سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران

سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، ۱ تا ۲ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن ژئوتکنیک ایران در شهر تهران برگزار می شود.  به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، تمامی مهندسین و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل ۱۵ شهریور با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند. از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد: بهسازی خاک زمین شناسی مهندسی و زمین گرمایی گودبرداریها و پایدار سازی مطالعات موردی و پایش ژئوتکنیکی سازه‌های مهندسی نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار، اندرکنش خاک و سازه ژئوتکنیک زیست محیطی و... [اطلاعات کامل کنفرانس]