www.callforpapers.ir

فراخوان ارسال مقاله به نشریه پژوهشهای منظر شهر

«دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر » اولین و تنها نشریه تخصصی منظر شهری ایران است . این نشریه در دو محور اصلی «معماری منظر» و «طراحی شهر» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات با رویکرد پژوهشی می پردازد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ کلید واژه منظر (SCAPE) به مثابه فصل مشترک معماری منظر و طراحی شهری ، محور اصلی این نشریه است که به سبب وسعت معانی طیف گسترده ای از مفاهیم و رویکردها را در بر می گیرد. برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در زیر آورده شده است با این حال به موارد ذکر [...]

فراخوان ارسال مقاله به پژوهشهای منظر شهر

«دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر » اولین و تنها نشریه تخصصی منظر شهری ایران است . این نشریه در دو محور اصلی «معماری منظر» و «طراحی شهر» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات با رویکرد پژوهشی می پردازد. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ کلید واژه منظر (SCAPE) به مثابه فصل مشترک معماری منظر و طراحی شهری ، محور اصلی این نشریه است که به سبب وسعت معانی طیف گسترده ای از مفاهیم و رویکردها را در بر می گیرد. برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در زیر آورده شده است با این حال به موارد ذکر [...]