انتشار مقالات دومین همایش ملی مدیریت كسب و كار

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی مدیریت كسب و كار

 مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت كسب و كار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  دومین همایش ملی مدیریت كسب و كار   2 بهمن 1393 توسط  مركز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  202 عنوان مقاله تخصصی شامل 2586  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین همایش ملی مدیریت كسب و كار

بررسي ارتباط بين كارآفريني سازماني و عدالت سازماني در بانك كشاورزي
بررسي رابطه برخي مؤلفه هاي فرهنگ اسلامي ايراني با رضايتمندي مشتريان مورد مطالعه: بانكهاي تجاري دولتي استان آ. غربي
مقايسه سبك زندگي و ويژگيهاي شخصيتي در بين افراد موفق و ناموفق در جستوجوي كار
بررسي رابطه بين تصوير فروشگاه با رضايتمندي مشتريان مطالعه موردي:صنايع غذايي شهرستان اروميه
بررسي دلايل مديريتي تاثيرگذار در مهارت و خلاقيت كاركنان در شركت فنآوران
بررسي ارتباط متقابل فضاي كسب وكار و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
مروري بر مدل هاي همراستايي كسب و كار و سيستم هاي اطلاعاتي ارائه شده طي 3 دهه اخير
ارائه مدلي براي رتبه بندي عوامل موثر بر رقابت پذيري صنايع غذايي با استفاده از مدل پنج نيروي رقابتي مايكل پورتر.مطالعه موردي استان همدان
مقايسه تناسب فرد سازمان در بين دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و دانشگاه علوم پزشكي همدان بر اساس مدل كريستف براون
سرمايه فكري و رفتار كارآفرينانه
بررسي تطبيقي جو سازماني و رابطه آن با ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميمگيريهاي سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير انتفاعي
اخلاق بازرگاني وكسب وكار
مديريت سيستمهاي اطلاعاتي و تصميمگيري در شرايط كسب و كار
بررسي نقش و جايگاه كارآفريني سازماني و عوامل تسهيل كننده در رشد وگسترش آن


بودجه بندي سرمايه اي و ارزيابي پروژه ها ‘روشها و چالشها
اثر كارآفريني بر رشد اقتصادي از طريق ايجاد بنگاه هاي توليدي كوچك
كارآفريني سازماني
اهميت كيفيت خدمات الكترونيك در بهبود بازاريابي رابطهمند و مشتريمداري نوين در صنعت بانكداري الكترونيك
تاثير عوامل استرسزاي شغلي بر عملكرد كاركنان شركت توزيع نيروي برق اهواز
تاثيرافشا شاخصهاي كليدي عملكرد مالي و مكانيزمهاي حاكميت شركتي بر هزينه بدهي درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهندسي مجدد فرايندها و نقش آن دربهره وري كاركنان
بررسي اثر سطح زندگي خانوار بر تقاضا براي اينترنت مورد مطالعاتي استان همدان
مطالعه مصرف رسانه اي مردم كشور آذربايجان به منظور تدوين مدل برنامه ريزي رسانه اي براي رونق گردشگري مذهبي در ايران
بررسي نقش ، اهميت و استراتژي هاي عملي و كاربردي تحقيقات بازار در انتخاب بازار صادرات
بررسي نقش آزادي انتقالات ارزي در توسعه اقتصادي در چارچوب حقوق بين الملل
بررسي تأثير قدرت پاداش و تشويق در مديريت اسلامي
بررسي اهميت و تأثير برنامه ريزي در مديريت وزارت آموزش و پرورش
آيا كسي صداي مرا ميشنود؟تعريف مفهوم آواي كارمند در سازمان
امكان سنجي و بررسي پياده سازي سيستم يكپارچه در سطوح استراتژيك و عملياتي سازمان هاي داخل كشور
نقش سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت بحران كسب و كار
توسعه فرهنگ كارآفريني، لازمه تحقق اقتصاد مقاومتي
بررسي و تبيين ويژگيهاي فرهنگ سازماني بر مديريت عملكرد
پيش بيني تقاضاي نفت گاز بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز و ازدحام ذرات
الماس تعالي الگوي مناسب تعالي سازماني
