هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های آینده اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC NextStation 2019)

هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های آینده اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC NextStation 2019) ، در تاریخ ۲۰  تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC) - راه آهن جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار می شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات خود تا ۳۰ مرداد با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند. در کنفرانس UIC nextstation 2019 موضوعات زیر مطرح خواهد شد: مدیریت ایستگاه و تامین مالی ایستگاه پایداری و بهره وری انرژی جابجایی، قابلیت دسترسی و به [...]