فراخوان مقاله دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان

دومین همایش ملی هنر و صنعت در ساختمان در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط دبیرخانه دائمی همایش و با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای در شهر تبریز-دانشگاه فنی و حرفه ای شماره یک کشوری برگزار می شود.