کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی

کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی، ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)در شهر قزوین برگزار می شود.