پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید

پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید، ۲ تا ۳ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران در شهر تهران برگزار می شود.