چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها در تاریخ ۲۱  تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.