دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی،  ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ توسط همایش گستران در شهر جیرفت برگزار می شود.