دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم، در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط گروه پژوهشی قرآن و معرفت شناسی در شهر مشهد برگزار می شود.