فراخوان مقاله بیستمین کنگره‌ی دامپزشکی ایران

بیستمین کنگره‌ی دامپزشکی ایران، ۱ تا ۳ مرداد ۱۳۹۷ توسط جامعه دامپزشکان ایران در شهر تهران برگزار می شود.