فراخوان مقاله دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)

دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)، در تاریخ ۱۰ تا ۱۱ دی ۱۳۹۷ توسط بنیاد خیریه راهبری آلاء در شهر تهران برگزار می شود.