چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن

چهارمین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه فرهنگی نسیم موعود در شهر گرگان برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود تا ۲۰ بهمن با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و عربی پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و انگلیسی پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و فرانسه پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و دیگر ادبیات ها و... [اطلاعات کامل کنفرانس]