاه زنان در هرم قدرت در خانواده
تحليل جامعه شناختي اشعار شهريار با رويكرد نظريه بازتاب
تاثير استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي بر هويت اجتماعي جوانان شهر تهران
برابري جنسيتي خانواده محور و تمايلات فرزندآوري در زنان شاغل
مطالعه ديدگاه سالمندان نسبت به مفهوم كيفيت زندگي: مطالعه موردي شهرستان رزن
دانشگاه و توانايي ايفاي نقشهاي اجتماعي دانشجويان
بررسي عوامل جامعه شناختي مؤثر بر ونداليسم در چهارچوب نظريات رابرت مرتن (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهر اهواز)
بررسي انواع رابطه ي پزشك- بيمار و ميزان تجربه ي خشونت شغلي پزشكان در بيمارستانهاي شهرستان خرم آباد در سال 1391
بررسي پيامدهاي اجتماعي حقوقي احكام فقهي ارث اهل سنت در ميان خانواده هاي تك جنسيتي دختر
ارزيابي امنيت زنان در پارك هاي درون شهري و خارج شهري (شهر يزد)
مطالعه روش شناختي فلسفه پوپر
رصد جريان هاي تاثيرگذار فرهنگي اجتماعي حاكم بر استان آذربايجان غربي – با استفاده از روش كيو
روش تحليل شبكه (رويكردهاي نظري و تكنيك ها)
بررسي آسيب شناسي اجتماعي كودكان بزهكار از منظر جامعه شناسي كيفري
مطالعه ي تطبيقي وضعيت خشونت فيزيكي خانوادگي عليه زنان در كشورهاي دنيا
جامعه پذيري جنسيتي و نگرش به خشونت عليه زنان (مطالعه موردي شهر بيجار)
بازنمايي مرز و مرزنشينان كرد در سينماي بهمن قبادي تحليل نشانه شناختي فيلم «زماني براي مستي اسب ها»
بررسي عوامل موثر بر ونداليسم در ميان نوجوانان و جوانان شهر قزوين
فراتحليل علل مصرف خودسرانه ي دارو در يك دهه اخير در ايران
بررسي عوامل جامعه شناختي مؤثر بر نگرش زنان نسبت به دموكراسي: مورد مطالعه شهر بندرعباس
هستي شناسي و معرفت شناسي جامعه شناسي تاريخي ونسبت آن با تاريخ و جامعه شناسي
بررسي تضاد قومي در شهر دزفول (مطالعه ي قوم لر و دزفولي)
مطالعه اميد به آينده كودكان كار خياباني (مطالعه موردي: شهر تهران)
مطالعه جامعه شناختي پايبندي به هنجارهاي اجتماعي و نقش متغيرهاي زمينه اي مرتبط با آن
تبيين مسئله اعتياد در ايران از منظر ديدگاه برساخت گرايي
مقدمه بررسي علل اجتماعي اعتياد به مواد مخدر در ميان مراجعه كنندگان به خانه هاي بهبودي شهرستان شادگان در سال 93
بررسي حقوق شهروندي در شهرستان جهرم
بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي شهر مهاباد (1335-1385)
مطالعه ايي در چگونگي و چرايي قشربندي جامعه ايران مورد مطالعه: مطالعه ساختار قشربندي اجتماعي ايران در دوره پهلوي و جمهوري اسلامي (1380-1320)
بررسي عوامل موثر بر بزهكاري نوجوانان
تحولات پوشش در نهاد خانواده و جامعه ايراني از اسلام تا معاصر
تاثير شاغل بودن دختران بر تاخير ازدواج در شهر مشهد
تاثير معيارهاي دختران در ازدواج بر تاخير ازدواج در شهر مشهد
تبليغ چهره به چهره از ديدگاه قرآن و روايات و تاثير آن بر جامعه
تحليلي نظري پيرامون اهميت و نقش روابط بين خانواده ها در كنترل و بهنجار ساختن اعضاي جامعه
تعليم و تربيت اسلامي
جامعه شناسي در مثنوي معنوي مولانا
تعليم و تربيت رويكرد هاي نظري تربيت در جامعه
بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي مؤثر بر خشونت عليه زنان
خط زندگي
دلايل جدايي گزيني مهاجرين افغانستاني در محله ي گلشهر مشهد
روش شناسي و نظريه تحليل گفتمان در علوم اجتماعي
نابرابري جنسيتي در عرصه عمومي و خصوصي
سبك زندگي و جوانان ( مطالعه در بين زنان شهر مهاباد)
شعوبيه بعنوان يك جنبش اجتماعي
