رقابت ۶۷ طرح مفهومی در چالش فناوری ساخت نانوحسگر زیستی

با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام در چالش فناوری نانو با موضوع فناوری ساخت نانوحسگر زیستی برای تشخیص باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم، ۶۷ طرح مفهومی به این چالش ارسال و فرآیند ارزیابی طرح‌های دریافتی آغاز شد.