همایش بین رشته ای طب سالمندی

همایش بین رشته ای طب سالمندی، در تاریخ ۱ تا ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز و دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر کرج برگزار می شود.