ارائه مدل فرهنگ سازماني و موفقيت مديريت دانش در دانشكده هاي تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي
نقش صنايع دستي استان ايلام در توسعه كارآفريني و اشتغالزايي فرصتها و تهديدها
كاربرد طرح كرت خردشده در بررسي عوامل موثر بر نقدينگي شركت هاي ماشين آلات كشاورزي
كسب و كار الكترونيك
ارائه مدل جامع عوامل موثر بر موفقيت استقرار دولت الكترونيك
نقش مديريت منابع انساني HRM در توسعه محيط كسب و كار
مديريت كسب و كار:با تاكيد بر نقش شايسته سالاري
مديريت كسب و كار:با تاكيد بر نقش اثربخشي سازماني
بررسي رابطه شايسته سالاري و اثربخشي سازماني در دانشكده هاي علوم پزشكي شهرستان كرمان: با تاكيد بر نقش مديريت منابع انساني
بررسي ميزان تأثير كيفيت خدمات الكترونيك در ارتقاي سطح ارتباط با مشتريان مطالعهي موردي بانك ملي شهرستان مهاباد
چالش ها و عوامل موثر بر توانمند سازي منابع انساني در كسب و كارها
كارآفريني اجتماعي: نگرشي جديد بر كارآفريني
اقتصادهاي مبتني بر دانش و اطلاعات مديريت
بررسي ارتباط بين توانمندي كاركنان با رفتار شهروندي سازماني در آموزشگاههاي متوسطه دوره دوم پسرانه ناحيه يك شيرازدرسال 93
توسعه اقتصادي از منظر سرمايه اجتماعي
بررسي رابطه بين اعتياد به كار و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان اداري دانشگاه لرستان
بررسي عوامل موثر بر وفاداري الكترونيك:مورد مطالعه شركت هاي آنلاين شهر رشت
مديريت منابع انساني و استراتژيهاي منابع انساني و كسب و كار
نقش اخلاق حرفهاي، اخلاق كاري و عملكرد سازماني: جستجوي مدل مبتني برارزشهاي اسلامي
نقش اخلاق در كسب و كار و اثرات آن در روابط، شيوه ها و مسائل كسب و كار جهاني
واكاوي مفهوم رفتاركاريابي
بررسي و سنجش ويژگي هاي شخصيتي و ارتباط آن با تعهد سازماني مطالعه موردي: سازمان حفاظت محيط زيست استان كرمانشاه
نقش سازمان تجارت جهاني در جهت منافع اقتصادي به ويژه صنايع كشور
امنيت شغلي و مديريت سود
ماليه رفتاري رويكردي متفاوت در حوزه مالي
رابطه جو سازماني و يادگيري سازماني با خودكارآمدي اساتيد دانشگاه آزاد واحدساوه مطالعه موردي:دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه
بررسي مديريت دانش بر ارزش ويژه برند در كسب و كارهاي كوچك و متوسط مطالعه موردي: شهرستان سيرجان
ارتباطات
كارآفريني وتاثيرآن براقتصاد مقاومتي
بررسي شيوه هاي مديريت كيفيت فراگير و عملكرد نوآوري
طراحي داشبوردهاي مديريتي براي اندازهگيري سنجه هاي كسب و كار سازمان بيمه سلامت ايران
مديريت پروژه كسب و كار
شناسايي و ارزيابي شاخص هاي تاثيرگذار بر مكان يابي دستگاه هاي P.O.S و ATM بانك مورد مطالعه: بانك ملت
بررسي رابطه بين هوش عاطفي با جو سازماني مطالعه موردي در سازمان تأمين اجتماعي شهر همدان
مديريت بازاريابي و فروش
مديريت كسب و كار:با تاكيد بر نقش مديريت دانش
ارزيابي عملكرد منابع انساني
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با سبك هاي رهبري مختلف مديران دانشگاه مطالعه موردي:دانشگاه پيام نور ساوه
بررسي تاثيرگذاري مديريت دانش بر سازمان هاي يادگيرنده مورد مطالعه: بانك ملت
بررسي رابطه بين آموزشهاي ضمن خدمت با كيفيت زندگي كاري آنان مطالعه موردي رانندگان حمل و نقل باري استان آذربايجان شرقي
بررسي رابطه كيفيت خدمات الكترونيك و ارتقاي سطح ارتباط با مشتريان مطالعهي موردي بانك ملي شهرستان مهاباد
بررسي رابطه بين رضايت شغلي كاركنان و رضايت مشتريان با تاكيد بر واسطه گري مديريت فرآيند كسب و كار BPM در شركت بهينه ساز
