فراخوان مقاله چهارمین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

چهارمین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران، ۱۳ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس در شهر تهران -مجتمع نمایشگاهی گفتگو برگزار می شود.

سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت

سومین همایش تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت، ۱ آذر تا ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس در شهر تهران برگزار می شود.