دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ۱۱  تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران در شهر بابل برگزار می شود.