چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند، ۴ تا ۶ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار می شود.