کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی

کنفرانس ملی صنعت،تجارت و علوم دریایی،در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در شهر خرمشهر برگزار می شود.