امکان دریافت مقالات دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیك

 

http://www.callforpapers.ir/

دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیك

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیك در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیك  26 آذر 1393 توسط  دانشكده فنی و حرفه ای سما واحد اسلامشهر با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اسلامشهر  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس  44 عنوان مقاله تخصصی شامل 463  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیك

ارائه يك روش خودكاراستخراج ويژگي به منظور شناسايي سلولهاي قرمز و سفيد خون با استفاده ازخوشه بندي فازي و تبديل هاف
بررسي تاثير تغييرات دما و ضخامت عايق گيت درنسبت جريان روشن به خاموش ترانزيستورهاي SB-CNTFET
توسعه HDTV روي پلاتفرم ديجيتال زميني وارتباط برودكسترها بااستاندارد DVB-T٢ ، DVB-T
طراحي يك ساختارتقويت كننده دوطبقه درتقويت كننده هاي عملياتي هدايت انتقالي پرسرعت پايدار
استفاده ازتبديل كانتورلت درپنهان سازي داده درتصاوير رنگي
يك فيلتر Gm-C چندمنظوره مرتبه دومدولتاژ براساس راه اندازي اينورتر ساده درناحيه زيرآستانه


بهبود توانايي ژنراتورهاي بادي SCIG بااستفاده ازجبرانسازSVC درشرايط افت ولتاژ ناشي ازخطاهاي شبكه
اثربخشي الگوريتم هوشمند كرم شبتاب درحل مسئله مكان يابي منابع توليد پراكنده
برنامه ريزي توسعه شبكه هاي انتقال درمحيط تجديد ساختاريافته با شرايط دسترسي باز
بهبود پايداري ژنراتورهاي مقياس كوچك دربرابرنوسانهاي لحظه اي
روش جديد راه اندازي بدون سنسورموتوررلوكتانس سوئيچي
طراحي و تنظيم بهينه پارامتر هاي پايدارساز سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم بهينه سازي انبوه ذرات
كنترل گشتاورموتور رلوكتانس سوئيچي درسرعتهاي مختلف توسط الگوريتم ژنتيك
طراحي و ساخت مدارراه اندازوكنترل كننده ديناميكي بدون سنسورباقابليت كاربرد درانواع موتورهاي رلوكتانس سوئيچي
بررسي اثرات فني بهينه سازي مكان و ظرفيت توليدات پراكنده DG برروي شبكه هاي توزيع با استفاده ازالگوريتم زنبورعسل بهبود يافته
تحليل وامكان سنجي پمپهاي زمين گرمائي درمحيط شهري استان گلستان
بررسي الگوريتم هاي همزمان سازي زماني و فركانسي درسيستم هاي ofdm و ارائه الگوريتم هاي جديد
پردازش داده دررادار و طراحي تخمينگر بابهره گيري ازمدل چندگانه فيلتر ذره اي بانرخ متغير
Design Circular Antenna Arrays With Novel Optimization Technique
ارائه الگوريتم مناسب براي بخش پردازش سيستم هاي شنودراداري با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي خودسازمانده وشبكه عصبي ويولت
فراهم كردن دايورسيتي درسمت فرستنده با استفاده ازتكنيك شكل دهي پرتوي آنتن تصادفي
بالابردن حجم واترمارك وافزايش مقاومت بيشتر دراصوات ديجيتال
طراحي وتحليل مدل تركيبي روشهاي آشكارسازطيفمبتني برشرايط محيطي :جهت جستجوي پهناي باند آزاد درسيستم مخابراتي راديوشناختگر
پنهان سازي داده دررسانه ديجيتال بااستفاده ازپردازش هاي حوزه فركانس
بررسي مدل هاي شناسايي طيفمبتني بر تكنيكهاي آشكارسازي چندگانه
حذف نويز درسيگنال EEG بااستفاده ازمدل ولترا
تركيب دوسيستم MIMO-OFDM باكدينگ الموتي
ارزيابي عملكرد شيوه اشكارسازي فيلترمنطبق درسيستم مخابراتي راديوهوشمند: تحت شيوه وضع آستانه ثابت وپويا
آناليزمدلسازي محاسباتي دركنترل سيستمهاي پويا
مروري برتكنيك هاي جديد پردازش تصوير به منظورشناسايي طبقه بندي و شمارش سلولهاي خون درتصاوير لام محيطي
بررسي نرخ موفقيت الگوريتم هاي يادگيري تقويتي PBPI و API دردامنه هاي رويت پذيرونيمه رويت پذيرماركوف
بهبود الگوريتم باكتري درمحيطهاي ايستا
طراحي كنترلرهوشمندماشين لباسشويي توسط منطق فازي
ارائه مدلي برپايهي شبكههاي پتري جهت ارزيابي مديريت منابع در زمانبندي سيستمهاي بلادرنگ
تشخيص نفوذدرشبكه هاي كامپيوتري بااستفاده ازتكنيك داده كاوي
بررسي الگوريتم هاي تشخيص و ترميم خرابي سرخوشه درشبكه هاي حسگرخوشه بندي شده
ادغام شبكه وايمكس بامترواترنت و بررسي كيفيت خدمات درشبكه پيشنهادي ومشاهده نتايج درشبيه سازopnet
يك روش احراز هويت قوي در شبكه هاي گريد با استفاده از جريان هاي كاري
بررسي طبقه بندي طرح هاي جمع آوري داده درشبكه هاي حسگربي سيم
طراحي خودخلبان هوشمند براي يك جسم پرنده و بهينه سازي آن با استفاده الگوريتم ازدحام ذرات
طراحي كنترل كننده هوشمندفازي براي كانال فراز يك جسم پرنده باديناميك غيرخطي درحضورنامعيني ها و اثراغتشاش
مقايسه روشهاي غيرخطي كنترل وضعيت كوادروتور
كنترل كننده پايدارسازمقاوم براي كوادروتور بانامعيني پارامتري مبتني برمدلغزشي مرتبه بالا
شناسايي و شمارش خودكار سلولهاي خون با استفاده ازفيلترهاي رنگي و تبديل هاف

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید