پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، ۱۹ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن علوم مدیریت ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران در محل دانشگاه برگزار می شود.