پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس از میان برگزیدگان علمی دوره ‏های دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت فناوری اطلاعات و زمین شناسی ،مهندسی در سال ۱۳۹۱ دانشجو می پذیرد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، با توجه به مجوز اخذ شده برای پذیرش دانشجو از طریق آزمون دکتری نیمه متمرکز سال جاری در رشته ‏های تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، تکنولوژی آموزشی و مدیریت فناوری اطلاعات و زمین شناسی، مهندسی این دانشگاه نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی اقدام می کند. مهلت [...]