اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت

اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت، در تاریخ ۵  تا ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در شهر تهران برگزار می شود.