فراخوان مقاله کنفرانس ملی مجازی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار

کنفرانس ملی مجازی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار، ۳۰ آذر ۱۳۹۷ توسط شهرداری کاشمر در شهر کاشمر برگزار می شود.