دهمین سمینار تخصصی کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده

بدین وسیله از متخصصین محترم، مدیران، کارشناسان فنی و بازرگانی آن شرکت دعوت می گردد تا در سمینار فوق بمنظور آشنایی هرچه بیشتر با سیستم هوای فشرده و نحوه محاسبات کمپرسور و تجهیزات جانبی، حضور بهم رسانید.