همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، در  اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشکده علوم وفنون انتظامی در شهر تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود تا تاریخ ۱۰ بهمن با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند. از محورهای اصلی برگزاری همایش بدین موارد می توان اشاره کرد: مبانی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در سازمان پلیس پلیس و عدالت ترمیمی در سیاست جنایی ایران رویکرد روان شناختی و جامعه شناختی به کارکردهای ترمیمی پلیس رویکرد چند نهادی به مشارکت [...]