فراخوان مقاله مجله پژوهش های فلسفی

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز برای تابستان ۱۴۰۱  با همکاری علمی دانشگاه فرهگیان تبریز منتشر می­­کند. این ویژه نامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد. شماره فارسی در تابستان و شماره انگلیسی در پاییز. سردبیر افتخاری این ویژه نامه  را دکتر خسرو باقری نوع پرست استاد دانشگاه تهران بر عهده دارند. محورهای عمده فراخوان ·         جدیدترین تعریف ها مفهوم پردازی ها از فلسفه تعلیم و تربیت ·         هدف آموزش در حیطه های دانش ·         فلسفه و افزایش عقلانیت اجتماعی ·         فلسفه برای کودکان ·         روش سقراطی: آری یا نه؟ ·         همدلی و اخلاق در تعلیم آموزش ·         تعلیم و تربیت نو پراگماتیستی پراگماتیکی ·         تعلیم و تربیت [...]