بررسي رابطه بين تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني وتعالي سازماني مورد مطالعه:كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در كارآفريني سازماني و نهادينه كردن آن در رفتار مديران و سازمانهاي امروزي
نقش سيستم هاي اطلاعاتي مديريت MIS در توسعه كسب و كار
تاثيرات توانمندسازي كاركنان در توسعه كسب و كار و سازمانها
بررسي علل ترك و ماندگاري كاركنان در سازمانها
تبيين نقش هويت جنسيتي بر وفاداري به برند فروشگاه زنجيرهاي
خلاقيت و نوآوري و نقش آن بر تصميم گيري مديران سازمان ها
بررسي نقش فناوري اطلاعات در رابطه با افزايش روحيه كارآفريني كاركنان مطالعه موردي:مدارس دخترانه مقطع دبيرستان استان مركزي
رابطه بين ابعاد سرمايه فكري و عملكرد بازارگرايي مطالعه موردي شركت نورد و لوله صفا شهرستان ساوه
بررسي رابطه بين رهبري خدمتگزار با خودمديريتي شغل در كاركنان
مروري بر مديريت سود و انگيزه و الگوهاي مرتبط باآن
دانش پول شويي
بررسي سيستم هاي اتوماسيون اداري
بررسي نظري اهميت قدرت بازار محصول و ارتباط آن با مديريت سود
مهندسي مجدد و بهبود فرايند توليدموردكاوي: شركت تهران تهويه
مطالعه تئوريكي تجربي نقش كارآفريني در بستر سازي كسب و كارهاي كوچك و متوسط
عوامل جامعه شناختي ارتقا بهره وري فضاهاي كسب وكارمطالعه موردي شهرك هاي صنعتي اردبيل
بررسي اجراي مديريت دانش در روش كسب و كارهاي مبتني بر پروژه مطالعه موردي: شركتهاي عمراني استان همدان
نقش فرهنگ در اجراي اقتصاد مقاومتي در سايه ي مديريت جهادي
بررسي رابطه سرمايه فكري با نوآوري سازماني
رابطه كارآفريني، خصوصي سازي و سرمايه گذاري در ورزش
كارگيري مدل استيونسون در كارآفريني سازماني مطالعه موردي:دانشگاه آزاد واحد ساوه
اقتصاد مقاومتي،بستر ساز عدالت اجتماعي
تجارت الكترونيك و نقش آن در كسب و كار
بازاريابي از طريق شيوه هاي نوين ارتباطي
ارائه مدل پشتيباني از تصميم گيري هاي استراتژيك كسب و كاربا استفاده از مدل هاي مديريت دانش
An empirical analysis of High performance work systems and company Performance
Attractiveness and usability of websites on trends in customer acceptance of Internet banking
بررسي اولويت بندي عوامل موثر بر وفاداري الكترونيك:مورد مطالعه شركت هاي آنلاين شهر رشت
بررسي تأثير ادراكات كاركنان از اقدامات راهبردي مديريت منابع انساني بر رضايت شغلي آنان در پالايشگاه گاز بيدبلند
بررسي رفتار عوامل موثر بر مديريت منابع انساني در عملكرد كسب و كار سازمان با تأكيد بر كاهش زمانهاي انتظار: رويكرد پويايي سيستم
بررسي اثر سرمايه انساني بر بهرهوري نيروي كار مطالعه موردي كارگاههاي كوچك صنعتي كشور
بررسي رابطه بين تعهد سازماني و تعالي سازماني مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
بررسي ميزان بهرهگيري مدارس از جنبههاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات
تخصيص بهينه وزراي كابينه به وزارتخانه ها با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چند معياره
ارزيابي آمادگي اجراي آموزش الكترونيكي در مدارس
بررسي و تبيين نظريه هاي قدرت مديران و رابطه آن با ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني كاركنان مورد مطالعه كاركنان اداره كل امور مالياتي خراسان رضوي
بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بربهره وري منابع انساني از ديدگاه مديران مياني در سازمان امور مالياتي
مديريت منابع انساني در سازمانهاي دانش محور؛چگونگي كاركرد مديريت منابع انساني با نخبگان
معيارهاي انتخاب رهبران شايسته در كسب و كار
ارزيابي سهامداران نهادي بر حاكميت شركتي
كاربرد روش هاي كمي در رتبه بندي 10 كاركرد راهبردي مديريت كيفيت فراگير و مدل سازي تاثير آنها بر عملكرد رقابتي در شركت هاي دانش بنيان
