فراخوان مقاله دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران

دومین رویداد جامع ساخت افزایشی ایران ، ۱۴ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه ساخت افزایشی ایران در شهر تهران برگزار می شود.