دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، ۲۱ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط انجمن مدیریت فناوری ایران در شهر تهران برگزار می شود.