ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

ششمین کنگره بین المللی اینترونشنال درد و هشتمین کنگره سالیانه انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران، ۳ تا ۵ مرداد ۱۳۹۷ توسط انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران در شهر تهران برگزار می شود.