بررسي جامعه شناختي كاركردهاي اجتماعي مراسم عزاداري حسيني و نمادهاي اين مراسم دربرخي مذاهب
بررسي رابطه بين عوامل جمعيت شناختي و بروز رفتارهاي پرخطر (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه يزد)
عوامل موثر بر تاخير ازدواج دختران در شهر مشهد
بررسي عوامل موثر بر بزهكاري نوجوانان و راه هاي كنترل اسيب هاي ناشي از آن
فراتحليل علل تصادفات جادهاي در طي پانزده سال اخير در ايران
خوانش جامعه شناسانه مضامين اجتماعي در شعر احمد مطر
شهرهاي جديد و مسأله بحران هويت (مطالعه موردي شهر جديد پرديس)
مقايسه تأثير نهادهاي خانواده و آموزش و پرورش بر جامعه پذيري دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ملارد (90-89) از نگر آنها
جهاني شدن و تحولات قومي: از انكار تا واقعيت
سبك زندگي و مصرف فرهنگي جوانان مطالعه موردي : جوانان 15 تا 29 ساله شهر رودسر
مطالعه جامعه شناختي سرمايه فرهنگي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن (مورد:شهرستان دلفان)
عنوان:جامعه شناسي ادبيات (شعر)
معرفي روش تحليل برنامه راهبردي اصفهان 95 مبتني بر انگاشت كيفيت زندگي
مدلسازي عامل محور
بررسي ابعاد سلامت جسمي ورواني سالمندان فرهنگي دردوران سالخوردگي
مطالعه تحرك اجتماعي بين نسلي در مناطق شهري ايران جامعه آماري شهر سر پل ذهاب
بازتاب اجتماعي زبان در اشعار قيصر امين پور
گونه شناسي جنبش هاي اجتماعي در جامعه شناسي امريكايي نمونه ي موردي: جنبش دالايي لاما
الگوهاي ظاهري سبك هاي زندگي و ارتباط آن با مولفه هاي فرهنگي
بررسي رابطه استفاده از اينترنت با هويت ديني جوانان
بررسي كيفي اعتياد زنان وپيامدهاي آن براي خانواده (مورد مطالعه زنان معتاد به مواد مخدر مراجعه كننده به كلنيكهاي ترك اعتياد شهر كرمان)
مطالعه جامعه شناختي پايبندي به هنجارهاي اجتماعي و نقش تعهد اجتماعي و ابعاد مرتبط با آن (مطالعه موردي: ساكنين و گردشگران استان مازندران)
جامعه شناسي فرهنگ عامه در اشعار قيصر امين پور
جامعه شناسي تاريخي اشعار قيصر امين پور
بررسي كيفيت زندگي دانشجويان ساكن در خوابگاه دانشجويي دانشگاه رازي كرمانشاه و رابطه آن با عملكرد تحصيلي آنها
سرمايه فرهنگي و موانع توليد آن در سطح فردي (مطالعه موردي شهر تهران)
نقش فقر شهري در ايجاد انحرافات اجتماعي (مورد مطالعه: زندانيان شهر ايلام)
تاثير سرمايه اجتماعي بر اخلاق كاري دبيران مقطع متوسطه منطقه قلقلرود شهرستان تويسركان 
بررسي رابطه سرمايه فرهنگي و هويت اجتماعي (هويت قومي و هويت ملي) در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز تهران غرب
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با تعهد سازماني معلمان شهر مرند در سال تحصيلي 92-93
مطالعه جامعه شناختي اقتدارگرايي در دوران قاجار
بررسي جامعه شناختي رابطه بين تصوير از بدن و مديريت بدن در بين زنان (موارد مطالعاتي : كاركنان زن راه آهن تهران)
بررسي پتانسيل آنومي اجتماعي و عوامل مؤثر آن
بررسي رفتار غذايي نسل ها و عوامل مرتبط با آن با تاكيد بر مك دونالدي شدن جامعه
جهت گيريهاي ديني و غير ديني در سايتهاي دوستيابي و همسريابي زبان همسريابي فارسي زبان
بررسي كيفيت زندگي و تربيت فرزندان در خانواده هاي حاشيه نشين اراك
تحصيلات ، جوانان و دير رسي ازدواج مطالعه ي موردي شهر گيلانغرب
تحليل جامعه شناختي مهاجرت نخبگان در ايران
بررسي آرا و انديشه هاي هابر ماس

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید