دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شهر تهران برگزار می شود.