دومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری

دومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ، تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ توسط همایش گستران در شهر جیرفت برگزار می شود.