توسعه يك مدل تصميم گيري براي برون سپاري فرايند كسب و كار (BPO)
پيش بيني عوامل موثر بر افزايش فروش محصولات كاشي و سراميك در ايران با استفاده از فرايندتحليل شبكه اي ANP
شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر سبكهاي تصميمگيري مديران اداره كل زندانهاي استان يزد
بررسي رابطه بين مهارت هاي درون فردي و جو سازماني مطالعه موردي در سازمان تأمين اجتماعي شهر همدان
كارآفريني و خلاقيت جوانان؛ سازنده اشتغال مولد
نقش آموزش در توسعه كارآفريني جهت دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي
جريمه هاي سازماني
تحليل و تبيين نظريههاي خلاقيت در مديريت سازماني
مفهوم پردازي استراتژيهاي مديريت بر خود در سازمان
رفتار شهروندي سازماني دبيران
بررسي مولفه هاي موثر در كارآفريني و اشتغال مطالعه موردي: شهر چابهار بويژه بندر استراتژيك چابهار
بررسي تأثير بازاريابي رابطه مند بر وفا داري مشتريان در بانكهاي خصوصي و دولتي استان قم مطالعه موردي : بانكهاي خصوصي و دولتي در استان قم
استفاده از فرايند تحليل شبكهاي جهت رتبه بندي شيوههاي افزايش سلامت در نظام اداري مطالعه موردي: اداره بهزيستي شهرستان خرمآباد
بررسي تاثير اندازه هئيت مديره ونوع مالكيت برعملكرد شركت ها ي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و كارآفريني سازماني مطالعه موردي كليه بانك هاي دولتي و خصوصي سطح شهرستان مريوان
برسي ميزان تاثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت مشتريان در شركت هاي توزيع وپخش مواد غذايي شهرستان سنندج
بررسي اثربخشي نمايشگاهها بر رونق صادرات در استان كردستان
رويكردي بر مميزي فناوري اطلاعات و شاخصهاي مؤثر بر آن
بررسي نقش دولت الكترونيك در بهبود فضاي كسب و كار
كسب و كار در آئينه قوانين و مقررات
تأثير مديريت كيفيت جامع و بازارگرايي بر عملكرد سازماني مورد مطالعه : سازمان بيمه سلامت خراسان رضوي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري كاركنان
حسابداري ذهني و تصميم گيري
بررسي ساخت، تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه سنجش عملكرد كسب و كارمطالعه موردي: شركت نفت فلات قاره ايران
بررسي نقش مديريت ارتباط با مشتري CRMدر كسب دانش از مشتري مطالعه موردي: بانك مهر اقتصاد سيستان و بلوچستان
بررسي رابطه شاخص هاي دموگرافيك با نظام ارزشيابي مديران در شركت نفت و گاز استان كرمانشاه در سال 1392
ارزيابي بلوغ مديريت استراتژيك در شركت مپنا بر مبناي مدل سازمان هاي استراتژي محور مطالعه موردي: صنايع نيروگاهي، ريلها و نفت و گاز
بررسي رابطهي باركاري، مهارت، انگيزه و عملكرد كاركنان مطالعهي موردي: اداره كل راه آهن اراك
تحليل ارتباط بين اصول و ارزشهاي تعاوني و فعاليت كسبوكار خانگي
تبليغات دهان به دهان الكترونيكي و تمايلات رفتاري: بررسي ادراك گردشگران از ارزش ويژه برندمقصد
ارائه مدلي براي بررسي تاثيرات مستقيم و غير مستقيم سازمان يادگيرنده بر درگيري عاطفي ذهني -كاركنان در صنايع توليدي كوچك و متوسط
توانمند سازي كاركنان راهكاري براي توسعه پايدار حمل و نقل دريايي
تحليل و تبيين نقش محيط در ساختار سازماني
بررسي چند تكنيك تركيبي داده كاوي به منظور هدايت تحصيلي دانش آموزان
وفاداري الكترونيكي به برند الكترونيكي بانكداري
بررسي عوامل موثر در بروز رفتار شهروندي سازماني و پيامدهاي آن
بررسي علل و عوامل بروز سكوت سازماني
بررسي رشد و توسعه اقتصادي بر توزيع درآمد در اقتصاد ايران
ضرورت و راهكارهاي فرهنگ نوآوري و خلاقيت در سازمان ها
بررسي تأثير اقدامات مديريت منابع انساني ادراك شده بر نتايج رفتاري كاركنان تمايل به ترك خدمت و بهبود كيفيت شغلي: مروري بر ادبيات موضوع
