فراخوان مقاله چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی

چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی،  ۸ تا ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شاهد در شهر تهران برگزار می شود.