چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو

چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو ، ۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه حکیم سبزواری در شهر تهران - مرکز همایشهای رازی برگزار می شود.