مديريت بازاريابي و فروش
مديريت رتبهبندي دانش مصرف كننده وب
شناسايي نقاط ضعف و قوت شعب بانكها جهت برنامه ريزي افزايش بهره وري با ارائه يك مدل تصميم گيري چند معياره
آموزش كارآفريني چيستي و چرايي
جايگاه اخلاق درمديريت
تأثير سرمايه اجتماعي بر مشاركت همگاني
سلامت سازماني از ديدگاه قرآن كريم
بررسي مشكلات سيستم ارتقاء شغلي در سازمان هاي دولتي
زنان و كارآفريني در چشم انداز توسعه
كسب و كار خانگي رويكردي براي اشتغال
بررسي چالشها و راهبردهاي توسعه بازار خودرو كشور چين با رويكرد تحليلي مبتني بر چشمانداز سال 2020 ميلادي
اصليترين مسئوليت اجتماعي صاحبان كسب و كار:نجات مصرفكنندگان از سردرگمي
عوامل تاثير گذار برتوانمندسازي سرمايه هاي انساني
مفاهيم و رويكردهاي توانمندسازي منابع انساني سازمان
جايگاه و اهميت مقوله خلاقيت و نوآوري در كسب و كارها
مديريت با تكيه بر معنويت
تعاريف، مفاهيم و الگوهاي كارآفريني سازماني
نقش و جايگاه مديريت دانش در كارآفريني سازماني
مفهوم كارآفريني از منظر رشته هاي علمي مختلف
بررسي تاثيراستراتژي قيمتگذاري بررضايت مشتري در موفقيت كسب و كار صنايع غذايي مطالعه موردي كليه شركتهاي مواد غذايي استان آذربايجانغربي
بررسي رابطه بين سيستمهاي اطلاعات مديريت و رضايت مشتريان مطالعه موردي: كليه بانكهاي دولتي شهرستان ميانه
بررسي عوامل سازماني موثر براي ايجاد برند در بنگاههاي كوچك و متوسط SMEs مورد مطالعه: خوشه كسب و كار فرش دستباف و گليم نقش برجسته استان ايلام
اخلاق حرفه اي و مديريت مشتري در كسب و كار
ارائه الگويي ساختاري از تاثير منابع مبتني بر فناوري اطلاعات و كارآفريني محوري بر بهرهوري شركتهاي SME در صنايع غذايي و آشاميدني مشهد
مديريت ارتباط بامشتري
روشهاي اجراي توانمند سازي منابع انساني در كسب و كار سازمانها
خلاقيت، ابتكار و حركت در لبه دانش كسب و كار
بررسي رابطه بين ارتباطات سازماني و عدالت سازماني مطالعه موردي: اداره تامين اجتماعي شهر همدان
تبيين الگوي تئوريك از مهمترين مولفه هاي موثر بر بهره وري در سازمان هاي صنعتي
بررسي تاثير مديريت هزينه ها در زنجيره ارزش سازمان بر رضايتمندي مشتريان داخلي و خارجي
موانع دستيابي زنان به پست هاي مديريتي درسازمانهاي دولتي
بنچ ماركينگ و نقش آن در نوآوري سازماني در شركت هاي تازه تاسيس
بررسي روند كارآفريني زنان كسب و كارهاي خانگي طي دهه اخير در ايران
بررسي نقش تأمين مالي خرد در بهبود فضاي كسب و كار ايران
بررسي نقش ميانجي TQM در رابطه بين راهبرد سازمان و عملكرد سازماني در شركت هاي صنعتي استان كرمانشاه با استفاده از معادلات ساختاريافته
كارآفريني سازماني
ارزيابي يك مركز اجتماعي آموزشي شهري با رويكرد بهبود فضاي كسب و كار مبتني بر مديريت استراتژيك نمونه موردي پيشنهادي : شكل گيري مجموعه نماد شهر شاهرود با پتانسيل طرح CDS
مقايسه تاثير رنگ بسته بندي بر رفتار خريد مردان و زنان
مطالعه بخش بندي استراتژيك بازار
THE ROLE OF PRODUCT COLOR IN CONSUMER BEHAVIOR
شناسايي و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر بازاريابي اخلاقي در ميان توليدكنندگان و صادركنندگان فرش ماشيني اداره كل صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني كاشان
بررسي عوامل موثر بر استفاده از اينترنت در گردشگري الكترونيك مطالعه موردي شهر همدان
بررسي رابطه بين طراحي برنامه درسي شايستگي محور در كتاب جديدالتاليف كاروفناوري بر روحيه كارآفريني دانش آموزان پايه هشتم از نظر دبيران
بررسي نقش رهبري تحول آفرين بر ارتقاء سطح تفكر استراتژيك در دانشگاه علوم پزشكي ايلام

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید